GEN B.V. V, drie dagen feest in lewedorp .-Isidorusschool begon viering gouden jubileum Balkenende vragen over jeugdwerk BB koopt fruitschuiir Afscheid van pastor Callaars [subsidiebeleid N-A.-M0TIES Natuur- en Vogelwacht wil Kop van Schouwen beschermd UITSLAG EN SCHIETING DISCUSSIE OVER BENOEMING WMZ- COMMISSARISSEN Bestuursleden comité Nieuw- Hansweert gekozen stad streek rite oten van jullie 'n gouden belofte Koewacht Heikant Nieuw-Namen TOGE VIERDE LATE SINTERKLAAS V ormmgscentrum concerteert in V lissm gen Prestatieloop AV 56 in Goes Ivampioenendagen postduiven in Bergen op Zoom Vlissingen 's-Gravenpolder WILDSTRIJD LEEGLOPERS I )AG 13 DECEMBER U>71 Vn|dag 13 december 1974 irmgeving. Zij hgsringen waarin [schetsen voor wijze van leven. met brillant voor hun eigen llichtbij zien. [EN AXEL OOSTBURG GOES-KRABBENDIJKE, 12 i december Cox's Orange Pippin: KL I 80-85 97, 75-80 103—108, 70-75 96—102. 65-70 7882, 60-6 5 5 4—58; KI. II 10-85 93-100, 75—80 82—104. 70-75 78-95, 65-70 67—77, 60 85 50-56, 55-60 25—28. Gol den Delicious: KI. I: 80-85 43, 75-80 42-47, 70-75 43—46, 65- 70 43-34: KL II 80-85 35—38. 75-80 39-41, 70—80 27, 70-75 36— 43, 65-70 25—33. Goudre net KI. I 95 mm en op 55, 15-95 68. 75-85 76. 65-75 70; KI. II 85-95 58—68. 75- 85 71— 77.65-75 71—76. Winston KI. I 75-80 67, 70-75 71, 65 - 70 51, '0-65 36: KI. II 75-80 48, 70-75 j 65-70 34. 60-65 28. Jona- tnan: KI. I 75-80 45—48, 70-78 [41-50, 65-70 39—43, 60-65 14—25. D. du Cornice: KL 1 80-85 50—54, 75-80 55—61, 70- 15 00—64, 65-7 0 52 —56; KL II 10-35 36—41, 75-80 40—48, 70- 175 41-52, 65-70 37—46, 60-65 37-38. Conference: KL I 65-70 J, 60-65 54, 55-60 45: KI, II Ml 37, 60-65 35—36, 55-60 50-55 17—20. 45-50 1 7 K1 1 80-90 52, -80 57, 60-70 56: KI. II 70-80 M4, 60-70 39—45, 50-60 Gleser Wildeman: KI. ;h„129' 65"70 106- 80-65 I 5-60 82. Totale aaitivoer o fruit 12.650 colli. een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - Het ge- I 1 Zeelaiid van de Partij I 1,1 'Ic Arbeid heeft de rege- I -n (Ie kamerfracties van I Paftij verzocht terdege re- I n'n8 te houden met de ver- I '^'ilgen( die bij de kiezers I Sewekt ten aanzien van I Èthuur-en subsidiebeleid. Vden"! de n°vember ge- lilden- gewestelijke ledenver- lli-e mLna? het gewest Zee- ■ttn m',1 "'gemene stemmen !.2e ov,er deze zaak aan- "uurd n 'S e week doorge- ka- JlliUrri rr- "tCLV uu k"7;acufar reSering en f 'facties van de PvdA. K dat hot't WOrdt ultgesPr°- Kleiri Duur- en subsidie- 'derd f°da,}L! (Van onze correspondent) IIANSWEERT Donder- lagmorgen heeft onder over weldigende belangstelling in de parochiekerk te Hansweert het afscheid Plaats gevonden van de zondag zo tragisch om het leven gekomen pastor van de parochie Oost-Zuid-Beve land pater J. Johan Callaars. Naast directe familieleden en parochianen waren in de tot de laatste plaats gevulde soeoosoose® 'HIQOM ■-B—'HS ZUUdlUg IWr? moet worden, dat 1te kn.»11161 meer bijdragen 1'ifiE da van volkshuisves- bo bewomanneer ze de door f0rnf"udp hfKrVOnmg in e'gen' newest 7 ?n' Vtrder vindt |verh(-aZeoland, dat huur- b'ijvrv JT beperkt moeten procent 7 e" h°ogste acht iEen vail hogere stijgin- J*rt*terinL .r in kosten van Ifcn ziin T?n. fechtvaardi- l'Lr dr. p.,gewest Zeeland hhrt wil deze mensen zien Van de regering (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De natuur- en vogelwacht Schouwen-Dui- veland heeft de minister van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk verzocht de zogeheten „Kop van Schou wen" aan te wijzen als be schermd natuurmonument in de zin van de natuurbescher