Gruijters en Van Dam door de knieën Eerste Kamer in conflict met regering over aardgas Vandaaq Rijksbijdragen in verbeteren na-oorlogse WW-woningen Met benoeming van Boertien Zeeuwse wensen genegeerd CWflt ttiaafy tiou feestelijke f étui stuk vlees Lubbers ijlings terug uit Brussel SHELL EN ESSO KRIMPEN AANTAL POMPSTATIONS IN Wel of geen auto van f 50.000 doorstromingsheffing op de lange baan [vaag lbouw I "iuistir'n eereed ^umen met Vakbeweging 2% extra op minimumloon OLIEBOLLEN 32 PCT. DUURDER GEWORDEN MERKWAARDIG GRAFSCHRIFT IN TERNEUZEN België: bijna 200.000 werldozen Minimum melkprijs 2 ct. hoger Ontslag voor 120 man in Emmen Cao-overleg vrachtauto chauffeurs mislukt HUURVERHOGING KAN MEER WORDEN DAN 8 PCT. I bni ™ersma «Sociale 7a- Starfighter stort lieer vlieger leeft Lubbers belooft meer controle op doorvoeren van prijsverhogingen Tankauto zakt door assen Mgr. Capucci in hongerstaking 4RP-Zeeland tot ministers pjjjcteur: Dr. W. A. J. M. Harkx jjofdredacteurL. Leijendekke* i ««ijrtic- en administratie-adree SfStraat 9, Temeuzen, tol. (01150) -19 20 ftCTSaal; 8.35 per maand. I 7 9i 70 per Kwariam, j I [ose nummers 45 cent. I jironurMner 1114111 m [Jitgeversmaatschapp* VRUE ZEEUW WOENSDAG 18 DECEMBER 1074 ^traatls, Breda. a De Stem B.V., 27e jaargang Ifo. 7599 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De scherp bekritiseerde doorstromings- heffing is op de lange baan geschoven. Het plan wordt nu getoetst aan het lopende woningbehoefte-onderzoek. On derzocht wordt of deze heffing overeenkomstig de wensen van de kamer kan worden gewijzigd. Met deze toezegging van staatssecretaris Van Dam 1 (Volkshuisvesting) kwam de regering gisteren de Tweede [Kamer tegemoet tijdens het debat over het nieuwe huur- n subsidiebeleid. De christelijke partijen, als- li PvdA en PPR hadden 11' e bezwaren tegen de voor rei eide heffing. Via deze |dooistromingsheflittg zouden huurders, die gemeten naar hun inkomen in te goedkope I huurwoningen wonen min of Bedwongen worden te verhuizen naar duurdere wo- n. De staatssecretaris had wel begrip voor de bezwaren n dit voorstel. Do kritiek de Kamer was in het I kort: te weinig woningen voor I doorstroming, geen goede I rechtsgrond, beperking con- lumptievrijheid en getto vor- Iming. Het leek drs. Van Dam I overigens wel mogelijk om 1 iffl enkele bezwaren tegemoet I te komeu. Ook op een ander essentieel I "««deel van het nieuwe I huur. en subsidiebeleid, de I jaarlijkse huurverhoging van IK, deed minister Gruijters 1 'Volkshuisvesting) een, wel I 'age, toezegging. Hij sluit het I namelijk niet uit, dat deze V verhoging meer dan 8% gaat I hdragen. Dit is echter alleen mogelijk, wanneer door cala- "titeilen de stichtingskosten 'u te houwen huizen erg I worden. Zelfs een lagere huurverhoging dan 8% ver- I fferpt hij in beginsel niet. Maar eerder rekende de be adsman erop, dat de stich- Sskosten van jaar tot jaar Jen stijgen. Wanneer de jwchtingskosten erg hoog wor- wil drs. Gruijters via ho ra ..objectsubsidies" (aan de Ming) proberen toch de pi' ".se huurverhoging od '■te houden. Met deze niet harde toezeg- jjttzen kwam hij zowel de ipo en ak de PvdA en rit een deel tegemoet. Beide hristelijke partijen vragen a een motie om de jaarlijkse .euri'erhoging op meer dan te stellen. PvdA en PPR uien niet verder g.aan dan vasthouden Dit percentage wordt 1 genoemd in het verkie- 'igsprogram van PvdA. PPR u W „Keerpunt 72". uis, Gruijters noemde het rentage van 8% een poli- zware zaak. Hij waar- rauwde de kamer, dat hij ralsnog aan dit percentage M, va^houden uit systeem- nmsche en politieke ovor- "esmgen |nj?.e minister kon gisteren I in h. i 8Tote ontevredenheid l'en mer over het uitblij- l»oorV?a»,het bouwprogramma tjer t'5 wegnemen. Defini- r"'ers kunnen pas wor- tiilin!eSjVen' wanneer de 800 fc, d,e onlangs in het ka- l.jj,,3" ,de extra werkloos- Ifiin ,cstP,din& voor de bouw IW best«m?. zijn verdeeld Iftnd V eling is begin vol- 'in, °r 11 in Up'/p vct'He. S «werkt. Deze extra gel den. zo waarsoliuwde drs. Gruijters, bieden slechts een tijdelijk