Rij-examens voortaan vanaf „Den Dullaert" Confessionelen Wij weten niets van luifelplan Inzet finan< tunne HONTENISSE OVER AMBULANCEVERVOER Kans op nieuwe kern centrale Besluit raad Axel gevraagd over winkelpromenade DRS. M. V] Centrale post geen reden om vervoer zieken op Terneuzen te richten Milieu PER 2 JANUARI IN HULST l op biljart uitslagen Huishoudboekje provincie THE CORNER Minister delta-expo uitbreiding Fonobar NEELEMANS Bezinningsdag Bejaarden- bond in Vogelwaarde Bijna 20 mille KWF-coIlecte in Hontenisse Graauw Hulst Vertoning van Saeftinge-film Eede IJzendijke Sex doet Sas de das om St .-Jansteen competitie BEDR1JFS- YOLLEYBAL WORDT HERINGEDEEL Bonn trekt 1.73 miljarf uit om economie te stimuleren Wisselvallig I 114(1 Plus 13, IJsselkop Vrijdag 13 december 1974 stad Bék A '*■- 1 (Van een onzer verslaggevers) HULST Vanaf 2 januari volgend jaar zullen kandi daten voor het rij-examen zich in Hulst in Den Dullaert moeten melden. Aan een 20 jaar lange traditie dat ver trokken wordt vanaf de Markt in Hulst komt dan een ein de. Het Centraal Bureau voor Afgifte van Rijvaardigheids bewijzen heeft deze beslissing genomen om „verkeerstech nische redenen" zoals de betrokken inspecteur heeft laten weten. (ADVERTENTIE) VOOR INTIEME BRUILOFTEN EN DINERS RESTAURANT STEENSTRAAT 16 HULST Telefoon 01140 - 4148 Onze keuken Is open tot 22.30 uur. Donderdags gesloten. (Van een onzer verslaggevers) EN HAAG De regering vindt het idee van het PvdA- kamerlid De Ruiter, een grote permanente expositie over de strijd van Nederland tegen het water iin te richten, wel posi tief, maar ziet een geheel nieuw museum niet zo zitten. Tijdens de behandeling van de begroting van economische za ken in de Tweede Kamer zei minister Lubbers, dat bestaan de attractiepunt dielta-expo in Stellendam (vlakbij de Ha- ringvlietsluizenbeter zou kunnen worden uitgebouwd- Deze expositie is twee jaar geleden opgericht en intussen geheel vernieuwd en uitge breid. Delta Expo geeft een visueel beeld door middel van films, dia's en maquettes van de deltawerken en ver schaft ook informatie over an dere belangrijke waterbouw kundige werken. Vorig jaar kwamen er al 30.000 bezoe kers, ondanks de aanloopperio de. Daarvan was 30 procent buitenlanders. Een nader on derzoeik naar uitbreiding van deze expositie zit in de lucht, ailduis minister Lubbers. (Van onze correspondent! HULST De persoonlijke uitslagen van de onlangs voor de Oost-Zeeuwsch-Vlaamse top- biljartcompetitie gespeelde wedstrijden luidden als volgt: Tovak Koewacht - Marionette Hulst 812, M. Martens - J- van Delf 0—2, P. van Gassen - G van Damme 20. mej. H. van Boven - W. van Swaal jr. 02. E. Suy - R. Bogaerd 2 0, mej. W. van Boven - Th. de Cock 0—2, F. Buis - E. Bo gaerd 02, G. de Vlieghere - W. van Swaal 11, P. de Ca- luwé - F. van Swaal 11, B. Rombout - P. de Smet 02 en A Coppietera - J. van Vlier- berghe 20. BC ONA Hulst - BC 't Raedhuys Westdorpe 128. F. Wentzler - R. van Daele 20, E. Segers - M. van Lent 11, Ch de Wolf - F. van de Abee- le 02 P Wentzler - C. van Acker 0—2, E. Wentzler - M. Teirlinck 11, M. van den Brande - J. Eggermont 20, L. Segers - W. Allonsius 20, J Pilaet - J. Martinet 20, R. Pilaet - R. van Acker 11 en P. Wauters - J. v.d. Goes 1 1. (ADVERTENTIE) KOOPCENTRUM „TREFPUNT" Bierkaaistraat HULST Tel. 01140-3084 Een greep uit onze gewel dige sortering