Hoe vér delen we het brood Hard gevecht op komst over huren Bols introduceert voorde liefhebbers: BOLS: iltiiiwi: Bols Vieux Grand Supérieur Honderden hoge ambtenaren in promotieschandaal in Italië verstrikt KERK ING 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ex-minis(er Portugal niet terug naar cel binnenland buitenland f lost! 0 blokken tin, sw. plm. 5000 kijj me markt... ASTEND AG-NIEUWE-STIJL Oefeningen Nieuwe klank Geen excuus In kabinet Geen argumenten Niet torpederen JP%- - - -SÉMIr v 'lp. $i- /0% F de zachte,smaakvolle vieux Ierse kerken spraken met Sinn Fein theeoloog Mannen stelen twee ton aan j uwelen Kerstkindje Jaloezie Pensioentje Vrijdag 13 de-„mb„i iv/4 15 19 V A rvan li 2 op 3 december Imd, vrachtwagen DB lie inlichtingen kan FfFfstel? bt het achterhalen en t be!e of 'n deel der zen '°aC|it( geloofd van 10% van toUrf zorgde waarde van het r zending. a,n innen worden verstrekt s L J. Versnel, Eemhaven» Fel. 010-296366. Zo heel erg veel kun je met de nieuwe vastendag „iet overkomen. Het ergste zou nog zijn dat je je gaat verbeetuen te weten wat honger is. Je hoeft er geen held voor te zijn. Eén dag per week je fiets gebruiken in plaats van je auto is een haalbare kaart, als je ten minste niet te ver van je werk (of van het station) oont en als het niet te veel regent. Je sigaretten of siga ren eén dag per week laten voor wat ze zijn, daar komt meer voor kijken, maar per slot van rekening was je ai lang van plan wat minder te gaan roken. In plaats van een gewone maaltijd neem je eens een kop soep met een boterham. Dat slankt af en scheelt weer met de afwas. Jt pilsje laat je 's avonds eens in de koelkast staan en Je verwarming draai je een uur voor het slapen gaan op een zacht pitje. En ais je wilt, maar dat is niet wezen lijk, stop je 's avonds een briefje van vijf gulden in een daartoe bestemd potje, vijf en twintig gulden per maaad en twee honderd zes tig gulden per jaar. Dat ls de vastendag nieuwe stijl Je moet er wat voor over heb ben. maar je hoeft er geen held voor te zijn- De leiders van de elf Ne derlandse kerken, die in Lunteren het idee van deze vastendag lanceerden, zien de vastendag dan ook niet als een heldhaftig gebaar. Het gaat eerder om een „symbolische en praktische oefening in een nieuwe le vensstijl". Deze vastendag de wereld niet van van- op morgen veranderen, maar niemand weet wat er gaat gebeuren, als miljoenen christenen in de westelijke wereld samen met vele ande ren deze zaak serieus gaan nemen. Het gaat om symbolische en praktische oefeningen in een nieuwe levensstijl, om een soort vingeroefeningen, zou je kunnen zeggen. Nu zijn vingeroefeningen m-aar zelden indrukwekkend of meeslepend. Het enige waf je ervan kunt zeggen, is dat ze absoluut noodzakelijk zijn, om een stuk muziek in de vingers te krijigen. De vastendagen, waaraan de ka tholieken boven de dertig te rugdenken, waren zo'n dan veel christenen denken. Dat was het uitgangspunt in Lunteren. Daarmee zit de nieuwe vastendag meteen in een heel andere sfeer dan de vroegere vastendag. Je moet denken aan enkele regels uit een toneelstuk van Bertolt Brecht „De heilige Johanna van de slachthuizen": „Je kunt goed zijn, zonder dat het voor iemand gevolgen heeft. Je kimt het goed be doelen, zondier dat iemanf er wat van merkt- Ik heb niets veranderd. Over enkele ogenblikken verlaat ik de wereld zonder angst, maar ik zeg jullie: Zorg ervoor dat jullie, wanneer jullie de we reld verlaten, niet alleen goede mensen geweest bent, maar verlaat een goede we reld." De vastendag is een be scheiden aanzet tot verande ring, niet alleen tot verande ring van' het eigen innerlijk maar ook tot verandering van de wereld. De vastendag nieuwe stijl staat helemaal in het teken van de grote we reldproblemen die van alle kanten op ons afkomen. Het gaat om een levensstijl die gericht