AFSLUITBARE DAM IN OOSTERSCHELDE MOGELIJK Conferentie over Rhodesië in februari Kissinger wil front tegen kapitaalvlucht Geld lenen NI Israëlische luchtaanval op kampen hij Beiroet cföwiigsÉi Nog geen besluit over olieprijs SIR per 1 maart 1975 in werking Geen vleesloze dagen in Nederland Politie bekogeld uit protest tegen metro Solzjenitsyn: in westen niet thuis birsnenSand buitenland V JÊkM 49. Brugge gaat optreden tegen Baverbedrijf Rijkswaterstaat optimistisch n METZLER- NU OOK DRUK OP PREMIER VORSTER TIJDSTIP ZUID-AFRIKA Wraak voor aanslag in bioscoop Lange arm Kinderbijslag YVDM tegen militaire hulp suikerindustrie Slotaflevering zoon Vader en blijkt uitgewist MINISTER VAN DER STEE IN TILBURG Vrijdag 13 december 1974 13 17 m W gekleed polyester vest met sjaal kraag aintuur in ecru. ui, wol met acryl, in 7 vrolijke en sfeervolle en. (38-46) jersey pantalon, in se kleuren. 30r WENEN (AP) De minis- 1 i,is voor olie-zaken van de 13 Ujden van de OPEC (de orga nisatie van olie-exporterende landen) hebben gisteren de Krste dag van hun overleg voltooid. Na afloop heeft men kien weten dat er „aanzienlij- ke vooruitgang" is bereikt bij ktt vaststellen van een nieuwe olieprijs voor 1975 en een ver- (eavoudigd prijsstelsel. Dit werd de pers meegedeeld door je chef van de Iraanse delega tie, minister Jamsjied Amoe B|ar' j Be vergadering, die ook vandaag aal voortduren, was later begonnen dan men had gesproken omdat er eerst jerd vernomen dat in het ge jouw een bom was geplaatst, wat niet waar was, en ten tweede omdat de Saoedii-Ara- jljche minister sjeik Achrnac jsla Jaman; niet op tijd aan wezig kon zijn. Daarom. aldus de Iraanse minister, was het gisteren nog met gekomen tot vaste beslui te» over de prijs en hot stelsel vaai prijsbepaling. (Van onze correspondent) BRUGGE Vermoedelijk I til vandaag te Brugge de be slissing worden genomen °t het milieuverontreinigende Baverbedrijf al dan niet moet worden gesloten. Het Belgische ministerie van Volksgezondheid en het stoats- iretariaat voor leefmilieu „bben bekendgemaakt geen 'tezwaar tegen de sluiting te hebben- De ministers van landbouw en van Arbeid zijn ander voor deze maatregel tporteerd- In een communi qué wordt gesteld d'at Bayer de exploitatievoorwaarden in ernstige mate overtreden heeft, vooral door het hoge [ehalte aan fluoride dat werd afgestoten. (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG De technici van rijkswaterstaat zijn zeer optimistisch over de techni sche uitvoerbaarheid van de geplande caissondam in de Oosterschelde. Het is zeker, dat zo'n afsluitbare dam aan gelegd kan worden, ondanks de nog te verwachten moei lijkheden met betrekking tot de fundering. Het enige pro bleem waar rijkswaterstaat mee zit, is dat er weinig tijd is om de regering over an derhalf jaar een volledig „groen licht" te geven wat betreft de uitvoering. Zoals bekend heeft de regering drie ontbindende voorwaarden aangebracht: de afsluitbare caissondam in de Oosterschelde kwmt eT niet als: de fundering moeilijkhe den oplevert, de dam niet voor 1985 kan zijn voltooid en, de kosten niet hoger wor den dan 1,7 a 1,8 miljard gulden extra. Technisch, zo verzekert rijkswaterstaat, zijn er geen problemen. Men heeft alleen veel tijd nodig om de nood zakelijke know-how te ver zamelen. Toen de regering het besluit nam de Ooster schelde halfopen te laten wist minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) al, dat de technische uitvoer baarheid nog de minste pro blemen zou opleveren. In de kamer evenwel zei de be windsman, dat die uitvoer baarheid nog htelemaal niet vaststond. Binnen vier maanden moet rijkswaterstaat een nota aan de regering uitbrengen ovei de compartimentering van de Oosterschelde. De minister wil voor 30 april namelijk een besluit nemen over