iet. het leven Kritiek op woningdienst Belastingen in Terneuzen gaan omhoog KRITIEK OP BENOEMING WETHOUDER Jan de Winde begraven DOW -team kampioen zaalvoetbal Pau. DUW. IN RAAD SAS VAN GENT Sieer binnenstad [Terneuzen weinig attractief Steun aan Braakman herzien Vignet moet informatie voor behoeden stad :s is uit- verha- le jeugd- 3Ü6KI /an da naandl kt.) otöfcutikMfH Politierapport ^SXbelasting cn J. HARMS UIT HOEK HENGE1 - KAMPIOEN ONI Aardenburg Kerstviering gehandicapten Breskens Westdorpe Pop in Biervliet Vrijdag 13 december 1974 'amilieleden op de hoogte val» oorkomen. tie. schrijf of bel dan. Euro* bijna voor niets. Maar waar (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De sfeer in it binnenstad van Terneuzen is niet wat je noemt. Dit blijkt uil de uitslag van een enquête dit gehouden is tegelijkertijd met het woningonderzoek in ie binnenstad. De resultaten vin deze enquête zijn deze week bekend gemaakt. Slechts een derde deel van de 467 ondervraagden vindt de bin nenstad aantrekkelijk om de sleer. In de categorie onder masden tussen de veertig en zestig jaar vindt slechts een j kwart de sfeer in de binnen stad redelijk. Iets wat het wonen in de binnenstad blijkens de uitslag van het onderzoek wel voldoe ning geeft is de centrumfunc tie Zestig procent van de geénqueteerden tussen de twintig en dertig jaar vindt dit een positief punt. De oude ren tot veertig jaar vinden dat iveer wat minder, terwijl de i oudste categorie de centrum- I functie in hoge mate waarde ren, ongeveer tweeenzevenltg procent vindt het een voor deel. Dezelfde oudere categorie I vindt de prostitutie het groot ste nadeel van de binnenstad, lie longeren tillen er iets min der zwaar aan. In de leeftijd van twintig tot dertig jaar vindt veertien procent de I prostitutie bezwaarlijk. Bij de ouderen, zestig plus halen de bezwaren tegen de prostitutie echter ook geen percentage, drieentwintig procent. Ande re mindere aantrekkelijke btn- renstadgebeurens, die niet na- Ier genoemd worden halen «n hogere score. De verpaupering wordt door ongeveer een vijfde deel van de Terneuzense centrum be wo oers a-is een nadeel van hun wijk ervaren. TERNEUZEN Uit de ra- Üozaak Van B. aan de Axelse- straat te Terneuzen werd woensdagmiddag om vijf uur een stereoinstallatie met casset terecorder gestolen. De waarde bedraagt 450. Uit de boexen- Wages van A.D. aan de Mr. 'J Haarman weg werd een Personenauto, Simca, gebroken JJ'te kleur, kenteken HM-79- 1 ontvreemd. De auto is ei gendom van R.K. uit Terneu zen. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT Vau verschillende kanten zijn gis tel en bij de begroting-be schouwingen van Sas van Gtnt twijfels geuit over liet functioneren van de centrale dienst van bouw en woning toezicht in Oost Zeeuwsch- Viaanderen. De woordvoeider van de PvdA ie heer W. Gas- kamp toonde zich geschrokken over het bedrag dat Sas van Gtnt in 1975 aan deze dienst meet bijdragen. Ook de een fessionele woordvoerder planv ste vraagtekens bij de effi ciëntie van de dienst. .,We schrikken elk jaar op nieuw van de verhoogde kos ten van deze dienst die ons nu al f 250.000,- per jaar kost" aldus het verontruste raaJtlid Gaskamp. De heer Gaskamp zet dat zijn fractie van mening was, dat de dienst vereenvou digd moest worden. Als dat niet kon zo stelde hij dat moei de gemeente Sas van GenT