SMULPAAP PLUNDERT ÏRSTPAKETTEN er week 9000 man méér Den Uyl: „Het ging gisternacht niet om een frutseltje" oogstscliade kan nu hoger dan 20 mille Weer hoofdprijs voor Stem-lezer Korter werken in glasfabriek Sas van Gent Zacht weer op kortste dag JUDARIOAE IU9ARIDA! Arabische legers in staat van alarm Horeca zag omzet sinds 1 november 16% dalen Tankauto in brand in Goese garage GEVEN VOOR AANVRAGEN WERKTIJDVERKORTING STIJGT FORS ERKLOZEN Mlllilil r '-atijns Amerika Onaanvaardbaar was terecht Speelfilm over Kissinger !l *01804444 PEN haag Twee doden Kustvaarder vast in branding bij s cheveningen Vraag naar autoglas daalt: Rockefeller eindelijk benoemd tot vice-president LorDr. W. A. J. M. Harkx -jacteurL. Letjendekker en administratre-adres •jaat 9. Terneuzen. tel. (01150) - 79 20 |,ejientspnjs ij per kwartaal; 8,35 per maand. Gammers 45 cent. mier 1114111 r:!tSeversmaatschappij De Stem B.V., Ltraat 16, Breda. ZATERDAG 21 DECEMBER 1974 27e jaargang No. 7542 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (een onzer verslagevers) jOSIERHOUT Er is L smulpaap in Oosterhout, ach waarschijnlijk te jlropt te doen aan aller- f ,1; sen die hij in de i van woensdag op don- uit de gereedstaande kerstpakketten van de comes- tibleszaak Oomen v.d. Zan den aan de Arendstraat heeft gestolen. De dief is niet willekeurig te werk gegaan. Nam hij uit het ene pakket de roomkaas- jes, uit het andere weer nam hij een blik zalm. De schade bedraagt zon duizend gulden. Over over werk da' de heer Oomen-v.d. Zanden heeft moeten ver richten. om de pakketl en wiser bij te vullen, spreken we dan nog maar niet eens. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Dit weekend zijn het de kortste dagen van het jaar, waarbij zondagmor gen om 06.57 uur de zon de laagste stand bereikt.' Rond deze kortste dagen is de tem peratuur opvallend hoog, over dag rond 10 graden. In het grootste deel van Eu ropa is december belangrijk zachter dan normaal. Koud is het alleen in Lapland en Rus land, waar het 's nachts tot matige en strenge vorst komt. De depressies trekken aan de lopende band van de Oce aan langs Schotland naar de Noorse kust en houden voorlo pig een krachtige, zachte zuid westelijke stroming in stand. Daarbij valt slechts weinig of geen regen. Boven de Alpen en Spanje treffen wij hogedruk aan, met wat zonniger weer. De wintersport-centra in de Alpen hebben fraai weer, doordat er de laatste weken vrij voel sneeuw is gevallen al is het beneden de 1000 me ter flinke dooi, met tempera turen in de dalen rond zes a acht graden. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het aantal werknemers, voor wie ver- uingen voor korter werken van kracht zijn, is in een _t lijds met negenduizend toegenomen. «olgens de laatste gegevens van het directoraat-generaal l je arbeid waren in de week tot 6 december 693 ver- Virigen voor werktijdverkorting voor in totaal 37.421 jkemers van kracht. Dat betekent, dat er in een week ongeveer honderd bedrijven zijn bijgekomen, die ver ity,» hebben voor verkorte werktijd. In de week tot lovember waren 590 van deze vergunningen voor in al 28.436 mensen van kracht. De stijging komt wat het betrok/en werknemers betreft neer op ongeveer. Dcer.t e oktober waren er voor i werknemers vergunmn- I voor werktijdverkorting: icht. ien de nieuwe aanvragen jpacht men op het direeto- ineraal \an de arbeid, j hef aantal werknemers [verkorte werktijden deze inrl bos; verder zal stii- RAY De metaalwa- li nv in Ven en voor 300 ;sun misleden •-? voor' zes nseviGiigd. Men wiil - deze periode twee i „er v: k korter wer- (Zie ook elcers op dietzp aaisiaia) Amsterdams Werklozen pit: heeft in een open brief minister Boersma (Sociale |i geprotesteerd tegen kfwijzen van een uitkering I gulden ineens aan de plozen. schrijft dat de acties I comité in Amsterdam Jretrklank hebben geikre- brede togen vain de en dat ook de Am- gemeenteraad de eis (ADVERTENTIE) feteit met allen in La- |Amerua die zelf strijden f verandering van de (tnievingde arbeiders, de (bewerkers, de krottenbe- ps, hun vrouwen, hun pen. iinizake de duurtetoeslag una niem heeft ondersteund. Over al in het land worden soortge lijke acties gevoerd en tal van gemeenteraden hebben soort gelijke