die indeling van de zee-arm. Daarna gaat hij met het plan naar het Zeeuwse provinciaal bestuur. Bij de mogelijkhe den wordt ook die onder zocht, waarbij rekening wordt gehouden met de aan leg van een dam zonder een kanaal door Zuid-Beve land. Binnen een jaar, zo heeft rijkswaterstaat de regering verder toegezegd, zal een eerste interimrapport wordeh opgesteld over de totale af- sluitmgsproblematiek, dus niet alleen de technische uit voerbaarheid van de caisson dam, maar ook de financiële consequenties, want de hui dige ramingen van de totale kosten kunnen fors worden overschreden. Minister Wes- terterp heeft in de kamer, aldus rijkswaterstaat, een zeer grove kostenraming ver strekt. Blijkt over een jaar al dat de kosten (extra kos ten) ver boven de twee mil jard zullen uitkomen, dan zal men de Oosterschelde hele maal afsluiten. Wat de dijkverhogingen betreft, met de waterschap pen heeft rijkswaterstaat al gesproken, dat de veiligheid nog groter zal zijn dan mi nister Westerterp al in de kamer heeft meegedeeld. Dat betekent wel dat veel dijken nog ens extra verhoogd zui len moeten worden. Ook veel dij kvakken in West-Brabant zullen moeten worden aange past. De eerder geraamde kosten daarvan zullen zekei hoger uitvallen. Er komt een centraal bureau (in Goes), dat de werkzaamheden zaJ coördineren. (ADVERTENTIE) bril: ieders oogmerk! LOESAKA/LONDEN/JOHANNESBURG (AP) Er bestaan sterke aanwijzingen dat er begin volgend jaar te Londen een conferentie zal worden gehouden over de grondwettelijke problematiek van Rhodesië, het land dat zich negen jaar geleden losscheurde uit het Britse Geme nebest Bronnen bij de Afrikaanse nationale raad (ANC), de enig overgebleven zwart-nationalistische gespreks partner van Ian Smith, noemden februari als meest waar schijnlijke datum. Volgens de zegslieden mag er binnesi de komende dagen in verband hiermee en aan kondiging worden verwacht. Smith maakte woensdag on verwacht bekend dat hij met de ANC in ruil voor vrijlating van alle politieke gevangenen een wapenstilstand was over- eengekomn. In de ANC hebben zich ver schillende zwart-Rhodesische organisaties gebundeld, waar onder Zanu (Zimbabwe Afri kaanse Nationale Unie), Zapu (Zimbabwe Afrikaanse Volks unie) en Frolezi. De ANC, eerst een afzonderlijke organi satie, fungeert thans als over koepelend lichaam voor alle zwart-nationalistische bewe gingen. Voorzitter is bisschop Abel Muzorewa. De leiders van Zapu en Za nu. Joshuna Nkomo en ds. Nda- baningi Sithole, zaten in Rho desië vrijheidsstraffen uit BRUSSEL (AP) De |AmerikaaH.se minister van jMtenlandse zaken iïenry 1 Kissinger heeft de leden van lie XAVO-raad gisteren voor- Inhouden dat er antwoorden |fenen te worden gevonden op I ie tot dusver onoplosbare eco- I jomisehe problemen, zo is uit liiplomatieke bron vernomen. I Bij het uitblijven van die ant- Iworden voorzag Kissinger |tm volledig stranden van de |*esterse wereld. t,De zegslieden meldden dat ssinger de openingsvergade- fflg van zijn ambtgenoten die lc- NAVO-eonferentie b-ijwo- vollediig heeft gedomi- W. Hij verdeelde zijn tijd hen in te lichten over het Wrikaans-Russische Salt 2 "Koord in Wladiwosto-k en Seven van zijn visie op de «fflomische problematiek, name het olievraagstuk. «maast heeft hij in de wan- 11» ?