ENTHOUSIASME OVER VRIJE WERKTIJDEN Vliegreizen volgend jaar duurder Ook Ford gelooft nu in recessie a nee idburo rogels VERKOPER Woningvoorraad '73 met 141.000 toegenomen isystem 600| r luid. financiën economie l■min—ir Jjij Amerikaans-Belgisch bedrijf Torin te Nij vel •\S Glijvlucht zet zich sneller voort 13 december 1974 A B Z en/of Z. A. langs buro ireda n tegelijkertijd te bezor- uben behoefte aan orize sn buitenkans en goede handen uit de mouwen asch of omgeving bel dan ichtingen, hetzij voor 'n g tel.: 020-920222 en vra- R. Gaus of 's avonds tus- 30 uur. tel.: 03483-2286. Af ilk unie ook een briefje schrijven Unie B V., Afdeling Spe- lames Wattstraat 79, Am- 1* 13 .n»acnnndnntl i Vjj onze correspondent) I jrI'SSEL Bij het Ameri- Ljos-Belgische bedrijf Torin J, Nijvel experimenteert de I directie sedert juni van dit mi met vrije werktijden voor |jt vijftig beambten, nadat I (trjer een proef met het ook I .Vederinad bekende glijden- «erktijdensystemen geheel 10 geslaagd. N-a een half jaar pionieren 'n ie directeur Jean-Pierre Icallant besloten om op de in- Lljgen weg door te gaan, EJei omdat het experiment Jolledig aan de verwachtingen Ljntwoord, alsook omdat het ItoierJtaanse moederbedrijf in Ifonnecticut na een onderzoek I jjijvel te België, volledig «rté blanche heeft geven. Amerikanen I enthousiast forin in Nijvel fabriceert lillerlei aandrijfsystemen voot «ntilatoren en is als zodanig Irt belangrijk toeleveringsbe- IJijf voor luchtvaartmaat- schappijen, PLAT en andere bedrijven. Het experiment is uitgedokterd door de huidige directeur in Nijvel, Jean-Pier re Cailant die geen technische of economische opleiding heeft, maar afgestudeerd psy choloog is. Dat hij het experi ment kon beginnen, dankt hij mede aan het feit dat zijn grote baas in Amerika ook osyeboloog is, die met hem gemeen heeft dat ook hij 'n mo derne visie heeft op de maat schappij en speciaal over het functioneren van het bedrijfs leven binnen de nieuwere humane maatschappijvisie. Het Belgische weekblad „Cnack" had onlangs een interview met de man achter het experi ment in Nijvel en in dit vraaggesprek zegt de heer Cailant„Wij zijn geen ty pisch Amerikaans bedrijf. De citroen wordt hier niet uitge perst dus ook niet weggegooid. Wij hebben haer een zeer gro te personeelsstabiliteit". V anuit de psychologische achtergronden en moderne maatschappijvisie komt direc teur Cailant tot een reeks so- ciaie vernieuwingen bij Torin in Nijvel. De gehate prikklok kom meteen verdwijnen toen de vrije werkuren per 1 juni van dit jaar hun intrede deden. Directeur Cailant vindt dat wie zijn werk in 36 uur of 38 uren af kan in plaats van de veertig uur vol te maken, be ter naar huis kan gaan of naar elders waar hij zich mogelijk ook nog beter verdienstelijk kan maken. Hij redeneert dat iedereen toch al een derde van zijn leven op zijn werk door brengt en dat de werkgever be slist de taak heeft om het zijn personeel aangenaam te ma ken en niet het omgekeerde. Van misbruik van dit sys teem is geen sprake. Directeur Cailant zegt dat de beambten