mingswet. Het verzoek komt voort uit de ernstige verontrusting over de steeds verdergaande aan tasting van natuiur en land schap op Schouwen-Duiveland. Volgens de natuur- en vogel wacht heeft met name de Kop van Schouwen meer en meer te lijden van de voortdurende druk van de uitbreiding van de recreatie en de bebou wing. De natuur- en vogelwacht wijst in haar brief ook op de nadelige gevolgen van uitbrei ding van het wegennet, de verbreding en het rechttrek ken van bestaande landschap pelijk mooie wegen. Volgens de natu-ur- en vogelwacht is een zeer zorgvuldige begelei ding bij, werken als uitbrei ding van rioolafvoerleidingen en drinkwaterleidingen een dringende vereiste. De natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland telt ruim 800 leden. De stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, 1-andschaps en milieubescherming is het ver zuek van de natuur- en vogel wacht inmiddels bijaevallen kerk- vele kerkelijke en bur gerlijke ambtsdragers aanwe zig, om de eucharistie voor deze zo sympathieke pastor te vieren. Hoofdcelebraat in de ze dienst was de deken van Zeeland dr. A. Blommerde terwijl concelebranten waren de provinciaal der paters Ca- pucijnen A. van de Weijer, pater M. Verstijnen, pater J. Bierkens, kapelaan J. Aarts en dominee J. R. Kok, Ned. her vormd predikant van Hans- weert. De predikatie werd ge houden door deken Blommer de. Hij ging in op de kwalitei ten van pater Callaars. Een man die gesierd werd door eenvoud en bescheidenheid. Juist door deze beide karakter eigenschappen wist hij de harten van de mensen te vero veren. In de korte spannen tijds waarin hij in deze paro chie heeft mogen werken heeft hij veel waardering vriendschap en liefde onder vonden doordat hij ook dat zelf aan anderen wist te ge ven. Hij was nog een cursus gaan volgen voor pastors te Breda. Na afloop van de dienst ver richtte deken Blommerde de absoute. Te 15.00 uur vond de teraardebestelling plaats op het kloosterkerkhof van de paters Capucijnen in 's Herto genbosch. Van de parochie Oost-Zuid-Bevelanden en uit Hansweert waren velen bij deze plechtigheid aanwezig. koterij Zondag 15 decem ber 's morgens om 11.00 u. vindt m het patronaat de trek king laats van de loterij, die was verbonden aan de gehou den winkelactie. De trekking geschiedt, door notaris Vroome uit Hulst- Schieting Morgen (zaterdag) houdt schuttersmaatschapplj De Sportvrienden een schie ting bij J de Guchteneire. Aai vang 15.00 u. Feestavond De leden van de bejaardenbond afdeling Heikant Sint Jansteeh, die lid zijn van de afdeling Hei kant, vieren op 28 december ln het verenigingsgebouw hun Jaarlijkse feestavond. Nadat om 19.00 uur vanwege het kerkfeest aan de aanwezigen presentjes zijn uitgereikt, be gint om 20.00 uur een optre den van cabaret-groep De Hoepel uit Terneuzen. Biljartwedstrijd Aan de biljartwedstrijd in café Hul- sterloo bij E. de Kind namen 26 personen deel. De uitslag was als volgt: 1. S. Praet uit Nieuw Namen, 2. J. Roggelman uit Kieldrecht, 3. Th. Praet uit Nieuw Namen, 4 J van Swaal jr. uit Hulst, 5. F. Seheers uit Kieldrecht, 6. A. de Koek uit Doel, 7. E. Bogaert uit Hulst, 8. A. de Maeyer uit Kiel drecht. Afvallers: 1. J. Mat- thijssen uit Nieuw Namen, 2. C. v. d. Heijden uit Nieuw Na men, 3. P. de Smet uit Hulst. Vriendschappelijk Het eerst elftal van de voetbal vereniging Hulsterloo speelde op haar terrein tegen het tweede elftal van St. Jan steen Deze wedstrijd werd gewonnen doe' Hulsterloo met 2-1. Benoeming Aan de St.