is op een samenle ving, waarin het recht van de armen voorop zal staan in het persoonlijk en maat schappelijk leven, aldus de Kerkoonferentie van Lunte ren. De nieuwe vastendag wordt uiteraard niet opge legd. Dat zouden de leiders, van de kerken niet meer willen en ook niet meer kun nen in een tijd, waarin al leen waardevol blijkt, wat aan de basis beleefd en ge dragen wordt. Zo ligt er de uitnodiging aan de christenen van de verschillende kerken en aan iedereen die onze we reld ter harte gaat, om aan deze actie mee te doen. Daarmee staat of valt de vastendag nieuwe stijl met het initiatief aan de basis. Wie reageert er op de uit nodiging? Wie snijdt het on derwerp aan in het gezin of in de leefgemeenschap, waartoe mensen behoren? Wie wil een beetje propa ganda maken voor het idee in zijn eigen familie- of ken nissenkring? Zonder be aal- de afspraken blijft zo'n vas tendag in de ludht hangen. Waar spelen mensen het klaar om met een beetje hu mor en fantasie zo'n afspraak te maken en er zich aan te houden? Misschien geeft het soort vingeroefeningen voor het christelijke leven. Je moest deze vingeroefenin gen onder de knie hebben. Ze waren de basis voor het fij nere werk. Maar toch denken veel ka tholieken met gemengde ge voelens terug aan deze vas tendagen oude stijl. De vastenpraktijk was ge- iseerd op de oeroude wijs heid, dat je als mens alleen maar echt betrokken bent bij datgene, waar je lijfelijk wat voor over hebt. Dat was hun kracht. Maar ai met al waren vastendagen vaak toch maar weinig inspirerende vingeroefeningen. Ze boden nauwelijks ruimte voor enige vrije improvisatie- Het ging vaak meer om de techniek dan om de muziek, meer om de knikkers dan om het spel. Dat was jammer, want het vasten zit diep geworteld in da bijbelse en christelijke vroomheid. Het wordt vaak in één adem genoemd met gebed en ri'Jgevigheid. De meesters van het innerlijk leven wis ten dat vasten de voorwaar den kan scheppen tot inner- hJke vrijheid en geestelijke mepgang en het is niet toe- vallig dat talloze grote figu ren uit de joodse en christe- ,'lke overlevering hun zen- hig beginnen na een periode van vasten. Ir,'!? helemaal niet e bedoeling van de Ker- nenconferentie van Lunteren °p een of andere manier aan te knopen hij de e Praktijk. Het woord ten heeft een nieuwe «ank gekregen. Het ligt in huurt van „versobering". ®aat om een dag van «wuste versobering over de van u vermindering cam voedselgebruik, met .me "k van de vleescon- hjke m, SpeeIt ee" belaug- rin» maar de versobe- uitknm verder- Hoe kun je c W met minder elektri- j minder benzine, mim- fpn wa'er- "under kunststof- ke u,Z0'!.der dat de menselij- tmiW a„.'ed van het leven er L De strijd tegen erspiUing van grondstof- m.'t ^ergie heeft méér 1 "et evangelie te maken. idee van deze vastendag zelfs nog aanleiding tot en kele vingeroefeningen in de- moeratisohe besluitvor ming. De betekenis van een der gelijke oefening in een nieu we levensstijl mogen we niet overschatten. Door zo'n vas tendag zal de wereld niet van vandaag op morgen ver anderen- Maar dat mag geen excuus zijn om er niet aan mee te doen. Dat er andere, betere maatregelen, meer in grijpende beslissingen nodig zijn, is duidelijk. Maar het betere mag niet de vijand van het goede worden. De wereld zal met zo'n vastendag niet zo maar ver anderen. Maar niemand weet wat er gaat gebeuren als een groot aantal christenen en vele andere mensen in de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Nederland of waar ook, deze vastendag se rieus gaan .nemen. Wat be gint als een aantal losse, on gebundelde betuigingen van een nieuwe levensstijl kan uitgroeien tot een trend en daarmee bepaalde consump tie- en produktiepatronen doorbreken. Hoe ver delen we het brood? Hoe kunnen we alle mensen een plaats geven aan de tafel van de wereld? De conferentie van Lunteren