moties aangenomen als Amsterdam, aldus de brief. Het comité zegt dait het voor de werklozen dezelfdie rechten eist als voor die werkende mensen, die gewoonlijk aan het eind vam het jaar in een of andere vorm een gratificatie krijgen, of die dioor actie af dwingen. aan arbeidersleiders, pwiders, priesters, on- Mers, koöperatieleiders Ito hun organisaties. uw solidariteit en F v°or projekten, voor F19 en bewustwording F8' Latijns Amerika, o.a. Iranduras, Peru, Bolivia, p Brazilië, enz. Psrkelijke Aktie voor La- P Amerika. Een aktie van Fc En' groepen, kerken I' v°or personen, groepen, |tn ln Latijns Amerika. DROOG Veel bewolking. Op de meeste plaatsen droog. Matige tot krachtige san de kust af en toe harde zuidwestelijke wind Middagtemperaturen rond 9 graden. STAD EN STREEK Nog meer schoorstenen in Zeeuwsch-Vlaandereri- Pagina 3 Terneuzen doet 328 flats nver aan onbekende ko per. Paqiria 5 BENNEN- EN BUITENLAND Kalkar-weigeraars moe ten betalen, zegt Hoge Raad. Pagina 9 Kerstbestand van de IRA Pagina 11 Amerika opnieuw in de greep van de goud koorts. Pagina 15 SPORT Van der Smissen op dreef in titelstrijd biljar ten. Pagina 25 Vedette van weleer: Gerrit Schulte- Pagina 23 VRIJUIT Politie is geen incas sobureau wanneer koper niet betaalt Kerk in Beweging. Solidaridad- Kunstzinnige was kaarseri. Arfistenmis in Ant werpen. Piekerpoker. De door het vuur vernielde tankauto in de garage. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Premier Den Uyl vindt dat het kabinet in de nacht van donderdag op vrijdag terecht het onaan vaardbaar heeft laten horen op het voorstel van de AR-Twee- de-Kamerfractie om de jaar lijkse huurverhogingen niet op acht, maar op negen procent te stellen. Tijdens een onderbre king van het wekelijkse kabi netsberaad zei de bewindsman gisteren dat het hier om een voor het kabinet zeer belang rijke zaak ging nl. de huur prijsberekening Er vindlt op het ogenblik een ongelooflijk zorgelijke ontwik keling in de Europese econo mie plaats. België worstelt met een werkloosheidspercen tage dat U4 keer zo hoog is alls het onze, de inflatie be loopt daar dit jaar 18 procent, Engeland zial volgend jaar prijsstijgingen meemaken van meer dan 20 procent en er is het kabinet buitengewoon veel MILAAN (AP) Alberto Sordi, Italiës topacteur op het komische filmvlak, heeft aan gekondigd dat hij in zijn vol gende rolprent Henry Kissin ger en diens gependel over de globe op de korrel zal ue men. „Ze zeggen dat ik uiterli.i iets van Kissinger weg heb" vertelde de 54-jarige Sord; Sordi vertelde dat hij de Amc rikaanse minister niet direct zal imiteren. „Mijn film zal gebaseerd zijn op'de persoonlijkheid van deze globetrotter, maar zal zich af spelen in een fictief land en misschien in een ander tijd perk van de wereldgeschiede nis". legde Sordi uit. Kissinger aan gelegen de lonen en prij zen in de hand te houden. Een sprong van 8 naar 9 procent op het stuik van de huurverho gingen zou juist ook in de sfeer van de loononderhande lingen van uitermate grote be tekenis zijn geweest, aldus drs. Den Uyl, volgens wie het kabinet heeft duidelijk ge maakt dat het hecht aan de uitvoering van zijn doelstellin gen. „Het ging vannacht niet zo maar om een frutseltje, maar om essentiële delen van het regeringsbeleid"' Hij zei verrast te zijn ge weest door de wijze waarop AR-fractievoorzitter mr. Aan' tjes zijn gezichtspunt naar vo ren had gebracht. „Ik neem het als gegeven dat de heer Aantjes een voor het kabinet zeer onprettige verklaring herit afgelegd door te stellen, dat het kabinet onverantwoor delijk zou hebben gehan deld". De Uyl verklaarde zijn ver rassing door mee te delen dat hij eerder op de dag een aller plezierigst gesprek en later nog een buitengewoon prettig telefoongesprek met mr. Aan tjes had gevoerd. De bewindsman vond oven gens dat dezie regering uiterst behoedzaam en terughoudend met het „onaanvaardbaar" om springt. Tweemaal in één jaar en acht maanden is duidelijk minder dan andere kabinetten voor ons hebben gedaan. (Zie ook pagina 9) EEN GROEP „Arabische in vesleerders" heeft voor acht miljoen pond (48 miljoen gul den) een van de meest luxu euze hotels van Londen ge kocht. Het zou gaan om het hotel Park Tower in het cen trum van