Spanning over huren tot laatste moment Vandaag OOGSTSCHADE- REGELING IETS VERBETERD Uruguese diplomaat in Parijs vermoord Voorkeur regering naar Amerikaans vliegtuig Vlaamse staking dreigt in Belgisch leger Water in Rijn en Maas stijgt snel Ziekenhuisraad beschuldigt fondsen van „wanbetaling" Wat niM\t utaal tiou feestelijke ffan. stuk vlees „Militair personeel neemt het niet meer" Onderofficieren- vereniging wil acties in conflici met Vredeling Huurverhoging waarschijnlijk minimaal 9 pet. Angola- koffie mag weer OOK INGENIEURS TEGEN PENSIOEN PREMIEREGELING ■Afrika denkt Xr heengaan it Ver. Naties mededeling PvdA in Kamer: Veel te weinig Ex-Tupamaros: Hij was een beul Korter werken voor 190 man bij NKF-kahel Belasting aftrek voor zelfstandigen verhoogd OPVOLGING STARFIGHTER - PvdA EN PPR TELEURGESTELD (ïprecteurDr. W. A. J. M. Harkx joofiedacteur k- bejjendekker jjjclie- en administratie-adres ij^uwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)^79 20 ihoaneaientsprijs 0470 per kwartaal; 8,35 per maand. -e nummers 45 cent lummer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. --*• 16, Breda. VRIJDAG 20 DECEMBER 1974 VRlif ZEEUW 27e jaargang No. 7541 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. UTRECHT (ANP) „De Ttrenigingen van militair per sei pikken de overlegtak- lijken van deze minister van defensie niet meer. Zaken die ons al jaren geleden zijn be loofd, schuift hij op de lange tun. Of wat hij met de ene kind aanbiedt, wil hij met de lafce hand ons ontnemen joor bepaalde voorstellen di- „ct aan elkaar te koppelen. iit nemen dit niet langer meer". Dit is de opvatting van de R. Smallenbroek, secreta- j van de Nationale Christen -deroffi eieren Vereniging NCOOV). Gisteren hebben de 'tn organisaties van militair rsoneel tijdens het zoge "aaide georganiseerd overleg :t minister Vredeling „zich één man tegenover de mi- ider opgesteld", zo zei Smal- broek. Men beraadt zich nu acties. Het ging gisteren om een iet waarin de minister naar Ja smaak van de organisaties 11 „soort koppelverkoop" "«.kondigt, In de brief doet minister voorstellen die er neer komen dat hij best l oraten over inwilliging "n bepaalde verlangens van militairen maar waarbij hij elf, dat ze dan op andere ten in het kader van een ehele bezuiniging terrein jen prijsgeven. taktiek, gekoppeld het feit dat het gaat om ;en die ons al jaren geleden n beloofd zonder dat er ooit ts van terecht is gekomen. iB r militaire belangenorgani- ties de druppel die de em- r doet overlopen", zo zei allenbroek. Daar komt dan bij dat de organisaties 1 gepasseerd voelen omdat langverwachte defensienota t eerst in het georganiseerd erleg ter sprake is gebracht rdat het stuik naar de eede Kamer ging. „De "at is vol voor ons", zegt allenbroek. De belangenor- isaties gaan zich beraden w verdere acties. Daartoe 1 men op korte termijn do Ppen bij elkaar steken. Hoe die acties er uit zullen "n zien valt nog moeilijk te rspellen, aldus de heer allenbroek. Wel is het zo binnen zijn eigen organi- te. de bij het CNV aange- ten NCOOV, stemmen zijn "agaan voor wat hij noemt 'he acties". Dat zijn dan 'raard geen stakingen. De 0OV wijst Tpet stakings- ■t principieel af, maar op j'verse ledenvergaderingen wel stemmen opgegaan in demonstratief gelid naar t Binnenhof op te trek KAAPSTAD (UPI) Zuid rika bestudeert de moge nd uit de Verenigde Na- s te stappen en zal intussen t zwichten voor dreigemen- van de Veiligheidsraad. w> de Zuidafrikaanse minis- van buitenlandse zaken |?3rd Muller gezegd. J reageerde op de resolu- van de Veiligheidsraad Pretoria wordt w- t plechtig te beloven dat tamtbie (Zuidswest-Afrika) worden overgedragen aan verenigde Naties. t.h.v. de adverteerders •v.m. de feestdagen zijn e afsluittijden als volgt I Uitgave 27 december 24- 12 9.00 uur -Agave 2 januari 31-12 9.00 uur ®P Nieuwjaarsdag zal géén krant verschijnen. Staatssecretaris Van Dam zelf zei, dat hij de discussie hierover zo zakelijk mogelijk wil houden, maar dat zakelij ke standpunten ook -el be langrijk kunnen zijn. zarult was niet af te leiden of het kabinet met een „onaanvaard baar" zal komen als de Kamer het wetsvoorstel dreigt te ont krachten. De KVP eiste wel van de staatssecretaris de verzekering, dat de politiek niet de doorslag zou moeten geven bij de besluitvorming. „Er wordt vanavond gewel dig gepokerd, liet men ons laat weten. Men kon niet ver tellen welke kant het zou op- (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Gisteravond laat, bij het afsluiten van deze editie, was het nog steeds niet duidelijk of de Tweede i Kamer het wetsvoorstel van het kabinet over de meldings- plicht van huren en de bevoegdheid van het kabinet even tueel in te grijpen zou aanvaarden. Met name de christen democratische partijen KVP en ARP hebben veel kritiek hierop. Er zijn van die kant veel wijzigingsvoorstellen in gediend, die echter voor de linkse regeringspartijen volstrekt onaanvaardbaar zijn. gaan. Wel hield men er reke ning mee dat de regering uit eindelijk zou zwichten voor de eis van de christcn-demo- craten, voor volgend jaar uit te gaan van een minimum stij ging van de huren met 9 pro cent. in plaats van de 8 procent die de regering wil. In ruil daarvoor zijn de ehristen-de- mocrat sche fracties wel be reid het wetsvoorstel zij het aangepast te aanvaar den. Een en ander leidde tot grote spanning op de laatste dag dat de Kamer dit jaar vergadert. Omdat op 1 januari de machtigingswet afloopt en de nieuwe huurprijswet in het kader van het nieuwe huur- en subsidiebeleid pas irn 1976 van kracht kan worden, acht de regering liet gewenst in deze tussentijd toch een wa pen in de hand ie hebben om eventueel te. kunnen ingr jpen als huren fey boven die 9 procent uil zuiden gaan. Ook acht het kabinet een meldings plicht noodzakelijk voor alle huurverhogingen, die de 9 procent te boven gaan. Overigens had staatssecreta ris Van Dam heel wat moeite om de Kamer van de nood zaak van dit wetje te overtui gen. Vooral ook omdaf de wet van belang is voor de gelibe raliseerde gebieden (zoals Zeeland, en Noord-Brabant) En juist in die geb eden is uit cijfers van het CBS gebleken dat de huren sinds het vrijma ken daarvan minder snel zijn REGEN gestegen dat in de miet-gelibe- ralisecrde gebieden, zoals onze Veel bewolking. Af en krant deze week meldde, toe motregen. Tegen de avond kans op regen. Matige tot krachtige, aan de kust mogelijk tof nard toenemende wind uit westelijke richtingen. Maximumtemperatuur rond 9 graden. STAD EN STREEK VVV wil personeel in overheidsdienst hebben. Pagina 3 Raad Terneuzen be spreekt begroting. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Den Uyl hoopvol over verdere samenwerking met christelijke partijen. Pagina 13 Verhoging maximum snelheid pas over half jaar aan de orde- Pagina 15 Wat er veranderd aan de belastingen. Pagina 17 SPORT Vultink bewijst zijn klasse. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Jubilerende Echo-rubriek omstreden en toch alom gewaardeerd. (Van onze correspondent) BRUSSEL Een aantal jon ge Vlaamse officieren van de Belgische landmacht, marine en luchtmacht, speelt met de gedachte om een algemene staking uit te roepen van alle Vlaamse militairen van hoog tot laag om een einde te maken aan het willekeuri ge bevorderingssysteem in het Belgische leger waardoor de Walen worden bevoor deeld. De plannen hoe de staking moet verlopen alsme de de namen van de initia tiefnemers worden uit vrees voor represailles van de le geroversten geheim gehou den. De staking zal zolang moeten worden volgehouden totdat de regering voor de eisen van de stakers zou zijn gezwicht. De directe aanleiding van de aktie van de jonge Vlaamse officieren is de jongste be noeming van nieuwe majoors in het leger, die opnieuw sterk in het voordeel van de Walen is uitgevallen. Of schoon ruim 60 procent van het Belgische leger uit Vla mingen bestaat komen ze nauwelijks aan hun bezetting van 40 procent van de lagere en hogere officiersrangen, terwijl met name in de hoge re legerregionen deze ver houding nog nadeliger voor de Vlamingen uitvalt. De ini tiatiefnemers van de staking wijzen erop dat jarenlange pogingen om in deze situa tie verandering te brengen op niets zijn uitgelopen en dat elke nieuwe benoemings- golf een nieuwe onfatsoenlij ke daad en belediging bete kent tegenover het Vlaamse volksdeel. AMSTERDAM (ANP) In overleg met de Angolese be vrijdingsbeweging MPLA en de Nederlandse vakbeweging heeft het Angolacomité beslo ten de Nederlandse koffiepro ducenten niet langer te hou den aan een boycot van koffie uit Angola. Dit betekent dat na bijna drie jaar een einde komt aan de Nederlandse boy cot van Angola-koffie, aldus het Angola-comité. De Nederlandse koffiebran ders hebben zich tot het eind toe goed gehouden aan de door het Angolacomité uitgeroepen boycot. „Terwijl vroeger onge veer dertig procent van de Nederlandse koffie-invoer uit Angola kwam, lag dit bijvoor beeld in de eerste negen maanden van dit jaar beneden de drie procent". In Angola is nu een algeme ne wapenstilstand van kracht, waardoor ook de financiering van de koloniale oorlog uit de opbrengsten van koffieprodu-k- tie en de koffie-export is be ëindigd. Politie onderzoekt de auto van kolonel Trabal na de moord op de diplomaat, van wie hieronder een portret. (Van onze redactie buitenland) PARIJS De militaire at taché van Urugay in Parijs, de 45-jarige kolonel Ramon Tra bal, is gistermiddag in de on dergrondse garage van zijn woning doodgeschoten. Een groep die naar een Tupamaro*- leider genoemd is, verklaarde drie kwartier later, verant woordelijk te zijn voor d« moord. Ooggetuigen verklaarden ze ven of acht schoten gehoord te hebben en daarna twee man nen te hebben zien wegvluch ten. „Het leek op een vuurpe loton". zei een der ooggetui gen. Na de moord belde iemand namens een groep die hij „de internationale brigade Raul Sendic" noemde, het Franse persbureau AFP op met de mededeling dat deze groep verantwoordelijik was voor de moord. „Kolonel Trabal. de militaire attaché van het fas cistische regiem van Urugu ay, heeft voor zijn misdaden geboet. Hij is verantwoorde lijk voor de jacht o>p politieke vluchtelingen uit Uruguay in Frankrijk, met de zegen van de Franse regering die uit wa penhandelaars bestaat voor wie alleen geld belangrijk is. Hij was een beul, voormalig hoofd van de militaire inlich tingendienst en heeft zich on derscheiden in beestachtigheid bij de vervolging van vak bondsleden en revolutionairen zoals Raul Sendic, evenals de nationale verzetsbeweging Tu- pamaros". aldus de verkla ring. Functionarissen van de Uru- quayaanse ambassade bevestig den dat kolonel Trabal in Mon tevideo bij de inlichtingendienst had gewerkt en bij de cam pagne tegen de Tupamaros be trokken was geweest. Raul Sendic is een 49-jarige socialistische advocaat, stichter en leider van de Tupamaros- beweging, die nu twee jaar in Montevideo