bracht een bescheiden prak tische aanzet in de goede richting. Maar hoe staat het me de Tafel des Heren? Hoe vér delen we het Brood? De meerderheid van de verga deringen nam een tekst aan, waarmee met name de mees te katholieke afgevaardigden niet erg gelukkig waren. Er we.d gesteld dat het „be schamend is als gelovigen zelfs in één plaats niet hij machte blijken de gemeen schap met elkaar zichtbaar te maken, met name in het sa men vieren van de maaltijd des Heren Wat kun je hierop zeggen Dat het nog beschamender is. wanneer christenen niet bij machte hliiken de gemeen schap met hun broeders in Azië, Afrika en Latnns Amerika zichtbaar te maken, door hen een nlaats te bie den aan de tafel van de we reld. J. HULSHOF. Van Dam (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Minister Gruyters en de staatssecreta rissen Schaefer en Van Dam staat volgende week in de Tweede Kamer een keihard gevecht te wachten over het volgend jaar te voeren huur beleid. De bewindslieden wil len een maximum verplichte huurverhoging van 8 procent, een meldingsplicht en de mo gelijkheid dat de regering in grijpt als huren te veel worden verhoogd. In de Kamer zullen volgende week in ieder geval WD en DS '70 zich fel tegen deze plannen verzetten. Maar ook de christen-democratische partijen zien het allemaal niet zitten. De KVP-fractie is hooguit bereid een meldings plicht toe te staan, maar van een bevoegdheid van de mi nister de huren aan een maxi mum te binden, wil deze frac tie niets weten. Waarmee dan voldoende materiaal is aange dragen voor een fel gevecht in de Kamer met de progressieve regeringspartners. Want de PvdA-fractie zal wijziging van de plannen niet pikken. Het „compromis-voor stel" van de KVP (eerst maar eens een tijdje werken met die meldingsplicht en pas daarna besluiten af extra maatregelen genomen moeten worden) is voor de PvdA on aanvaardbaar. De voorstellen gaan deze fractie namelijk nog niet ver genoog. De PvdA- fractie staat wat dat betreft onder grote druk van haar achterban, die van de voorstel len een breekpunt wil maken. Dat de regering volgende Gruijters week met een onaanvaardbaar moet komen, om de christen democratische regeringspart ners over de brug te helpen, acht mien dan ook niet uitge sloten. Vandaag zal het kabinet zich beraden over de reacties van de kamerfracties op de voorstellen. De KVP-fractie ziet niet in waarom er, als een soort vervolg op de machti gingswet, een tijdelijke wet moet komen die de regering in feite dezelfde macht geeft als in die machtigingswet, name lijk het beheersen van de huurprijzen op een niveau, dat het kabinet verantwoord vindt. Vorig jaiar liet minister Gruyters de Kamer weten dat de huurprijsontwikkeling in de geliberaliseerde gebieden doorgaans heel wat gematigder was geweest dan dn de niet- vrije gebieden. Dat was een zeer geruststellende medede ling, na alle berichten over onrechtvaardig grote huurver hogingen. Waarom nu dan wel ineens doen alsof de huren in de geliberaliseerde gebieden de hoogte in zuillen schieten? vraagt de KVP zidh af. De regering zalf verwadht, gezien haar uitspraken, geen buiten sporig hoge huren. Deze fractie mist de argu menten die de noodzaak van het wetsvoorstel aantonen. Daarom hef compromis: stel eerst eens een tijdje meldings plicht in, en ais dan blijkt iiiiaS Schaeffer dat de huren de lucht in schieten, kom dan met een voorstel bij de Kamer om die huren te beheersen. Maar niet eerder. Ook plaatst de KVP vraagtekens achter de stij gingsgrens van maximaal 8 procent. Waarom (in het kader van de herverdeling van inko mens bijvoorbeeld) niet eens een huurverhoging in centen (guldens) in plaats van pro- oenten? De PvdlA fractie eist niet alleen de voorgestelde mel dingsplicht, deze fractie wil ook dat overtredingen van die plicht streng worden gestraft. Maak er een economisch