Knightsbridge, een van de chicste wijken van de Britse hoofdstad. (Van een onzer verslaggevers) GOES Om halfnegen werd de Goese brandweer ge alarmeerd voor een ernstig uitziende brand in een garage bedrijf aan de de Ruyterlaan in de Goese binnenstad. De brandweer slaagde er in de met 3300 liter petroleum gevulde, tank van een tankauto te isoleren. De tankwagen en een in de garage staande vrachtauto werden door hei vuur vernield. De 27-jarige monteur F.L uit 's-Gravenpolder moest met lichte brandwonden aan het gelaat naar een ziekenhuis worden overgebracht. De scha de wordt op f 250.000 ge raamd. Het bedrijf is W.A. verzekerd. Aangenomen wordt dat de brand is ontstaan tijdens repa ratiewerkzaamheden aan de tankauto. Een monteur zou daarbij een brandende gloei lamp hebben gebruikt. Toen de lamp brak vatte petroleum, die uit een leiding drupte, vlam. Ln een oogwenk stono de garage in lichterlaaie. DEN HAAG (ANP) De Griekse kustvaarder Parimar zit sinds gistermorgen 500 me ter ten zuiden van de Sche- veningse pier vast aan de grond, 100 meter uit de kust. Er is brand geweest aan boord van het schip, waarbij 2 opva renden zijn omgekomen. De marineluohtvaartdienst heêtf kans gezien de acht be manningsleden van boord te halen. Volgnes de geredde beman ning sliepen de twee vermiste bemanningsleden (een Portu gees en een Griek) op het moment van de explosie waar door de brand ontstond, op een plaats achter de machine kamer. helemaal aan de ach terzijde van het schip. In ver band met explosiegevaar er was nog 50 ton gasolie aam boord is het schip gister middag alleen gelaten. Het strand werd voor publiek af gesloten. DEN HAAG (ANP) Uit de bodemvoorziening ter tege moetkoming in door regen veroorzaakte oogstschade ver dwijnt het maximum van 29.000,- per bedrijf. Minister mr. A. van der Stee van Land bouw en Visserij heeft hiertoe besloten. Voor bruine bonen, die, zo als reeds gemeld, nu ook on der de nog in voorbereiding zijnde regeling worden ge bracht, gaat een tegemoetko ming van f 1250,- per omge- oogste hectare gelden. De bo nen mogen nog niet geruiterd zijn, d.w.z. nog niet op rekken op het veld te drogen zijn gehangen. De voorwaarden voor aan melding van ongeoogst gewas zijn verruimd. Aanmelding is, zoals in de oorspronkelijke re geling, mogelijk als de onge- oogste oppervlakte van aard appelen, uien er. r.i ook nrui- ne bomen afzoitöerlijk ten minste een hectare is, die van gladiolen ten minste een halve hectare. Voortaan zal men ook in aanmerking komen als een combinatie van twee of meer vam deze vier gewassen op een oppervlakte van ten minste anderhalve hectare komt. Daarbij zal het areaal gladio len dubbel worden geteld. (Van onze redactie buitenland) BEIROET Het Syrischf en het Egyptische leger zijn volgens een bericht van giste ren van het Arabische persbu reau in Beiroet „in hoogste staat van paraatheid" ge bracht. Aan de vooravond van kerstmis of op eerste kerstdag - die dit jaar samenvallen met het grootste religieuze feest van de mohammedanen wordt een Israëlische aanval verwacht, aldius het persbu reau. De staatshoofden van beide landen hebben de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ge waarschuwd. dat een Israëli sche aanval op hun grondge bied „met zulk geweld beanf- woord zal worden, dat een oorlog onvermijdelijk is" Met name vrezen de Arabie ren een Israëlische inval in het zuiden van Libanon. Syrië zou tussenbeide komen om hem te verhinderen, wat de „vijfde Arabische-Israëlisciie oorlog een feit maakt". Hel Marxistische volksfront voor de bevrijding van Pales tina heeft zich verantwoorde lijk verklaard voor een bom aanslag in Jeruzalem, waar bij gisteren twaalf mensen - onder wie twee zeer ernstig - gewond werden De aanslag was bedoeld als vergelding voor Ve Israëlische aanvallen op Palestijnse vluchtelingen kampen iin het zuiden van Li banon. TWEE PERSONENAUTO'S zijn zwaar beschadigd toen een al tien iaar leegstaande woning in het centrum var Alkmaar plotseling instortte De auto's werden bedolven der balken en grote sti metselwerk, terwijl ook groot gedeelte van de onder het puin kwam. van 'tte. on- ken een rijweg stukken De stand na 13 puzzels voor het zilveren Koningin Wuhehnina Fonds in de nationale puzzelactie „Geven voor Leven" is 2.533.310,94. Fn weer een hoofdprijs in ons verspreidingsgebied Het bedrag in de extra prijzenpot steeg ook. De pot bedraagt 27.312,32. Het is van het grootste belang iedere week extra bij te plakken of te storten. Hiervan komt namelijk 30 procent in de extra-prijzenpot. Door meer bij te plakken, maken meer mensen kans op een briefje van duizend De nieuwe puzzel (15), de oplossing en de prijswin naars van puzzel 13 vindt U elders in deze krant. Oplossing puzzel 13: de dertiende puzzel brengt geluk. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De glasfabriek Sas van Gent te Sas van Gent heeft deze week werktijdsverkorting aange vraagd voor zestig man in de sector automobielglas. Deze af deling zal de eerste twee we ken van januari stilliggen en daarna zal op halve kracht worden geproduceerd. Deze mededieliinig deed de heer H.F. Kok, algemeen di recteur van de glasfabriek gis teren tiüjidens een bijeenkomst, waarop jubilarissen van het bedrijf werden gehuldigd. De glasfabriek is voor problemen komen te staan door de ver minderde vraaig naar auto's en door vermindering van de wo ningbouw- De glasfabriek heeft als gevolg van de olie crisis in het voorjaar ook al werkbij dsverkoutdnig moeten aanvragen voor de autoglas- sector. Onigeveer twee maanden ge leden heeft de glasfabriek de contracten verlengd met de af nemers voor automobielglas. Daarbij b\eek dat de automo bielfabrieken voor 1975 reke nen op een verkoop, die twin tig a vijfentwintig procent on der de omzet van 1973 ligt. Ten opzichte van 1974 zou volgens de prognoses volgend jaar toeh van een opleving kunnen worden gesproken- Volgens de heer Kok was het op basis van deze prognoses voor de glasfabriek gerecht- (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON Na vele maanden van gedegen onder zoek is Nelson Rockefeller of ficieel benoemd tot vice-presi dent van Amerika. Het Huis van Afgevaardigden gaf uit eindelijk zijn goedkeuring aan de benoeming ln een eer der stadium had ook de Se- naat dit al gedaan. De stemming in het Huis wais 287 voor en 128 tegen, hetgeen een weerspiegeling geeft van de aanzienlijke op positie tegen Rockefeller van liberale democraten en repu blikeinen die zach niet konden verenigen met de idee dait nu immense rijkdom wordt ver bonden met grote politieke macht. (Zie ook pagina 11) vaardigd meer personeel aan te trekken voor de autoglasaf- dJeling. Nu iis echter gebleken dat er in de eerste helft van 1975 maar weinig vraag niaair autoglas zall zijn. Van diaair dat opnieuw werktijdsverkorting is aangevraagd. De heer Kok zei het moei lijk te kunnen voorspellen hoeveel werk de andere afde lingen van de glasfabriek vol gend jaar zullen krijgen. Voor de afdelingen, die emalit en parelio vervaardigen, ziet het er volgens hem niet ongunstig uit ofschoon de laatste weken reserveringen vervallen wor den verklaard doordat klanten goedkopere materialen gaan toepassen. Ook worden vol gens de heer Kok reserverin gen naar een later tijdstip verschoven, omdat men be wust de bouw vertraagt. De heer Kok zei niet te kunnen zeggen of mogelijk in 1975 mensen zullen moeten worden ontslagen. Hij zei hieraan pas te zullen denken alls het voort bestaan van het bedrijf in ge vaar komt. „Vast staat echter dat het in de glasbranche thanS een kwestie is van wel of niet overleven," voegde de neer Kok eraan toe. UTRECHT (ANP) Een en- quete heeft uitgewezen dat tengevolge van de 1 novcem- berrvet de totale omzet in tte horeca met 16 procent is ge- daald. Aan drank werd in de bedrijfstak zo'n 23 procent minder omgezet. Oliecrisis, 1 novemberwet en de algehele economische recessie samen, hebben het horeca-bedrijf dit jaar bijzon- der zwaar getroffen, aldus drs. F.J. Nijsten, voorzitter van het bedrijfsschap horeca, vrijdag tijdens een vergadering van het bedrijfsschap in Utrecht. Drs. Nijsten zei bijzonder te betreuren dat de overheid des tijds met de autoloze zondag liet bereid is gebleken de ho reca er bovenop te helpen door het verlenen van een schadevergoedingspremie. Waarom krijgt de landbouw nu wel steun van de regering, en kreeg de horeca het des tijds niet, zo vroeg hij zich af. 'V

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1