gevangen zit. Na zijn arrestatie schijnt de be weging ontmanteld te zijn. DEN HAAG (ANP) De ledenraad van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KI- VI) heeft zich gisteravond uit gesproken tegen de beperking van de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies, die zal voortvloeien uit het wets ontwerp, dat o.m. ook de art sen heeft verontrust. RIJSWIJK (ANP) NKF Kabel B.V. is van plan voor haar vestiging te Waddinx- veen voor 190 werknemers voor een periode van zes we ken werktijdverkorting aan te vragen. Bij het bedrijf zijn totaal 305 mensen werkzaam. De oorzaak van de maatregel ligt naast een algehele teruggang in de afzet van babels in Ne derland mede aan het uitblij ven van exportorders. DEN HAAG (ANP) Bij de Tweede Kamer hebben mi nister Duisenberg en staatsse cretaris Van Rooijen van Fi nanciën een nota van wijzi ging ingediend op het wets ontwerp tot invoering van een tijdelijke zelfstandigenaf trek voor kleinere zelfstandi gen. Bij de nota van wijziging wordt voorgesteld de begren zing waarboven de zelfstandi genaftrek van 1200 tot 0 zal teruglopen, voor het jaar 1975 te verschuiven van 30.000 tot f 40.0UU naar f 50,000 tot f 60.000. Door deze nota van wijzi ging is uitvoering gegeven aan een toezegging van de minis ter bij fie gedachtenwisselina met de Tweede Kamer naar aanleiding van het belasting plan 1975, zo deelt het minis terie van Financieën mee. (Van onze parlementair» redacteur) DEN HAAG De voorkeur van de regering voor de opvolger van de Starfighter gaat uit naar een van de Amerikaanse toestellen. Daarmee vallen al de Franse Mirage en de Zweedse Viggen. DU werd gisteren bevestigd door de progressieve kamerleden vaD de defensiecommissie. Met deze commissie had minister Vredeling van defensie giste ren een gedachtenwisselinr over de opvolger van de Star fighter. PPR-fractieleider D» Gaay Fortman sprak van een teleurstellende discussie. „Vol gens de antwoorden van mi nister Vredeling op onze vra gen blijven er maar twee toe stellen over. Dat zijn de Ame rikaanse YF-16 van Northrop en de YF-17 van General Dy namics"- aldus De Gaay Fort- piall. Minister Vredeling wilde •chter na afloop van de bij eenkomst daarop geen ant woord geven. De progressieve kamerleden sluiten zelfs de mogelijkheid niet uit, dat op het allerlaatste moment het consortium van de vier landen, dat gezamenlijk een keuze wil maken, iteenvalt. Dat houdt met name verband met d» keuze van de Belgische rege ring, die sterk geporteerd is voor de Franse Mirage van Dassault. Vredeling ontkend» dat bij de keuze van Neder land de landingsrechten van de KLM in Amerika een rol spelen. De teleurstelling van de progressieve kamerleden van PvdA, PPR en D '66 liigt ook in het feit- dat minister Vre deling zonder meer de sugges tie van de PvdA- en PPR- fracties heeft afgewezen om bij het onderzoek naar de op volger van de Starfighter als nog andere goedkopere vlieg tuigen te betrekken, zoals de Harrier, de Alpihajet, de Jagu ar en de Fairohild. Minister Vredeling heeft gezegd, dat deze vliegtuigen niet beschik ken over eigenschappen die voldoen aan de door ons land aanvaarde NAVO-taken. De stuurgroep die zich be zighoudt met het inwinnen van informaties over de vier kandidaten als opvolger van de Starfighter komt tegen het eind van deze maand gereed Op basis van die technische evaluatie wordt de beslissin» genomen. Rond 15 januari kiest de Amerikaanse regering voor een van haar toestellen (Van oiwe parlementaire redactie) DEN HAAG Er komt ook een vergoeding voor oogst- sehade als gevolg van de regen- overlast voor brine bonen. Het ministerie van landbouw heeft dit