hit-groep slade bondag in breda VAN HOREN EN ZIEN NAKTIE 745, 799, 185, Gebruik heldere taal voor radio en tv TONY SHERMAN televisie radio radio televisie g van deze koopje» ecembermaand Seweldige HiFi uner-versterker WTASTISCH ECK No. 82 ;emberkoopje S VAS- SIE MFOOR lectrolux inruil!! erst mofoon c-cassettes kTENBAR TON" „GEVEN VOOR LEVEN" TELDE VIJF MILJOEN KIJKERS Tweede druk Walgvogel Biljarten op NOS -tv Hilversum 3 in de nacht ONTDEK DE VERSCHILLEN SUSKE EN WISKE: De poezelige poes iIJDAG 13 DECEMrpRi VRIJDAG 13 DECEMBER 1974 T.T. No. 3500 x 30 Watt continu 0-20.000 Hz. issette-recorder, platenspe- male en chroomdioxide slag en pauzetoets J n demonstratiecassette. tomende feestdagen. Ver- urn van tijd al uw vaatwerk. druk voor uw verk d voorfront impleet met afdekblad JS ng natuurlijk uit IE HTING issen zei een lintworm avnnrfQ De Engelse hit-groep Slade: „Een heavy-jasje om de me lodieën". (Van onze popredactie) BREDA - De Engelse hit-groep Slade treedt, zoals wij al eerder meldden, zondagavond op in het Bredase Turfschip. In het voorprogramma treedt dan op de Engelse groep Bun ny, waarvan de prestaties, volgens Boudewijn van Bavel van D U1 TT" T A TV lVfT R V het mede-organiserende Black Lee, te vergelijken zijn met LfUUlvJ 1_j V rA.il liv^ll V een groep als Middle of the Road. HILVERSUM (ANP) - Rond twee uur 's nachts keken nog bijna vijf mil joen Nederlanders naar het NCRV-programma „Geven voor Leven", in de vroege uren van zater dagochtend 30 november was de kijkdichtheid nog 48 procent, met een con stante waardering van gemiddeld 83. een waar dering die dit jaar nog vrijwel niet is voorgeko men, aldus de persdienst van de NCRV. „Toen de NCRV vrijda gavond 29 november met de slotartie van „Geven voor Leven" vanuit het Congresgebouw in Den Haag op de buis kwam, keek ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. De kijkdichtheid was in het begin 55 pet (1 pet is on geveer 100.000 kijkers) en liep op tot 65 pet rond elf uur 's avonds. Volgens de NCRV is het een unicum dat zoveel kijkers tot diep in de nacht een pro gramma blijven volgen. De basis van de Slade-muziek de harten van het teeny- werd zo'n beetje gelegd tijdens bopperpubliek binnen te dnn- een trip van de groep naar de gen. De muzikaal weinig om het Bahama-eilanden. Slade heette lijf hebbende, maar zeer hitge- toen nog „N Betweens". De voelige singeltjes, die de groep groep speelde toen een soort ging produceren, bracht de soul-muziek. In zijn biografie groep aanzienlijke Net financiële schrijft zanger-gitarist Neville John Holder (Nod): „De Ameri kaanse tieners wilden toen wat progressievere undergroun- dachtige dingen, en om hen een plezier te doen studeerden we de meeste verzoekjes van hen in. Dat leidde tot de muziek, die we nu maken; alle melodieën, die onze verbeelding prikkelen voorzien we van een heavy jasje". Toen de groep weer terug was in Engeland kregen ze via Chass Chandler, die ook Jimi Hendrix ontdekte, de kans om hitsingles te maken. In het begin trokken de Slade-leden mede door hun muzikale kwaliteiten vooral de aandacht van de liefhebbers van de wat progressievere muziek. Ze lieten zich kaalscheren, maar toen ze daardoor steeds meer in één adem werden genoemd met de wat agressief optredende „skinheads", bedachten ze iets anders om de aandacht op zich gevestigd te houden. Profiterend van de plotselinge belangstelling voor de zoge naamde glitter- en nichtenrock slaagden ze erin met hun wat verwijfde act binnen korte tijd (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM - In de eerste dagen van januari komt uitge ven) Meulenhoff