Milieu contra college Terneuzen Inzet werklozen maakt financiering brug- tunnel gemakkelijker Vergoeding op eontract EEN VROUW MOET OOK 'N SLIPPERTJE DURVEN MAKEN id Axel >ver menade DRS. M. VERBURG: Landbouwschap vraagt meer geld C. PINXTEREN: Op lts-en worden mensen opgeleid tot werklozen stad streek 1 10MPETITIE 3EDR1JFS- ^OLLEYBAL j^ORDT ïeringedeeldI Bonn trekt 1.73 miljard uit om economie te stimuleren Wisselvallig Programma aanvullende werken bekendgemaakt Vrijdag 13 december 1974 jn oc lat. og i ïrslaggevers) op 18 december te houd™ L oord te gaan met de aaj7 I Om in aanmarkinr t, t1 dit jaar met de voorbeSf van de aanleg zuhtn mi' >en worden door de wmkeli.ül nade Noordstraat i.o. mtal andere belastingen ïder meer mede gelet op entiijnen van het mimster, an binnenlandse zaken. De raad Axel zal voorts ver. thiüenae deelbegrotmte(iI meten vaststellen evenals ecu esluit om per 1 januari 1971' e onroerend goedbelasting e gemeente in te voeren. (Van onze correspondent) HULST De eerste ronde l 1 de bedrijfsvolleybalcompe.l itie te Hulst zit er bijna op. I iowel bij de heren ais bij del ames moeten nog enkele" redstrijden worden gespeeld, ?aarna de teams terug zullen 'orden heringedeeld. Dit ra eeds voor de aanvraag van hetl eizoen toegezegd door het be-| tuur dat met deze herindelini e bedoeling had te komen tot lassen van meer gelijkwaat-| ige teams. Bovendien komen er na lieuwjaar nog twee teams bijl namelijk CVC 3 bij de herei n SC. Morres 3 bij de dame 5ij de nieuwe indeling komt :r zowel bij de heren als d lames drie klassen. Wat de jongste wedstrijt. >etrof deden zich in de her ierste klasse geen spectaculi e dingen voor. De bovenst earns konden voorts genietei >an een verdiende rust. Clite: iport viel dit seizoen toch w< rer terug en dit eens zo ge ■reesde team uit Clinge is mo nenteel geen schaduw mee 'an vroeger. Hopelijk is J zinking van de Clitex-i ten slecht» van korte du. iet andere Clingse team CVl 'doet het daarentegen bitst! eend en neemt een moon rierde plaats op de ranglij: "öe uitslagen: Ambulo - CB, ex Sport 30; KPJ 2 - Re nortel Sport 13; CVC rvc 12—1. Tweede klasseSC Mo: ireeg een punt in minden waarvan het Graauwse (>V profiteerde om de koppos.ti' /au de Hulstenaren over t: ïemen. Verder verliep ook leze klasse alles iltslagen: KPJ 3 - CVC 2 Naast de gewone competiti wedstrijden werden reeds va schillende wedstrijden V roeeld voor de bekercomoel de. De resultaten waren- dv VVC 2 40: SC. Morres 2 30; Neckermann juctor Banden 2 3 1- Md BONN (RTR-DPA) maatregelen waar slecM^I miljard mark mee is ï®"1 wil de regering in economie van West-Du weer op de been he"* ongeveer 300.000 we' werk bezorgen. Bovendien zulten nemers tot invesj^ mid aangemoedigd door van een premie vani cent over de ^ode vt waarvoor zij me'4 1 december 1874 UY,, p'aH juni 1975 bestellingen VJ sen, of die zij to doen. «iid 3*| VUSS1NGEN Het Zeeuws coördinatieoragan voor natuur-, landschaps- en mi lieubescherming heeft niet al- )eeu erntige bezwaren tegen jet voorstel van B. en W- van jemeuzen om het havenschap (je te staan baggerspecie uit je Braakmanhaven te storten „p (ie zogeheten „mosselban- kw". Het coördinatieorgaan vindt vooral de gevolgde werk wijze vcan B. en W. verwerpe- lijk. Door de gevolgde werkwijze ffordt een afweging van be langen, waarin de burger zijn nbreng kan hebben, onmoge lijk gemaakt. „De in de wet vastgelegde democratische be sluitvormingsprocedure wordt op deze wijze tot een dode letter gemaakt, gemeenteraad en burgerij