®en contacten gelegd j?ae kwestie-Cyprus. ^Sslieden vertelden dat SriRer zijn ambtgenoten hMii l besloten zitting herinnerd aan het feit k n:ematïd er in het verle- !n 's geslaagd een anit- J™ te formuleren op de enien waarmee de wes ts» ?on°mie than-s kampt optredende inflatie en 7s'6 "Stagflatie". ■et a's antwoord er tomt, zo zou Kissinger Jj)£VERTENTIE) hebben gezegd, kunnen West. Europa, Japan en zelfs de Verenigde Staten door ramp spoed wonden getroffen. Kis- siintger's oplossing, zoals die door andere bronnen werd weergegeven, komt neer op vorming van een gesloten front dat de gigantische kapi- taiaistoevloed naar de oliepro ducerende landen moet indam men en diat moet streven naar minder afhankelijkheid van geïmporteerde energiebron nen- Sommige Amerikaanse bron nen zeiden dat Kissinger de NAVO-raad n-iet ziet als het geëigende platform om tot ac tie over te gaan- Volgens deze visie zou hij in Brussel slechts wachten totdat president Ford en zijn Franse ambtgenoot Va- lery Gisoard ti'Estaing elka-ar dit weekeinde op Martinique ontmoeten. De Franse presi dent is het op vitale punten oneens met de oplossing die Kissinger v-oorstaat. Het Nederlandse idee een studie te vragen over de ver mindering van de rol van de kernbewapening op de raad van de NAvo-ministers, zal minister Van der Stoel op „de geschikte tijd" aan de orde stellen Hij verklaarde dit gis teravond na afloop van de vergadering achter gesloten deuren in het NAVO-gebouw. Minister Van der Stoel wilde zich nog niet vastleggen of hij een studie zal vragen. maar werden om deel te kun nen nemen aan het overleg in Loesaka, dat het afgelopen weekeinde leek te zijn mis lukt, voorlopig op vrije voeten gesteld. Dankzij het akkoord tussen Ian Smith en de ANC konden zij gisteren als vrij man na-ar hun land terugke ren. Voor hun vertrek uit Loesa ka legden Muzorewa, Nkomo en Sithole een gezamenlijke verklaring af die op een be langrijk punt afweek van Smiths lezing. Uit de verklaring van Smith kon worden afgeleid dat er reeds een wapenstilstand was ingegaan. Maar Muzorewa c.s. honden een staakt het vuren aan de vaststelling van een conferentietijdstip. Gezegd werd: „Als een bewijs van onze oprechte bedoelingen zullen alle vrijheidsstrijders, zodra een tijdstip voor onderhande lingen is afgesproken, opdracht krijgen om de gevechten te staken". Inmiddels waren officiële kringen te Londen uiterst be hoedzaam bij het geven van commentaar op de recente ont wikkelingen. Bronnen bij het ministerie van buitenlandse zaken gaven toe dat de Britse regering weinig directe in vloed heeft gehad op de koorts achtige, voor het grootste deel geheime, diplomatieke ac tiviteiten in Loesaka en ande re Afrikaanse landen. Een mi nisterieel woordvoerder juich te het besluit van Smith toe, maar wenste verder niets te zeggen. Inmiddels werd vanuit Jo hannesburg vernomen dat de leiders van de zwarte en ge kleurde bevolking in Zuid-Af- rika een beroep hebben gedaan op premier Vorster om 't voor beeld van Smith te volgen en alle politieke gevangenen in vrijheid te stellen. Vorster, die het blanke minderheidsregime in Rhodesië tot voor kort vol ledige, ook militaire, bijstand heeft gegeven, wordt be schouwd als de drijvende kracht achter Smith's gewij zigde opstelling. Ga-tsha Buthelezi, het voor naamste stamhoofd in het thuisland van de Zoeloes, ver klaarde gisteren dat hij zich bewust is van de rol die Vor ster heeft gespeeld in het overleg van Loesaka. Het stamhoofd spoorde Vorster aan zijn streven naar ontspanning In Zuidelijk Afrika verder uit te bouwen met een amnestie voor alle politieke delinquen ten. De kleurlingenleider Nor man Middleton verklaarde in Durban dat Vorster nu de toe komst van Zuid-Afrika moet bepalen. Smith, aldus Middle ton, heeft met de vrijlating van de politieke gevangenen in zijn land een stap gezet op het goede spoor. v Gemakkelijk en betrouwbaar bij de NMB. 00r alle doeleinden. Ook voor het verbeteren van uw woning. Geen informatie bij werkgever. Kwijtschelding bij overlijden. Inlichtingen bij alle NMB-kantoren. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK voor uw meubilair voor uw keuken voor uw caravan voor uw auto voor uw boot AMSTERDAM (ANP) Pogingen van de gemeente Amsterdam om gisteren ter stond na de ontruiming door de bewoners te beginnen met de sloop van een perceel op de hoek van de Nieuwmarkt- buurt, zijn uitgelopen op een fel protest tegen de voorgeno men aanleg van de Amster damse metro. De politie moest zich met schilden en helmen verweren tegen actievoerders, die zich op het dak van het pand hadden geposteerd en vandaar de agenten op straat bekogelden met dakpannen en bakstenen. Kort na twee u-ur leek d-e situatie uit d-e hand te Iio-pe-n. Om die hioek van de Dijkstraat drong het aigressief wordende puibliek schreeuwend en ste nen gooiend op. Ook op het diaik van het kraakpand ver schenen extra bezetters. Onder een ware regen van stenen, diaikpannen etn andere projectielen voerde een groot aantal gehelmde politiemannen zich beschermend met schil den, een charge uit in de smalle Keizerstraat, die vrij wel parallel aan de Dijkstraat op die Nieuwmarkt uitkomt. Gezien de oplaaiende emo ties besloot de politie om kwart voor drie uit taktische overwegingen terug te trek ken. Het plan om via een reeds aangebracht gat in het belendende daik de bezetters van het andere diak af te ha len, Het men varen. Het vaar leek niet denkbeeldig dat daarbij iemand van het dak zou vallen- Zo zag het verblufte publiek niet zonder een gevoel van trioqjnf hoe de politie tegen drie uur die aftocht blies en de omgeving geheel vrij gaf. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De selectieve investeringsregeling zai niet op 1 januari in werking kun nen treden, omdat de Tweede Kamer wegens tijdgebrek er niet in slaagt enkele wijzi gingsvoorstellen te behande len. De wet die de groei van de investeringen, voornamelijk in de randstad moet afrem men, kan pas op z'n vroegst op 1 maart worden uitgevoerd. Minister Lubbers van econo mische zaken heeft dit giste ren meegedeeld. Minister Lubbers stond gis teren aarzelend tegenover de wens van de PvdA-fractie dat de overheid in vesten n-gso ver- eenkomsten moet gaan sluiten met het bedrijtsleven. Zijn eerste reactie was op het voor stel van de socialist Wierenga: „Nee zeggen is gemakkelijk, ja zeggen is moeilijk. Naar de mening van minister Lubbers is voor wat het richten van de investeringen betreft veel meer behoefte aan „het over leggen met elkaar". Er za] op een andere wijze begeleid moeten worden, waarbij de overheid probeert te beïnvloe den en laat blijken wat de- voorkeuren zijn. „Ma-ar de overheid mag niet zeggen, dat zij het en détail beter weet", weet". Over de multinationale on dernemingen heeft de regering nog geen standpunt ingeno men. Dat kan pas wanneer de betreffende werkgroep gereed is met een rapport. Hij wees de Kamer erop, dat cüt een ingewikkelde zaak is met vele kanten, die een zorgvuldige benadering vereist. BEIROET-TEL AV1V (REU TER, AFP- DPA) De Israë lische luchtmacht heeft giste ren bombardementen uitge voerd op Palestijnse vluchte lingenkampen in de directe om geving van de Libanese hoofd stad Beiroet. Volgens een Li banees legercommuniqué na men vier vliegtuigen aan de luchtactie deel, waarvan er een neergeschoten zou zijn door Libanees of Palestijns af weergeschut. Israël zegt dat geen van de toestellen is ge troffen. De actie is waar schijnlijk een represaille voor de aanslag met handgranaten in een bioscoop in Tel Aviv, die aan drie mensen onder wie de dader het leven kostte. Deze aanslag was op zijn beurt bedoeld als wraakne ming voor raket-aanvallen op Palestijnse kantoren in Bei roet, waarvoor de Palestijnse bevrijdingsorganisatie Israël verantwoordelijk heeft ge steld. Het volksfront voor de bevrijding van Palestina (PLO) nam woensdag de ver antwoordelijkheid op zich voor de aanslag op de bioscoop in Tel Aviv- Volgens Palestijnse woord voerders zijn er waarschijnlijk geen doden gevallen in de kampen, maar wel een tiental gewonden. De Israëlische luchtactie duurde