Ruim 8.000 miljonairs NEDERLANDSE EN BELGISCHE BONDEN: Succes voor Stem-fotografen PZEM verhoogt stroomtarieven Aannemers bereid tot „magere" loonsverhoging „Gijzelkoor" wil met Kerstmis zingen in gevangenis ondernemersvlucht naar België EERSTE PRIJS VOOR BEN STEFFEN Felle reacties uit Argentinië Gevonden lijk in Westerschelde niet herkend •5 11440 ~~e>Er ,s seen Melk begin '75 twee cent duurder 115.000 Per maand zo'n 60 prijsovertreders tegen de lamp OPMERKELIJK ttBBERS IN TWEDE KAMER: HUISHOUDELIJK VERBRUIK Steun aan horeca voor hlaaspijpwet DELFT SCHAFT TAPTOE AF Dit jaar hooguit woningen in aanbouw WteurDr. w- A- J- M- Harkx jjufdredacteurL. Leijendekker en administratie-adres IteufStraat 9. Terneuzen, tel. (01150) - T9 20 Hi# ihmnementsprijs y°470 per kwartaal; 8,35 per maand. „umniers 45 cent. Gironummer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem b.v., gerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 13 DECEMBER 1974 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. 27e jaargang No. 7535 HOGEWONING goede kans CRUYFF nee blijft nee (Van een onzer verslaggevers) V DEN HAAG Het katho- ieke koor „Ut Captivi Gaude- int" wil met Kerstmis weer ;ingen In de Scheveningse traf gevangenis. Leden van dit koor werden anderhalve maand geleden gegijzeld in deze gevangenis. Volgens pa ter Bot, die eveneens werd gegijzeld, hebben wel enkele echtgenotes van de koorleden bezwaren gemaakt. Het al of niet doorgaan hangt voorname lijk af van toestemming van het ministerie van Justitie. In ieder geval zal pater Bot de gebruikelijke kerkdienst leiden. Hij bezoekt al weer dagelijks de gevangenen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Volgens de jongste gegevens van het CBS waren er eind 1971 8.400 miljonairs in ons land. Dat waren er 400 meer dan eind 1970. Van 1969 op 1970 was hun aantal niet geste gen. Onder de miljonairs be vonden zich 200 mensen, die een vermogen van tien mil joen gulden of meer bezaten. In vergelijking met 1970 be tekende dit volgens de statis tiek van het CBS een ver- dubbeling, wat verband moet houden met afronding naar boven van de getallen. Hel gezamenlijk vermogen van deze super-rijken bedroeg in 1971 2,9 miljard gulden tegen 2,7 miljard in 1970. In totaal waren er in 1971 in ons land 263.700 mensen met een vermogen van 100.000 gulden of meer. Hun gezamenlijke vermogen be liep 75.9 miljard gulden. In vergelijking met 1970 nam het aantal verinogensbezit- ters (van meer dan een ton) met ongeveer 170 toe; het ge zamenlijk vermogen steeg met een kleine 3,2 miljard. Het aantal mensen met een vermogen van meer dan een half miljoen maar minder dan een miljoen bedroeg in 1971 16.600 tegen 15.900 in 1970. Het aantal belastingplichti gen ln ons land groeit heel wat sneller dan de bevol king, blijkt uit de CBS-sta- tistieken. In enkele jaren tijds ls hun aantal verdub beld: van 750.000 in 1967 tot 1,48 miljoen in 1970. Het aantal belastingplichtigen met een inkomen van 100.000 gulden per jaar of meer steeg tn die jaren eveneens snel; van 13.111 in 1967 naar 18.020 in 1969 en 22.343 in 1970. VU WILLEN WK-VOETBAL (Van onze sportredactie) AMSTERDAM/BUENOS AIRES Dat Nederland en België een goede kans maken om de organisatie van de wereldkampioenschappen voetbal 1978 toegewezen te krij gen staat intussen wel vast. Dit ondanks de felle ontken ningen die uit Argentinië (bet land dat de wereldkam pioenschappen officieel moet organiseren) op door de KNVB en KBVB gedane mededelingen tijdens perscon ferenties in Amsterdam en Brussel zjjn gedaan. „Ik zou zo zeggen", zei mr. Jacques Hogewoning, de voorzitter Tan de sectie betaald voetbal, „dat de Argentijnse reacties („baarlijke nonsens", noemde de perschef van het organiserend comité Óscar Genet Biasco de berichten), nogal emotioneel zijn". „Niet onbegrijpelijk, maar wij houden ons aan de feiten. En die feiten liegen er niet om. In klingen van de FIFA tn de UEFA ls men er heilig van overtuigd dat de organisa tie in Argentinië moeilijkheden iou opleveren. Via vertrouwt informaties binnen FIFA- en UEFA-kringen zijn wij te weten gekomen dat er twijfels rond Argentinië als land van organisatie waren. Wij hebben daarop gereageerd (België als eerste) door ons beschikbaar te stellen. En ge