In de tijd vanlante Pau werd je in de hoek gezet met op je hoofd de domoor-pet. Soms kan een man na zijn dood het leven schenken aan een jonge vrouw. t t t t t Bock van de Maand; het Prentenboek vanlante Pau. In speciale oplage f 12,50. Daarna f24,50. rtM vu Ariftu êeidiim Ja, dat gebeurde in vroeger tij den. Kinderen die dom waren, moesten dat weten óók. De kinder boeken hielpen daarbij een handje mee. Door strenge voorbeelden te stellen. Ze lieten ook zien wat voor griezeligs permanente duimzuigertjes of vervaarlijke zwavelstokspelertjes kan overkomen. Maar natuurlijk stonden er ook veel lieve, vrolijke en aandoenlijke verhaaltjes en vers jes in die boeken van toen. En vooral: prachtige prenten, beeldschoon ingekleurd. Ze staan nu in het nieuwe Boek van de Maand, "Het Prentenboek van Tante Pau." Een bekend kinderboek van rond de eeüw- wisseling dat door Leonard de Vries is uit gebreid met nog meer mooie, leuke verha len en illustraties uit andere bekende jeugd boeken. Waarvan veel in kleur. Het Prentenboek van Tante Pau, een fijn boek voor plaat jeskijkers en verhaaltjeslezers. (De aanbieding is geldig t/m 6 januari 1975. Echter zolang de voorraad strekt.) Vrijdag 13 december 1974 Zeer bedroefd geven wjj u kennis van het plot seling overlijden in Oostburg van mijn lieve echtgenoot, broer, schoonbroer, oom en neef, de heer FREDERICUS MICHAëL THEODORUS FREIJSER echtgenoot van mevrouw Philomeiia Cecilia Ottjes op de leeftijd van 63 jaar. Uit aller naam De familie Freijser De familie Ottjes Hulst, 11 december 1974 Janseniuslaan 7. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 10 december a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Hulst, waarna do begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Zondagavond om 17.00 uur eucharistieviering in de basiliek Samenkomst voor de uitvaartdienst om 10.15 uur in de basiliek. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Bezoek uren zondag van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen. Na een kortstondige ziekte is, na gesterkt te zijn door de H Sacramenten der Zieken, van ons heengegaan, onze zorgzame moeder, grootmoeder, zuster en tante MARTHA PAULINA JACOBS weduwe van Camilius Kindt in de ouderdom van 65 jaar. Vogelwaarde P. Kindt Bart en Sylvia Kloosterzande R. van Sikkelerus-Kindt H. van Sikkelerus Natasja De familie Jacobs De familie Kindt Vogelwaarde, 11 december 1974 Rapenburg 94. De gezongen uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op zaterdag 14 december a.s. om 11.00 uur, vanuit de paro chiekerk van de H. Gerulphus te Stoppeldijk. Gebedsdienst vrijdag 13 december om 19.00 uur in voornoemde kerk. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Hiermede vervullen wij de droevige plicht kennis te geven dal na een langdurige ziekte, zacht en kalm uit ons midden is weggenomen, onze innig geliefde zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom, de heer ARIE ALBERTUS DEES weduwnaar van Johanna Baard in de ouderdom van 79 jaar J. Dees A. C. L. Dees-de Smit A. Dees C. J. Dees-Philipse kleinkinderen en achterkleinkinderen Familie Dees Familie Baard Terneuzen, 12 december 1974 Lievenstraat 10. CorrespondentieadresAxelsestraat 59. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 16 december aanstaande op de Zuider Begraafplaats te Terneuzen om 14.15 uur, na voorafgaande rouwdienst in de gemeenschapszaal van de Goe de Herderkerk, Koninginnelaan 4, welke aan vangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemde zaal na de begrafenis. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid iin het St.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil, mijn geliefde echtgenoot, vader, broer, behuwdbroer en oom. voorzien van de H. Sacramenten der Zieken RUDOLPH JOSEPH COPPIETERS echtgenoot van Irena Maria Herman in de leeftijd van 69 jaar. Zuiddorpe Irene Maria Herman Els en verloofde Familie Coppieters Familie van Houttem-Bracke Zuiddorpe. 