worden buiten spel gezet", aldus het Zeeuws coördinatieorgaan. „En dat, terwijl genoegzaam bekend is, dat vele burgers alreeds be zwaar hebben gemaakt tegen de voorgenomen werkzaamhe den op de mosselbanken". Het Zeeuws cpördinatieoi- gaan heeft Gedeputeerde Sta ten van Zeeland in een brief gevraagd hun afkeuring te doen blijken over de gevolgde werkwijze van B. en W. van Terneuzen en hun besluit In dezen niet goed te keuren. Al leen op deze manier kan er dan nog wat terecht komen van de inspraak van burgers en instanties, meent het coör dinatieorgaan. In 1967 nam de regering het besluit tot inpoldering van de mosselbanken. In juni van dit jaar heeft het Zeeuws coördi natieorgaan de minister van volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening verzocht een her overweging van dit besluit in het kabinet op gang te bren gen- De plotselinge haast die nu wordt gemaakt, vindt het ooördinatieorgaan niet geheel verklaarbaar. Te meer omdat Dow Chemical herhaaldelijk heeft laten weten niet tot elke prijs de mosselbanken te wil len inpolderen. De directie van Dow Chemical zou ook genoegen nemen met uitbrei dingsmogelijkheden in een an dere richting. De plotselinge spoed sprint volgens het coördinatieorgaan kennelijk alleen voort uit de wens om met de specie, af komstig uit de nieuwe Braak manhaven, de mosselbanken onder te spuiten. Het gaat het ooördinatieorgaan echter te ver om op die manier een natuurgebied om te vormen tot een industrieterrein waar aan kenne'ijk zelfs nog geen behoefte bestaat. Het Zeeuws coordinatieor- gaan heeft overigens ook for meel een bezwaarschrift inge diend tegen het ontwerp-be stemmingsplan Nieuw-Neuzen- polder 2 (mosselbanken) en het ontwerp-bestemmingsplan Wevelswaaldijk van het recre atieschap Braakman. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Met het inschakelen van werklozen voor de bouw van de vaste oeververbinding kan de fi nanciering van dit project wat gemakkelijker worden. De bedragen, die aan die ingeschakelde werklozen worden betaald, zouden anders ook uitgegeven moeten worden. Dit is een van de argumenten, waarmee drs. M. Verburg, ETI-directeur en zyn medestanders zullen trachten het fiat van de regering te krijgen voor het sluiten van een lening voor de benodigde 1.2 miljard gulden. Drs. Verburg deelde gisteren de leden van de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt mee begin deze week een ge sprek over de vaste oeverver binding te hebben gehad met de minister van financiën, die zich volgens drs. Verburg zeer geïnteresseerd toonde in de gevolgen voor de arbeidsmarkt van de aanleg van de vaste oeververbinding. De minister heeft ea- biij drs. Verburg wel op gewezen dat bet materiaal straks beter niet in het Rijnmondgebied kam worden besteld, maar in het noorden, in Limburg, in Zee land of zelfs in België. Dit om óe industriële bedrijvigheid in bet Rijnmondgebied niet ver der te vergroten. De minister zei het ook geen bezwaar te vinden als in verband met het project bedrijven zich op ge schikte plaatsen in Zeeland raden vestigen. Behalve op het financiële voordeel van het -inschakelen van werklozen en het feit dat veel ongeschoolden bij de aan leg van de vaste oeververbin ding kunnen werden gebruikt, is de minister ook gewezen op <e betrekkelijk lage kosten, die met name de eerste j aren de vaste oeververbinding kost. Vooruitzichten voor zaterdag vJSndag °Pgesteld door het op donderdag om 18.00 Jur: Wisselvallig en minder koud Voor zaterdag: aantal uren Fn; ,0 tot 3; min. temp: om- Streeks 2 graden; max. temp: omstreeks 5 graden; kans op droge periode van mdn- «ons 12 uur: 70 procent; kans JP een geheel droog etmaal: procent. Bedrijven die to weH_ en met mei volgend ja® ontJ lozen in dienst ne vangen van het arbe een subsidie ten vam dat p-- zen die een slechter een subsidie voor de - ten vam dat personee - zen die een slechter baan aannemen of 1 dere plaats dan h plaats naar werk 0 kunnen rekenen op nxeusiuewiag zeshonderd mark; zesh®h' de regening in tota derd miljoen -heid Verder pompt de ovei miljard mark whtec #1 economie door opdra", pfl plaatsen voor investeo^ de mijnbouw, de sp de wegenbouw >ouw. Konstanz 345 onv., Rheinfel- a 271 min 10, Plittersdorf P.us 1, Maxau 560 min 10, jwhuigen 203 min 1, Mann- ,,im 453 mi n 24, Steinbach 2, Mainz 489 miin 3, ifc S47 plus Kaub 451 IÏÏL4',Trier 516 plus 82, Ko lt?.) 59r,,nin Keulen 496 l£tC',£uhrort 705 P1"3 8' lifj.7 J22 plus 13, Panner- 1287 P1"3 13, Nij- 11140 1 P^s 13, I Jsselkop 10. Eefde IJssel 679 rc entel" 544 Pl^ 15' E 49(S ,plus 38' Bprgha- 1347 !7m Plus 153, Belfeld PS^M8pteG8raVe tóf"' «terdag 14 dec. 116.22 °P Zoom 4'06 R'fU3-06 en 1530 iVlisaV^®112-28 en 14.50 ICgi 1.59 en 14.20 fringe 3.56 en 16.12. Gewezen is in dit verband ook op het verdwijnen van de veerboten op de lijn Kruinin- gen-Perkpolder en op het feit dat geen nieuiwe dubbeldekker behoeft te worden gekocht. Drs. Verburg zei gisteren van mening te zijn dat de situatie op de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt als het over het uitvoeren van het plan voor de vaste oeverver binding gaat. De Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt wil nu samen met de Brabant se Raad voor de Arbeidsmarkt een nota gaan vervaardigen, waarin dan nogmaals wordt aangetoond dat in tal van op zichten de vaste oeververbin ding onontbeerlijk is. Hierin komen dan de meest recente cijfers te staan over het aantal werklozen in Zeeland en West-Brabant, evenals de meest recente berekening van bet geld, dat het land een werkloze kost. Dit laatste is een interessant gegeven in verband met de financiering. De vakbondsvertegenwoor digers in de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt vonden gisteren dat ook al gedacht moet worden aan het pro bleem van overtollige arbeids krachten, naarmate de vaste oeververbinding meer gestalte gaat krijgen. „Het gaat mij te ver om voordat de eerste paal de grond in is nu al over afvloeiing te gaan praten", was de reactie van de heer J. van der Gijp, hoofd van de ar beidsvoorziening in Zeeland. In dit verband merkte N.V.V.- man W. Pel op dat een zodani ge planning moet worden ge maakt dat de grote werken in Zeeland na elkaar kunnen worden uitgevoerd. Hij vond dat b.v. de vaste oeververbin ding niet tegelijk moet wor den aangelegd met de storm- stuwcaissondam, als die door gaat eveneens een arbeidsin tensief project. „Laten we zor gen dat de vaste oeververbin ding er al ligt als aan de stormstuwoaissondaim begon nen wordt," zei de heer Pel. (Van een onzer verslaggevers) GOES De gewestelijke raad van Zeeland voor het DEN HAAG (ANP) Aard appelhandelaren die voor de vergoeding in aanmerking wil len komen moeten schriitelij- ke contracten met landbou wers overleggen, waaruit blijkt dat de teelt voor risico van de handelaar is doordat de aardappelen ofwel "op stam' (te velde) zijn gekocht, ofwel geteeld zijn op zaaiklaar ge huurd land- Ook moeten de handelaren een accountants verklaring overleggen, waaruit blijkt dat meer dan 20 procent van hun totaal