fi de inhoud van de bnef w: i van secretaris-generaa eser van de FIFA hebben regen, mag ik gerust stel len dat onze kansen niet klein zijn. Wij zijn heus niet over een nacht ijs gegaan". Mr. Hogewonmg beseft wel dat Argentinië de organisatie met zonder meer prijs zal ge ven. „Het is niet onze berioe- om Argentinië dwars te zitten. Wij hebben er geen be- zwaar bewolkt MET regen of sneeuw Aan de kusi stormachtige Mnd. Temperaturen van 0 tot 4 graden. stad en streek Financiering brug-tunnel gemakkelijker met inzet werklozen. Pagina 3 Aanval op centraal bouw- en wontng- toezicht. Pagina 5 FINANCIëN en ÉCONOMIE Vliegvakanties veet dwrder. pagina 11 BINNEN- en buitenland 8l;kswaterstaat: Caisson- d'm technisch moge!i|k, maar duur en tijdrovend Pagina 13 ^euwe vastendag in "e andere sfeer dan Ue oude Pagina 15 hoefte aan om ruzie met Ar gentinië te krijgen. Maar de aanwijzingen dat er daar iets scheef zit waren voor ons zo duidelijk, dat we wel moe» ten reageren. En ik heb ook de indruk dat de FIFA onze kandidatuur zal steunen, zelfs al zou Argentinië (hetgeen ik ook verwacht) er een presti- gezaak van zou maken". Ton Zwikstna de financiële expert van de KNVB, hij heeft als zodanig zitting in hei actiecomité Organisatie WK. zei dat de KNVB gesterkt was ln zijn mening om het euid- toernooi te organiseren door de financiële cijfers die Duits land onlangs bekend heeft ge maakt. Zwikstra: „Het hele toernooi in Duitsland neeft vijftig mil joen mark opgeleverd, waar van de Duitse bond er zo'n 12,5 miljoen naar zich toe heeft kunnen trekken. Daar wil je als bond wel wat voor doen. De successen van Oranje in Duitsland hebben ons ze kerheid gegeven dat Neder land voor een dergelijk evene ment warm kan lopen. Je kunt nu natuurlijk alle financiële consequenties niet overzien, maar ik dacht niet dat we te huiverig moesten zijn. Toen in 1924 het Olympisch Stadion werd gebouwd, steunde en zuchtte ook iedereen wat dat wel moest worden. Maar we hebben er nu nog plezier van. Dat kurmen we straks ook zeg gen van de verbeteringen die we moeten aanbrengen aan de accommodaties die in aanmer king komen voor het spelen van wedstrijden". Van de spelers en andere be kende figuren uit de voetbal wereld die wij om reacties op het voor Nederland en België belangrijke nieuws vroegen kwam de meest opmerkelijke van Cruyff. Cruyff die gezien zijn leef tijd 27 jaar ook ln 1978 nog een belangrijke figuur voor Oranje kan zijn bleef bij zijn tijdens de WK in Duitsland gedane beweringen dat hij met zijn 31ste met voetballen stopt en dat hij be slist geen wereldkampioen schap meer zal spelen. ..Nee is nee", zei Johan I zeer gedeci deerd vanuit Barcelona. „Ik vind het fijn voor Nederland, maar het verandert niets aan mijn standpunt". (Zie verder onze sportpagina's) ge- (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM Met een in Willemstad maakte foto van mr. J. Burger (minister van staat, formateur van het huidige kabinet en ereburger van Willemstad) die zojuist een prestatie-zwemtocht over liet Hollands Diep heeft „ingezwommen", heeft de 31-jarige Stem-fotograaf Ben Steffen uit Roosendaal ln de categorie Features de eerste prijs gewon nen ln de fotoprijsvraag om de Zilveren Ca mera van de Nederlandse Vereniging van Fo tojournalisten. Ook Stem-fotograaf Johan van Gurp (26) uit Breda behaalde bij de prijsvraag succes. Hij kreeg voor zijn serie „Bredase schuldeiser zoekt het hogerop" een eervolle vermelding. De Zilveren Camera werd gewonnen door de Haagse fotograaf F. Leenart. Hij ontving de fel begeerde prijs voor de foto die hij maakte van de door een Japanner in bedwang gehouden Franse ambassadeur aan het slot van het gijzelingsdrama in september. Zilveren Camera en andere prijzen werden gistermorgen uitgereikt in h»t gemeentemu seum te Arnhem, waar de bekroonde foto's tot drie februari worden geëxposeerd. Voor die uitreiking bestond van de zijde van de foto graferende en van schrijvende journalisten grote belangstelling. Ben Steffen ontving de door hem behaalde prijs, bestaande uit een bronzen plaquette met oorkonde, uit handen van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Foto-Jounalis- ten, de heer Sem Presser. Hij kreeg boven dien een exemplaar van het boek „Jaar te kijk", waarin de prijswinnende foto's afge beeld staan. Steffen die „even" van Roosendaal naar Arnhem was „overgewipt" („Ik heb niet veel tijd want mijn dochter Michèle wordt van daag 5") was zichtbaar verrast. Hij wist dat hij een prijs had gewonnen, maar op een eer ste prijs had hij niet gerekend. Onder de eersten die Ben Steffen en Johan van Gurp met het behaalde succes feliciteer den behoorde de hoofdredacteur van ons blad, de heer L. Leijendekker, die de prijsuitrei king bijwoonde. 