delict van, adviseert de fractie de regering. Dant de PvdA vreest dat weinig weerbare huurders onder druk zullen worden gezet de door de eige naar voorgestelde huurverho ging toch maar te betalen zon der dat de overheid ingrijpt. De vakcentrales zuilen mo gelijk nog een brief aam de Tweede Kamer sturen, waarin men êr bij de fraktie op aan dringt de regeringsvoorstellen goed te keuren. De plannen van het kabinet zijn volgens NW, NKV en CNV een eer ste stap in de richting van een sociaal huurbeleid. Als over enkele jaren het geheel nieu we huur- en subsidiebeleid van het kabinet Den Uyl wet zal zijn geworden, is de prijs van het wonen afgestemd op de draagkracht van de hum- der. De voorstellen die maan dag worden behandeld, zijn een eerste aanloop en mogen niet worden -getorpedeerd, al dius de vakcentrales. Systeem alarmeert vliegtuigen als ze bergen naderen WASHINGTON (REUTER) Het Amerikaanse federale nureau voor de luchtvaart heeft woensdag meegedeeld dat het installatie van een nieuw waarschuwingssysteem m vliegtuigen zal eisen dat de piloten toeschreeuwt „optrea Ren" wanneer zij een Derg ol oe grond naderen- Het nieuwe waarschuwings systeem moet Vliegrampen voornomen zoals die van Mar tinair op Ceylon en cue van Washington tien dagen gexe- aen. Het systeem moet op i aecember volgend jaar zijn aangebracht. Wanneer net vliegtuig te laag vliegt of een uerig nadert geeft het insrru ment een hard, schreeuwend geluid en zet het een bandre corder in werking met het woord ..optrekken". (ADVERTENTIE) Jan de Hartog - 1 Het Uitverkoren Volk 18,90 Bernard Eilers/Wim Zaal - Destijds In Nederland 19,50 Jacques Massacrier - Opnieuw beginnen 17,50 Heinrich Böll - De verloren eer van Kathgrina Blum 16,90 Alistair MacLean - Stoptrein naar Fort Humboldt 14,90 Fred Polak- Lof der Botheid ƒ12,50 Franqoise Sagan - Hen verloren profiel ƒ12,50 Alex Comfort - Speelse liefde, gids voor minnaars 55,- Alistair MacLean - Karavaan naarVaccarès ƒ11,90 A. Gondrexon - Elseviers Hondengids 19,50 Verkrijgbaar bij elke boekhandel (ADVERTENTIE) iDoeu^lf H eers eer plezier... 3é V/euK fitérdSupérieur. I Mr'., Van onze corespondent) ROME Vrijwel alle Itali aanse ministeries - en derhal ve een flink aantal ex-minis ters - blijken betrokken te zijn geweest bij een gigantsich dien hoge ambtenaren hebben zich iin de zomer vam 1973 met een 14-karaats gouden hand druk met vervroegd pensioen laten sturen, niaidait ze eerst in recordtempo een aantal rangen waren bevorderd. Die onjuiste promoties lever den extra hoge afkoopsommen en pensioenen op, waardoor de Italiaanse staat een miljoenen- strop heeft geleden. De onafzienbare reeks super- promoties heeft zich voorge daan bij het sdheiMen van de markt van de regering-Andre- otti, in de zomer van 1973. Inmiddels is gebleken, datAn- dreotti -ook in het huidige ka binet weer minister- niet op de hoogte is geweest van de praktijken van een aantal van zijn ministers en staatssecreta rissen. De justitie heeft inmiddels omvangrijke dossiers aange legd en bij het parlement een verzoek tot onderzoek gedepo neerd. Dat laatste is nodig, omdat een aantail van de ver dachten nog altijd een parle- mentare staat voert. Terwijl afgetreden werd een maatre de regening-Andreotti al was gel van kracht, dat 'n voor de betrakken ambtenaren iukra- tieve pensioenwet zou worden afgeschaft. Tot dan toe be stond de mogelijkheid om zich met vervroegd pensioen te la ten sturen, uiteraard tegein be taling van het nodige „smarte- geld". Die wet was ingesteld om te trachten een deel van het ab normaal grote en overbezette ambtenarencorps te laten af vloeien. Tal van hoge ambte naren ontdekten dat het gun stiger was zich te laten uitko pen dan in overheidsdienstte blijven. Nóg aantrekkelijker was het om het met de hoog ste chef op een akkoordje te gooien: een ambtenaar beloof de eerder de