grammofoonplaten Charles Aznavour tijdelijk 17,90 Geven voor leven 15,00 André Mosch Rosita 15,00 Alle 14 favoriet 12,50 Carl Douglas 17,90 Mieke nieuw 18,90 Vader Abraham nieuw 18,90 Grote keuze muziekcasset- tes en 8 tracks. Vergeet uw 10 °Io spaarkaart niet Bij Den Dullaert was men niet onverdeeld blij met het verzoek van deze inspecteur het centrum beschikbaar te stellen voor het doen van rij examens. „Wij hebben de man aanvankelijk terugverwezen naar de Hulster horeca omdat wij dit soort activiteiten niet direct zien als een taak van ons", aldus beheerder De Gucht. Guctot. Toen echter duidelijk werd dat het C.B.R. als Den Dul laert niet beschikbaar werd gesteld de rij-examens voor Oost-Zeeuwsch-Vlamingen in Terneuzen zou laten afnemen is het stichtingsbestuur ge zwicht. „Op deze manier werden wij voor het blok gezet. Ten slotte is het voor de rijschool houders geen doen met hun leerlingen te gaan lessen in Terneuzen en wij vonden dat de rij-examens in Hulst be houden moesten blijven", al dus stichtingsvoorzitter J. H. Stolte. Het beschikbaar stellen van Den Dullaert moest, zo zei beheerder De Gucht, beslist niet gezien worden als het in de wielen rijden van de hore ca. ,,Vee] liever hadden wij gehad dat een ander horecabe drijf als examenplaats was aangewezen, maar die inspec teur zei ons dat geen goede plaats ontdekt was kunnen worden", aldus de heer De Gucht. De heer Mangnus, exploitant van Het Bonte Hert waarvan daan 2U jaar lang de rij-exa- mens startten, is niet zo blij met de beslissing van het C.B R „Voor ons betekent het een gevoelig verlies. Maar toen duidelijk was dat men hier weg wilde heb ik de knoop maar doorgehakt en ge zegd: akkoord, met ingang van volgend jaar dan maar", zo zei hij. Overigen* vond de heer Mangnus dat de gelegenheid voor rij-examens. zoals Den Dullaert die nu gaat geven, niet strookt met de statuten van stichting Den Dullaert „Ik kan in rij-examens niets cultureels ontdekken". ïttj schoolhouder Toon Bies- broeck was ook niet blij met de beslissing. „Voor de leer lingen zal het beter zijn, rusti ger wegrijden en zo en er is tneer parkeerruimte. Maar de rijschoolhouders zijn door het C.B.R. behandeld als een stel onmondige kwajongens Ons is onze mening met gevraagd, dat had ook best gemogen", zo zei hij. (Van onze correspondent) VOGELWAARDE De ge zamenlijke afdelingen van de Bejaardenbond uit Boschka- pelle, Hengstdijk en Stoppel dijk houden woensdag 18 de cember hun tradiotionele be zinningsdag, die in het teken staat van het kerstfeest. Zoals gebruikelijk vindt deze bezin ningsdag plaats in het dorps centrum Vogelwaarde. De dag begint om half elf met een eucharistieviering, eveneens irvh et dorpscentrum, die zal worden opgedragen door pastoor Backx van de parochie Stoppeldijk. De voor bede alsmede een kort kerst verhaal zal door een bestuurs lid van de bejaarden gelezen worden. Voor het verdere ver loop zal, uitgezonderd een kleine wijziging, het reeds uit gereikte programma afgewerkt worden- Vele leden gaven zich reeds op voor deze bezinningsdag. Voor diegenen die ach nog niet voor deelname opgaven, kan dit alsnog geschieden bij de wijkverzorgers of bij de afdelingsbesturen tot uiterlijk zaterdag 12.00 uur voormid dag. De besturen rekenen op een grote deelname. Aan autobe zitters zal verzocht worden om gebrekkige en zeer oude leden te willen ophalen en thuis