maai uittreden en een eigen Gitnst oprichten De bijdrage van Sas vau G« nt aan de in discussie zijn- we centrale dienst is voor hef k' mende begrotingsjaar me; f 60.000 gestegen. Een stijging cle de heer J- J. Boxtaai con fessionele groepering er t- e tl echt het college met Klem te reviseren om op zo kort ir.o- gflijke termijn een stuaie te s«t richten die een lei dra an n zijn bij een beslissing t> ti het al of niet uittreden u~ deze centrale dienst. Dt heer Gaskamp bracht evenals de heer Boxtaai voci t em deed de reconstructie van de kern van Sas van Gerit trrsprake. Hij stelde zien ou he' standpunt dat hij zich niet tn ivoorbaat wilde binden aan het zgn. luifelplan voor het Winkelcentrum. Hij was net cis de heer Boxtaai van nie- t mg, dat hij log te weinig ïniormatie over het plan had iitvangen. De integratie van 11ziekenhuizen in de kanaal- »nne is tijdens de algemene beschouwing in de gemeente - tutu van Sas van Gent vrij we mei ter sprake geweest. A - Iter, de heer Gaskamp tipte dr kwestie nog even aan. Hij zag uv rechtszekerheid van Je ge meente Sas van Gent als ga randerende gemeente voor he' «iPKenhuis in Sluiskil in ge vaar komen. Dit omdat de be- heeisstichting van ziekenhui zen in Sluiskil over moeten vt an tot integratie, vooruitio t* no op de wet ziekenhuis voorzieningen. De heer Gas kamp vond het droevig dat dt Nederlandse inspanningen om m t milieu in de grensstreek te vu beteren werden overtroffen ct-oi de grensoverschnjde"de veontreinlging vanuit Be'gië /.tin bezorgdheid wat die mi btuvervuilling betreft was met verminderd. De heer Boctaal deelde die mening in zijn beschouwingen i.ift Hij noemde het verheu gend te kunnen constateren, cal gemeenten als Zelzate en ('ent plannen voor rioolwater zuivering gereed hebben. Hij haalde in dit verband uitlat» gen aan van Belgische over heidsfunctionarissen die aan fas van Gent hebben toege zegd dat de uitvoering van Zuiveringsplannen binnenkort zulJen beginnen Het doorlichtingsonaerzoo" van de gemeente Sas van Gent „profiel van Sas van Gent'" dat voor de vergadering van (Van een onzer verslaggevers) JSRNEUZen Tijdens de ende begrotingsraad komt la(«i n ''et voorstel ter ,n h_?m.een aantal heffingen LtaSi!nMn in 1975 te ver- ho il Enkele van deze ver- ?lnirpr u hetrpffen de remi- ten j *en- de precatiorech- ,5[ normale huisyuilrecht laar dr'e gulden pei tetsJü?-P0®1' Per kwartaal tarief t v00r laagste veer kwartjes tot on8e- voor klsülden vijfenzeventig «t» .^.hoogste tarief. Met kosten '10?in-g worden de «Mekt n 1 nog niet Seheel Wnenno» kosten zijn ruim D» 0Dhrien g Huizend gulden. Cn'achti„ n1gs!ten ongeveer vjjf- De v-erh^1Zend Eulden- 'Mhtpn glng van de precalio- hoojr-j eH procent, ver- ïohn vanw18 de maximale va« het ministerie Pre cariorechten zijn de rechten die betaald moeten worden voor onder meer 't hebben van deuren en blinden die open gaan boven gemeentegrond. Ook stoepen en trappen op ge meentegrond vallen onder de ze regeling. De hondenbelasting In Ter neuzen komt op veertig gul den per hond. Het onderscheid tussen luxe en bedrijfshonden is daarmee weggevallen. De tarieven voor bouwaanvragei zijn met de helft verhoogd. Voor alle vergunningen zullen de leges ook worden gelijkge schakeld. Deze gelijkschake ling zal zestienduizend guide; per jaar opbrengen. De verhoging van de belas tingen en rest van de begro ting zal door de gemeenteraad van Terneuzen behandeld worden op donderdag 19 de cember- De plaats van de ver gadering is het stadhuis van Terneuzen. De aanvang is 14 uur. gisteren ook op de agenda siond is aangehouden to. nc Vo. gende raadsvergadering Ju lanuari. De raadsleden waver er het unaniem over eens dat ze te weinig t>jd hadden ge kregen om het rapport terdege te bestuderen. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT „Ik ben haast geneigd te zeggen dat de grote tekorten van het recrea tieschap de Braakman baast niet meer voor ons te dragen zijn" Zo stelde confessioneel fractieleider J. J. Bockstael zich in zijn beschouwingen van de gemeentebegroting van Sas van Gent op ten aan zien van de gelden die Sas van Gent moet bijdv-gen aan het recreatieschap de Braak man «De tekorten beginnen lood zwaar te drukken op onze ge meente", aldus de heer Bock stael. Hij vroeg zich af of de verdeelsleutel tussen de twee bijdragende gemeenten Sas van Gent cn Terneuzen mei herzien moest worden. Het tekort voor het recrea- tiescnap wordt in 1975 ge raamd op 112.000 gulden. Sas van Gent heeft zich verplicni om drie achtste deel van dit tekort bij te dragen, 42.000 gulden. In 1974 was dat nog 30.000 gulden. De bijdrage ligt volgend jaar dus 12.000 gulden hoger. (Van onize oorrespondemit) TERNEUZEN De eind stand 1974 om het clubkampi oenschap van de hengelaars vereniging ONI uit Terneuzen is als volgt: Heren senioren: 1. J. Harms uit Hoek met 548 punten, 2. J. Kiel uit Terneu zen 492, 3. C. Jansen uit Othe- ne 469 punten. Dames: 1. mevrouw Harms uit Hoek met 401 punten. 2. mevr. Van de Berge uit Ter neuzen 337, 3. mevr. De Poor ter uit Zelzate 291. Heren ju nioren: 1. R. van Hamme uit Assenede 401, 2. S. de Lijser uit Terneuzen 330, 3. M. de Pooler uit Terneuzen 180. Meisjes: 1. mej. C. Gasteels uit Terne-uizen 180, 2. mej J. Petit uit Othene 116. Er zullen zoals gebruikelijk in 1975 weer zes clubwedstrij - den worden gehouden. Drie hiervan vinden plaats langs de Westersohe-l-de, namelijk op 29 m-aart., 26 april en 18 okto ber. De overige drie wordein gehouden op de Uitwatering van de Otheense .Kreek en wei op 31 mei, 28 juni en 23 a-uigustu». (Van onze correspondent) BRESKENS Op de alge mene Begraafplaats te Bres- Kens is het stoffelijk overschot van de heer J- de Winde ter aarde besteld. De heer De Winde die 49 jaar werd zondagavond door een hart aanval getroffen en overleed in net ziekenhuis te Oosijury Hij is een zeer bekende figuur iji de visserij wereld. Er waren vtei belangstellenden. D nee Beusekom leidde vooraf een rouwdienst in het bejaar dencentrum Goedertijd. Van wege het slechte weer werpen geen toespraken gehouden aan de groeve. Onder de vele aan wezigen waren het voltallige bestuur van Zevibel, de visse- rijvereniging Ons Belang, alle vissers, het vismijnpersoneel en namens het gemeentebe stuur wethouder J. Vergou we. Luchtbuksschieten In het sportpavilj oen hielden „De Missers" hun traditionele Sin- terklaasschieting Er werd ge schoten op de z.g gelukskaart en behalve leden van „De Missers" deden ook bestuurs leden van de Anrdenburg.se voetbalclub mee. De uitsla-g: 1. K. de Koeijer 291 punten, 2. P. van Sprundel 235, 3. C. de Waerdemaeker 232, 4. A. Bal legeer 231, 5. B. de Vriend 230, 6. A. van Loon 216, 7. J. Kloosterman 216, 8. L. van Kruijssen 213, 9. J. de Ridder 212, 10 J. Lippens 208 pun ten. Handboogschutters Uit slag vijfde puntenschieting: hoogvogel A. Bailegeer; zijvo- gels H. van Iwaarden sr. en tweede niet af; kallen D. van Hermon en H. van Iwaarden sr. Meeste kleine vogels Jac. van Iwaarden on P. Blondeel (4 stuks). Stand kampioen schap: 1. J. Cattoor 28 punten. 