Meuleman: „FIFA zit voor het blok" v. HanejJeiii: „Ik wil Tm er noji wel bij zijn" OPNIEUW EEN WINNAAR Argentinië reageert fel op WK-berichten W.K. 1978 Brosens en Van Bracht winnen in vijfde ronde Vreijsen: boete en schorsing FC Dordrecht niet schuldig Kaesar enthousiast Scotch CLASSIC CASSETTES Scotch HIGH ENERGY CASSETTES Scotch DYNARANGE LN/HO sport Costa Bravo r i theevenement SCOtCh .CHROME CASSETTES Vrijda9 13 december 1974 19 25 1 week residencia logies/ontbijt v.n Knobel hier met Cruyff op de foto zal Cruyff in 1978 moeten missen. 16 pagina's dikka zomar '75 antieboek, dat u kunt bestellw Neckermann Vliegreizen, >stbus 80, Amstelveen f kunt halen bij een van e boeklngs/lnformatiecentra. ing en informatie bi] alle 0 Banken met het AMRORel*®nvl 1 het waterschap De l-Beveland maakt bekend I Vergadering zal worden 6 l hdag 23 december 1974, «M 1) uur in „De Prins van D™1 f 114 te Goes. Ir 1974 De dijkgraaf voornoi D. J. Dees. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM - ROOSEN- DAAL Het besluit van de j Nederlandse en Belgische I voetbalbond om zich be schikbaar te stellen voor de organisatie van de wereld kampioenschappen voetbal 19)8 is door de spelers van I tot Nederlands elftal en door I bondscoach George Knobel I erg enthousiast ontvangen. Willem van Hanegem, toch ™et erg emotioneel van aard, rond het een geweldige ge dachte dat de spelers van hel Nederlands elftal straks wel licht voor eigen publiek kun- I oen spelen. „Ik vind dat onze suppor ters dat verdiend hebben", rei Van Hanegem. „Ze heb ben hch tijdens de wereld- I «ampioenschappin in Duits- d 2o formidabel gedragen ik het ze van harte gun i «at ze nu jn Xederland kun- I "en blijven om ons te zien I 'Pelen". Willem stelde overigens [*el dat het voor hem geen lettra stimulans betekent om Oranje te blijven spelen. I r* "eti altijd al gezegd dat I» m lang mogelij kdoor pro- I Peer te gaan. Dat geldt ook ['"or het Nederlands elftal, eie wel wanneer ze me ["et meer nodig hebben. Ik overigens van mening er aan het elftal van lil 'tl cuuu vaii lh o weinig veranderd Ijoeft te worden. Er zullen "oogstens een of twee spe- |f afvallen. Als ik daarbij "en, heb ik pech gehad". (ADVERTENTIE) rne zakenbeleid pPEncyclopecÜÉ ^ÏÏeSnmetduiz&nden SeluP-to-date gedrukt e6' n'ngen kleuren Papier P ^elwit, houtvrij ,oordeJ',nd !.an rood kunstleer 1 iann Pri)S 57*N0 tot 1975, dan ƒ65,. to, encyclopedie in één sdeaerc' samengesteld met ^inkW I*™ de Redactie van ttri:Ehaar hi"8 icnCyCl°Pedieën' Dn boekhandel .J "-'gon voordeelprijs! Arie Haan reageerde ook erg enthousiast. „Formida bel", zei de man die op dit moment moeilijke dagen in zijn voetballoopbaan mee maakt. „Argentinië heb ik nooit erg zien zitten. Nn krijgen we tenminste weer steun van het publiek". Haan geloofde er overigens niet erg in dat Johan Cruyff niet meer zou meedoen. „Ik denk nog wel dat Johan op zijn besluit zal terugkomen. Er bestaat voor hem toch geen mooiere gelegenheid om afscheid te nemen dan tij dens een wereldkampioen schap dat eventueel in eigen land wordt gespeeld". „Groot nieuws. Het was een complete verrassing voor mij", reageerde bondscoach George Knobel op het be richt dat Nederland en Bel gië zich hebben aangeboden om de wereldkampioenschap pen voetbal 1978 te organise ren. „Wanneer het zou door gaan, zou het een