als verantwoordelijke volwas senen behandeld behoren te worden, dat zulks dan ook ge beurt en dat het nieuwe sys teem een band van „vertrou wen schept vertrouwen" heeft opgeleverd. In de praktijk blijkt bovendien dat tegen de 100 procent van de beambten toch tegen de veertig uren is blijven werken en dat de sfeer zeer goed is. Overigens is het systeem van de vrije werktijden nog niet ingevoerd bij de arbeiders die in ploegendiensten wer ken. Dart is technisch nog niet haalbaar, maar directeur Cai lant van Toren is ook op die mogelijkheid aan het studeren. Intussen bestaat de kans dat een aantal kleinere bedrijven het pionierswerk in Nijvel gaat navolgen. Voor grote be drijven met honderden werk- nemers zijn vrije werkuren veel moeilijker realiseerbaar omdat dit om een controleap paraat zou vragen, waardoor de opzet van het experiment, n-1. de werknemer zelf zijn verantwoordelijkheid laten dragen, teniet zou worden ge daan. AMSTERDAM (ANP) De Nederlanders die de ko- I mende zomer in hun vakantie zonnige streken gaan opzoe- Ilenen daarbij gebruik gaan maken van bet vliegtuig als I jenoermiddel, moeten er rekening mee houden, dat de prijzen in 1975 hoger zullen liggen dan het afgelopen va- I lantieseizoen het geval was. De toer-operators, die tot nu toe hun programma's lieb- llen geannonceerd, hebben deze verhoging niet onder stoe- llen of banken gestoken. loer-operator Neckermann op een gehouden ersconferentie in Amsterdam |t;n programma heeft gelan terd. moest ook toegeven, dat |de olie-toeslag van vorig jaar iet komend seizoen in de prij- ja verwerkt is. De vakantie- estemmingen ontkwamen niet ui de greep van de inflatore intwikkelingen, aldus de com- ierciële directeur van Nec- Itrmann Vliegreizen BV, de heer R. Klawer, die daaraan toegevoegde, dat aan deze ont wikkelingen ook de perso neelskosten van zijn maat schappij en de transportkosten van de luchtvaartmaatschap pijen hun bijdrage hebben ge leverd. Scandinavië Volgens de heer Klawer zijn de grootste prijsstijgingen ge noteerd voor vliegreizen naar Joegoslavië nl. 9 procent. Er zijn evenwel reisbestem- mingen, die met een verhoging van 9 procent niet uit de bus komen. Toer operator Ebeling, van de Scandinavian Arctic Sun- way, die zich gespecialiseerd heeft op de Scandinavische landen en daar voor het ko mende seizoen vankantiereizen naar Schotland aan heeft toe gevoegd, heeft dezer dagen bij de presentatie van zijn pro gramma verklaard, dat als ge volg van de enorm gestegen vlieg- bus- en hotelprijzen som mige van zijn vakantieprijzen met 20 procent zijn gestegen. Hij wilde evenwel niet aan de kwaliteit tornen en meende, dat de mensen daarom de ver hoging wel zouden willen be talen. Boekingen Volgens de heer Aronson (algemeen directeur van Nec kermann) zal 'n aantal vakantie gangers voor zijn maatschappij van 80.000 haalbaar zijn. Het einddoel is nog steeds 120.00 'oeristen per jaar. Voor de komende winterva- kantie meende hij 20.000 lief hebbers te zullen boeken. 