Verbruik van olie liet 20% ledaald GROENE KERST BLIJFT ZACHT Noordelijk kerst licht in t Zuiden Kerstmis 1974 Machinaal oogsten in Zeeland weer in volle Zeeland gaat 't nieuwe jaar in met springtij Ruim twee miljoen kerst bomen in Nederlandse huiskamers Aantjes en Schakel willen meer over Oosterschelde Radio-Atlantis komt niet meer in de ether :hef Voor 35 miljoen gulden aan kaarsen gekocht IRS ities ïDiGER Kees Kuys technisch directeur Rn NAC Man (34) uit Goes verongelukt in 's-Heerenhoek "BREDA" Kleiner ONRUST [RDAG 21 DECEMBER ig74| KiCteur Dr. W. a. J. M. Harkx L';oredacteurL. Leijendekker Ljjctie- en administratie-adres i.ïstraat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 „„oementsprus f.-jo per kwartaal; 8,35 per maand, e nummers 45 cent. Loiiummer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V j-erstraat 16, Breda. ^UCIALÊ BiBl VRIJE ZEEUW DINSDAG 24 DECEMBER 1974 27e jaargang No. 7544 iueb EDA Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. )!trappen. rolpaden, tur- ief Plaatwerkerij assis- Jeling. ep werkvoorbereiders trekt tot aanbeveling. ies te richten aan het ■an ons bedrijf, postbus nes en meubelen hebben inzet en zijn verkoopge- Wij bieden: a. honorering in overeen stemming met capaciteiten; prima arbeidsvoor waarden met toekomstkansen; zeer zelfstandige werk kring in West-Brabant -t volledige informatie en Tel. 01600-34250 too 7. gen i'ju haar <e ■enschap zaken. (Van onze redactie binnenland) EN HAAG Het ver- raik van olieprodukten in Ivederland is nu met onge- liier 20 procent gedaald, zo lijkt uit de jongste gege- s van het Centraal Bu- lieau voor de Statistiek. Het totale verbruik bedroeg li oktober iets meer dan twee iljard kilogram tegen ruim j miljard kilogram in okto- ,-vui bet vorige jaar. [adat in de zomermaanden benzineverbruik gestegen i tot entoelle procenten on- het niveau van een jaar len. is het verbruik iin ok j.l weer gedaald. Het jineverbruik bedroeg in maoirl ongeveer 13 pro mt minder dan in oiktdber i het vorige jaar. Het ver- beliep ongeveer 400 mil- i liter tegen ruim 450 mil- n liter in oktober 1973. MEER BEWOLKING. Enige regen. Aan de kust toenemende lol krachtige wind. Maximumtemperatuur: negen graden. STAD EN STREEK Volle tafels in (eeuwse restaurants. Pagina 3. BINNEN- EN BUITENLAND Proloog wint op alle fronten- Pagina 13. Het is alles goud wat er blinkt. Pagina 15. Belgische super-dwarsligger "eet te loslippig. Pagina 17. SPORT NAC vrijuit na rellen. Pagina 19. (Van onze sportredactie) I 'I>A Kees Kuys is |viti j1Vo'ld d00r het Pestuur I mi Bredase eredivisiever- 1,1 flnS NAC aangetrokken I -J,c'iuiisch directeur. Daar- I. kwam NAC tegemoet aan Itivilf van 'leT bestuur betaald ltr„, ,l van 4e KNV-B dat er I 15 januari van het vol- I u een vervanger voor I"Hems moest zijn aan- I bokken in het bezit van A- I'""a- Kuijs zal zich vooral l!Th bemoeien met de algeme- IttL j^ ing- Jo Jansen, de lt¥ Wullems in eerste I train" e v«rving zal de veld- I «in '?sen blijven leiden, ter- I tili«idC(lues Visschers als elf- I "eider aan bUjft (Zie verder onze sportpagina's) (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Het is tien Jaar geleden diat wij vooir het laatst in de kerstnacht strenge vorst in ons land konden meten, met sneeuw van betekenis. Daarna is er alleen in 1970 enilge vorst geweest op de kerstdagen. De overige negen keer was het zacht, met véél bewolking en af en toe wat re-gen. Iri het teken van zachte lucht zal ook deze kerst staan, met een krachtige zuid tot zuidwesten wind- Gisteren was het fraai, met af en toe zon, 'bij een temperatuur van 11 graden. Vandaag wordt wat meer be wolking verwacht door een zwak front dat wat lichte re gen kan geven, Op tweede