enorme propagandistische waarde voor het Nederlandse voetbal betekenen. Ik moet zeggen (maar dat is een persoonlijke mening) dat die Argentijnen het volgens mij zo maar niet uit handen uilen geven. Het is tenslotte voor hun ook een prestigezaak. Maar nogmaals, wanneer Nederland en Bel gië de eer kzouden krijgen dan zou dat formidabel zijn. Het zou voor de spelers een extra stimulans zijn. Ga maar eens na wat voor effect het enthousiasme van de toe schouwers in Duitsland op de spelers heeft gehad. Dat zal in Argentinië een tuk minder zijn. Maar de hoofdzaak vind ik dat Nederland als voetbal land vier jaar lang in de belangstelling staat. Dat is een zaak van niet te onder schatten waarde". Knobel vond het jammer dat Cruyff bij zijn in Duits land genomen besluit bleef, maar hij vond het nog te veraf om daar nu reeds uit gebreid over te praten. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM De schellen vielen de verzamelde jour nalisten van de ogen. Was dat even nieuws. Wie had dat ooit gedacht? De KNVB wordt immers sinds jaar en dag hoofdschuddend beticht een uiterst log en soms be krompen denkend apparaat te zijn. Sinds gisteren is dat plotseling veranderd. De journalisten verbaasden zich niet alleen met open mond over de moed van de voetbalbond om zch met de Belgen in het grote avontuur van een wereldkampioenschap te storten, maar vooral ook omdat het nieuws tot het allerlaatste moment zo zorgvuldig geheim was gebleven. „Werklunöh vain de KNVB in de balzaal" stond gisteren op het mededelingenbord van het Hiltccn hotel in Amster dam. De journalisten liepen gezapig in de aangegeven richting. „Werklunch" zou wel een nieuw woord voor gebrui kelijke persconferentie zijn. Veel praten, weiniig zeggen, en haast geen nieuws. Onder een machtige kristallen lamp werd namens de KNVB en de Bel gische voetbalbond een voort reffelijke groentensoep, mals kalfsvlees exquise-wijntje en uitgebreid dessert geser veerd. Toen besteeg Wim Meute man, kortgeleden voor een pe riode van drie jaar herkozen als voorzitter van de KNVB, met lichte blos op de wangen het spreekgestoelte. „Er zijn problemen met de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal 1978 in Argentinië. De berichten die wij daar de laat ste maanden over hebben ont vangen, zijn niet optimistisch. Tijdens vergaderingen in in ternationaal verband hebben we slechts sombere geluiden vernomen. Dit betekent dat de FIFA, die voor een groot ge deelte afhankelijk is van dit wereldtoernooi in grote moei lijkheden komt. Men heeft aan andere landen in Zuid-Ameri- ka hedacht, maar unt allerlei overwegingen is het niet voor de hand liggend dat een land uit dat werelddeel de WK- organisatie op zich zal riemen. FIFA-voorzitter Hovelange heeft dit met zoveel woorden laten doorschemeren". a,dus Meuleman in zijn toespraak. Brazilië met zijn machtige sta- DEN HAAG (ANP) De uitslag van lotto en toto van zondag 8 december 1974 is: Lotto Aantal deelnemers: 1.076.737 Inleg: 4.054.577,- Prijzembedrag: 1.958.822,-. Eerste prijs: 1 winnaar, die netto 500.000,- ontvangt. Tweede prijs: 10 winnaars, die elk bruto 19.259,- ontvan gen. Derde prijs: 188 winnaars, die eLk brute 1.536,- ontvan gen. Vierde prijs: 9.827 winnaars, die elk per kolom 39,- ont vangen. Vijfde prijs: 16.532 winnaars, die elk per kolom 23,- ont vangen. Naar de jackpot van de lotto van zondag 15 december a.s. gaat een bedrag van 40.304,- Toto Aantal deelnemers: 304.309 Inleg: 825.345.