met de tweede druk van .Jan Wolkers nieuwste boek De Walgvogel. De eerste oplage, vijfenzeventigduizend stuks, was in enkele weken tijd geheel uitverkocht Hoe groot de tweede druk zal zijn kon een woordvoerdster van de uitge verij niet zeggen. Op dezelfde dag dat de one- man-show van Toon Hermans door de AVRO-televisie wordt uitgezonden, vrijdag 27 decem ber, verschijnt ook een dubbel- album van dit programma. Het opnieuw gebruiken van allerlei zaken die al eerder zijn gebruikt ls zondagavond het onderwerp '"'an de NOS-rubriek „1 op zon- Horf" 4 successen. Het wat kieskeurigere publiek verwacht, dat Slade echter nog steeds in staat moet worden ge acht ook voor hen acceptabele optredens te verzorgen. Nieuwsgierigen kunnen wat dit betreft dus zondag in het Turf schip terecht. Het optreden van Slade wordt door Black Lee.sa- men met het bureau Meulesteen georganiseerd. De groep treedt zaterdag in Groningen op. NEDERLAND I NOS 18.45 Paulus de Boskabouter. 18.55 Journaal. AVRO 19.05 AVRO's Toppop presen teert de Nationale Hitpa rade. NOS 20.00 Journaal. AVRO 20.21 De Mountieshow. 21.10 Kung Fu, tv-serie. 22.00 Televizier Magazine. 22.40 AVRO's Sportpanorama. IKOR 23.00 Washetmaarluiheid, een tv-monoloog NOS 23.40 Journaal. NEDERLAND II TELEAC 18.15 Sportleiding - les 9 NOS 18.45 Paulus de Boskabouter. 18.55 Journaal. VARA 19.05 De Tommy Cooper Show. 19.50 Simon Carmiggelt leest uit eigen werk. NOS 20.00 Journaal. VARA 20.20 Daar komen de schutters, tv-serie 20.50 Koning Klant. 21.35 Man over de vloer, tv- serie 22.00 Spelen met muziek. 22.40 Om met Ischa te «preken. NOS 23.15 Journaal. (Van een onzer verslagge vers) ARNHEM - Op initiatief van de NCRV heeft drs. Leo Prick, medewerker van het Centraal Instituut voor Toe tsontwikkeling te Arnhem, een boekje geschreven vol nuttige tips voor mensen die Tony Sherman, de Eindhovense zanger die o.a. bekend is van zijn vertolking van het lied „I wrote you a letter", hier gefotografeerd tijdens zijn optreden voor AVRO's Top- Pop, dat vanavond op het scherm wordt gebracht. worden uitgenodigd voor ra dio of televisie te spreken. Volgens de inleiding worden er jaarlijks duizenden men sen door beide media geïn terviewd. Waarschijnlijk trekt het merendeel, behalve met gepaste trots, ook met lood in de schoenen naar de studio. Dit zijn drie van de vijftien aan het slot van het boekje bon dig samengevatte wenken: „Vermijd ambtelijke taal of vak jargon en te allen tijde „moei lijke woorden"; „Denk vooral aan de kijker thuis, ook al kent u hem niet"; „Trek gemakkelijk zittende kleding aan. U voelt zich in een studio toch al wat onwennig". Wenk nummer zeven luidt al dus: „Heldere taal van bijvoor beeld een politicus is sodis re clame voor een politieke partij en altijd reclame voor de poli tiek". Drs. Prick geeft een spre kend voorbeeld van hoe het niet moet. Tijdens een interview met een Kamerlid noteerde hij vol gende volzin: „Den Haag is een hooggekwalificeerde stad met een zeer gedifferentieerde werkgelegenheid waarvan de metropolitaire functie moet worden geoptimaliseerd". Dat het gebruik van verstaan bare taal geen overbodige luxe is, bewijst een onderzoek op een aantal middelbare scholen. Van een groot aantal bijvoorbeeld in actualiteitenrubrieken regelma tig gebruikte termen, werd on derzocht of de juiste betekenis bekend was. Het resultaat van dit onderzoek is onthullend. Enkele sprekende voorbeel den: „Utopie is de aanduiding van een U-vormige tunnel op een landkaart; subjectief bete kent middelmatig, offensief is toestemming, compromis is een belofte van trouw, subsidie is