- Jozefschooi is als onderwijzer in tijdelijke dienst benoemd de heer E. de Witte uit Sint- Jansteen. De benoeming is ge schied ter vervanging van de heer J. Bosman die tijdelijk onvolledig les kan geven we gens een blessure. (Van een onzer verslaggevers LEWEDORP Katholiek Lewedorp heeft gisteren een begin gemaakt met de driedaagse viering van het vijftigjarige bestaan van de St.-Isidorussehool. Nadat 's morgens in de parochiekerk ouders, leerkrachten en leerlingen een eucharistieviering had den bijgewoond verrichtte burgemeester G. H. E. M. van Waes de officiële opening van het nieuwe gedeelte van het schoolge bouw. Ronnie Roose en Bianca Traas boden de burgemeester de sleutel van de gemeenschajpsruimte aan. Tevoren kon pastoor W. Cle ment als voorzitter van het schoolbestuur in het vereni gingsgebouw een groot aantal genodigden begroeten. Daarbij waren vele oud-onderwijzers en oud-leerlingen en ook de heer C. Goense een van de oprichters van de r.k. school in Lewedorp. Pastoor Clement pracht hulde aan de harde werkers van het eerste uur. Hij dankte ook het feestcomi té, leerkrachten en ouders die veel werk verzet hebben bij de voorbereiding van de jubi leumviering. Een lange rij van sprekers heef- na de openingshandeling van burgemeester Van Waes stilgestaan bij de geschiedenis van de jubilerende school. Burgemeester Van Waes liep vooruit op de te verwachten (Van onze correspondent) KLOETINGE In Amicitia heeft de korfbalvereniging To go uit Goes zijn ietwat verlate Sinterklaasfeest gehouden voor adspiranten en pupillen. Ongeveer 60 jeugdleden van Togo van 8 tot 14 jaar hebben zich kostelijk vermaakt. Sinterklaas die drie zwarte Pieten bij zich had meest noodgedwongen toezien hoe een panel achter de waarheid kwam wie nu de meester knecht van de Sint was. Het panel kwam tot die ontdek king aan de hand van het tv- spelletje Wie van de Drie. Na dat ieder zijn pakje had ont vangen en die zaial had geda verd van Sinterklaasliedjes werd de jeugd van Togo bij zonder dioar de Simt geprezen omdat zij het leeuwenaandeel had gehad in de verkoop van loten voor de grote naj aanslo ten j. (Van e«n onzer verslaggevers; VLISSINGEN Het vor mingscentrum „In de ruimte" te Soest gaat concerten verzor gen ln dertien Nederlandse steden. Hiertoe behoort ook Vlissingen. Daar wordt op 18 december opgetreden in het concertgebouw aan de Emma- straat. In het vormingscentrum worden jonge mensen opgeleid voor evangelisatiewerk en zendingsarbeid. In dit centrum is een koor van 54 mensen gevormd, dat al vanaf 8 de cember bezig is aan een tour nee door Nederland. Het koor zingt voornamelijk Nederland se geestelijke liederen. Tij dens de concerten wordt niet alleen gezonigen. Ook worden er gesproken en wel door de heer J. Pit, mentor van de groep, en door de heer H. ter Welle, directeur van het Vor mingscentrum (Van onze correspondent) 's-HEERENHOEK Bij de heer Van Lien kwamen de be jaarde schutters weer bijeen, er waren deze keer 23 deelne mers. De uitslag is ate volgt- lste hoofdvogel P. Rijk van Vios uit 's Heerenhoek; 2e hoofavogeil A. v. 't Westeimde van Willem Teil uit Ovezan- de- lste zijvoge! J Rijk van Vrije Schutters uit 's Heeren hoek, 2e zijvogel J- Remijn van Eensgezindheid uit 's Heerenhoek, 3e zijvogel P. Verheyke van Zorgvliet uit Eltewoutsdijk. deze schoot ook de 4e zijvogel: lste. kal F.J. Ossewaarde vap Dool naar Ho ger uit Wolphaartsdaik, 2e kal C, Bek van Spes Nostra uit Ovezaoide, 3e kal H-J. Driedijk van Doel naar Hoger uil Wolphaartsdijk 4e kal. A.J. v.d. Bulck van Eensgezindheid uit 's Heerenhoek: De vliegende vogelprijs was voor A. v. 