- Prijzenbedrag: 392.038,-. Eerste prijs: geen winnaar, het bedrag van de le prijs wordt in gelijke delen voor de jackpot van de volgende tot en de 2e en 3e prijs van deze toto. Tweede prijs: 3 winnaars, die elk bruto 50.093,- ontvan gen. Derde prijs: 106 winnaars, die elk bruto 1.787,- ontvangen. Naar de jackpot van toto no, 16 gaat een bedrag van 52.271,-. dlions en de enorme popular! tedt van de voetbalsport zou een voor de hand liggend al ternatief zijn". Dit gaat echter niet op", zei Meuleman later. „Havelange is pas president van de FIFA en hij is van mening dat hij het niet kan maken de wereldkampioen schappen direct naar ziin va derland te brengen". Een andere oplossing voor de problemen van Argentinië waar nog niets aan de voorbe reiding van het WK is gedaan en bovendien de politieke ont wikkeling erg ongunstig is er zouden op het ogenblik drie grote troepen Tupamaros zijn is Spanje dat de organisatie voor 1982 toegewezen heeft gekregen. Meuleman: „De planning van Spanje is op 1982 gericht. Spanje heeft wellicht de mogelijkheden niet reeds in 1978 rond te zijn. De FIFA zit dus voor 1978 plotse ling voor het blok". Naar aanleiding van de alar merende berichten uit Zuid- Amerika was er de laatste we ken intensief contact tussen de Belgische en de Nederlandse voetbalbond. Het idee om de WK van Argentinië naar de „lage landen" te halen ont sproot uiit het brein van de Belgische voorzitter Wouters Hij bracht zijn idee tijdens een informele bijeenkomst naar vorein en in een mum van tijd was men zo ver dat bij secretaris-generaal Kaesar van de FIFA de kandidatuur van de beide landen werd gesteld. „We hebben een officieel aan bod gedaan", aldus Wim Meu leman. „Wij zijn van mening dat de drieënhalf jaar die ons nog resten voldoende tijd is om de WK te organiseren. We zullen het niet zo gigantisch aanpakken als Duitsland, maar we kunnen er in beide landen op een andere wijze toch een geweldig wereldkampioen schap van maken". Wim Meuleman en Roger Petit namens België hebben dr. Kaesar voorgesteld om, In verband met de organi satie door twee landen, twin tig landen toe te laten. In dat geval zouden er nauwelijks problemen komen over de au tomatische plaatsing van zowel België ais Nederland. Volgens Meuleman, die overigens op hetzelfde moment sprak als zijn Belgfisahe collega tijdens eenzelfde „werklunch" in Brussel zijn er ruim voldoende communicatiemiddelen, hotel accommodatie en stadions om de WK rond te krijgen. „Maar nogmaals", besloot Wim Meu leman, „of het allemaal door ban gaan iis nog niet bekend. Maar we hebben gemeend dit te moeten doen omdat het van enorm belang is voor de hele voetbalwereld. Meuleman hief tenslotte het glas. Hij verzocht daarbij ie dereen nog niet teveel drukte te maken voor het honderd procent definitief is. „Laten we geen frustraties oproepen. We weten dat Kaesar, van wie bekend is dat hij nooit hard van stapel loopt, erg enthousi ast ls over ons voorstel. Voor lopig moeten we de bijeen komst van het WK-comlté van de FIFA op 7 februari in Da- bar afwachten. In april en ui terlijk juni verwachten we de definitieve berichten. De af loop weet ik niet maar dit is een kans voor open doel. Over een paar maanden