zeven minu ten. Het voornaamste doelwit leek het vluchtelingenkamp Sjatila, in de buitenwijk Sa bra. waar behalve vluchtelin- genverblijven ook flatgebou wen staan. Het bombardement begon omstreeks 4 uur plaat selijke tijd, juist toen de kin deren uit school kwamen, zo is in Beiroet meegedeeld. Ook getroffen werden de Palestijn se kampen Bourj al Brajneh, bij de internationale luchtha ven van Beiroet, en Tel Al Zaatar. De luchthaven is tijde lijk gesloten geweest voor het vliegverkeer. In de getroffen kampen wonen in totaal zo'n 25.000 Palestijnen. gaand onderzoek begonnen om na te gaan hoe de pleger van de aanslag, die gebruik maak te van een vervalst Brits pas poort kennelijk zonder moeite in korte tijd het land kon binnenkomen, in een hotel zijn explosieven vervaardigde en vervolgens met vijf handgra naten in een gordel om zijn middel een drukbezochte bio scoop kon binnengaan. Met na me op het vliegveld Ben Goe- rion, dat geldt als een van de best beveiligde ter wereld, wordt nu bekeken welke ma zen er in de veiligheidsmaat regelen zitten. De dader is kennelijk zonder enige contro le het land binnengekomen. Volgens een Israëlisch leger communiqué waren militaire installaties van guerrillagroe pen het doelwit van de aanval. Na de aanslag in de bioscoop van Tel Aviv waarschuwde de Israëlische minister van voor lichting Aharon Jaariv de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie opnieuw voor de „lange arm" van Israël, die de terroristen In al hun hoofdkwartieren en centra zou weten te vinden" De Israëlische veiligheids dienst is inmiddels een diep- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG In onze krant van gisteren berichtten wij dat de kinderbijslag voor het tweede en derde kind met ingang van 1 januari a.s. zou worden verhoogd tot f 242,58. Dit is niet juist. De bijslag bedraagt op het ogenblik reeds f 242,58. Per 1 januari a.s. wordt de kinderbijslag voor het tweede en derde kind op getrokken tot f 255-06. STOCKHOLM (REUTER) De verbannen Russische schrijver Alexander Solzjenit syn heeft gisteren op een persconferentie in Stockholm verklaard, dat hij zich in het westen niet thuis voelt, maar dat hij niet naar de Sowjet- Unie zal terugkeren zolang men daar zijn boeken niet laat uitgeven. De 56-jarige auteur die be gin deze week de gouden me daille, behorend bij de Nobel prijs voor letterkunde voor 1973, in ontvangst heeft geno men, zei dat hij meit zijn gezin m Zwitserland voortdurend het gevoel heeft dat hij naar zijn vaderland moet en zal te rugkeren. Weg uit de consumptie- maatschappij! Tirug naar de natuur. Een origineel uitgevoerd boek van 192 bladzijden, waarin met 350 tekeningen een 'blauwdruk' wordt gegeven van een nieuw leven buiten de consumptiemaat schappij. Een greep uit de meer dan 300 onderwerpen: gezond eten en drinken het kweken van groen ten en kruiden geneeskrach tige kruiden en het gebruik ervan lichaamsverzorging, massage en yoga het houden van kleinvee het zelf maken van boter en kaas o pottenbakken enz. Opnieuw Beginnen is een heerlijk boek dat laat zien 'loe 't óók zou kunnen'. M.t» bij elke boekhandel Na 1 januari 1975 f 2Jt,50 (voor zover dan nog verkrijgbaar) IVtf nog tegen voordeelprijs! Kijk- persoonlijk geef ik geen bal om die WK hier voor de deur. Ik moet er niet aan deraken. Ik baal nu al. Maar ho, laat ik stoppen. Dit ls vast wat je noemt wereld- kamnioenschoppen tegen het zere been van uw buurman. Ja, kijk, als NAC nou mee mocht doen, dan zou ik dit tumult misschien genuanceer der benaderen. Zo, voordat ik verder hob bel, vanuit deze hoek van de krant een ferme handdruk voor Ben, onze onderscheiden fotograaf. En ook op deze plaats nog even een eervolle vermelding voor onze andere fotograaf Jo- han. We hebben nog meer fo tografen, hoor. te