brengen. Voor deze zogenaam de ophaaldienst zal door de besturen van de betrokken af delingen gezorgd worden. (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE De gemeenschappelijke regeling „Centrale Post Ambulancevervoer" waarin alle Zeeuwsch-Vlaamse ge meenten zullen deelnemen is geen reden aan te nemen dat het vervoer van zieken meer op Terneuzen gericht zal zijn. „Deze vrees achten wij ongegrond", aldus het college in antwoord op vragen die zijn gerezen tijdens de vergadering van de financiële commissie. Elke dienst voor ambulance vervoer verricht zijn werk zaamheden binnen een be grensd gebied en het instellen van een centrale meldingspost zal hierin geen verandering brengen, zo stelt men de be trokken commissie gerust. De raad van Hontenisse zal (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Er bestaat een grote kans dat een van de drie nieuwe kernenergiecen trales die volgens de energie nota van minister Lubbers van Economische Zaken in 1985 klaar moeten zijn in Zeeland gebouwd worden. Dit verklaarde gisteren in Vlissin-gen mr. J F. G. Sctolin- gemann als voorzitter van de raad van bestuur van de N.V. PZEM De heer Schlingemann sprak bi] gelegenheid van de huldi ging van een veertigtal jubila rissen en bedrijfsverlaters van de PZEM. Over de bouw van de drie nieuwe kerncentrales zijn op bestuurlijk vlak vele besprekingen gaande, aldus de heer Schlingemann. Hij zei te hopen dat in 1975 een defini tieve beslissing genomen zal worden. Dat dit laatste zou gebeuren werd niet verwacht dooi PZEM-directeur ir. M. D. Da lebout. Daarom ziullen na 1974 de technische offertes niet langer besproken worden met de bouwers van de tweede kerncentrale. Ook zullen volgend jaar geen economische offertes ge vraagd worden. Zowel de heer Schlinge mann als Dalebout spraken ook over de besprekingen over samenwerking tussen de drie zuidelij ke energiebedrij ven. De heer Schlingemann deelde mee dat bet eerste stadium van de besprekingen was af gesloten. Voor de toekomst moesten de belangen van de PZEM en Zeeland in elk geval worden veilig gesteld. De heer Dalebout zei, dat de PZEM in het verleden van fusies groot geworden was. Hij vond dat alle medewerkers actief moes ten deelnemen aan de komen de nadere studies over de sa menwerking. De PZEM zal dit jaar meei dan vijf miljard kilowattuur opwekken. Dat is een stijging van een miljard kW ten op zichte van vorig jaar. De PZEM is hiermee een van de grootste energiemaatschappij en in Nederland geworden. Volgend jaar komt de nieuwe 190 megawatt conventionele centrale in Borssele in be drijf. Door waarnemen,1 commis saris der koningin in Zeeland, de heer A, J. Kaland, werden vijf PZEM-medewerkers on derscheiden met de zilveren medaille in de orde van Oran- je-Nassau wegens hun veertig jarig dienstjubileum. De on derscheidenen waren: C. Ver- ploeg uit Oostburg, H. Voor hans uit Terneuzen, F. Walra ve uit Vlissin-gen, W. Kesteloo uit Oostburg en J. van de Plasse uit Oost-Souburg. tijdens zijn volgende week woensdag te houaen vergade ring een voorstel te behande len krijgen toe te treden toi genoemde gemeenschappelijke regeling. Uitgangspunt hierbij is de „centrale post" te koppe len aan het reeds bestaande hulpcentrum Zeeuwsch-Vlaan deren zodat op het gebied van de alarmering reeds een zeke re coördinatie tot stand Komt. De suggestie om ook net vervoer over te