2. H. de Rijcke en Jac van Iwa-araen 22, 4 D. van Her mon 19. 5. J. Jansen 17. Uit slag vijfde klepschieting: 1. J. Cattoor 3 kleppen, 2 A Balie- geer 2, 3. G. Blondeel, J. Heij- boer, H. van Iwaarden sr. en P. Lippens ieder 1 klep. Stand kampioenschap: 1. J. Cattoor 12, 2. H. de Rijcke 9, 3. R de Clerck en D. van Hermon 7, 6. R. de Wispelaere, H. van lwaarc: n sr. en A. Bailegeer 6 kleppen. Zaterdag 28 decem ber om 14.30 uur hanenschie- ting bij ,,'s Lands Welvaren", Kaai Aardenburg (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De infor matie die de binnenstadbewo- ners voortaan van de gemeente Terneuzen zullen ontvangen, zal voorzien worden van een herkenbaar vignet. Motief voor het toepassen van een dergelijk vignet is volgens gemeente-voorlichter J. Robesin het feit dat bewo ners in de binnenstad de in formatie over hun omgeving niet herkenbaar vinden. Dit is gebleken uit een enquête, die tegelijk is gehouden met het woninigonderzoek. Het gebeur de tot op heden vaak dat de gemeentelij ke informatie-fol ders tegelijk met alle wasmid delen-reclames de prullenbak ingingen. Het vignet moet er zorg voor dragen, dat dat in de toekomst niet meer ge beurt. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De raadsiraktie Gemeente Belan- gen-Groot Sas heeft gisterena vond nogal wat kritiek ge spuid op de benoeming van wethouuer A.C. de Beieir in de regionale Zeeuwsch-Vlaam- se Woningbouwvereniging. Deze benoeming heeft naai de inen.ng van de traitie wel formeel op de juiste wijze plaatsgevonden. „Het is echter bekend dat de benoemingen ui werkelijkheid op uitnodiging geschieden", aldius woordvoei der-trakt.evoorzitter B.J. Rijn- ders. De heer Rijnders ver volgde: „De naam Rooms Ka tholiek is dan wel vervallen, maar er mogen blijkbaar toch niet veel anders denkenden lil het bestuur zitten". De traktie betwijfelde of een man als wethouder De Groff- indien hij de portefeuille van volks huisvesting beheerde ook uit genodigd zou zijn. De fractie vroeg in dit verband of B en W. het belang van de plaatse lijke woningbouwvereniging wilde blijven stellen boven het belang van de regionale organisatie. De heer Rijnders zet het wat vreemd te vinden in de Degeleid.ngsbrief van de be groting te lezAft, dat er door liet college meer^j voornoen aandacht zal worden besteed aan net illegaal storten van afval. Het herinnerde in dit verband aan het antwoord van het college aan de heer L. Coense. Confessionele groepe ring, dat er vrijwel niets te (Van een onzer verslaggevers) PHILIPPINE Zaterdag 21 december houden de leden van de afdeling Zeeland van de „Gehandicapten organisatie Nederland" een kerstviering in het gemeenscnapscentrum „De Meerpaal" te Philippine. Begonnen wordt 's middags om twee uur met een mis. Daarna gaat het gezelschap aan tafel. Om vier uur begint vervolgens het optreden van het Zbma-koor uit Oostburg onder leiding van de heer Zonnebelt en met mevrouw Slikke aan de piano. Tijdens de pauze van het Zoma-concert wordt een lote rij ten bate van de