kerstdag is er weer wat regen mogelijk, maar over liet alge meen zal de neerslag gering blijven. De temperatuur blijft ver boven normaal. Overdag acht tot tien graden. Er ligt alilieen sneeuw in Noord-Scan- din-avië, Rusland en in de ber gen vain de Alpen en Duits land, waar het fraai wdnter- «portwee-r is. Het is onwaar schijnlijk dat wij in de laatste weeik voor nieuwjaar nog in een koudere nicht zullen te rechtkomen- Kerstbomen binnen, kerstbomen buiten. Dit is de reu zenboom die, als elk jaar, de oude Brusselse Grote Markt nnluistert. Net als Antwerpen krijgt ook de Belgische hoofdstad een twintig meter hoge boom van de Finse lsinki. Met zijn talloze lampjes vormt deze dan een flonkerend noords licht in de Zuidelijke Neder- hoofdstad landen. (Van onze redactie binneland) DEN HAAG Ondanks de nood die de Nederlandse kaarsenindustrie bij de over heid heeft geklaagd vanwege de grote import van goedko pe Oostduitse kaarsen, blij ken de achttien fabrikanten (circa 600 werknemers) toch geen slechte zaken te hebben gedaan. De heer H.G.V. Ote- man, directeur van de N.V. Kaarsenfabriek Gebr. Bolsius in Sohijndel, schat dat er ruim 120 miljoen kaarsen zijn verkocht, waarvoor circa 35 miljoen gulden werd uit gegeven. Uit bestaande gegevens blijkt, dat in 1973 per hoofd der bevolking in ons land 625 gram (ongeveer 9 tafel- kaarsen) werd geconsu meerd. Dat komt neer op een totaal van ruim acht miljoen kilo. „De kaarsenimport be draagt ongeveer 60 procent, waarvan Oost-Duitsland het leeuweaandeel heeft", aldus de heer Oteman, die opmerkt dat slechts zes procent van de Nederlandse gezinnen geen geld aan kaarsen uit geeft. Per jaar besteedt het gezin ongeveer tien gulden tijdens kerst en oud en nieuw. Over het algemeen is de kaarsenafzet dit jaar Iets achtergebleven bij vorig jaar, maar toen was ei als gevolg van de energiecri sis duidelijk sprake van een hamstereffect. De heer Ote man: „Er zal een groei in de kaarsenomzet blijven, on danks de sterke prijstijgin- gen". Hij rekent voor, dat dit jaar de grondstoffen met ge middeld 40, de lonen met 17 en de emballage met 40 pro cent in prijs zijn gestegen, maar desondanks was de kaars in de winkel slechts 20 procent duurder dan vorig jaar. „De fabrikanten hebben zelf een deel van deze kos tenstijgingen moeten opvan gen". Hij verwacht evenwel, dat er in het eerste halfjaar van 1975 geen prijsverhogin gen nodig zullen zijn. (Van onze fedactie binnenland) DEN HAAG-ARNHEM De kerstboom is dit jaar zo n 20-30 procent duurder dan vorig jaar. Desondanks over treft de vraag nog altijd het aanbod. Ruw geschat zijn er voor de komende feestdagen ruim twee miljoen kerstbo men in ons land verkocht. De meeste mensen zullen echter „De Ardennen ln huis hebben, want 80 procent van de kerstbomen wordt geïmporteerd, vooral uit Bel gië en Luxemburg. Deze berekeningen zijn van de heer H.J. Gerritsen, die als hoofd van de afdeling plantsoen- en boomzaad ls verbonden aan de Heide maatschappij Nederland B.V ln Arnhem. De meest ge vraagde maten van de kerst boom zijn die van 1,5 tot 2 meter, die in prijs variëren van f 7,50 tot f 10,-. De teelt van kerstbomen in Neder land zelf is nog altijd gering, hoewel de Heidemaatschap pij er dit jaar ruim 100 000 aan de handel leverde, aldus de heer Gerritsen. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer verklaarde, dat de kersthomenaanvoer uit eigen land dit jaar klei ner ls geweest dan vroeger. De stormen en de nachtvorst dit voorjaar hebben in veel gevallen een aanslag op de jonge aanplant gepleegd. (Van onze parle mentaire redactie) DEN HAAG De AR-ka- merleden Aantjes en Schakel willen van minister Wester terp (Verkeer en Waterstaat) nog meer zekerheid krijgen over de voorwaarden die de regering heeft gesteld ten aan zien van de aanleg van de caissondam in de Oosterschel de, De directeur-gene-raiail van rijkswateretraat, ir. Tops, heeft zich onlangs zeer optimistisch uitgelaten over die kansen een half-open Oosterschelde te re aliseren. Volgens ir. Tops kun nen de plannen technisch uit gevoerd worden- Het enige moeilijkheid is het tijd- en mo gelijk ook igeldgebrek. Zoals bekend heeft minister Westerterp als ontbindende voorwaarden voor de aanleig van een caissondam iin deze zeearm gesteld, dat binnen anderhalf jaar met de douw moet kunnen worden begon nen (de technische moeilijkhe den moeten dan dus zijn opge lost) en de extra kosten mo gen niet boven de 2 miljara gulden uitkomen. Over beide voorwaarden bestaat veel on zekerheid. Yotgens Aantjes en Schakel ls weer veel onrust ontstaan door die uitlatingen van Ir. Tops. De wet zeer optimisti sche geluiden van rijkswater staat zouden de voorwaarden van het kabinet wel eens op cte achtergrond kunnen drin gen. Het i's volgens de beide AR-kaimerfeden zel'fe niet uit gesloten diat met die voor waarden wellicht gemarchan deerd gaat worden. Daarom maak een einde aan die onze kerheid en verklaar nog eens heel duidelijk, diat eiam de ge stelde voorwaarden moet wor den voldaan, zo verzoeken ze de bewindsman. (Van onze correspondent) H-HEERENHOEK Gister- middaig is in het Bergzichtzle- icen-huis in Goes de 34-jarige C. J. F. C- Ma-dhiiialise uit Goes overleden aan verwondingen, die hij enkele uren tevoren had opgelopen bij een ver keersonigeliuk in 's-Heeren hoek- De heer M-aohielse slipte met zijn bestelauto in een bocht van de Stoofweg en bot ste op een hem tegemoetko mende vrachtauto, bestuurd dioor A. K. uit Ovezande. Met zware inwendige kneuzingen en gebroken benen werd hij overgebracht het ziekenhuis, waar hij later overleed. Vandaag, volgens goede traditie, een forse kerstbijlage. Daarin, onder andere, de volgende reportages Mensen op dood spoor; bewoond spoorweg emplacement in Djakarta. Taxi-chauffeurs kunnen niet meer slapen. Schijnheiligheid rond sportgeweld. Het Simplisties Verbond en de problemen van vandaag. Heeft Schaefer geen net pak Huize St.-Joachim: eindstation van menselijk leven. (Van onze redactie binnenland) GOES De Zeeuwse boeren in het zuidwestelijk kleigebied zijn gisteren met alle beschikbare machines en manschappen toch weer naar het land gegaan. Door het droge, winderige weer van de afgelopen dagen wordt het mogelijk machinaal te oogsten. Veel zal er echter niet meer uit de grond komen, vreest de hoofdingenieur-di recteur van de afdeling be drijfsontwikkeling van het Mi nisterie van Landbouw in Zee land, dr. ir. C- van Beekom. M-aair de boeren zullen zo veel! mogelijk proberen de ak ker nog voor die vorst invait klaiair te miaiken voor het in zaaien van de wintertarwe, waoirvain tot nu toe pas drie procent van de 24.000 ha. is ingezaaid. De boenen zetten al les op allies om in ieder geval de suikerbieten voor de jaar wisseling uit de grond te heb ben. Voor dit gewas betaalt de Minister van Landbouw dan ook geen oogstvergoedin-g dit Op dit moment zitten er nog 2 000 ha. bieten in de grond. De 14.000 ha. aardappelen moeten voor het grootste deel als verforen worden be schouwd, zegt de heer Van Beekom- Veel boeren proberen nog een deel van deze aardap pelen te bergen die dan nog als veevoer kunnen dienen. Want d-e aardappelen brengen zelfs ails veevoer nog meer op dan het oogistsdhadebedrag dat de minister er voor geeft nl. zo'n acht cent per kg. en de fta.-ophrengst is 40 ton. De opbrengst voor de boer is dus f 3.200,-. Het schadebedrag van de minister is maar op f 2-000.