nemen is niet door de Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten aangenomen. Om dat dit vervoer in de streek geneel in handen is van parti culieren ziet men hiertoe geen reaen. „M0cht te zijner tijd blijken dat verdere bundeling van krachten noodzakelijk is, dan blijft het altijd mogelijk een geheel nieuwe, aangepaste, re geling te treffen", aldus B. en W. van Hontenisse. Omtrent de kosten die de gemeente moet dragen vooi inrichting van de post is nog niets te zeggen. Erop gewezen werd dat bij de behandeling van het wetsontwerp „Ambu laneevervoer" in de Staten- Generaal ervan wordt uitge gaan dat de kosten van de „centrale posttn" door het am bulancevervoer moeten wor den opgebracht. „In principe is het dus mogelijk nagenoeg alle kosten af te wentelen", aldus het college. Tijdens de raadsvergadering, oie 's middags om 15.00 uur cegint, zal de raa-d van Honte nisse ook de gemeentebegro ting behandelen, evenals een voorstel aan majorettenpeloton Kloortje een renteloze lening van f 3.500 te verstrekken. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE De actie „Geven voor Leven'' neeft in de gemeente Honte nisse in totaal f 19.500,- opge bracht. Hier zijn de stortingen, gedaan via giro en bank, bij inbegrepen. De collecte in de verschillende kernen bracht de volgende bedragen op: Kloos- terzande f 8050,-; Terhole t 1200,-; Lamswaarde f 2700,-; Hengstdijk f 750,-; Vogelwaar de f 4800.-. Prijskaarting De fanfare en drumband Nooit Gedacht houdt vrijdag 20 december een prijskaarting i-n ziaal P. de Ca- luwé. De prijzen die aan deze kaarting verbonden zijn, be staan uit 10 tamme en 6 wilde konijnen. Competitiekaarting Aan de competitiekaarting van de kaartclub St.-Cecilia in het clublokaal café Ron de Vilder te Hulst, na-men 24 kaarters deel De uitslag luidt als volgt: 1 D. Neve; 2 P. Collet: 3 W. Boussen; 4 G. de Wit; 5 R. Leeraert; 6 G. Mariman; 7 G. Gijsel; 8 W. Kaijser; 9 R. Machielse: 10 G. Kaijser. Na vier ronden staat R. Leeraert aan de leiding met zes pun ten ZLM-vergaderlng Voor de goede orde wordt meege deeld dat de ledenvergadering van de kring Hulst van de ZLM wordt gehouden op vrij dag 20 december. Aanvang 19.00 u. in hotel De Linde te Kloosterzande. (Van onze correspondent) AXEL Het bestuur van de oudheidkundige kring „De Vier Ambachten" houdt don derdag 19 december in De Halle een avond voor leden en overige belangstellenden. Ook ditmaal zal het land schap centraal staan. De heer I. van Hecke uit Eekio zal een dia-scrie tonen over „De kre ken van het Meetjesland". Na dien volgt de vertoning van de film „Saeftinge", welke in op dracht van de stichting Het Zeeuwse Landschap, gemaakt werd door Jan van der Kam. Deze avond begint om 2,0 uur. Bolling Uitslag derde clubbolling van „De Grensbol- lers" bij mevr. De Geeter-de Vriend: 1. G. Dhoore-A. Mar- elé-E de Vreeze, 2. W. Ver- straete-R. van Rie-J. Goethals, 3. F. Tournois-C. Bauwens-L. Rogge, 4. P. Staelens-C. van de Rie-A. Minnaert, 5. P. Mar- tens-C. de Croock-E. van Rie 6. C. Gijs-E. de Sloovere-J. Blondeel. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het bu reau voorlichting van de pro vincie Zeeland heeft van de provinciale begroting voor 1975 een populaire samenvat ting gemaakt onder de titel „Zeeuws huishoudboek 1975". Het boekje is geïllustreerd met enkele foto's van het inte rieur van het provinciehuls. Het Zeeuws huishoudboek geeft heel overzichtelijk weer hoe de provincie aan geld komt en op welke wijze het weer wordt uitgegeven. Een exemplaar van het boekje Is toegestuurd aan alle scholen in de provincie, aan alle bibllo theken, vormingscentra, poll tieke partijen, vrouwenorgani saties, gemeentebesturen, de statenledenen aan een aantal instellingen en diensten ln Zeeland. Meer exemplaren zijn te verkrijgen bij het bu reau Voorlichting van de pro vincie in het Middelburgse provinciehuis. Zoals bekend zal de provinciale begroting voor volgend jaar door provin- reau Voorlichting van de pro vincie in het Middelburgse provinciehuls. Zoals bekend zal de provinciale begroting voor volgend jaar door Provin ciale Staten worden behandeld tiidens de vergaderingen van 13, 16, 17 en mogelijk ook nog 18 december. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT „Het doet vreemd aan om in uw begeleidingsbrief te lezen over een luifelplan, dat de raad to taal onbekend is". Dit verwijt kreeg het college van Burge meester en Wethouders van Sas van Gent gisteren te ho ren tijdens de algemene be schouwingen. Het leit dat de confessionele groep niets van het luifelplan voor het Sasse winkelcentrum afwist zat fractievoorzitter J. J. Bockstael duidelijk niet lekker. Hij begon zijn betoog over het winkelcentrum van Sas van Gent met te zeggen dat voor een goed leefklimaat een goed winkelapparaat belang rijk is. Hij ging vervolgens in op het luifelplan, dat gesteund wordt door de plaatselijke winkeliers. Hij noemde de gang van zaken rondom het luifelplan „alles bij elkaar een wazige be-doening". In de be groting voor 1974 hebben 3 en W. een bedrag van dertigdui zend gulden uitgetrokken voor de reconstructie van de bin nenstad van Sas van Gent. Het luifelplan kan mogelijk een flink onderdeel van deze re constructie zijn. Overigens is het luifelplan al een keer be sproken in de gemeentelijke commissie voor de midden stand. Een verslag van deze vergadering verscheen op zes november in De Stem. Met betrekking tot een sub sidie aan het noodlijdende Re gionaal Pedagogisch Centrum Zeeland verkiest de confessio nele groepering een afwach tende houdin-g. De heer Bock stael suggereerde ec-hter wel om toch de subsidie van ander halve gulden per inwoner te handhaven, om het R.P Z.C. voorlopig uit de impasse te hel pen. De vertraagde procedure met de bouw van een sport zaal in Sas schreef de heer Bockstael op rekening van de (Van een onzer verslaggevers) AXEL De raad Axel zal in zijn op 18 december t( vergadering gevraagd worden akkoord te gaan met <je jJ van een promenade in dt Noordstraat. Om in aanmarkingjL men voor een rijkssubsidie moet nog dit jaar met de voorw dingen begonnen worden. De kosten van de aanleg zult» altrek van de rijkssubsidie gedragen worden door de winl.i die lid zijn van de stichting Promenade Noordstraat i.o. Met de plannen voor de pro menade is een werkgroep van winkeliers al geruime tijd be- aig. Uit een enquête is geble ken dan 25 van de 40 onder nemers in deze straat voor stander is van de aanleg, vijl blijken in ieder geval niet te gen te zijn en een viertal on dernemingen heeft zich erte gen verzet. Na ae prlncipeverklarmg van ae raad zal met de stich ting nog overleg worden ge voerd over het treffen van noodzakelijke verkeersmaatre gelen, de handhaving van de zaterdagmarkt in de Noord- straat, de