ondergeschiktheid, prijscom pensatie is een loonsverhoging vooral voor de hogere inkomens; Palestijnen zijn Joden die het niet eens zijn met de politiek van Golda Meïr". De hausse in exotische huis dieren - apen, schildpadden, krokodillen - geeft VARA's con sumentenrubriek „Koning Klant" aanleiding in te gaan op de grote problemen die de ver zorging van dit soort dieren met zich meebrengt. Verder in „Ko ning Klant" kritische aandacht voor het nieuwe kokswarenbes- luit en de kwaliteit van rook worst en donzen dekbedden. Vanavond van 20.50-21.35 uur op Nederland 2). HILVERSUM - De NOS- televisie zal zaterdag en zondag in enkele extra uitzendingen aandacht besteden aan de Euro pese kampioenschappen biljar ten in Rotterdam. De reportages worden zaterdag uitgezonden van 15.30 tot 16.00 uur en van 23.11 tot 23.35 via Nederland I en op zondag van 17.30 tot 18.25 via Nederland I. Verslaggever is Ben de Graaf HILVERSUM (ANP) - Een kwart van de Nederlandse be volking van 15 jaar en ouder luistert wel eens naar de nach tuitzendingen op Hilversum-3. Driekwart luistert nooit, omdat men of niet wakker is of geen belangstelling heeft. Dit blijkt uit een onderzoek, dat een bu reau in Amsterdam heeft uitge voerd in opdracht van de NOS. De meeste nachtluisteraars zijn tevreden met Hilversum-3. Slechts twee procent van de on dervraagden is helemaal niet te vreden. DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actualiteiten en muziek. 10.25 Wiener Madeln, speel film. 12.05 Cultureel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00 Journaal. 15.50 Journaal. 15.55 Muzikaal programma. 16.40 Kinderprogramma. 17.10 Scholierenuitzending. 17.55 Journaal. 20.00 Journaal en weerbericht. 20.15 Der eiserne Gustav, Duitse speelfilm. 21.55 Informatieve serie. 22.00 Reportage uit Bonn. 22.25 Journaal en weerbericht. 22.40 Haus am Meer, tv-spel. 0.20 Journaal. DUITSLAND II 11.00 Kinderprogramma. 16.30 TV-cursus. 17.00 Journaal. 17.10 Dierenmagazine. 17.40 Actualiteiten en muziek. 18.20 Vater der Klamotte, ko mische serie. 18.55 Barbapapa. 19.00 Journaal. 19.30 Buitenlandse reportages. 20.15 Aktenzeichen: XY„.unge- Iöst. 21.15 Journaal. 21.30 Am Morgen meines To- des, tv-spel. 23.15 Aktenzeichen; XY„.unge- löst, vervolg. 23.25 Journaal. BELGIË (NEDERL.) Beertje Colargol. Poppenfilm. Instructief programma. Documentaire film. Programmaoverzicht. Mededelingen en weerbe richt. Journaal. De familie Ashton, tv- feuilleton. Confrontatie of enquête. Kortweg. R.-k. uitzending. Journaal. 18.00 18.05 18.25 18.55 19.25 19.38 19.45 20.15 21.05 21.55 22.00 22.30 antw. op uw schrijven: verz.pl.gr. S 21.00 S De blanke top: van een rij nullen maakt men makkelijk een ketting 22.25 Overweging 22.30 Nws 22.40 S Goal: sport en muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM 2 AVRO 7.00 Nws. 7.11 Och- tendgymn. 7.20 S Dag met een gaatje, met om 8.00 Nws. en om 8.11 Radiojournaal 9.00 School radio NOS 9.20 Wat heeft dat kind?, pedagogische rubr. 9.35 Waterst. 9.40 Toerismo: toeris tische inf. uit binnen- en bui- tenl. AVRO 10.00 Voor de kleu ters S 10.10 Arbeidsvitaminen: populair verz.pl.progr. in mono en stereo (11.00 Nws. 11.03 Ra diojourn.) 11.30 Knipperlicht: verkeersmagazine 11.55 Beurs- ber. 12.00 S De platenkeuze van Willem Strietman (gr.) Over- heidsvoorl. 12.30 Uitz. voor de landb. AVRO 12.40 S De Rijks- politiekapel (gr.) 12.55 Radio- journ. VPRO 13.00 Nws. 13.11 Vandaag dit, morgen dat 13.25 Progr.-overz. 13.30 Interview 14.00 Muz.: klankbeeld 15.30 Vrouwen 16.00 Nws. 16.03 Van daag dit,morgen dat 16.05 Nova embla: wat deed de jonge Henry met de oude mevr. Cord? 17.30 Welingelichte kringen: rechtstr. debatprogr. 