100 procent meer dan vorig jaar. Ook bij de andere Neder landse toer-operators lopend e boekingen voor de zomer al binnen, zo bleek bij navraag en de algemene opinie was dan ook, dat het komende zo merseizoen niet zal onderdoen voor het afgelopen jaar, dat slecht begon doch ziah nadien heeft gerevancheerd. WASHINGTON (ANP) President Ford geeft toe dat de Verenigde Staten zich in een periode van economische recessie bevinden, maar weigert krachtige maatregelen te nemen om de economische bedrijvigheid te stimuleren. Dat blijkt uit een toespraak die hij heeft gehouden voor de Amerikaanse Business Council, een organisatie van top functionarissen uit 't bedrijfsleven in de Verenigde Staten. De president zei niets te zien in „snelle oplossingen" omdat die nooit aan hun doel beantwoorden en het land in elk geval niet met een econo- miscse crisis te kampen heeft, ook al is er sprake van geld ontwaarding en stagnatie van de economische groei. Hij had er overigens alle vertrouwen in dat de inflatie, nu twaalf procent, geleidelijk kleiner zal worden. Ford deelde mee dat hij stu deert op nieuwe alternatieve maatregelen ter aanvulling van het economische pakket dat hij 8 oktober in het Con gres heeft ingediend. Hij zal ze aan het Congres voorleggen als dat half januari weer bij eenkomt. mogelijk zelfs eer der. Hij is niet van plan zijn toevlucht te nemen tot won dermiddelen waarvan ver- vacht wordt dat ze onmiddel lijk effect sorteren. „Zolang ik het kan voorkomen zullen de fundamentele regels van het economisch spel niet om de twee maanden of zelfs om het jaar worden veranderd, niet op korte en niet op lange ter mijn", zei de Amerikaanse president. Het huidige beleid van de president is vooral gerioht op het tot hanteerbare proporties terugbrengen van de inflatie. Het congres studeert nog op zijn voorstellen voor bestrij ding van de recessie. Die hou den onder meer uitbreiding van de werkgelegenheid in de overheidssector in, alsmede verbetering van de werkloos heidsuitkeringen. Er hoort ook een belastingtoeslag van vijf procent bij, maar het ziet er niet naar uit dat het Congres daarmee akkoord zal gaan. Om de moeilijkheden in de automobielindustrie te bespre ken heeft president Ford gis teren topfunctionarissen van de vier grote autofabrieken Ford, General Motors, Ameri can Motors en Chrysler op het Witte Huis ontvangen. Ook de leiders van de vakbonden in de automobielindustrie wa ren uitgenodigd. Ford wil na gaan wat er te doen is aan de vermindering van de vraag naar auto's, die al heeft geleid tot het tijdelijke ontslag van 230.000 werknemers. De alge mene werkloosheid in de Ver enigde Staten bedraagt ruim 6,5 procent. scheepsbericht en Abel Tasman 14 te Genua verw, Acmaea 11 vn Stanlow nr Shellhaven, Algol 11 vn Hamburg nr Bremen, Britsum 11 te Corpus Christi, Eemha- ven 11 30 o Maceio nr Rotter dam, Esso Den Haag 11 450 zw Mossamedes nr Bahrain, Freetown 11 vn Hamburg nr Bremen, Fulgur 11 vn Cardon nr Wilmington, Gardenia 11 vn Rio Haina nr Miami. Gooi land pass 11 Fernando Noron- ha nr Hamburg, Grotedijk 11 vn Rotterdam nr Londen, Heelsum 11 vn Savannah nr Newport