aankleding van de promenade o.m. met sierbe strating, banken, lantaarns, bloembakken etc. en de goed keuring van de aanbesteding en uitvoering van de gewenste reconstructie. Over de uitvoe ring van de plannen zullen de commissie voor midden- en kleinbedrijf en de marktcom- missie worden gehoord. De entreeprijzen voor de zwembaden zullen, in verband met gestegen loon- en materi aalkosten. aangepast moetei worden. Er worden als de raad uermee instemt, verfijningen aangebracht in de tariefsgroe pen. De voorverKoop van abonne menten zal niet meer plaats vinden en het uitgeven van zwemleskaarten wordt gestopt omdat gelegenheid tot het ge ven van zwemlessen niet of nauwelijks bestaat. In de loop van 1975 zal het nieuwe zwembad in Axel gereedko men Ook zal de raad een voorstel te behandelen krijgen tot het vaststellen van een nieuwe vei ordening op de reinigings rechten en wijziging van een aantal andere belasting^- onder meer mede gelei j, ricntlijnen van het miri van binnenlandse zaken" J De raad Axel zal voorin»., I schillende deelbegiotsil moeten vaststellen evenilsSI besluit om per 1 januar yf de onroerend goedbelastj-, 1 de gemeente in te voeren fractie Gemeentebelangen van de heer J.B. Rijnders. In de begeleidingsbrief van de begroting heeft het Sasse college voorgesteld een rapport over de samenstelling van de gemeentesecretarie op te laten stellen. De heer Bockstael bleek toet met deze suggestie niet eens te zijn. Hij stelde een onderzoek voor door een bureau, dat werkt op het ter rein va-n het bedrijfsleven. De heer Bcokstael was van me ning, dat een dergelijk bureau heel andere uitgangspunten over administratievoering zou hebben dan de V.N.G. Evenals het college is de confessionele fractie van Sas van Gent verdeeld over een al of niet voortzetten van de sub sidiëring van de Franse les. Fractieleider Bockstael toonde zich een persoonlijk voorstan der. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De con fessionele fractie in de ge meenteraad van Sas van Gent sprak gisterenavond tijdens de algemene beschouwingen haar- ontstemming uit over de „gru welijke ontsiering van het stadsbeeld" door sexshops. Woordvoerder Bockstael constateerde in deze toename van middenstander op de sex- toer „een zedelijke verwor ding". „Onze gemeente wordt overspoeld door mensonwaar dige sexshops. Welgeteld be schikken we thans over vijl sexsnops, drie sexbioscopen, een sexnachtclub, en een sex- museum, terwijs als ik goed geïnformeerd ben nog twee aanvragen voor sexbioscopen in behandelig zijn", aldus een bezorgde heer Bockstael. Puntenschietimg De eind uitslag van de door de schut tersvereniging „Kunst en Ge not" in het Hofzicht Theater te IJzendijke gehou-den pun- tenschietang luidt als volgt: 1 en kampioen A. Ivens met 14 punten uit Sluiskil. 2. H. van de Hemel uit Biervliet met 8 punten. 3. H. Verhoosel u-it IJzendijke met 7 punten 4 tot en met 7. Alex Boerman, 5, Luc See-gars, 6. C. Meijssen en A. Mussche allen uit IJzendij ke met 6 punten. 