gecontracteerde areaal niet oogstbaar is geble ken. Is er op een afckerbouwbe- drijf sprake van een gemeng de situatie, In die zin dat de akkerbouwer deels aardappe len voor eigen risico heeft ge teeld, deels aardappelen "op stam" heeft verkocht of zaai klaar land heeft verhuurd, dan wordt uitgegaan van twee be- drijfseenheden. Op elk van die eenheden worden de 20 pro cent-clausule en het maxi mumbedrag van f 20.000 toe- gepast. De vergoedingsregeling zal worden uitgevoerd door de stichting Uitvoering Land- bcuwmaatregelen. Zij zal ook weiden aangemeld bij de Eu ropese Commissie. Gezien de noodsituatie waarin de getrof fen agrariërs en hun gezinnen verkeren zal de commissie worden verzocht op zo kort mogelijke termijn te reage ren. landbouwschap te Goes heeft gisteren een telegram gestuurd aan de minister van Land bouw en Visserij, de voorzit ters van de fracties van de Tweede Kamer en aan de voorzitter van de vaste com missie landbouw. De gewestelijke raad zegt daarin dat: 1. Alle niet geoogste produK ten onder de vergoedingsre geling dienen te vallen. 2. Bijdragen moeten worden vastgesteld op de door hel landbouwschap voorgestelde basis, zijnde de gemaakte kosten tot aan de oogst. 3. Maximum uitkering van 20.000 gulden per bedriji alsmede minimum hectare basis dienen te vervallen. 4. Gedupeerde veehouderijbe drijven eveneens onder deze regeling moeten vallen in de vorm van bijdragen in aan koop vervangende ruwvoe- aers. 5. Werking van de regeling van toepassing dient te zijn op gedupeerde loonbedrij ven Landbouw-minister Van der Stee heeft gisteren ln Tilburg in reactie op de protesten te gen de hoogte van de schade loosstellingen meegedeeld, dat de regering er niet aan denkt de getroffen boeren volledig schadeloos te stellen. „Dat zou onrechtvaardig zijn tegenover andere groepen zelfstandigen, die (in het recente verleden) ook zwaar zijn getroffen. Elke vrije ondernemer moet zelf een risico dragen. Ook de boeren", aldus de minister, die dit zei tijdens de al-gemene vergade ring van de NCB. MIDDELBURG Tijdens de vergadering, die de Zeeuw se Raad voor de Arbeidsmarkt gisteren te Middelburg hield, heeft vakbondsbestuurder C. Pinxteren (C.N.V.) betoogd dat het onderwijs in Zeeland onvoldoende rekening houdt met de behoefte van het be drijfsleven. De heer Pinxteren zei let terlijk dat het onderwijs on voldoende ingeschoten is op de arbeidsmarkt en hij zei het te betreuren dat op lts'en leer lingen worden opgeleid tot werklozen omdat ze opleidin gen volgen voor beroepen, waaraan in de toekomst geen behoefte meer ls. „Ik vraag me af of onder wijsinstituten niet meer bezig zijn hun eigen school groot en de klassen vol te maken dan rekening te houden met de behoefte van de streek," zei de heer Pinxteren. De voorzitter van de Zeeuw se Raad voor de Arbeids markt, dr. ir. J. Nijman merk te op dat pogingen om het onderwijs duidelijk te maken ■an welke opleidingen het be drijfsleven behoefte heeft, zijn sestrand. „De mening van het onderwijs is dat het niet be hoeft te worden afgestemd op het behoeftenpatroon. OF he» de taak is van deze raad om hierin verandering te brengen, weet ik niet", aldus de heer Nijman. Naar aanleiding hier van merkte drs. M. Verburg op aan de provinciale onder wijscommissie voor te stellen om samen met de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt aan dit probleem wat te gaau doen. Dit voorstel werd aange nomen. De heer J. van der Gijp hoofd van de arbeids voorziening in Zeeland, merk te op dat aan