dienst te verlaten op voorwaarde dat hij daar voor nog bevorderd zou wor den. In veel gevallen werden die afspraken ook gemaakt, zodlat er een soort doorschuif- systeem in het ambtenaren corps ontstond. Nu komt aan het licht, dat op tal van minis ternes een waanzinnig promo tiebeleid is gevoerd, vooral im de diagen Vlalk voor het ver vallen van genoemde wet. Ambtenaren van nog geen vijftig jaar werden met meer dienstjaren dan ze zelf oud waren „gepensioneerd". Een aantal van hen keerde daarna via een achterdeurtje weer als „adviseur" of „specialist" bij hetzéMdie ministerie teruig, en kwam dius prompt weer op de betalingslij st. Het meest spre kende voorbeeld is dat van twee hoge functionarissen van het tabaksmoniopolie -dezelfde instelllinig die nog altijd een schuld van bijna 100 miljoen aan het Nederlandse Philip Morris bedrijf heeft. Volgens de aanklacht, zouden de be trokken heren -van wie er nu een staatssecretaris in het te genwoordige kabinet is- m iets meer dan een half uur honiderdivijftoig suiperpromoties hebben bekrachtigd. Hoewel de beschuldigden ui teraard verontwaardigd alle schuld afwijzen, brengt de justitie zoveel bezwarend ma teriaal op tafel dat het onge twijfeld tot een aantal recht zaken zal komen. FRANS WIJNANDS DUBLIN (REUTER) Kerkleiders en een delegatie van de Sinn Fein, de legale politieke vleugel van de Pro visional Ira" hebben de afge lopen dagen in een hotel in de Ierse Republiek overlegd over de kansen op een bestand in Noord-Ierland. Volgens welin gelichte zegslieden namen ook vertegenwoordigers van de verboden „Provisional Ira" deel aan de besprekingen. Het overleg houdt verband met een vredesoproep, die de vier grootste kerken deze week hebben gericht aan alle gezinnen in Noord-Ierland en in de Ierse Republiek. In deze oproep van de katholieke kerk, en de presbyteriaanse, methodistische en anglicaanse kerk van Ierland werd aange drongen op beëindiging van de geweldpleging. Volgens sommige berichten ls aan de besprekingen in het Ierse hotel, een afgelegen ge bouw in het dorpje Feakle, ook deelgenomen door David O'Connell. chef-staf" van de Ira en twee Noordierse Ira- commandanten. Ze verdwenen kort voor de Ierse veiligheids politie een inval detd in het hotel De bisschop van Connor, Ar thur Butler, die aan het over leg deelnam, zei dat tijdens het besprek drie onbekende mannen waren binnengekomen en een uurtje waren gebleven. Een andere kerkelijk verte genwoordiger zei dat de voor de vergadering uitnodigingen waren gedaan aan Sinn Fein en „eventuele vrienden die ze mee zouden willen brengen" Sinn-Feinvoorzitter Rory O'- 3rady wilde niet zeggen of O'Connell ook aanwezig was geweest. De ..Provisional Ira" had al eerder aangekondigd dat er geen kerst-bestand zou komen. De woordvoerder van de Ira noemde de vredesoproep van de kerken „oppervlakkig en misleidend". (ADVERTENTIE) Theekenners bij'uitstek: 3M. Maken-die touwloze duikertjes. V Lekker en goedkoop. LISSABON (REUTER) De voormalige Portugese mi nister van buitenlandse zaken Franco Nogueira die in liet begin van de maand een hart infarct had, boeit na zijn her stel niet terug naar de gevan genis, zo heeft mevrouw Nog ueira meegedeeld. Mevrouw Nogueira zei dat haar man al onder huisarrest was geplaatst en dat de solda ten bij zijn kamer in het ban- ta Maria-ziekenhuis van Lissa bon waren weggehaald. De 54-jarige dr. Nogueira ls minister van buitenlandse za- Ken geweest onder de voorma lige autoritaire premiers at Antonio de O'iiveira SaJazar en Marcello Caetano. Na de mili taire staatsgreep was hij over gebracht naar de gevangenis van Caxias waar hij het hart infarct opliep. BRUSS'EL (ANP) Twee onbekende, gewapende man nen hebben gistermiddag in Antwerpen een juwelier van een groot deel van zijn handel beroofd. Ze verdwenen met sieraden ter waarde van onge veer 200.060 gulden. De