8 en 9. E. Buijse en G. Doens uit IJzen dijke beiden met 5 punten. Aan deze puntenschieting werd door 30 leden deelgeno men. Na aifloop van de sctoie- ting kwam Siot-Nicolaas en zwarte Piet de hieraan ver bonden prijzen in het Hofzicht Theater uitreiken. Feestavond De badmin tonclub Steen hield in café Den Ouden Arend de jaarlijk se feestavond. De voorzatter de heer J. de Potter kon na zijn welkomstwoord meedelen dat na de publicaties omtrent het ledengebrek succes hebben opgeleverd en dlat verschillen de nieuwe leden, waaronder ook een Bel-gische ingezetene ingeschreven konden worden Na een diner werd de avond met muziek en dans voortge zet. Topbiljart - De Steense topbiljartclub Zondagsvermaak speelde te Sluiskil een wed strijd tegen de topbiljartclub Atlanta. De individuele uitsla gen waren als volgt: T. de Brouwer-H. de Vos 2-0, J. van Tatenihove-A. Thijs 1-1, 1 Brouwer-W. van Houten 2-. H. Bos-Art. Thijs 1-1. W. Dub beldam-G. van Dorsselaert 1- P. Willemsen-A. Vink 0-2, 1., de Visser-L. van Campenhout 1-1, J de Vreede-B. Weerman 1-1, E. vain Hijfte-O. de Moor 2-0, E. Baker-J. de Viae- minck 1-1. Atalanta won deze wedstrijd met 12-8. Nederlaagtoernool ln het door de biljartclub Den Ouden Arend georganiseerde neaer- laagtoernooi in zijn clublokaal werd een wedstrijd gespeeld tegen S.B.C. uit Sluiskil. De uitslag was als volgt: J. Josiassen G. Pladdet 31-51. E. Nachtegael L. Dalling 64-89, J. van Kerkckhoven - P. Corveleijn 43-1, J. van Houten T. Hamelink 25-19. G Boussen A. Fortuin 33- 29. P de Bruin J. Corve leijn 20-18, J. de Potter B. Eij 16-10, E. Pica vet P. Rammelo 52-28. Dulvenkeursng Nadat reeds verschillende malen en kele leden van duivenmaat- schappij De Zwaluw in hun clublokaal duiven hebben ten toongesteld wordt zondag 22 december in dit lokaal een (luivenkeuring gehouden. Alle dmvenllefhebbers krijgen hier de gelegenheid hun duiven te laten keuren door de heer Alb. Baert uit Kemseke (B). (Van onze oorrespondfti: HULST De eerste roi in de bedrijfsvolleybalcon] titie te Hulst zit er bijna Zowel bij de heren als bij dames moeten nog ei wedstrijden worden gespttfl waarna de teams terug min worden heringedeeld. Dit reeds voor de aanvraag vin seizoen toegezegd door het stuur dat met deze herindel de bedoeling had te komen klassen van meer gelijk»! dige teams. Bovendien komen er m I nieuwjaar nog twee tean»:] namelijk CVC 3 bij de htiq en SC. Morres 3 bij de da Bij de nieuwe indeling er zowel bij de heren dames drie klassen. Wat de jongste wedstrijd betrof deden zich in de ba eerste klasse geen spectaculi re dingen voor. De boveM teams konden voorts genieta van een verdiende rust. Q Sport viel dit seizoen toch i ver terug en dit eens zo i vreesde team uit Clinge is i menteel geen schaduw ik van vroeger. Hopelijk is i izinking van de Clitex-u nen slecht» van korte i Het andere Clingse team 'doet het daarentegen ftl kend en neemt een mot vierde plaats op de rarg.:;j ln. De uitslagen: Ambulo-C tex Sport 30; KPJ 2 f mortel Sport 13; CVC WC 1 2—1. Tweede klasse: SC Mond kreeg een punt in minderd waarvan het Graauwse Gil profiteerde om de kopposl van de Hulstenaren ove: f nemen. Verder verliep ooki deze klasse alles rustig-f uitslagen: KPJ 3 - CVC - fj Naast de gewone compeü wedstrijden werden reek 1 schillende wedstrijden I SDeeld voor de bekerco® tie. De resultaten waren; G - WC 2 40; SC. Mo:.