weten Cor en Dick, maar die krijgen vol gende keer een hand. U mag zich overigens best eens realiseren dat zoveel van die foto's in de krant van openingen, huldigingen, toe standje hier en toestandje daar het noeste werk zijn van deze jongens. Collega heeft dochter van 11 jaar. Vraagt haar aan tafel: Wat ga je doen later? „Na school ga ik met pensi oen", zei deze jongste deel neemster in het algemeen bur gerlijk pensioenfonds. Dank. collega. Dank ook aan de gepensioneerde werkman uit Breda, die mij weer een bemoedigende brief schreef. Al bent u gepensioneerd, u kunt nog even mee, hoor, als het u gegeven is. Denk maar aan die man, deze week in de krant, die na 66 jaar uit de gevangenis werd vrijgelaten en zich herboren voelde. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Sterkte en groet jes. MERIJN. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Vereni ging voor Dienstplichtige Mili tairen (VVDM) staat afwij zend tegenover het eventueel inzetten van dienstplichtige militairen bij werkzaamheden in de suikerindustrie. Dienst plichtigen mogen, aldus een verklaring van de VVDM, „niet worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten, me de gezien in het licht van de hoge werkloosheidscijfers". In dezelfde verklaring laat de VVDM weten dat zij niet staat achter het verplicht in zetten van dienstplichtigen bij het binnenhalen van de oogst ■in zuidwest-Nederland. De WDM is verontwaardigd te voren niet te zijn betrokken bij het overleg over de ver plichte inzet van militairen. 55 (Van een onzer verslaggeefsters) HILVERSUM De laatste aflevering van de tv-serie „Vader en zoon" die maandag om 22.05 via Nederland II zou woren uitgezonden, is per a- buis uitgewist. Dit deel dat aanvankelijk voor de derde uitzending was gepland, is ad ministratief verkeerd ge boekt. „Toen de produktieafdeling van de AVRO oude banden opvroeg', om ze voor nieuwe opnamen te gaan gebruiken, zijn de verkeerde banden in geleverd". aldus de heer H. Leeuwenkamp, chef van de afdeling drama van de AVRO. De opnamen zullen niet op nieuw worden opaenomen. Een aflevering van de .New Dick van Dyke Show", zal de „uitgewiste" aflevering ver vangen. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Geen vleesloze dagen in Nederland! En geen speciale belasting op het eten van vlees! Onze minister van landbouw, mr. A. van der Stee. denkt er niet aan daar voor een lans te gaan breken. Binnen enkele weken stuurt hij een nota, „intensieve vee houderij" naar de Tweede Ka mer. Er staat geen 'etter in over maatregelen om Neder landers er toe t-; brengen min der vlees te eten. Als in ons land minder vee voer zou worden gebruikt, heeft dat geen enkele betekenis. De hongerende mensen in de der de wereld zouden er niets van merken. Alleen een aantal op wereldschaal zou misschien zoden aan de dijk kunnen zet ten. Dat vertelde de minister gisteren in Tilburg aan de le den van de NCB die daar hun jaarvergadering hielden. Het is haast ondenkbaar dat Ne derland even, buiten de ande re leden van de EEG om, het vleesgebruik zou kunnen gaan beperken. Ook al, omdat in grote delen van West-Europa, in EEG-lan- den .vlees niet elke dag op de borden komt. Zelfs in Neder land verschilt het vleesgebruik van gezin tot gezin enorm. Bo vendien zo waarschuwde mi nister van der Stee, gaat het niet aan propaganda te maken om het vlees eten te vermin deren. Dat moeten de veehou ders en de vleeshandel bezu ren. Die moeten dan eenzijdig de lasten van zo'n actie gaan dragen. Even te voren had bis schop H. Ernst van Breda de NCB'ers opgeroenen tot solida riteit. Ook met de hongerende wereld. „Onvoorstelbaar dat in 1974 in onze wereld nog hon derdduizenden gedoemd zijn van honger te sterven", aldus de bisschop.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 13