weten we of het Inderdaad een doelpunt is". LEO VAN DE RUIT (Van onze sportredactie) BUENOS AIRES Argenti nië heeft met grote steiligheid de berichten ontkend als zou het overwegen af te zien van de organisatie van het wereld kampioenschap voetballen in 1978. Oscar Ganete Blasco. de lersche v-m het or""!1 'd comité in Argentinië, zei dat ie bench en uit B» i sel ïls <ou Argentinië zulks in ver band met financiële problemen overwegen, baarlijke non sens" zijn. Ganete Blasco wees in dit i verband op een recent rapport van het internationaal mone tair fonds (IMF) waarin de „uiterst gezonde situatie" van de Argentijnse economie werd geprezen. „Wij zijn niet van olan aandacht te besteden aan onjuiste berichten, maar zullen Oewiizen dat de enige i\aar- ïeid de werkelijkheid zelf is, en de huidige werkelijkneid is dat Argentinië het toernooi om de wereldcup za' organiseren', aldus de perscne) van het Ar gentijnse organiserend comité. „Het wereldvoetbaltoernooi van 1978 heeft de volledige steun van de Argentijnse re gering, en wijlen president Juan D. Peron heeft nog ge zegd dat het toernooi voor ons land van het grootste nationale oelang was". „De mensen m België en Nederland mogen goede ue doeringen hebben, maai wij aunnen niet geloven dat zij van de wereldvoetbalbond of van de Europese voetbalbond steun zullen krijgen voor hun initiatief', aldus Ganete Blasco. Bondsvoorzitter Wim Meuleman „In Argentinië zijn er nogal wat moeilijkheden ontsta? Daarom hebben België en Nederland zich aangeboden". t (Van onze sportredactie). AMSTERDAM Het actiecomité wereldkam pioenschap 1978 is als volgt samengesteld: Voorzitter: W. A. G. M. Meueleman (Nederland). Secretaris: R. Petit (Bel gië). Leden: L. Wouters, A. Gobcrt, C. Vanden- stock en A. Roossens (allen België), J. W. van Marie, J. Hogewonlng, A. H. Zwikstra en H. A. Burgwal (allen Neder land). GedaCht wordt te spe len in Antwerpen (Deurne Stadion 65.000 toeschouwers). Brussel (Heijsel Stadion 65.000, Anderledht Stadion 37.500), Luilk (Standard 37.500 en Roeourt 40.000), Brugge (35.000), Amsterdam (Olympisch Stadion 65.000), Eindho ven (PSV 22.000). En schede (Diebman Stadi on 24,500). Den Haag (F£ Den Haag 28.500), Rotterdam (Feyenoord Stadion 65.000) en Utrecht (Galgenwaard 25.000). Bij toewijzing van het wereldkampi oenschap aan Nederland en België zullen de ac commodaties moeten worden aangepast aan de FIFA-criteria. ROTTERDAM (ANP) Raymond Ceulemans slaagde er in de vijfde ronde net niet in de eerste positie van zijn landgenoot Laurent Boulanger over te nemen. De titelhouder heeft er wel de kans voor gehad, want nadat Boulanger zijn partij tegen Korte had beëindigd in zesenvijftig beur ten, stond Ceulemans na vijf tig beurtevi tegen Müller op een voorsprong van 4735. Even keek Ceulemans naar het bord, waarop de cijfers van de partij van Boulanger prijkten. Nu of nooit moest hij hebben gedacht. Bijna lukte het hem de nog resterende dertien caramboles in een keer te maken, maar hij bleef ech ter steken op twaalf. Twee beurten later volbracht hij het karwei, maar kon de eerste plaats nog niet bemachtigen. Het zat Ceulemans zeker niet mee. Müller sloopt in het begin langzaam weg' en liet mets liggen. In de achttiende beurt sloeg Ceulemans terug met een serie van zes en scoorde ook in de daarop vol gende beurten met