beroepenvoor- tichtmg ten behoeve van de Zeeuwse schooljeugd veel wordt gebaan en dat met na me in Zeeuwsch-Vlaanderen schooldecanen bedrijven be zoeken om te zien wat zich in de industrie afspeelt. Vrouwen die deelnemen aan een slipcursus vormen meestal nog een uitzonde ring. Toch eigenlijk een gekke zaak, want in vele gevallen is het toch de vrouw die met het kost baarste bezit van de fami lie, de kinderen, in een auto stapt, om ze naar school, dokter, club of feestje te brengen. Boven dien is ze zelf bijna een on vervangbaar meubelstuk in huis. De praat-, huil- en luisterpaal van de hele fa milie. Toch is lang niet iedereen daarb lijkbaar van overtuigd En ondanks het feit dat er van een vrouw soms meer, maar in ieder ge-val gelijke prestaties worden verwacht als van de man, mag ze daarover niaa,r buiten niet te veel laten blijken. Datzelfde vind je nu ook teruig in het nemen van slipcursussen. Er wordt wel van de vrouw verwacht dat ze zich als vol waardig verkeersdeelnemer gedraagt, al kunnen de man nen het vaaik niet nalaten om bij het zien van een heel mooie vrouw in een bijna even mooie auto te roepen olala. Dat is allemaal heel leuk en aardig natuurlijk, maar als datzelfde vrouwtje even later door een stomme fout of een lakse reactie te gen een anidere auto knalt, dan zeggen diezelfde heren niet meer olala, maar dan ben je mooi een stomme griet, die beter uit haar dop pen had moeten kijken. Dat is dan een lesje voor onze vrouwelijke ijdelheid. Want het vrouw zijn op zich is natuurlijk best een zalige zaak. Een vrouw, zegt men ovér bet algemeen, heeft veel voordelen op een man. Dat is dan leuk geredeneerd, maar die stelling gaat maar op tot op zekere hoogte De vrouw hoeft voor mij geen baantje te nemen als ze daar geen zin in heeft. Ze hoeft haar wurm van twee niet naar een crèche te sturen als ze daar het nut niet van inziet. Als ze maar van tijd tot tijd beseft, dat ze ook andere verantwoordelijkhe den heeft, ten opzichte van haar gezin, en tegenover an deren. En vanuit die gedach te bepleit ik nu een deelna me aan een autoslipcursus voor vrouwen. Ook al zeggen de meeste vrouwen in hun eerste reactie: Nou, mij niet gezien. Zoiets doet of kan een vrouw niet. Zo'n cursus geeft je achter af natuurlijk helemaal geen vrijbrief voor een anti-slip leven. Maar bet kan in geval van nood het leven van je kinderen en je zelf redden. Al slip je maar één keer met goed gevolg langs een obsta kel langs de weg, zonder brokken te maken, dan h'eb je de prijs van die antislip cursus dubbel en dwars ver diend. Een paar weken geleden bijvoorbeeld zag ik in een flits in mijn autospiegel een auto achter mij aan het slip pen slaan en in de sloot schieten. De automobiliste had een voorgesorteerd staande auto niet zien staan. Ze trapte vol op de rem en haar auto vloog onbestuur baar de sloot in. Toen ik er aan kwam hollen probeerde de vrouw net uit haar op zijn kant liggende auto te klimmen. Ze was verschrik kelijk van streek. En nadat we gezamenlijk geconsta teerd hadden dat er niets van haar gebroken was, barstte ze in snikken uit, bij het zien van haar vernielde auto. Vreselijk, riep ze steeds weer. Wat zal mijn man hiervan zeggen! Intussen waren er al diver se mannelijke automobilisten uitgestapt, die het slachtoffer troostten met de opmerking: Ach mens maak je niet druk, wat kan jou die auto schelen. Je hebt het er toch levend afgebracht! Ja, ja, dacht ik. Dat zeggen ze mou wel alle maal bemoedigend, maar als bun vrouw ongedeerd thuis komt met het verhaal dat