conjunctureel nood- program, waardoor de structu rele problemen in de bouw niet worden aangepakt. De bewindsman bestreed ook de argumenten van de VVD-er De Beer, dat hij eer der dit jaar ten onrechte te optimistisch was geweest over de woningbouw. De teruglo pende con/junctuur, de zijns inziens onvermijdelijke inzin king na de zeer hoge bouw- proauktie in de laatste jaTen an de onverwacht sterk geste gen rente wees hij als de schuldigen aan voor de terug gang in de bouw. Ook een zekere vrees onder aannemers om gebruik te maken van ver strekte bouwvergunningen te ven veel als vorig jaar) is vol gens drs. Gruijters een van de oorzaken van minder te bouwen woningen. Hij verwacht zelfs, als het slechte weer aanhoudt, dat dit jaar slechts 105 a 110.000 wo ningen in aanbouw worden ge nomen i.p.v. ds 115.000, die hij vorige week nog voor dit jaar had verwacht. UTRECHT (ANP) De vakcentrales hebben minister Boersma (Sociale Zaken) in een brief meegedeeld, dat vol gens hen per 1 januari een bijzondere verhoging van het minimumloon nodig is met 2 procent. De minister heeft over deze zaak advies gevraagd aan de SER. Dat de vakcentrales hun opvattingen niet lanigs de ge bruikelijke weg van een SËR- advies kenbaar maken, komt door het feit dat de behande ling in de SER niet meer voor 1 januari mogelijk is. Daarbij komt, dat de werkgevers al hadden laten weten dat zij helemaal geen bijzondere ver hoging van het minimumloon willen. DEN HAAG (ANP) Ver moedelijke tengevolge van een technische storing is een F-104 Starfighter van de Vliegbasis Volkel gisteren neergestort na bij Neerpelt in België, onge veer 20 km ten zuiden van Eindhoven. De vlieger wist zich met zijn schietstoel .in veiligheid te stellen DEN HAAG (ANP) Oliebollen eten wordt dit jaar een dure liefhebberij. In vergelijking met eind vorig jaar zijn de ingrediënten voor het zelf maken van oliebollen in totaal 32 per cent in prijs gestegen, zo heeft „Koopkracht", maand blad van het Konsumenten Kontakt, uitgerekend. Produkten, die de prijs van de oliebol in belangrijke mate hebben opgejaagd, zijn slaolie (52 percent duurder geworden), krenten en rozij nen (door elkaar 25 percent), poedersuiker (19 percent), melk (14 percent) en sucade (13 percent). UTRECHT (ANP) Minister Lubbers van Economische Za ken heeft de vakcentrales beloofd, dat prijsdalingen, zoals die nu al enige tijd optreden voor bepaalde grondstoffen (plant aardige vetten bijvoorbeeld), zullen worden doorberekend in de consumentenprijzen. Hij heeft aan vertegenwoordigers van de vakcentrales mee gedeeld, dat de Economische Controledienst voor dit doel zal worden uitgebreid. Het overlegorgaan van NW, NKV en CNV heeft hierover gisteren zijn voldoening uitgesproken. Het heeft verder overi gens „met enige zorg" kennis genomen van het plan van mi nister Lubbers versoepelingen aan te brengen in het prijsbe leid. De drie centrale middenstandsorganisaties lieten daaren tegen weten het prijsbeleid veel te weinig soepel te vinden. Deze foto, die onze fotograaf Cor de Boer dezer dagen maakte op een kerkhof in Temeuzen, spreekt voor zichzelf. (Van onze parlementair® redactie) DEN HAAG De meerder heid van de Eerste Kamer maakte het de regering gister avond onverwacht bijzonder moeilijk met de aardgasprij zenwet van minister Lubbers van Economische Zaken. Deze moest ijlings van een vergade ring in Brussel worden terug geroepen, om samen van mi nister Van Agt van Justitie en staatssecretaris Polak van Bin nenlandse Zaken vooral de christen-democraten in de Eer ste Kamer ervan te weerhou den dit bijzondere wetje niet af te wijzen- Zoa'ls bekend ging de Twee de Kaïmer onlangs, ook a/1 schoorvoetend, akkoord met djeze wet, die de regering de bevoegdheid gJeeftt de mini mumprijs van het aardgas voor verkoop- em distributie bedrijven vast te stellen. De regering haalde toen zelf de angel ulit het ontwerp door aan de gemeentelijke overheden toch voldoende speelruimte tc geven om de tarieven van het aairdlgas voor de consument zelf vast te stellen. Wanneer de gemeenten zich niet houden aan die spelregels, bunnen zij achteraf door mi mister Lub bers van Economische Zaïken op de vingers worden getikt. Als gevolg van deze wet wordt de aardigasprijs vijf cent duurder op 1 januari. (Vervolg op pag. 9) (Van een onzer verslaggevers) ASTEN Gistermiddag is een Belgische tankauto met een zeer brandbare vloeistof (tolueendiisocyanaat) door de assen gezakt, op de rijksweg bij Asten. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Rond 198» zal het aantal pompstations van Shell en Esso met onge veer 40 procent zijn vermin derd Shell heeft nu nog 2500 ver kooppunten en verwacht terug te vallen op 1500. Esso zal zijn verkoopadressen zien teruglo pen tot beneden de 1000 (nu heeft Esso er nog 1400). Oorzaken zijn de hoge prij zen, die de vraag naar benzine zullen afremmen, en het feit dat steeds meer pomphouders met een relatief kleine omzet hun bedrijf niet meer renda bel kunnen houden. BRUSSEL (AP) De werkloosheid in België stijgt nog dagelijks en zal waar schijnlijk spoedig het punt be reiken, dat 200.000 werkne mers zonder werk zijn. Uit de laatste cijfers blijkt dat eind november 197.510 mensen in België werkloos waren. Dit is 4,8 procent van de beroepsbevolking. De inflatie in België, zo wordt gevreesd, zal eind dit jaar 18 procent bedragen. STORM Wisselend bewolkt met regen- of hagelbuien. Mogelijk onweer. Krach tige tot stormachtige wind, aan de kust tijde- i lijk zware storm uit west tot noordwest. Middag- temperaturen rond zes graden. STAD EN STREEK Vliegveld Midden-Zee land blijft. Pagina 3 Dragline-machinist an derhalf uur bekneld. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Den Uyl installeerde emancipatiecommissie. Pagina 9 Cobra bijna zeker opvol ger van Starfighter. Pagina 11 Dominee doorliep Til- burgse katholieke hoge school. Pagina 13 KLEINE STEM Levende kerstballen. Pagina 14 SPORT Doelman Van Zoghei weer in eredivisie. Pagina 15 RADIO EN TELEVISIE Liesbeth en Ramses :n tv-film. Pagina 19 DEN HAAG (ANP) De minimumprijs voor verpakte volle melk gaat met 2 cent omhoog van 83 tot 85 cent oer liter. Het bestuur van het pro- duktsdhap voor zuivel heeft hiertoe gisteren besloten Waarschijnlijk gaat de verho ging begin volgende week in. DEN HAAG (ANP) Staatssecretaris Schaefer van Volkshuisvesting heeft de Tweede Kamer in kennis ge steld van de inhoud van het „kerstpakket" van zijn depar tement: met ingang van 1 jan. a.s. worden tal van financiële regelingen in het kader van de stadsvernieuwing, verbeterd. Die verbeteringen (die een half jaar eerder dan gepland van kracht worden) zijn vol gens de bewindsman noodza kelijk omdat door hogere rijksbijdragen in het vooruit zicht te stellen, veel verbete- ringswerkzaamlieden eerder uitgevoerd zullen worden' dan aanvankelijk in de bedoeling lag Zij zullen voorts de werk gelegenheid ten goede ko men Tot de aangekondigde maat regelen behoort onder meer het meewerken van rijkswege aan het verbeteren van na-oorlogse woningwetwoningen (tot dus verre alleen voor-oorlogse). Er komen voorts bijdragen van het rijk voor aanleg van centralg verwarming in na oorlogse complexen woning wetwoningen, mits ook de warmte-isolatie verbeterd wordt, verhoging van de bij dragen voor de klusjes, meer geld voor krotopruiming (on der andere verhoging van de uit te keren verhuiskosten). AMMAN De Melchitische aartsbisschop van Jeruzalem, mgr. Hilarion Capucci. is in hongerstaking gegaan uit pro test tegen zijn veroordeling door „een militaire bezettings rechtbank". Mgr. Capucci is onlangs ver oordeeld tot twaalf jaar ge vangenisstraf. schuldig geacht aan waDensmokikel voor El Fatah. DE dissidente Joegoslavische schrijver Mihajlo Mihajlov, die vorige week is beschul digd van het verspreiden van tegen de Sovjet-Unie en Joe goslavië gerichte propaganda, moet morgen in Belgrado te rechtstaan. (Van een onzer verslagge vers) MIDDELBURG De afdeling Zeeland van de ARP heeft de ministers de Gaay-Fortman van Binnenlandse Zaken en Boersma van Sociale Zaken, laten weten dat in Zeeland in brede lagen van de bevolking het gevoel is ontstaan, dat in Den Haag