regelmaat. Alleen tussen de vijfenveer tigste en vijftigste beurt stond hij stil, maar toen volgde de eerder genoemde explosie. Maller was intussen ver ach tergebleven en finishte op achtendertig. Het algemeen gemiddelde van Ceulemans zakte iets, maar ook Boulanger zag zijn moyenne dalen. De langste man van alle deelne mers had het tegen de Deen Korte niet eenvoudig en kon met een voor zijn doen mage re gemiddelde van 1.071 nodig om de stugge Deen achter zich te houden. Korte blijft hard nekkig carotte spelen en kan er terecht op wijzen dat ieder een het tegen hem moeilijk heeft. Lange tijd vertoefde Boulanger onder de „een" ge middelde, maar toen-hij in de zesenveertigste beurt een serie van zeven op het groene laken legde, (hij kwam daardoor op achtenveertig) was hij duide 'ijk opgelucht en wist toch nog binnen de zestig beurten te komen. Wederom was het opvallend, dat de beide Belgen elkaar lauwlettend volgen en dat zij nerveus worden als zij zien dat de ander er beter voor staat Boulanger had meer oog voor de tafel van Ceulemans en miste zodoende enkele slm- jele ballen. Ceulemans speel de pas op het laatst rustig, toen hij wist, dat zijn landge noot zesenveertig beurten no dig had om zijn vijfde triomf te behalen. De vijfde ronde bracht voor Nederland de volle winst. Van Bracht had het weliswaar weer moeilijk, hij houdt de strijd met de Belgen echter goed vol. De Zweed Hebert bracht hem niet in moeilijkhe den, maar Van Bracht kon met zijn zege van 6046 in vijfen zestig Deurten niet geheel te DEN HAAG (ANP) Pe ter Feteris van Haarlem is door de KNVB voor twee wedstrijden geschorst. Boven dien kreeg hij een boete van 200 gulden. Feteris kreeg af gelopen zondag tegen IVVV de gele kaart. MVV-speler Jo Bonfrere werd ook door de KNVB gestraft. Hij zal zondag tegen AZ'67 niet mee mogen doen. Martin Vreijsen van NAC, die in het duel tegen Feyenoord tegen een gele kaart opliep, moet een wed strijd aan de kant blijven. Daarnaast kreeg hij een boete van f 200,-. De KNVB dieelde de volgen de straffen uit: Go Ahead Eagles: E. Strijd- veen, een wedstrijd voorwaar delijk (proeftijd een jaar) en 125 gulden boete. Vitesse: W. Veenstra, een wedstrijd ge schorst (ingaande 13-12) een wedstrijd voorwaardelijk en 125 gulden. Amersfoort: J. de Neeling, een wedstrijd ge schorst en 150 gulden. Cam- buur: A. Ro-osenbung, een wedstrijd geschorst en 100 gulden. FC Amsterdam: E. Hoogenberk, een wedstrijd ge schorst, een wedstrijd voor waardelijk en 125 gulden, NAC: M. Vreijsen, een wed strijd geschorst en 200 gulden. D. Florissen. twee wedstrijden geschorst Telstar: H. Stroes. een wedstrijd geschorst en een wedstrijd voorwaardelijk Haarlem: B. Sleeman, een wedstrijd voorwaardelijk en 100 gulden. P. Feteris, twee wedstrijden geschorst en 200 gulden. Verzorger W. Grijzen- hout, een berisping. MVV: J. Bonfrere, een wedstrijd ge schorst, een wedstrijd voor waardelijk en 200 gulden. PSV: R. Korteknie, een wed strijd voorwaardelijk en 125 gulden. Verder kregen tien spelers een boeking en zal de KNVB vrijdag een mondeling onder zoek instellen over het gedrag van FC Utrecht speler C Kro-nshorst tijdens de wed strijd Sparta - FC Utrecht vreden zijn. Zijn moyenne had mj giaag opgevijzeld, ma-ar hij miste de juiste precisie al kreeg hij van Hebert voldoen de mogelijkheden. Tiest Brosens