mannen kwamen vroeg in de middag de winkel bin nen van juwelier Peeters in de Carnotstraat in Antwerpen en bedreigden de man met pistolen. pooler iw pen Brieven voor deze rubriek moeten met volledige naam en adres worden ondertekend. Bij publikatie zullen deze vermteld worden, Slechts bij hoge uit zondering zal van deze regel worden afgeweken Naam en adres zijn dan bij de redactie bekend Publikatie van brie ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het In alle gevallen eens I» met inhoud, c-q. strekking. Joop Bartman heeft in De Stem een genoegelijk geluid laten horen naar aanleiding van de min of meer commerciële plaat „De Vader-Abram-kerst- show". Het schot in de roos is wel de opmerking, dat Corry (van de Rekels) als liturgiste optreedt in het Onze Vader „dat overi gens aan drie auteurs wordt toegeschreven wier namen echter niet in het Nieuwe Tes tament voorkomen". Mag ik aan deze constatering eein an dere, van mijn kant toevoe gen? Vader Abraham himself, alsnog met volle baard, heeft tijdens dat Onze Vader kenne lijk verondersteld, niet in een katholieke kerk te zijn, maar wél in een synagoge. Waarom anders moest hij zijn bolhoed ophouden, toen Corry met haar door Kartner vervormde stem op de t.v. het Onze Va der kweelde? Typisch dat sommige details zozeer uit springen, dat zij de commercie duidelijk tegemoet treden. BREDA A. van OORSCHOT Veel mensen hebben hun zegje al klaar, als het over de W.W. gaat. Dat antwoord is meestal negatief. De lonen van wei-werken den gaan ieder jaar relatief met 4 a 5 procent omhoog. Als je ervan uitgaat dat er wel 100.000 werkzoekenden zullen blijven, dan menen de meeste mensen dat 70.000 ervan daar van zo aan de slag zouden kunnen gaan. Stel nu, dat deze 70.000 de Staat der Nederlanden onge veer f 30.000.000 per week kost, dan gaat daar al 5 a 6 procent vanaf van die mensen die in de ziektewet zitten, welk percentage wat lager is dan onder de werkenden. Als men er nu van uitgaat dat er in Nederland 4 miljoen mensen een beroep uitoefenen, dan kost dat per man (c.q. vrouw) f 7,50. Doch de men sen zijn met hun inkomen nooit tevreden. Ik vraag me af of ze wel tevreden zouden zijn als die f 7,50 er per week bij zou komen. Ieder land kent na een bloeiperiode (vooral de West- Europeseeen dieptepunt. Was dit in ons land over 5 jaar en in de andere landen nu, dan zouden velen in ons land werk komen zoeken en ook kunnen krijgen. Maar dat heeft tot gevolg dat over 5 jaar veel meer mensen onder houden dienen te worden. Het is naar mijn mening de af gunst en jaloezie der mensen die vechten voor een gulden meer. Als men opbelt naar de reisbureaus en ook daadwerke lijk wil boeken, stuit men wel op een wachtlijst en deze be staat niet alleen uit werkge vers en doktoren. Ik ben blij Nederlander te zijn. DONGEN P. GERRING Zéér terecht wordt aan veel groepen zakelijke of persoon lijke hulp verleend in deze abnormale tijd. Dat dit ten koste gaat van een niet-sluitemde begroting is, onder deze omstandigheden, noodzaak. Maar, er is óók een groep die het moeilijk heeft, en waar nog weinig over is gesproken Dat zijn de AOW- ers. Zij moeten 15 procent of méér van hun uitkering offe ren aan de belasting omdat zij naast hun a.o.w. nog een zéér klein pensioentje hebben. Als de a.o.w.-uitkering vrij gesteld zou worden van belas ting, dan zou deze groep men sen van heel wat zorg bevrijd zijn. Heel dikwijls is het zo: De vakantieuitkering (óók al niet belastingvrij) gaat in een potje en elke maand moet er bijgespaard worden om die be lasting te kunnen betalen. Dit vraagt heel veel zorg vooral nu alles elke week duurder wordt. Laat juist deze groep mensen, minder zorgen heb ben, nu zij op hun levensa vond zijn. ROOSENDAAL J. DE BEER (ADVERTENTIE) Wie Spanje kent kent OSBORNE SHERRY

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 15