ze dloor een stomme reactie de auto verspeeld heeft, dan zal hij misschien in een eerste reactie ook zeggen: Geluikkig dat je zelf niets hebt, maar later krijg je toch mooi op je kop, dat je zo stom hebt gedaan. Terwijl je heel an ders had moeten en kunnen doen. Goed, die mevrouw zat me nog vers in het geheugen Dus ik meld me samen met mijn man aan voor de slip cursus in Deurne, die de KNAC, de slipsohool van Ed Eliasar in samenwerking met De Stem organiseert. Je wordt dan 's morgens om tien uur ontvangen door een instructeur in een gezellig restaurant in Deurne. Wij waren met een groep van acht, zeven mannen en een vrouw. Eerst probeert die man met behulp van een stuk carton als weg, en een plastic raceautootje duidelijk te maken, wanneer je bij voorbaat al reddeloos verlo ren bent. Maar al die plotse ling opduikende gebeurtenis sen en obstakels op de weg kun je voor 99 procent zien aankomen, vertelt ie dan. Als je maar vooruit ziet in het verkeer. Dus geen aigaretjes of snoepjes pakken onder het rijden, niet hangen aan het stuur met een arm uit het raam, en in ieder geval de veiligheidsriemen om. Na die eerste tips krijg je de nei ging te zeggen: Zouden we allemaal onze aiuto niet beter van de hanid kunnen doen! Maar juist als je dat gaat denken begint de instructeur je voor te houden wat je allemaal wel kunt doen om je leven te redden. Als er ■iets mis dreigt te gaan met jou en je auto op de weg. Wel, en dat is nog ontzettend veel. Alleen laat die instruc teur er geen twijfel over be staan dat het woord rem tij dens het slippen een vies woord is. De rem mag je nooit gebruiken als je aan het slippen raakt. Je mag alleen ontkoppelen en probe ren door snel aan het stuur te zwengelen het obstakel op de weg te ontwijken. Dat wisten we natuurlijk alle maal al lang, diachten we. Maar 's middags moesten we onze opgedane kennis in de praktijk, en dus op de slip- baan waar maken. De zeven mannen en ik stonden wat witjes en rillerig aan de kant van de baan, terwijl de tvfee instructeurs als gekken over de baan slipten. Eerst lieten ze ons zien wat je niet moet doen, en ook wat je nooit mag nala ten. De pakjes sigaretten gingen bij mijn mannelijke lotgenoten aan cén sink door van hand tot hand De siga retten werden niet eens ge rookt, maar gewoon opgege ten. Dan komt veel te vlug het moment dat de instruc teur zegt: Verdelen over twee groepen en allemaal in de slipauto stappen We be ginnen met mevrouw hier. Iedereen kan het leren, zegt de instructeur nog bemoedi gend. Dus daar ga je dan met een gangetje van 50-60 kilometer de spiegelgladde baan op. Er wordt aan de handrem gerukt en meteen raak je in een afschuwelijke slip. Voor je in de gaten hebt wat er gebeurt, tol je als een gek rond, raakt met de voor wielen het asfalt, de auto krijgt een enorme opduvel, en je denkt dan: nu slaat-ie om, en het is met ons alle maal gebeurd. De mannen achterin worden als zandzak ken door elkaar gesmeten. Ze doen zich pijn aan de uitsteeksels in de auto, en de middelste stoot op een onfat soenlijke manier zijn hoofd aan het dak. Ik hoor onder drukte verwensingen en enig luid uitgesproken zelfbeklag. Dat ls niets zegt de instruc teur. Opnieuw. O nee, hoor je achterin. Niet weer. Maar na die derde keer lukt het om de slip redelijk te corri geren. Door al dat paniekeri ge gedraai aan het stuur dwing je jezelf in een twee de slip, en krakens slaat de wagen weer op het asfalt, en vlak bij de muur tot stilstand, stand. Na de zevende of achtste keer begint het aardig te