17.55 Meded. 18.00 Nws. 18.11 Vandaag dit, morgen dat PP 18.20 Uitz. van de CHU VPRO 18.30 Progr.overz. 18.31 Embargo: wekelijke thema- progr. 19.30 Radio Vrij België NOS 19.50 Den Haag Vandaag 20.00 Nws. VARA 20.05 S Radio Filharmonisch Orkest met solis te: klas. muz. 21.15 Tijdschnf- tennws. 21.25 Klas. pianomuz. 22.10 S De Staalkaart NOS 23.00 Indonesia Festival 23.55- 24.00 Nws. HILVERSUM 3 Ieder heel uur nws. EO 7.02 S Gospelsound: muz. voor jonge mensen 8.02 Klank bord 8.10 S Tussen thee en koffie 9.03 S De Muzikale fruitmand: verz.progr. van en voor zieken TROS 10.03 Pep op drie 11.03 Drie draaitop verz. NCRV 12.03 S Drie tussen de middag: Bij Ba rend 13.03 S Hier en Nu 13.08 Drie tussen de middag: Eddy go round NOS 14.03 Pop-Kontakt 1: Het Frits Spits verhaal 16.03 De Hitmeesters: de nationale hitparade in de Daverende Der tig 18.02 Joost mag niet eten 19.02 Drie loopt achter: Nostal gie AVRO: 20.02 Radiojourn. 20.05 Eurohits, met o.a. de Duitse en Engelse hitparade 21.02 De Negen-uur-show 22.02 Radiojourn. 22.05 S Superclean Dreammachine 23.02 S Van avond laat 0.02 Radiojourn. 0.05 Weekend-muziek-magazine 1.02 Soutltime U.S.A. 2.02 Con tinue de nacht door 4.02 Voor dag en dauw (2.02, 4.02 en 5.57 Radiojourn.) NCRV 6.02-7.00 Klaar wakker. BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nws., mededed. en SOS-Ber. 12.08 Lichte muz. (13.00 Nws. en weerber. 13.10 act 13.25 Buitenl. persoverz. 13 30 Toneelagenda) 13.55 Be- rusber. 14.00 Nws. 14.03 Cultu reel en artistiek magazine (15.00 Nws.) 16.00 Nws. en beursber. 16.10 Licht klas. middagconcert 17.00 Nws.en meded. 17.10 Lichte orkestmuz. 17.55 Weeg schaal 18.00 Nws. 18.05 Uitz. voor en door soldaten 18.30 Wegwijs wezen 18.45 Sport 18.55 Taalwenken 18.57 Orkest van de week 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Act. 19.30 Lichte muz. (19.40 Engelse les) 19.45 Literair progr. 20.00 Gevar. progr. (20.00 Inspraak 20.30 Nws. 21.00 Splinternws. 21.10 Intermezzo 21.25 Orgelmuz. 21.45 Cabaret) 22.00 Nws. 22.05 Muzikaal en inf. progr. voor de jongeren 23.00 Nws. 23.10 Jazz-verz.pl.progr. 23.40-23.45 Nws. BELGIË (FRANS) 18.10 Kleuterprogramma. 18.30 Kunstmagazine. 19.00 Politieke uitzending. 19.30 Regionaal nieuws. 19.40 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20.15 Dhofar insurgé. 21.10 Showprogramma. 22.10 Informatief programma. 22.55 Journaal. HILVERSUM 1 KRO 7.00 Nws. 7.02 Het le vende woord 7.07 S Badinerie: klas. muz. (7.30 Nws. 7.41-7.50 Echo) 8.24 Overweging 8.30 Nws. 8.36 Gymn. voor de huisvr. 8.45 De wonderlijke letter M: een progr. voor het Hollandsche Huishouden 9.40 Schoolradio 10.00 S Aubade: klas. muz. met om 10.30 Nws. NOS 11.30 Blik op Europa KRO 12.00 S Van twaalf tot twee, met om 12.30 Nws en om 12.41 Echo 14.00 Lieven en Leven: een serie radi- ouitz. over mensen op weg naar een toekomst (10) 14.15 School radio 14.45 S Interlokaal op vrijdag, met om 15.30 Nws. 17.00 Zonder grenzen: rubr. over missie en zending 17.10 S De hutsgeklutste kinderspelen 17.30 Nws. 17.32 Echo magazine 18.30 Nws. 18.41 Echo 18.50 Verkenning: nws., feiten en ach tergronden en soc.-maatsch. terrein 18.58 Marktber. i.s.m. KNBTB 19.00 S Cameretten '74: fragm. uit het festival voor ama teurcabaretgroepen 19,30 In auiep uba snau 'pueuisBM ïBApueq 'auitpeui aisjajipe J31SU3A 'ubuiUBA [ao*s 'sjfuji auiuoeiu do 'auiep >joj Maaqjaads l°od 'sjtpaj paogsBM [ade^s 'dfid uee uebj>j 'afsjaij iub>jjoo^ 01172 -1450 b.g.g. 1597 LUCKY LUKE: DE GROOTVORST

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9