11 december 1974 Schaapdijkstraat 2. De plechtige uitvaart, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben op zaterdag 14 de cember 1974 om 10.30 uur in de parochiekerk van O. L. Vrouw Tenhemelopneming, waarna de be grafenis op het r.-k kerkhof te Zuiddorpe. Samenkomst aan de kerk. Op 11 december 1974 is tot onze grote droefheid, geheel onverwacht, gesterkt door het Sacrament der Zieken, van ons heengegaan onze lieve moe der. oma zuster, schoonzuster en tante MARIA HELENA FRANCISCA COONEN weduwe van Constant F. A. M. van Horsigh in de ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam Helena Th. J. M. van Horsigb Vincent Jos De Eucharistieviering zal plaatsvinden op maan dag 16 december om 10.30 uur in de kerk van de H. Laurentius, Ginnekenweg, Breda, gevolgd door de teraardebestelling op de r.-k. begraaf plaats aan de Kerkhofweg te Breda. Samenkomst in de kerk. Heden is na een langdurig geduldig gedragen lij den, voorzien van de H. Zalving der Zieken, van ons heengegaan, mijn lieve man en onze zorg zame vader PETRUS MARINUS SCHOENMAKERS echtgenoot van Atlriana Petronella Weterings op de leeftijd van 58 jaar. A. P. Schoenmakers-Weterings Jan Joke en verloofde Wagenberg, 12 december 1974 Zandkuil 2. De overledene is opgebaard aan huis Zandkuil 2, Wagenberg, bezoek na de avondmis. Zondag 15 december is er een avondmis om 19.00 uur in de kerk van de H. Gummarus te Wagen berg. De Eucharistieviering zal plaatsvinden op maan dag 16 december om 10.30 uur in voornoemde kerk, gevolgd door de teraardebestelling op de r.-k. begraafplaats naast de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Dorpsherberg t.o. de kerk. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, die ik bij mijn 65-STE VERJAARDAG mocht ontvangen, betuig ik mijn hartelijke dank, ook namens vrouw en kinderen. A. VERVAET Walsoorden, Noordstraat 21. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven ons betoond bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorg zame vader en opa PETRUS KALLE betuigen wij onze dank. Mevrouw A. M. Kalle-de Brouwer en kinderen. Westdorpe, december 1974 A. 61. waarom adverteren voor onze lezers u ziet ze toch graag in uw zaak I gil S>£JT2- Het leven schenken. Is er iets ontroerendere denkbaar? Voor zo'n klein bloot babietje vecht je je toch zeker dood als het moet! Maar nu wordt dat hoopje mens groter. En als meisje of jonge vrouw wordt het bijna reddeloos ziek. Nu blijkt u de man te zijn die haar kan helpen. U kunt haar a.h.w. het leven weer schenken. Zonder dat het u een cent kost. Zou u dat dan doen?. Natuurlijk zegt u ja. Want keer het maar eens om. Stel dat u zo ziek wordt. Dan wilt u ook graag geholpen worden. Stel dat u nierpatiënt wordt. Dan moet u twee dagen per week in het ziekenhuis liggen om het bloed te laten zuiveren. Éénmaal spijbelen wordt meteen gestraft met de dood Terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Want tegenwoordig kan een nierpatiënt een gezonde nier krijgen van iemand die gestorven is. Zevenhonderd nierpatiënten in Nederland wachten op zo'n niertransplantatie. Maar ja, dan moeten er eerst mensen van jonger dan 50 jaar na hun dood hun nieren schenken. Dat lijkt makkelijk. Dood is tenslotte dood. Maar u. Durft u het? Durft u een halpen te pakken en de blanco bon hieronder in te vullen? Dat zou moedig zijn. Hoewel, wat heet moed? De kans dat u vóór uw vijftigste plotseling koml te overlijden is gering. We worden tegenwoordig tenslotte gemid deld zo'n drieënzeventig jaar oud. Juist daarom zijn er erg veel eventuele donoren nodig. Gei daarom nü al uw toestemming door met de hand een verklaring ti schrijven. Net als het voorbeeld. U mag natuurlijk ook de kram heel laten en zelf een bon maken. Draag die altijd bij u. Het is een bewijs van uw donorschap. En heel belangrijk: breng uw familieleden op de hoogte W uw wens. Dat kan later problemen voorkomen. Stelt u prijs op meer informatie, schrijf of bel dan. Eu"1, transplant Leiden, 01710 - 2 59 32. De medische wetenschap staat bijna voor niets. Maar W staat u voor?

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4