't Westednde van Willem-Teil uit Ovezaorte: Meeste kleine vogels Jeroen Vette van Con- corelia uit 's Heerenhoek ze ven vogels. De volgende schie- tiriig is op 17 december, dit wordt dan een Kerstsohietmg met extra prijzen. nauwere samenwerking tussen het openbaar en bijzonder on derwijs. „Wij dienen nu al re kening te houden met de komst van deze samenwer kingsschool", zei de heer Van Waes, die er van overtuigd was dat de verschillende reli gieuze richtingen elkaar in dit nieuwe schooltype zullen we ten te vinden. Deken A. Blom merde legde heirna de nadruk op de blijvende betekenis van het bijzonder onderwijs. Vol gens hem zijn de moderne projecten van 't godsdienston derwijs alleen bruikbaar in het bijzonder onderwijs. Deze nieuwe vorm is door zijn tota le aanpak niet te vergelijken met een of twee keer gods dienstles per week. Het oud- hoofd der school A. Pieters, wijdde dankbare herinnerin gen aan de heren C. Goense, J. Smits en J. Vermue, die met groot doorzettingsvermo gen vijftig jaar geleden de stoot hebben gegeven voor het r.k. onderwijs in Lewedorp. Het huidige schoolhoofd, de heer L. V. de Kok, nam in zijn dankwoord tot het ge meentebestuur en de onder- wijsinspecteur de gelegenheid te baat even de aandacht te vestigen op de nodige verbete ring van de speelplaats van de school en de wens van een t.v.-ontvan-ger. De heer Verboom, directeur van de christelijke pedagogi sche academie, wees er op dat Je ouders in de toekomst in het kader van een meer pro fessionele aanpak van het on derwijs daadwerkelijk aan het underwijs kunnen bijdragen door bepaalde werkzaamheden uit handen van de leerkrach ten te nemen. Voorts heeft o.a. nog het woord gevoerd, oud-onderwij zer P. van den Dries, wiens vader het eerste hoofd van de St.-lsodorusschool was. Gister avond hebben de leerlingen van de basisschool en de kleu terschool in het verenigingsge bouw voor genodigden en ou ders een musical en toneel stukjes opgevoerd dat bijzon der in de smaal viel. Burgemeester G. H. E. M. van Waes krijgt de sleutel van de nieuwe ruimte in de St.-Isidorusschool aangeboden. (Van onze correspondent) GOES Morgen houdt de Goese atletiekvereniging AV 56 haar jaarlijks clubcross- kampioenschap in Goes-Zuid, De scholierenwedstrijd staat zaterdag niet op het program ma maar zal gehouden worden op 4 januari tijdens de Wal lenloop in Goes. Wel kunnen alle scholieren van groot tot klein zaterdag deelnemen aan een prestatie loop die om drie uur begint. Deze prestatieloop staat trou wens open voor iedereen. Dt afstand is vijf kilometer die binnen de 45 minuten moet worden afgelegd. Men kan in schrijven tot een half uur voor de start. Het programma van het clubkampioenschap ziet er als volgt uit; 13 00 meisjes pu pillen 500 meter, 13.05 jongens pupillen 1000 meter. 13.15 meisjes D. 500 meter. 13.20 meisjes B en C. 1000 meter. 13.40 jongens D. 1000 meter. 13.55 jongens C 1500 meter. 14 05 meisjes A en dames 1500 meter. 14.25 jongens A en meter. 14.25 jongens AT en senioren 5000 meter. De prijs uitreiking vindt plaats in clubgebouw sportpark Het Schenge om halfacht zaterdag avond. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG „Kun je je het in het kleine Zeeland nog wel veroorloven, dat er zoveel begeleidingsinstanties en advi seurs bestaan op het gebied van het jeugd- en jongerenwerk?" Dat is volgens de voorzitter van de Zeeuwse jeugdraad, de heer J. P. Balkenende, toch wel een vraag die zich opdringt uit het onlangs verschenen rapport „de begeleiding van het jeugd- en jongerenwerk in Zeeland". De heer Balkenende deed zijn uitlating gisteren op een persconferentie in Middelburg. Daar werd ook bekend ge maakt, dat de Zeeuwse jeugd raad naar aanleiding van dit rapport een conferentie gaat organiseren met alle betrok ke- nea Die conferentie zal moe ten plaatsvinden voor de zo mer van volgend jaar. De Zeeuwse jeugdraad heeft het rapport reeds besproken. Besloten is om het rapport toe te sturen aan alle begelei dingsorganen voor het jeugd- en jongerenwerk in Zeeland. Daarbij worden deze begelei- diingsorganen verzocht het rap port diepgaand te bestuderen en hun bevindingen en com mentaar toe te sturen aan de Zeeuwse jeugdraad. Dit moet gebeurd zijn voor 15 februari 1975. De Zeeuwse jeugdraad zal die reacties dan bundeien, zodat zij ook materiaal leveren voor de te houden conferen tie- De doelstelling van de con ferentie is op de allereerste plaats om de diverse groepen belanghebbenden als jongeren groepen, jeugdwei-kadviseurs (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Vrijdag en zaterdag worden in het patronaatsgebouw aan het Lourdesplein in Bergen op Zoom postduivenkampioenen- da-gen gehouden voor liefheb bers uit Zeeland en West-Bra bant. Voor de tentoonstelling, die vanavond wordt geopend en zaterdagmorgen om halfelf opengaat voor het publiek, zijn ongeveer zeshonderd dui ven ingezonden. Naast de uit reiking van de prijzen voor •«•j schillende vluchten, wor den zaterdagavond de prijzen van de kampioenen uitgereikt Vtrder wordt een duivenfilni vei toond. en besturen van begeleidiings- mstellingen met elkaar te con fronteren over de zaken die m het rapport en in de reacties naar boven zijn gekomen. Vanuit die confrontatie hoopt de jeugdraad dat er meer ge stalte gegeven gaat worden aan samenwerking tussen d- bestaande instellingen. Volgend jaar moet ook de herstructurering van de Zeeuwse jeugdraad tot een af ronding komen. Naast het jeugdwerk als zodanig zal de jeugdraad haar aandacht dan ook meer gaan richten op de jeugdwelzijnsproblemen. Als voorbeelden hiervan werden genoemd het vraagstuk van de jeugdwerkloosheid en ieugd en woonomgeving. Gevonden voorwerpen - Aan het hoofdbureau van ge meentepolitie te Vlissingen zijn in de periode van 4-12-74 t.m. 11-12-74 de volgende ge vonden voorwerpen gedepo neerd: kinderzitje, grijze leren handschoen, diverse sleutels, port. met inhoud, rode leren port., wit vest, vulpen, zwart regenpak, bl. suède hand schoen, grijze dameshand schoen, oranje step (autoped) dubbele fietstas, bruine heren handschoen, gouden armband je, zwarte herenport., halsket ting, HUISDIEREN1 kanarie met geringd pootje, middelslag- poedel, bouvier zwart-grijs. Aan het bureau van politie te Sou burg zijn de volgende gevonden voorwerpen gedeponeerd. Bruine glacé dameshandschoen gele teddykinderwant. Dammen - Voor het dam kampioenschap van Zeeland hoofdklas heeft I. op 't Hof uit 's Gravenpolder dinsdagavond reeds de Vlissinger Peter Dchunselaar ontmoet. Deze partij die aanvankelijk pas za terdag op het programma stond eindigde na zes uur spe len in remise. (Van een onzer verslaggevers) GOES De kringraad van de A-kring Zeeland van de Bescherming Bevolking heeft na enige aarzeling besloten voor 65.000 gulden een fruit schuiir in Wcmeldinge aan te kopen om deze te gebruiken lis magazijnruimte. Gezien de wat onzekere toe komst van de BB wilde een aantal kringraadsleden deze aankoop liever een jaar uit stellen tot meer duidelijkheid is gekregen in de bezuinigings plannen van de minister van binnenlandse zaken, ten aan zien van de BB, Van de zijde van het dagelijks bestuur werd er echter op gewezen dat de aankoop van bedoeld pand in Wemeldinge weinig risico met zich meebrengt om dat het altijd weer kar, wor den afgestoten. Evenals bij de behandeling van de begroting voor 1975 vestigde het dage lijks bestuur de aandacht op het gebrek aan goede maga zijnruimten voor de BB op de Bevelanden. Ook na de air.