News, Hercules 12 te Amsterdam, Holendrecht 11 vn Safi nr Polen, Inca 11 800 ono Paramaribo nr Puerto Ri co, Kalydon 12 50 zo Okinawa nr Tokio, Koratia 12 250 o Hobart nr Geelong, Leuvelloyd 12 te Cristobal, Lovellia 12 te Curacao, Marin uil at2te R-o Curacao, Marinula 12 te Rot terdam, Marnelloyd 11 vn Pa- namakanaal nr Papeete, Meer- drecht 13 te Rouaan, Neder Lek 11 vn Balboa nr Vlissin gen, Nedlloyd Kingston 11 vn Tanga nr Djibouti, Nedlloyd Kyoto 11 50 n Trinidad nr Kaapstad, Neptunus 12 vn Rotterdam nr Antwerpen, Niso 11 te Lyme Bay. Ossendrecht 11 110 zo Salvador nr Santos, Philine 11 280 o New York nr Portland, Safocean Amsterdam 10 vn Adelaide nr Fremantle, Seherpendreeht 12 vn Taranto nr Piombino, Serooskerk 11 ta Pt. Elizabeth, Simonskerk 11 te Antwerpen, Stcenkerk 10 vn Bahrain nr. Durban, Straat Agulhas 12 te Santos verw, Straat Fresco 11 300 o Durban nr Hongkong, Straat Luanda 11 20 n Galapagos nr Guaya quil, Straat Talbot pass 11 Las Palmas nr Liverpool, Straat Towa 11 vn Tema nr Abidjan, Waardrecht 11 160 ozo Durban nr Singapore, Westerkerk 13 te Yokohama. SLEEPBEDRIJF: Noord Holland 11 vn Amsterdam nr IJmuiden. P.v.d.A. wil onder nemingsraad zonder directeur (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De PvdA in de Tweede Kamer heeft bij minister Boersma (Sociale Za ken) gevraagd te kiezen voor een ondernemingsraad zonder directeur. Ook moet de be windsman van deze partij haast maken om de positie van de werknemers in het be drijf te versterken De KVP heeft nog geen behoefte aan wijziging van de wet op de ondernemingsraden, maar wil, dat per bedrijf de onderne mingsraad meer inhoud krijgt o.a. door experimenten. De PvdA wil snel wettelijke maatregelen om de medezeg genschap in de ondernemingen te vergroten. DEN HAAG (ANP) —In 1973 is de woningvoorraad met 141.008 woningen toegeno men. De leegstand v»n vooral nieuwe woningen is gestegen van 78.740 op 1 april 1973 naar 85.839 op 1 april 1974. Aldus het jaarverslag 1973 van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouw nijverheid. Wat de stadsvernieuwing betreft kan volgens het ver slag in het algemeen worden gezegd dat de plannen thans meer op de uitvoering gericht gaan worden dan een tiental jaren geleden het geval was. In hert verslagjaar werd van het voor sanering beschikbare gebrotingsbedrag ad f 93 mil joen aan de drie grote ge meenten f 27,8 miljoen toege kend voor in deze gemeenten begonnen stadsvernieuwings projecten. Voor de verbetering van 9495 vooroorlogse woning wetwoningen werd in 1973 voor f 134,7 miljoen aam rijks leningen toegekend. De totale kosten waren f 181,4 miljoen. De belangstelling voor het ei gen woniragbezit was zodanig dat niet aan alle aanvragen tot toekenning van subsidie kon worden voldaan. Aangezien het in de ongesubsidieerde sector in hoofdzaak om eigen woningen gaat, ligt hot aantal nieuw te bouwen eigen wonin gen daarmee boven de 40 pro cent van de totale nieuwbouw. Eind 1973 is de beschikbare beddieneapaciteit in die sedert 1946 gesubsidieerde verzor gingstehuizen gekomen op