had eenzelfde aantal beurten nodig om Anto nio Oddo terug te wijzen. De Nederlander startte vlot, maar begon gehaast te spelen, toen hij merkte, dat hij niet aan een gemiddelde van „een" kon komen. De Bredanaar zag zijn positie op de ranglijst tocli weer beter worden, want door het verlies van Nadal tegen Scherz steeg hij naar de zesde plaats. Evenals Ceulemans had ook Brosens een sterke finish, ln de vierenzestigste beuri was hij nog tien caramboles van de zestig verwijderd en iedereen begon al aan rond oe zeventig beurten te denken. De man, die op de twee eerste dagen enkele onnodige neder lagen kreeg te slikken, dacht er anders over en met een serie van negen haalde hij bij na het einde. In de volgende beurt maakte hij het karwei af en ha-alde zijn moyenne als nog op tot 0.780. Een gemid delde overigens, dat onder zijn kunnen ligt, maar Brosens speelt tegen sterke tegenstan ders op zijn best. Het zal hem er alles aan gelegen zijn in de komende dagen zijn eerste op treden tijdens een toernooi om een Europees kampioenschap met een gemiddelde van rond de „een" af te sluiten. Jonan Scherz blijft doorgaan met net leveren van goede prestaties. De Oostenrijker, die na vijf partijen het mooie gemiddelde heeft van 1.307, versloeg nu Nadal in zevenen veertig beurten: 6033. De Spanjaard kon zijn uitsteken de spel van zijn partij tegen Ceulemans niet continueren en liet zijn teleu-stelling dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan, gaan. De uitslagen van de vijfde ronde Senerz (Oost.) 60 47 5 1,276 Nadal (Spa.) 33 47 5 0,702 (ADVERTENTIES) Brosens (Ned.) 60 65 9 0,923 Oddo (Ita. 43 65 5 0,661 flebert (Zw.) 46 65 4 0,707 v. Bracht (Ned.) 60 65 6 0,923 De uitslagen van de zesde ronae zijn Brosens Hebert N adal Van Bracht Oddo 60 75 5 0,800 54 75 6 0,720 48 61 4 0,786 60 61 6 0,983 46 79 4 0,582 ZEIST (ANP) De op 27 november gestaakte competi tiewedstrijd FC Dordrecht - NEC voor de eerste divisie zal zondag 29 december in Dor drecht worden uitgespeeld bij een stand 10 in het voordeel van NEC. De wedstrijd werd vieren dertig minuten voor het einde gestaakt omdiat FC Dordrecht nog maar zeven spelers op het vel-d zou hebben gehad. De tUiohtcommissie van de KNVB, die een onderzoek heeft inge steld naar de eventuele schuldvraag, is niet tot de overtuiging gekomen dat FC Dordrecht schuldig is aan het staken van de wedstrijd. „Bo vendien", zo staat er in de uitspraak te lezen, „heeft de commissie een voorzichtige twijfel omtrent de noodzaak van liet staken van de wed strijd, omdat het de commissie niet duidelijk is geworden, dat het spelersbestand van de FC Dordrecht beneden het vereis te minimum van acht was ge daald". Er moeten nog 34 minuten gespeeld worden. NEC mag met elf man aantreden ma-ar Dordrecht maig er ma-ar 9 bin nen de lijnen halen. voor de allerbeste Hi-Fi apparatuur voor recorders-(bet keuze-schakelaar voor betere weergave op elke recorder CASSETTES voor elke beurs Bijvoorbeeld: FÏpIIÏ mistachtei mistachterlichtèn Zorg bij dit slechte zicht dus voor extra veiligheid. Zorg dat u extra goed ziet en extra goed gezien wordt. Hella heeft een hele serie veiligheidsaccessoires voor uw auto. Vraag vast om 'n gratis folder. In Nederland: Sluyter b.v. Franciscusdreef 40, Utrecht, TeL: 030-614141

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 19