- schaf van het pand in Wemel dinge blijft de BB nog kam pen met een stallingsprooleem voor een aantal voeringen Overtuigd van de ruimtenood waarin de BB in Midden-Zee land verkeert stelde de kring- raad uiteindelijk een ton be schikbaar voor de aankoop van de schuur in Wemeidmge en de inrichting daarvan tot magazijnruimte. De kringraad stemde voorts in met de instelling van een ambtelijke werkgroep Hulp verlening Suggesties over de bestuurlijke begeleiding van deze werkgroep zulten aan de commissaris der koni-gin worden voorgelegd Lodens de bespreking van de Regeling Rampenbestriidmg Wester- schelde. welke werd toegelicht door het hoofd van de BB de heer J.R de Boer, wees de Kringraad deze functionaris aan als afgevarn-dicde van de A-kring in de werkgroep Rampenbestrijding Westei schelae. (Van een onzer verslaggevers) GOES De benoeming van twee commissarissen vormde woensdagmiddag op de aan deelhoudersvergadering van de Watermaatschappij Zeeland (W.M.Z.) onderwerp van dis cussie Het ging hierbij om de be noeming van twee commissa rissen uit Goeree-Overflakkee. Door de gemeenten d-a-ar wa ren als kandidaten naar voren gebracht burgemeester H. Bos van Dirksland en wethouder A. Kroon van Oost-Flakkee. Maar de gemeente Goedereede op Goeree-Overflakkee was het met deze kandidaatstelling niet eens. Men meende dat burgemeester G. van Velzen als commissaris diende te wor den benoemd omdat het pomp station van de W.M.Z. in de gemeente Goedereede lag. Goedereede kreeg op de aandeelhoudersvergadering steun in zijn standpunt. Bij de stemming echter werden de twee andere kandidaten met een ruime meerderheid geko zen. Zonder verder enig com mentaar ging dc aandeelhou dersvergadering verder met alle voorstellen akkoord. On der meer met het financierings plan voor volgend jaar en de deelname in het computercen trum Zwolle, nu de samenwer king met de PZEM op dit terrein niet doorgaat. (Van onze oorrespondent) 's HEERENHOEK Mor gen houdt de visclub de Leeg lopers uit 's Heerenhoek voor eigen leden de jaarlijkse wild- strijd- Deze wordt gehouden in vak 4 in de Westersehelde van 1 tot 4 uur 's middags. Elke deelnemer ontvangt een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats om acht uur zaterdaga vond in de Korenbeurs te 's Heerenhoek. Tevens zullen op deze avond de vrouwen en verloofdes van de hengelaars aanwezig zijn. (Van onze correspondent) HANSWEERT Het comité Nieuw Hansweert heeft onder de bevolking van Hansweert verkiezingen gehouden voor het bestuur. Huis aan huis werden zeshonderd biljetten uitgegeven waarvan 406 op nieuw werden ingeleverd. Er moesten elf leden worden gekozen en twee vrije leden worden toegevoegd. De uitslag luidt: dokter J. de Beij, J. Boon, J. Bogers, zr. Burger, nominee Kok, D. de Jong, J. de Pauw uit de Kanaalstraat 2, mevr. de Roer-de Kok, J. Griep, A F. vam 't Westende, P. Heijnsdijk. Uit de vrije verkiezing kwa men als kandidaten G. v.d. Walle en Z. J. Jansen. Deze oersoneri zijn nu aangeschre ven om te verzoeken of zij zitting willen hebben in het comité Nieuw Hansweert. Op maandag 23 december zal het comité bijeenkomen om de be stuursfuncties nader te verde len.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7