ruim 113.000. Verder zijn in 1973 naar schatting 15.000, voor benaarden geschikte wo ningen gereedgekomen, waar mee het totaal aantal na-oor- logse bejaardenwoningen op globaal 107-000 lis gekomen. Eind 1973 kon het aantal be jaardenwoningen en service flats huisvesting bieden aan ongeveer 13 pet. van de bevol kingsgroep bejaarden. faillissementen Uitgesproken: Constructie-, montage-, en Kraanbedrijf Luno B.V., Kerkstraat 67, Gilze. Cur. mr. J.M. Houben, Baronielaan 131, Breda. VERNIETIGD: A.P.M. van Trijp, Roosendaalsebaan 29, Rucphen. Na gedaan verzet. W.E.M. de Buclc, Steenstraat 18, Hulst Idem. C.B.M. Kool- en, Torenstraat 16, Breda. We gens gebrek aan baten GEëINDIGD: A. W. Ver sluis. Oosthavendijk 3. Hans- weert. Door het verbindend worden der uitdelingslijst. J.P. Pijcke, v.h. IJzendijke thans Sas van Gent. Idem. NA de Smit, v.h. Sluiskil thans Oost burg, Idem. pnoj Amsterdamse Effectenbeurs DONDERDAG 12 DECEMBER 1974 le kolom «lotkoerNpr vurige heurs 'Ir kolom koersen 21 tijdvak bear» a s= laten b bieden c =r exclaim e gedaan- bieden f gedaan laten d exdividend Actieve aandelen Handel en industrie AKZO 20 1BN l l'IO AmKo I 20 k dam Kub 750 Dell-Mlj 75 Dorische 20 Dordlube Pr Helnekeo 25 Heiueken H 25 H.A.L. Hold 1 100 Hoogo». 20 HVA-Mijen KNSM eert 100 KLM 100 Kod. UUe f 20 Nat.Need f 10 Ommeren Gert Philips I 10 Robeco f 50 Rollnco 1 50 Scheept u N Onliever f 20 38.70 249,00 63.00 243,00 87,50 85,60 85,40 125,00 120,80 54.001 56,50 61,10 116,50 40,50 66,50 53,60 285,00 21,901 141.60 91,10 105,50 79,30 37,50 249,00 62,90 242,50 85,50 84,00 83,70 120,10 116,50 52,00 55,90 61,10 113,50 39,00e 64,10 53,90 285,00 20,80e 140,00 90,00 107,00 77,30 Actieve obligaties staatsleningen ïr' ai W-SO Ned. 74 1.71 ld 74 100 Id 09 00 ld 70-95 00 ld 71-94 00 ld 701 00 ld 7011 *•00 ld 701II 00 ld 59-78 00 ld 70-77 ld 71-96 '•75 ld 73-98 '•'S ld 70-78 'M ld 89-94 7 Id 71-96 iO ld 72-97 ld 71-81 '•*0 ld 72-97 7 °0 ld 661-91 00 ld 6611 '•00 id 69-94 f ld 681-93 *•50 ld 6811 Id 68III *•50 ld 68IV ld 66-91 ld 67-92 00 ld 67-92 ld 651-90 *•75 ld 6311 *•73 ld 641.89 *•15 ld 641] 00 fd 64-94 *•*0 ld 58-83 4 50 ld 59-89 4,50 ld 601-85 4-*° ld 6011 4,*0 ld 63-93 4'** ld 59-84 ld 60-90 4'** ld 61-91 *•25 ld 631 ld 6311 *•00 ld 61-86 *•00 ld 62-92 J'75 ld 53-93 JJO ld *.4, ld 51-76 1ld 53-83 '•*0 ld 56-86 ld 48.98 'd 50-90 ld 54-94 ld 55-95 W 55 16 10,40 100,90 92,40 92,70 92,30 97,00 94,90 94,70 99,90 100,80 92,40 92,60 92,10 97,00 94,00 94,60 99,90 100.30 100,40 89,70 89,60 89,40 99,40 88,00 88,00 87,20 95.30 85,00 87,90 87,50 85,80 83,40 83,00 82.80 83,00 85,90 82,20 81,20 83,60 83,00 81.60 81,50 77,50 86,10 80,50 84,60 77,30 74,50 85,00 75.70 78,30 74,10 73,60 81,50 73.60 72,50 87,66 98,30 90,70 83,7tl 71,80 70,20 89,20 80,80 89,30 99,20 88,80 88.00 87,30 95,30 85,30 87,70 87,40 85,60 83,20 82,80 82,60 82,80 85,70 82,00 81,00 83,30 82,90 81,60 81,30 77,50 88,00 80,20 84,50 77.20 74,20 84,60 75,50 76,20 73,70 73,30 81,20 73,30 72,00 67,70# 98,30 84,40 80.70 «3.50 71,40 70,00 69.00 80,70 3.00 Id (irb. 3.00 ld 