geen rekening wordt gehouden met de Zeeuwse wensen en verlan gens. De brief is geschreven na de benoeming van dr. Boertien als commissaris van de Koningin in Zeeland. Met deze benoeming voelt de Zeeuwse ARP zich in het hemd gezet. Aan het begin van de brief schrijft de Zeeuwse ARP: „Door recente beslissingen in Zeeuwse aangelegenheden - Oosterschelde en Baalhopek- kanaal - tegengesteld aan de mening van de meerderheid der gekozen vertegenwoordi gers in deze provincie, is bij brede lagen van de bevolking het gevoel ontstaan, dat bij hen. over hen en zonder hen wordt beslist. Het veelal slui merende gevoel bij de door de centrale overheid genomen be slissingen is hierdoor weer ma nifest geworden". De ARP-zeeland voegt er aan toe dat hierover geen klaagbrief geschreven zou zijn als met de benoeming van de nieuwe commissaris der ko ningin niet opnieuw aan de Zeeuwse wensen was voorbij gegaan, terwijl die wensen binnen de bestaande politieke situatie goed te verwezenlij ken waren. De afdeling merkt in de brief op dat de commis sarisbenoeming de Zeeuwse ARP in een pijnlijke positie beeft gebracht ten opzichte van de andere partners in het CDA-Zeeland. Aan het ein de van de brief zei de ARP- Zeeland overigens wel de heer Boertien als nieuwe commissa ris tegemoet te zullen treden. (Vervolg op pag. 3) EMMEN (ANP) —Bij Ra- diatorenfabriek Drenta in Em men, een onderdeel van het Nederhorst-concern, zullen on geveer 120 van de 189 perso neelsleden moeten afvloeien. Het bedrijf heeft al eerder te maken gehad met personeels vermindering en werktijdver korting. Een structuuronderzoek heeft aangetoond, dat deze sector met een blijvend ver minderde afzet rekening moet houden. Balamundi Nederland b.v. in Huizen (NH) heeft voor 370 van de 650 werknemers werk tijdverkorting aangevraagd. De werknemers gaan met in gang van 2 januari gedurende zes weken twee dagen per week korter werken als ge volg van te hoog opgelopen voorraden (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Een post van f 50.000 op de provinciale begroting 1975 voor de aanschaf van een nieuwe auto le verde gisteren in de Zeeuwse staten stof tot discussie OP. Volgens de fractie van de PvdA kon dit voorne men niet serieus bedoeld zijn. Dat bleek echter wel het geval. Maar bo vendien bleek er bin nen het college van ge deputeerde Staten ver schil van opvatting over de vraag of de nieuwe auto op de eerste plaats bedoeld was voor de commissaris der konin gin of niet. Het slot van de dis cussie was dat de Mer cedes 280 niet zonder meer zal worden aange schaft en dat de zaak nog behandeld zal wor den door de commissi® vain financiën. UTRECHT (ANP) De on derhandelingen tussen werk gevers- en werknemersorgani saties over een nieuwe cao in het beroepsgoederenvervoer (28.008 werknemers) zijn gig- teren mislukt. „De beloften die de werkge versorganisaties hebben ge daan tijdens het conflict over de tachograaf zijn loos geble ken", aldus de (NW)vak- bondswoordvoerder. Reden waarom men het overleg thans heeft afgebroken en een uit spraak van de leden gaat vra gen over de vraag of men de cao-onderhandelingen met de werkgevers nog wel voort moet zetten. De vakbonden menen dat de chauffeurs een loonachterstand van f 108,- per week moeten inhalen. De werkgevers zijn echter niet verder gegaan dan hun eerder aanbod om de lo nen by wijze van voorschot op een latere hersitructuering van de cao f 25,- per week te verhogen. De werkgevers ver langen daarbij als tegenpresta tie dat de chauffeurs tot zo laat mogelijk in het jaar af zien van een arbeidstijdverkor ting van 42,5 tot 40 u. per week. Ook kon over de betaling van de overuren geen overeen stemming worden bereikt. (ADVERTENTIE) Een vleesplank voor uw feestrecept. Stuur één van uw eigen feestelijke vleesre- cepten voor 1 januari 1975 nr'U"1 *nM Mm c inzendingen worden beloond met een luxe houten vleesplank, vergelijkbare winkelwaarde f34/*. Een publikatie van de Stichting Voorlichtinge bureau Vlees. Vleeswaren en Vleesconservcn. den Haa& j

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1