afdelings- kas gehouden. doen was aan het storten van vuil in de bermen van sloten. Tijdens de novemoervergacit ring stelde raadslid Coense vragen over deze kwestie aan B. en W. Wanneer om welke reden dan ook het nieuwe woonwa- gericemrum in Stroodorpe n.et aangelegd wordt, dan kan het sportveldencomplex. „De Valc- ke" voor een dergelijk cen trum gebruikt worden- Vol gens de fraktie Gemeente Be langen Groot-Sas vereist dit weinig extra uitgaven. Voor het geld dat overgehouden wordt kan de gemeente een nieuw sport velde n complex aanleggen op het Kanalenei land. Hiervoor kunnen gelden gebruikt worden die niet no dig zijn voor het woonwagen centrum, aldus een suggestie van deze fraktie. Kerstmiddag Op 20 de cember zal he-t comité dames WH voor de 18de maal een kerstmiddag organiseren voor alle bejaarden in De Uitkomst. Deze middag begint om 2 uur. Aan deze middag zal mede werking worden verleend door mevr. T. Kareis (declamatie) en het bejaarden-koor „Zang- lust" o.l.v. mevr. Bakker. Dit jaar zal de heer J. Basting jr. met een dameskoor optre den. Postzegels Er bestond weer veel belangstelling vooi de bijeenkomst van de postze gelvereniging Het Land van Hulst, in het gemeensehaps centrum Den Dullaert. Er werd tussen de in groten getale aanwezige filatelisten dan ook druk gehandeld. Op de veiling werden een groot aantal ka vels ter verkoop aangeboden die tamelijk goed verkocht werden. Ook de muntenverza- melaars kwamen volop aan hun trekken. De eerste prijs van de verloting, de nummers 107-109 van Nederland werd gewonnen door de heer E. van Dorsselaer uit Hulst. Ouderavond Maandag 18, en diinsdia-g 17 december wor den de ouders van de leerlin gen vam de St. Jcsephschool in de gelegenheid gest-eild o-m met de leerkrachten te spreken over hun kind (eren). Het on herwijzend personeel is te spreken: maandag tussen 4 en 6 uur en 7 en 9 uur, dinsdag op diezelfde uren, uiit-ge-zondierd voor klas zes, woensdag 18 december uitsluitend voor de zesde klas, tussen 7 en 9 uu-r. De kerstrapporten worden dan aan de ouders persoonlijk uit gereikt. (Van onze correspondent) TERNEUZEN In de B- poule van de Terneuzense zaalvoetbalcompetitie heeft DOW 2 deze week de kampi oenstitel behaald. Gemakkelijk ging dat niet, want de DOW- reserves, die tien weken ach tereen evenzoveel overwinnin gen boekten moesten maandag avond in de spoithal 't Zwaantje tegen een zich fel verwerend PZEM met een 2-2 gelijkspel genoegen nemen, waarbij zelfs tot tweemaal toe bun achterstand moest worden weggewerkt. Maar dat ene puntje, behaald in een span nend en sportief duel, was dan ook voldoende om de kampi- oensvlag, en daarmee óe pro motie naar de hoogste klas te bewerkstelligen. Naar wij ver nemen zullen de kersverse kampioenen reeds over enkele weken In deze klas aantreden. De strijd om de bezetting van de tweede plaats kwam defi nitie! in het bezit van Elopak dat op deze voorlaatste compe titieavond mede-gegadigde Hoekveteranen met 4-3 ver- sioeg. NSM kwam tegen van Hecke In een vrij harde wed strijd niet verder dan 3-3. het kampioensteam van DOW. AXEL Jeugdhaven, 19.30 uur: The hard Ride. De Halle, Opvoe ring van „Hoogheid, uw ka meel staat voor" door de to neelclub van de Plattelands jongeren afd. O.Z.