lukken. De mannen achterin, die nog steeds als wilden aan het sigaretten eten zijn, kloppen zelfs op je rug, en zeggen heel voorzichtig: Goed zeg. Dan mag de eerste mannelijke cursist achter het stuuir. Die denkt we zul len ze eens even wat laten zien. Dat doe ik meteen goed. En met een fikse dot gas vliegt hij de baan op, raakt in een slip, en voor hij iets kan doen tolt hij als een dolle stier over de baan Achterin wordt de adem van de drie slachtoffers afgesne den. Een kille hand houdt ons hart omstrengeld. Maar we blijven overeind. En zo leggen we stuk voor stuk onze kruisweg af. Knielend voor elke statie, tot we aen het einde van de kruisweg bek af uit onze auto mogen kruipen. Of het nog niet ge noeg is moeten we met onze eigen auto eerst op de droge B-weg noodstoppen maken, en daarna moet je je eigen wagen aan de slipbaan wa gen. Daama krijg je een slipcertifioaat overhandigd, waarop staat dat je de slip cursus met goed gevolg hebt doorlopen. Maar het enige wat je heel zeker weet als je de slipcursus hebt gevolgd is, dat je heel erg goed moet opletten als je in een auto rijdt. Dat je iedere dag het schietgebed mag doen: Heer, laat me in godsnaam niet in een slip raken. Maar mocht het je dan toch nog gebeu ren, dian weet je diat je moet proberen niet in paniek te raken, je moet razendsnel re ageren door een obstakel voor je of opzij van de weg te ontwijken, zonder te rem men en zonder te veel aan het stuur te zwengelen. Want anders raak je toch weer in een slip. De slipcursus heeft ook geleerd hoe nietig een mens is in een autootje op de weg, en hoe kwetsbaar. Maar omdat je de hele dag in een slippende auto hebt gezeten, weet je ook wat er gebeurt als je niet ra zend snel reageert. En het moet wel heel gek lopen als je op het kritieke mo ment niet aan de wijze les sen van je instructeur denkt, en daarnaar han delt. En al lukt het je maar één keer goed uit een slip te raken, dan zullen je man en je kinderen de slip- scbool eeuwig dankbaar zijn. NETTY VAN ZALINGE Eindredactie 'Rein van der Helm (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Gedepu teerde Staten van Zeeland hebben Provinciale Staten de lijst ter kennis gebracht van de projecten, die zijn voorge dragen voor uitvoering in het kader van het extra-werkgeie- genheidsprogramma 1974. De lijst is samengesteld door het regionaal coördinatiecollege voor openbare werken in Zee land. De geraamde kosten van alle projecten liggen op ruim 12,5 miljoen gulden. De volgende projecten s-taan op de lijst: Bouw twee rioolge malen met persleiding Brui- msse-Mastgat, afvalwaterlei ding Koewacht-Zuididorpe; as- faltverharding Kortgene-Co- lijnsplaat, bouw kleedlokaal sportvelden complex Oost- Souburg, bouw vakantietehuis Vijvervreugd te Middelburg, onderhoud (baggeren) West- vest te Goes, bouw kleedge- Douw sportvelden te Vlissm- gen, onderhoud en aanpassing s-chool Herengracht te Middel burg, verbouw gemeentehuls Oud-Vossemeer tot gerreen- scnapsnuis, aanpassing riole ring Zaamstag en onderltoud diverse gebouwen in de ge meente Vhssmgen. Op de lijst van projecten van de rijksoverheid staat voor Zeeland: bouw gerefor meerde MAVO te Krabbendij- ke, aanleg basisweg Vlissingen- Oost, fase I, verbouw paro chiehuis tot dorpshuis te Hulst, bouw machinehal te Zierikzee. bouw magazijn te Terneuzen, vervanging wern- hal te Oostburg Aan reserve- oöjeeten staat er bij het rijk slechts één genoteerd verf- werk en dakherstel R.S.G. te Oostburg.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3