47-81 3.00 ld i *rb46 3.0D ld 47 46 11 <00 3NG 74-81 11.00 ld 74-84 10.50 ld 1974 9.50 BM. 74-82 10.50 BNG 74 8.75 BNG 70 8.75 ld 70-95 8.50 ld 70-85 8.50 ld 70-95 8.50 UI 72-9* 8.50 A'dam 47 8.50 ld 48 5.75 R'daro 85 4.25 ld 52 8.25 Bng 70-15 8.25 ld 70-96 8.00 ld 69-76 8.00 ld 69-94 8.00 ld 71-96 8.00 ld 72-97 8.00 ld 73-79 7.75 ld 70-79 7.75 ld 72-81 7.60 ld 73-91 7.50 ld 72-97 7.25 ld 71-79 7.25 ld 73-98 7.00 ld 661-91 7.00 ld 6611 7.00 ld 661V 7.00 ld 72-97 7.00 ld 73-83 6.75 ld 67-92 6.75 ld 68-93 6.75 ld 72-82 6.50 ld 67-92 6.25 ld 67-92 6.0T ld 57-82 6.00 ld 651-90 6.00 ld «511 5.75 ld 651-90 5.75 dl 65H 5.50 ld 65-90 5.25 ld 58-83 5.25 ld 64-89 5.25 ld 65-90 5.00 ld 58-88 5.00 id 64-89 4.75 ld 58-88 4.50 ld 58-89 4.50 ld 59-84 4.50 ld 60-85 4.50 ld 62-92 4.50 ld 62-93 4.25 ld 52-77 39.00 88.8C 86,00 92* I06.t* 107 40 104 70 101.90 100,90 90,90 96,80 96.40 94.90 94.30 92,50 91,60 80,50 94,60 92,80 99,70 91,70 90,80 90,60 95,60 96,60 96,40 87,10 86,60 94,50 84,70 88,60 87,00 86,80 82,90 91,40 85,30 83,70 91,30 83,50 81,70 90,40 83,60 83.10 82,80 82,20 80,90 87,80 80,20 80,60 81.60 80,70 80.30 78,00 85,30 84.00 75,50 74.30 95.10 39,50 88,60 I 86,00 I 91,80 105,10 i 107.20 1 104.60 101.80 101,00 97,40 96,70 I 7.00 ld 72 9.75 NMB7I 8.00 ld 70 6.75 ld kap 72 7.75 NOB 73 7.00 ld 66 6.00 ld 64 8.00 Wal.scb. 8.5 KtJnLHn 8.00 SlavB 71 99,40 97,50 83,50 84,90 87,60 91,00 89,20 Hypotheekbanken 9.00 FT.Gr.HB 7.00 ld 72 7.oo id g 92,50a 6.00 id DW 4.75 ld X-XA 4.50 ld D(J U.00 Raiff. 74 8.00 Kaïrf 71 7.50 ld 72 11,25 rtlb H 8.00 Westl DZ 6.00 Id X 9.00 id pbr 8.50 W.Utr. 74 8.50 W.Utr. '74 8.50 ld 70 8.20 ld 70 8.00 ld 711 7.75 ld 72 7.50 ld 711 7.50 ld nu 7.00 ld 72 6.00 ld pbr 10.00 Sch. BN 74 9.00 Sch. Ned 5.00 Sch. Ned. 94,90 94,30 92,60 80,00 95,20 92,90 99,80 91,50 90,80 90,60 95,70 96,60 96,20 87,20 86,60 94,50 84,70 88,50 86,90 86,70 82,90 91,30 85,20 96,00 81,50 91,20 83,30 81,60 90,40 83.G0 83,30 82,90 82,40 81,10 87,90 80,30 80.70 81,50 80,60 80,50 78,00 85,30 83,50 75,20 74,10 94,90 77,00 73,00 78.00e 103,00a 103,00 92,00 92.00 88.00b 88,00b 7.00 Ovtnt IN» 8.75 Paai) 7» 7.75 ld 18 7 .Ik id 88 7.1» ld 72 7-25 UI BltMW 6.50 1 «7 5.28 ld 37 4.75 ld Q 7.75 Peeh'ne? >.00 feek rj 8a» Philip# 72 4.00 ld 51 5.75 Poot H 81 30b P6fem M --'C/ 5.51 ld 58 5.00 ld 58 6.00 PCitM M j 6.00 ld «4 f 4.50 ld 7.75 Bott Aot 6.50 B-R Pijp 25 ld 58 4.75 ld «2 1-00 KljnScii 6.00 Schiphol 8.25 Shell 71 7.75 ld 72 8.90 SHV 72 99,00 98,00 84,50 85,00e 85,60 88,00 91,00 90,00 95,60 81,40 74,00 78,00 104,50e »-90 78 92,60 - 76.50e 76,50 99,50 99,50 103,00 97.90 95,60 92,50 89,80 87,00 82,00e 99,95 99,00 92,00b 88,20 103,00 98,30 95,20 92,00 89,60 88,70 89,00 99,95 99,00 92,00b 88,20b Obligaties banken 11.25 \BN 74 107,00 106,00 10.50 \BN 74 105,10 105,10 8.25 ld 70-76 99,80 100.40 8.00 ld 70-76 98.20b 98,50 8.00 ld 71-86 92,50 92,60 8.00 ld 73-88 93,00 93,00 10.75 Amro *74 104,20 103,90 10.50 Amro 74 105,30 104,80 8.75 ld 73 95,80 95,80 8.50 ld 73 96,20 95,70 8.25 ld 89 99,85 99,90 8.00 ld 68-76 98,50 98.60 8.00 ld 70-78 99,00 99,10 7.75 ld 71-76 98.90 98.60 7.75 ld 71-86 91,30 92,10 7.50 ld 73-88 87.50 87,70 7.00 ld 73-80 94,10 93,90 7.50 Mees P 72 87,80 87.80 8.50 C.rBoerl.bk 96.UÜ 96.10 11.00 Cap Kin 66 lOS.OOe 103.20 8.00 Lease PI 94,20 94,20 5.75 N.bk.MIdd 66 91,70 90,70 11.00 Nat. In*. 