-Vlaande- ren. Bibliotheek, expositie schel pen verzameling van Ferdi nand Driever uit Axel (Lm. 19 dec.). Te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibli otheek BERGEN OP ZOOM Luxor, 20.00 uur: Vuisten, bonen en karate 14 j. Roxy, 20.00 uur: S.P.Y.S. 14 j. Etcetera, Molstraat 10 a, ex- positn. beeldhouwer Gerrit Kemperman (.t.m. 19 dec.). Open dagelijks van 13.30-17.00 uur, op vrijd. bovendien van 19.00-21.00 uur. Zat. en zond. van 13.30-18.00 uur. Tweede hal Stadhuis, Grote Markt, kunstwerk van de maand van dr. H. Ghering Bergen op Zoom (t.m. 31 dec.). Open ma. t.m. vrijd. van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. Op beide kerstdagen op 27 dec. en od 1 jan. gesloten. GOES Grand, 20.00 uur: Thundet- ball 007 14 j. 23.00 uur: Vreemd gaan in de baas z'n tijd 18 J. De Veste, 21.00 uur: Jazz club, m.m.v. Whisper-Not. Museum Zuid- en Noord-Be veland, Singelstraat 11, expo sitie Bijbelse bodemvondsten (t.m. 14 dec.) Open di. t.m. zat. van 10.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. HULST Bioscoopgebouw, 20.00 uur: Op ae Franse toer 18 j. Den Dullaert Expositie «au de houtsnijwerker Leo van Witsen (t.m. 31 dec.) Ooen dagelijks van 10.00-17.00 uur Boekh. v. Geyt, Steen- straat 20, Tien jaar exposeren, deel 1 (t.m. 12 jan.). KLOOSTERZANDE Hotel van Leuven, uur Toneelstuk „Een man kwam terug". 19.30 stuur- MIDDELBURG City, 20.00 uur: De dag van de jakhals. Kuiperspoort, 20.30 uur: Flin. „Goto, l'Ile d'amour", van Walerian Borowezyk. Filmhuis Jeugd en Muziek. De Schakel, 20.00 uur: Lezing Na tuurkundig Gezelschap. Prof. dr. K. Bakker over „De bete kenis van kleuren bij die ren." (Van onze correspondent) BIERVLIET De werk groep M.A.B. (Muziek Activi- teitengroep Biervliet) organi seert voor zaterdag 14 decem ber (morgen) in Pacific een ontreden van de popformatie Ulysses S Grant. De groep wordt gevormd door Wim Houtkamer (gitaar), Gerwie Vreeke (gitaar). Hans de Kunder (zang), Piet de Vos (drums) en Adri Water man (bas). De groep heeft o.a. euuntry-rook, blues en rock and roll on het repertoir staan. De groep hield eerder - bij wij ze van proef - muziekavonden in het jeugdcentrum Pacific, die een succescol verloop had den. De zaal is om kwart vooi acht open. Omstreeks kwart voor elf is er een dicobal met d.j. Ronald O. OOSTBURG Ledeilheater 20.00 uur: Alicia 18 j. Goos 10.00 uur: De Ketelshow ROTTERDAM De Doelen (grote zaal), 20.15 uur: Festival Orkest Du- urovnic o.l.v. Nikolai Debelic m.m.v. Marinus Flipse, piano. De Doelen (kleine zaal), 20.15 uur. Nederlands Kamerorkest o.l.v Szymon Goldberg. Solis ten Daniël Wayenberg (piano) en Thomas Indermühle (ho- Do). Groote Schouwburg, 20.15 uur: „De wijze kater" van Herman Heijermans door Stadstoneel Rotterdam. Hof plein Theater, 20.15 uur: „De dag waarop de paus gekidnapt werd" door Joao Bethancourt. Luxor Theater, 20.00 uur: Paul van Vliet met zijn one man show Piccolo Theater, 20.15 uur: „Geen mannen meer" van David Hare door Toneelgroep Theater. TERNEUZEN Luxor, 20.00 uur: De kanon nen van Navarone a.l. Porgy en Bess, 22.00 uur: Boy Edgar Sound organisatie Jess Museum, expositie schoeisel mode „O, kom er eens kijken" (t.m. 15 dec.). Open di. t.m. zat van 14.00-17.00 uur. VLISSINGEN Alhambra, 20.00 uur: The Valachi papers 18 j. 23.00 uur: inga doet wat zij niet laten kan 18 j. Bachten Komme, Expositie Kermistoestellen van P. Jille- ba (t.m. 20 dec.) Open dage lijks van 13.30-17.00 uur. Hall Stadhuis, expositie „Iedere dag milieudag" (t.m. 13 dec.) WESTDORPE Galerie Troutzaerte, Singel 45. exoositie schilderijen van Roel Frankot (tjn. 16 dec.). O oer, di. t.m. zat. van 9.00- 18.00 uur, zondag van 9.00 - '3.00 uur. Op afspraak ook na deze uren. Ma. gesloten. YERSEKE Ned. Herv. kerk, Kerstcon cert door de muziekver. Mo- ïart, de Gem. Zangver. Excel sior en het jongerenkoor Vox Maris, m.m.v. de cornetist Wim van Boven en de organist Harieke Kok. Algehele leiding Richard van Soest IJZENDIJKF Streekmuseum, expositie over de oorlogshandelingen in en rond West-Zeeuwsch- Vlaanderen (t.m. 19 jan.). ZIERIKZEE R.S.G. Prof. Zeeman, 20.08 uur: „Het Pesttheater," van Thomas Koerfer. Organisatie Filmliga Ziejook. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera, 20.00 uur: Wozzeek". Fakkelthea- ter, 20.30 uur„Wittezwarte- pietepoppen" van Joe Orton Meii Theater, 20.30 uur: „Te rug naar Greenwich" van Wal ter van den Broeck. St.-Jo- zefskerk, 20.15 uur: Orgelreci tal door André Isoir uit Parijs. Cult Centr. Ter Schelde, 20.15 uur- Adventsconcert door de Wase Kantarij o.l.v. Geerd van Dosselaer. Hal Conservatori um, 20.30 uur: Concert door de Concertver. van het Conserva torium m.m.v. solisten. E 10- Hoeve, Kleinkunstprogramma mimisch cabaret van Luc de Smet. GENT Kon. Opera, 20.00 uur: ,,Pa- ganini" van Lehar. Schouw burg, 20.00 uur: „De dans van de reiger" van Hugo Claus. Uitgave- Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Editie Zeeland RAYONKANTOREN 1EKNEUZEN Nieuwstraat 9. tel 01150-7920 (4 lijnen): HULST: Steenstraat 14 tel 01140-375) (3 lijnenGOES- Klokstraat 1. tel 01100-8030 (3 lijnen) KANTOORUREN Maandag t.m vrijdag 8 15- 12 30 en 13 30- 1700 uur. BUITEN KANTOORUREN ADV EKTENTIE - EXPLOIT A HE Breda Maandag t.m vrijdag van 19 00- 20 00 uur. tel 91600 - 22341, zaterdag van 10 00- 1100 uur, tel 01600 49900. zondag van 20 00 - 22 00 uur. tel 01600 - 22341 BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch-Vlaanderen tel 01140- 3751 of 01150-6297 Midden- Zeeland 01100 - 4944. REU ACTIE diet Zeeuwse redactu S C Augustijn, kantoor Nieuwstraat 9, lerneuzen. tel 01150-7920, privé Lorentzlaan 50, Terneuzen, tel UI l.au - S745 algemeer redacteur Zeeland drs J Bouwmans Kant..mi Klokstraat 1 Goes tel (11100 803(1 privé Zuidvliet- straat a3 Goes tel 01100-8138 redacteur Midden-Zeeland: G var, tierkel Kantooi Klokstraat I Goes, tel 0110(1-8030 privé Voorburcht 37 Kaoellt te, 01102 2320 redacteur voor Terneu zen en Kanaalzone P de Sehipper. Kantoor Nieuwstraat 9, lerneuzen lei 'J1150- 79'>o pnve Dehussvhot 67 Terneuzen. tel 011511 2639 redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen A. van der Vuurst de Vries, kantoor Steenstraat 14. Hulst. tel. UI14II 3751. price Heesten markt 21. Hulst tel 01140- 4159; Kedacteut VOOI West-Zeruwsch Vlaanderen R «an der Helm, Melkweg 40 Oostburg tel 01170 3371) foto 'ournalist voor Zeeland L J de Boet kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen. tel. 0115(1 7920. pnve Lange de Kreek 56. lerneuzen. tel 01150- 3137 sportredactie Zeel; rid A Koomen, Troelstralaan 8 Axel. tel 01135 2594 ABONNEMEN TEN EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland P Konings. tel 01150 -6297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland: C. Menu. tel 01100- 4316.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5