's Middags namen de twee fotografen tn Breda die gelukwensen vain tal van andere collega's in ontvangst. De expositie die ook m enkele andere steden te zien zal zijn (welke is op dit moment nog niet bekend) toont veel opnamen van beide fotografen. Het aantal inzendingen voor deze prijsvraag bedroeg 800. (Zie ook pagina 17) Deze foto van Ben Stef fen was goed voor de eerste prijs in de categorie featu res. (Van onze correspondent) HANSWEERT Het stoffe lijk overschot dat woensdag door de rijkspolitie te water in de Westerschelde werd aan getroffen blijkt na schouwing door de nabestaanden niet dat van schipper W. van Gils uit Made te zijn, zoals aanvanke lijk werd aangenomen. Nu de identiteit van de ver dronkene niet is vastgesteld, zal de Officier van Justitie hiervan in kennis worden ge steld. Deze zal moeten beslis sen of er al dan niet sectie zal worden verricht. ^an onze parlementaire diat Nederlandse Beltó massaal naar ket «ï*1 n vluchten omdat Veet j^smerskliimaat daar jC £4 n-ln libbers at ze" minister bij X (Economische Zaken) ^otin„ehandel«g van zijn tr.er 'n <ic Tweede Ka- Ven ^feidinig van uiitle- het WD-kamerlid varn Ardenne. Deze had ge zegd, dat er wel degelijk spra ke is van een ondernemers- vlucht niaair België. Met naime de grensgebieden in Noord- Braibaint en Limburg zouden daar volgens het liberale Ka merlid de duipe vam zijn. Aan de hand van statistie ken probeerde minister Lub bers aan te tonen dat er wat dit betreft geen sprake is van een explosieve ontwikkeling. In de periode 1959-1968 was het „Nederlands" aandeel in buitenlandse projecten in Bel gië 20 procent. De afgelopen jaren bedroeg dat 25 procent. De bewindsman verstrekte ook het volgende overzicht: in 1970 was het Nederlandse aan deel in buitenlandse projecten in België 25 procent van een totaal van 169. een jaar latex 24 procent van 167 projecten, in 1972 27 procent van 223 projecten en vorig jaar 25 pro cent vain 226 projecten. Stem-fotograaf Ben Stef fen ontvangt uit handen van de voorzitter van de Neder landse Vereniging van Foto journalisten, de heer Sem Presser, zijn prijs Een bronzen plaquette met oor konde. (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG De elek- triciteitstarievem voor huishou delijk en overig kleinverbruik zullen in Zeeland per 1 janua ri 1975 met gemiddeld acht procent omhoog gaan. De raad van bestuur van de n.v. PZEM heeft dit besluit onder andere moeten nemen vanwege de sterk gestegen loon- en mate riaalkosten. De verhoging is (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De mini mummelkprijs voor volle melk, die de consument moet betalen, gaat begin 1975 twee cent per liter omhoog. Daar naast vervalt bij wijze van proef de maximumprijs van melk bij levering van fabriek aan melkslijter. Staatssecreta ris Hazekamp (Middenstands- zaken) heeft dit gisteren in de Tweede Kamer meegedeeld. De minimumconsumenten. prijs kan in de toekomst wor den aangepast aan veranderin gen in grondstofkosten, de kosten van de verwerking in de industrie en de distributie - kosten- De verhoging met 2 cent is een voorschot op de grondstofprijsverhoging. die op 1 februari a.s. optreedt als gevolg van de al aangekondig de EEG-verhoglng van de richtprijs voor melk. Inclusief de broodprijsver- hoging van 31 december 1973 is het brood in het algemeen dit jaar een kwartje duurder geworden. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Het kabinet ls bereid op grond van be staande regelingen en-of uit hreiding ervan horeca-bedrij- ven te steunen, die in moei- lljkheden zijn geraakt of ko men door de hlaaspijpwet van 1 november j.l. Staatssecretaris Hazekamp (Middenstandszaken) deed gisteren deze principiële toe zegging in de Tweede Kamer. Volgende week overlegt hij met heit bedrijfsschap Horeca over steunmaatregelen om de blijvende moeilijkheden voor cafés, bars en restaurants zo veel mogelijk op te laten van gen. Al eerder had dit be drijfsschap bij deze bewinds man aan de noodklok getrok ken. Als gevolg van de hlaas pijpwet is het café- en barbe- zoek de laatste maanden sterk gedaald. DELFT (ANP) De ge meenteraad van Delft heeft met 10 tegen 16 stemmen besloten lat de Taptoe Delft 1975 niet loor zal gaan. De gemeente raad heeft bekend gemaakt dat ook in de toekomst in Delft geen taptoe gehouden zal worden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De aanne mers willen de lonen van de bouwvakkers bij het begin van de nieuwe bouw-cao met nog geen één procent verho gen. Wel willen zij nog enkele secundaire arbeidsvoorwaar den bij de start van de nieuwe cao verbeteren, waardoor uit eindelijk de „starf'-loonsver- hoging één procent zal bedra gen- De bouwbonden willen een loonsverhoging van twee procent, die voor de helft in centen (vast bedrag) en in procenten moet worden uitbe taald. De bouwwerkgevers zijn daartegen. Onder de bouw-cao va'lt on geveer een kwart miljoen werknemers. Deize week zijn de cao-onderhandelingen in de bouw gestart. Het zijn de eer ste oao-besprekinigen na bet mislukken van het centraal toonakkoord. De aannemers gaan ook niet akkoord met de wens van de bouwbonden tot een minimum sn de prijscompensatie van f 175,- per procent prijsstijging. De bouwvakkers wilden een volledige compemeaitie van die prijsstijgingen in de lonen op 1 juii a.a. en 31 december as. Andere verlangens van de bouwbonden, waaronder d'e aannemers weinig enthousiast zijn, zijn: sterke optrekking van het jeugdloon; beperking overwerk; hogere pensioenpremie en meer vakantie voor bouwvak kers van boven 55 jaar; hogere vakantietoeslag; Inmiddels aan het ministerie van Economische Zaken ge meld, dat het voorstel nog moet goedkeuren. Het ministerie van Economi sche Zaken heeft inmiddels wel een verhoging goedge keurd voor de huur en het onderhoud van boilers en gas- geisers, die de PZEM in Zee land heeft geïnstalleerd. Deze verhogingen voor huur en on derhoud van boilers en gas- geisers bedragen minimaal twintig cent en maximaal een gulden per twee maandperio- des. Ze gaan ook in op 1 januari 1975. Verder zal de PZEM grotere boilertypes, met een inhoud van 150 en 200 liter, in verhuur brengen, Huishoudelijke en andere kleinverbruikers van elektrici teit zuilen zes gulden meer moeten betalen aan vastrecht- kosten. De eerste tweehonderd kilowatturen worden van 11,6 cent verlaagd tot 9.5 cent per „stuk". Dankzij deze verlaging wordt de verhoging van het vastrechtbedirag grotendeels gecompenseerd. De prijs van 9,5 cent per kilowattuur zal doorlopen tot het verbruikers kwantum van 1200 kilowatt uur per jaar. Daarboven gaan alle kilowatturen 8 cent kos ten Het nachtstroomtarief zal van 4,2 tot 4,5 cent worden verhoogd. (Van onze parle mentaire redacteur) DEN HAAG Er «al dit jaar hooguit met de bouw van 115.000 woningen begonnen worden. Dat zegt minister Gruyters (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer). Tijdens de eerste tien maan den van dit jaar is begonnen met de bouw van 30.728 wo ningwetwoningen, 41,332. premiewoningen en 23.984 woningen zonder rijks- steun. Dat geeft een totaal van 96.044 woningen, aldus de be windsman- Hij deelt de Kamer ook nog mee dat de prognose van 115.000 in aanbouw te ne men woningen over het gehele jaar alleen maar realiseerbaar is als het weer een beetje meevalt. De achterstand in de wo ningbouw vindt volgens hem zijn oorzaak in allerlei om standigheden, zoals bijvoor beeld dei aarzeling bij de initi atiefnemers. De achterstand wordt zeker niet veroorzaakt door het feit dat er op de rijksbegroting te weinig geld voor de woning bouw zou zijn uitgetrokken. Een uitbreiding van het pro gramma boven het huidige ni veau lijkt de bewindsman minder zinvol, aldus zijn brief aan de Tweede Kamer. (Van onze parle mentaire tedactie) DEN HAAG Er worden elke maand gemiddeld zestig processen-verbaal opgemaakt legen overtreders van de prijsmaatregelen. Dat heeft minister Lubbers (Economi sche Zaken) bij de behande ling van zijn begroting in de Tweede Kamer meegedeeld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1