- gestelcL De 1.765 ha. uien, de 270 ha. gladiolen en de andere noig iin de gtrond staainde ge wassen, imoeten voligens de heer Van Beekom alls verloren worden beschouwd. De minister heeft nu, naast de gladiolen de aardappelen en de uien ook voor de bruine bonen een schadebedrag vast gesteld en wel f 1-250,- per ha. De Stichting Uitvoering Landlbouiwmaiatregelen, ook wel de stichting ULM ge noemd, begint in januari met het horen van de vier a vijf duizend boeren die een aan vraag tot schadevergoeding hebben ingediend. Volgens de heer Van Beekom is de scha- demaatregel door enkeie toe voegingen van het Ministerie van Landibouw bijzonder inge wikkeld geworden. Maar de boeren, mogen er volgens hoofdingenieur-directeur op rekenen, het geld in februari in huls te hebben. Britten nemen zend- installatie in beslag (Van onze correspondent) LONDEN Twee Engelse oorlogsschepen en twee poll- tleboten hebben op een oude, sinds 1921 uit de dienst geno men lichttoren vijf zeemijlen huiten de Britse kust, voor de monding van de Theems, de zendinstallatie in beslag geno men. De bedoeling van Radio-At- lantls om op tweede kerstdag geheel legaal vanaf een eiland ln de lucht te komen, werd hiermee verijdeld. Een advo catenkantoor heeft bij de En gelse regering protest aangete kend wegens „onrechtmatige daad en onrechtmatige inbe slagneming van de appara tuur". Een van de financiers van de Belgische textielmag- naat Adriaan van Lansehoot stopt nu definitief met zijn pogingen om een legale pop zender in de lucht te brengen- Ook voor de Belgisohe pop zender Mi Amigo is nu het einde in zicht. Het bevoorradingsschip ls aan de ketting gelegd en En gelse oorlogsschepen kruisen rondom Mi-Amigo om ook be voorrading van dit schip te Deletten. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Met een springtij neemt Zeeland af scheid van het oude jaar en begint er ook het nieuwe jaar mee. Problemen hoeft zo'n springtij niet op te leveren, want als er geen storm bij komt dan hoeft men zich over de hogere waterstanden geen zorgen te maken. Stormt het op oudejaars- en nieowjaars- dag wel, dan is de kans op beperkte of uigebreide dijkbe waking wel groot. Overigens denkt niemand in Zeeland er nu al aan om met oud en nieuw de dijken te gaan bewaken. Dat doet men wel in het aan de Schelde gelegen Belgische plaatsje Ze- Ie, waar men nu al heel bn,ge- rust is over de gevolgen van het springtij, waarvan men daar zegt dat het de hoogste waterstanden van de afgelopen 200 jaar kan opleveren. De Zeeuwse waterstaatsaes- kundigen vinden een dergelij ke ongerustheid bijzonder overdreven. „Een springtij ls niet iets abnormaals. Het ls geen verschijnsel, waar je gelijk ongerust over moet worden", zegt ing. J.A. vain de Graaf, hoofd technische dienst van het waterschap De Brede Watering van Zuid-Beve land. Komt er geen storm dan wordt bij Vlissingen slechts oen verhoging van de water stand verwacht van maximaal ongeveer vijftig centimeter. In de middag van 31 december rekent men te Vlissingen op een waterstand van 2.41 plus A.N.P., met oudejaarsnacht op een stand van 2.33 meter plus A.N.P. en op 1 januari 's middags op 2.38 meter plus A.N.P. Een hoogwaterstand van 2.41 meter plus N.A.P. is niet alar merend. Beperkte dijkbewa king wordt bijvoorbeeld pas van kracht bij een te ver wachten hoogwaterstand van 3.10 meter en aan uitgebreide dijkbewaking wordt pas ge dacht bij 3.50 meter. Bij het nemen van maatre gelen, zoals dijkbewaking, voor het gebied rondom Wes- terschelde en Oosterschelde wordt steeds gekeken naar de hoogwaterstanden bij Vlissin gen. De verhoging van het wa ter in de rest van het Wester- scheidebekken en in de Oog- terscfielde wijkt nooit veel af van de stand bij Vlissingen,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1