in antwoord op vra gen meegedeeld. De regeling geldt al voor aardappelen, uien en gladiolen. De mogelijkheid bestaat dat er ook verandering komt in het maximum van 20.000, per bedrijf, dat nu voor de oogstschade-uitkering geldt. Zeker is dit echter nog niet. Eerder had de PvdA-fra-etie in de Tweede Kamer laten weten de steun, die minister Van dei' Stee (Landbouw) de boeren heeft toegezegd in het kader van de wateroverlast „volstrekt onvoldoende" te vinden. Volgens het kamerlid Voortman zal de door het ka binet getroffen regeling niet kunnen voorkomen, dat veel boerenbedrijven in Zuidwest- Nederland kapot zullen gaan. 'n Zeeland zal wellicht ook de koopkracht ernstig worden aangetast, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid. Volgens de PvdA-fractie is in Zuidwest-Nederland spra ke van een rampsituatie en als zodanig behoort de regering een rampregeling te treffen. Die regeling zou de gevolgen (Van een onzer verslaggevers) LOBITH Het water van de Rijn stijgt onrustbarend. In West-Duitsland steeg het Rijn water gisteren gemiddeld 80 cm. Bij Lobith werd een was van 50 cm geconstateerd. Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn de komende dagen de kritieke hoogte van 16 me ter zal bereiken en op ver schillende plaatsen buiten haar oevers zal treden. De laatste keer dat de Rijn een dergelij ke hoige waterstand had. was in februari 1970. Ook het water van de Maas stijigt snel. De laatste dagen moesten de pontveren Vier lingsbeek en Bergen als ge volg daarvan uit de vaart wor den genomen. (ADVERTENTIE) van de wateroverlast voor de bedrijven geheel of groten deels moeten compenseren „zonder aanziens des persoons of van het bedrijf', aldus ir. Voortman. Wat Van der Stee nu doet is een soort bodem voorziening treffen en dan maar hopen dat de boeren ge bruik zullen maken van de rijksgroepsregeling zelfstandi gen. Of ze daar wat mee op schieten, betwijfelt het socia- listisiche kamerlid. UTRECHT (ANP) „Het is ontoelaatbaar dat een zie kenfonds eigenmachtig een ta rief niet betaalt of wijzigt". De directeur van de nationale ziekenhuisraad, mr. L. C. Wes- seldijk, zegt dit in een com mentaar onder de kop ..Wan betalers" in het blad „Het zie kenhuis" van de NZR. Binnen een week zijn drie gevallen bekend geworden, waarin ziekenfondsen de vast gestelde verpleegprijs niet willen betalen. Het ene fonds heeft zes gulden van de ver pleegprijs (per dag) afgetrok ken, het tweede dreigde een patiënt met het beëindigen van de betaling van het verlijf in de inrichting als hij de in het kader van de AWBZ verplichte eigen bijdrage niet voor een bepaalde datum betaalt, en het derde heeft een patiënt zonder meer meege deeld dat de betaling oim die reden wordt gestaakt. De heer A. H. Slotboom, ge delegeerd bestuurder van de Federatie van Ziekenfondsen, verklaarde op vragen dat de eigenbedragregeling die aan vankelijk alleen voor bo- ven-65-jarigen gold, anderhalf jaar geleden ook van kracht is geworden voor 18-65-jarigen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen en de ziekenfondsen zijn ver plicht die bijdrage te innen. De heer Slotboom zei, dat de fondsen zich over het alge meen erg soepel opstellen en kan niet beoordelen, welke re den de drie door de heer Wes- seldijk genoemde fondsen voor hun besluiten hebben. Een vleesplank voor uw it. Stuur eénvanuw vleesre- 1 januari 1975 naar postbus 1000. den Haag. 50 beste inzendingen worden seloond meteen luxe i' houten vleesplank, vergelijkbare f34.-. en publikatie van de Stichting Voorlichtings bureau Vlees, Vleeswaren en Vleesconserven. den Haaf.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1