« CVC 2 30; NeckenMM Luctor Banden 2 31- BONN (RTR-DPA) maatregelen waar slechts u B«*l miljard mark mee b wil de regering in economie van West-"1"' weer op de been l*#®! ongeveer 300.000 tf,r werk bezorgen. Bovendien zullen nemers tot investeren «ttangeimoedigd „t.4 van een premie van uJ cent over de m dode "l waarvoor zij in de pe .4 1 december 1974 tot J juni 1975 bestelling'ar" sen, of die zij in ®e doen. ,,vl Bedrijven die in en met mei volgend lozen in dienst vangen van het aroe een subsidie voor ten van dat personeel- zen die een slechter baan aannemen of 'f dene plaats dan hu» - plaats naar werk kunnen rekenen op liteitstoeslag vam ten j zeshonderd mark; de regering in tri33- derd miljoen mark 7 J Verder pompt de oto miljard mark in economie door cp plaatsen voor inve de mijn-bouw. de de wegenbouw en bouw. Vri|da9 13 december 1974 fVan een onzer verslaggevers VLISSINGEN H Zeeuws coördinatieoragan vo natuur-, landschaps- en m lieube3cherming heeft niet a leen erntige bezwaren tegc het voorstel van B. en W- va Terneuzen om het havenscha toe te staan baggerspecie u ge Braakmanhaven te si op de zogeheten „mossel ken Het coördinatieorg vindt vooral de gevolgde wer wijze vcan B. en W. verwer liik. Door de gevolgde werkwijz wordt een afweging van be langen, waarin de burger zijj inbreng kan hebben, onrnogef lijk gemaakt. „De in de we| vastgelegde democratische sluitvormingsprocedure word (Van een onze MIDDELBURG Met h voor de bouw van de vast nanciering van dit project v bedragen, die aan die inge betaald, zouden anders ook Dit is een van de argument) ETI-directeur en zjjn mede fiat van de regering te krij lening voor de benodigde Drs. Verburg deelde gisteren de leden van de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt mee begin deze week een ge sprek over de vaste oeverver binding te hebben gehad met de minister van financiën, die zich volgens drs. Verburg zeer geïnteresseerd toonde in de gevolgen voor de arbeidsmarkt van de aanleg van de vaste oeververbinding. De minister heeft er bdj drs. Verburg wel op gewezen dat het materiaal straks beter niet in het Rijnmondgebied kaïn worden besteld, maar in het noorden, in Limburg, in Zee land of zelfs in België. Dit om de industriële bedrijvigheid in het Rijnmondgebied niet ver der te vergroten. De minister zei het ook geen bezwaar te i vinden als in verband met toet project bedrijven zich op ge schikte plaatsen in Zeeland zouden vestigen. Behalve op het financiële voordeel van het -inschakelen van werklozen en het feit dat veel ongeschoolden bij de aan leg van de vaste oeververbin ding kunnen werden gebruikt, is de minister ook gewezen op de betrekkeilijk lage kosten, die met name de eerste jaren de vaste oeververbinding kost. Vooruitzichten voor zaterdag XJSnda£ opgesteld door het ItwMI op donderdag om 18.00 j "w: Wisselvallig en minder koud. Voor zaterdag: aantal uren •Ob: 0 tot 3; min. temp: om streeks 2 graden; max. temp: omstreeks 5 graden; kans op een droge periode van min- - stens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Konstanz 345 onv., Rheinfel- en 271 min 10, Plittersdorf p, P?Vs 1, M-axaiu 560 min 10, i.J? lrj=en 203 min 1 M-ann- oeim 453 mi n 24, Steinbach 2' Mainz 489 min 3, 347 plus 1, Kaub 451 CA?1" 516 plus 82, Ko- toto T,min l' Keulen 496 LoWtx i Kuhrort 705 plus 8, I dersf v Plus 13, Panner- I Con'2,87 plus 13' Nij" Plus ?iUU10' Ee:tde IJssel 679 Mrm-- Deventer 544 plus 15, *r4y4510 38, Borgha- 1347 „i,, PluB 1'53, Belfeld 4e Sluri Sao Grave beneden 0,1,15 598 plus 8. Be1t°;®en' ^terdag 14 dec. 16.22 °P Zoom 4-0f Twnl?n 3'06 60 35-30 jVhS^n 2.28 en 14.50 WwiJS'n 3-59 en 14.20 ^uieidingg 3.56 1612 ■06 en

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2