74 104,00 104,10e I 5.75 ld 65 1.7! NJov. 74 100,00 16.50 Staatam Handel, industrie en div. 4.00 Ahold 11,25 Aki© 4.50 Akzo 4.50 Akio.Ph. 8.50 BOZ 8.25 ld 8.25 Bred.VG 8.00 ld VG 78 7.50 ld 8.25 ld VB J 8.00 Br. Petr 7.25 ld 66 7.25 ld 72 6.00 ld 65 j 8.50 Ceehorn I 7.25 CMC 72 I 6.75 ld 7 I 8.00 Elsevier 9.00 Gelde» 71 I 7.00 Hein. Bier I 8.00 Hoofov 71 8.00 ld 72 I 6.50 id 66 5.50 Indola 6.00 Kon. Zout I 4.75 KoudIJs I 5.50 KSH65-80 4.50 KSH63-78 9.50 Maas V.O.T 9.50 Maasc. OT 8.75 td 70 6.00 SmitNÜê 7.75 rHV 72 7.25 Total 72 8.00 Unllev70 6.00 ld 66 7.00 VMF m 6.50 ld 68 5.00 ld 58 5.00 ld 62 6.00 VlhamU 6-25 Wljers 06 7.00 Dorp 67 73,80 98.*»b 85.00 83.10e 80,50 90,10 10.50 83.50 86.001 84.50 80.70 90.80b 87,00e 83.00 82,50 78,00 88.00 80,50 82,00 93,00 83,50 94,00 84,75 74,00 78,60 94.40 96,00 96.00 96,00 80,00 80,70 86,50 99,10 81,20 71,70 92,00 84.00 88,50 «2,00 74.00 96,30 85,00 83,00a 80,00 90.50 80.50 83,00 86,00f 84.25 80.70e 90.70b 87,50 87.50 V» «3.90 77.50 88.00 80.50 I 82,00 93.50 I 83.50 93,50 85.00« 74.00 78.55 94,40 87.00 96.00 96,00 95,50 80,00 81,00 86,50 99.10 81.00 71,30 92.00 83,80 88.50 83,00 74,00 5.00 Ppe-L. 93,00 91.50 4.25 Noor» ié 96 30D 96, J) 4.00 Not Hyd. 80.25 62.00 C<»n\ cri tes 4.76 Aks© 64,00 64,00b 0.01) A.B.N. 92.50 92,00 6.75 AmRoTS 87,20 87,25 5.50 AmKo 150 JO 148,25 «IJl Ball Ned 85,50 85,50 L00 BUZ 102,00b 102,00b HM Buhl T. 92.00 92,50 7.75 Elsevier 132,00 L25 turn 78 90,50 90,30 1.75 Gelder 91,70 92,10 5.7ft GUI-Br 87,00 87,50 6.50 Grin tea 94,25 94,25 1M Hatcmetjer 91.80 91,50 7 JO Ho Ire 123,00 5.25 Hoofov 7.50 IHC Hot) 5.73 (ndola 86,10 86,20 BOZ Braai Bod» Brrdero VG ld oert Bredere VB ld oert Bührmao-1 ld eert Uifé-ü eert ld jet eert <«ntr Suiker ld eert ceteeo td oert Cbamotte Qndu Key Com en Br Crane Ned Desseaux 355.00e 365,00e 333.00 338,00 565.00 1590,00e 353 00 347,50 340.001 340,00e 63,40 63,20 119,00 116,50 - 1020,00 775,00e - 775,00e 161,50 161.50 47.30 46,00 Trust 7,50 695,00 57,00 65,50 162,90 162,50 46,00e 45,50 7,50 695,00 59,00 64.50 Luchtvaart Spoorwegen 5.00 Nederl* 1 8.50 GHU 15 Jr 8.50 Gas U 7 jr i 8.50 ld 15j f I 8.25 ld 70 8.00 id 71 8.00 ld 72 7.75 ld 72 7.50 ld 89 7.-5 ld 66 I 7.25 ld 73 6.50 ld 66 I 6.50 ld «I 103,90 104,00 89,00 89,20 91,00 90.50 89,50 89,70 87,00 87,00 82.50b 83,50b 85,00 87,50 91,50 91,30 92.00b 91,50 87,50 87,00 90,60 90,80 91,70 92,00© 77,00 87,30 82,00 94,00b 87,00 90,00 90,00 92,00 92,30 91,80 92.00 90,10 90,10 92,00b 91,90 91.80 91,00 91,70 92,90 92,90 91,50 91,50 97,00 97,50 86,20 86,00 87,50 100,50 100,70 100,00 99,90 97,50 97,30 95,00 95,50 92,00 92,30 93,70 93,50 92,00 91,80 87,80 87,80 89,20 90,00 90,20 90.40 89.00 89,80 83,50 83.50 92,20 83.40 83.7» 83Ji 7.00 KLM 66 5.00 ld 60 4.75 ld 5» 8.50 N.8. 70 7.25 ld 72 1.75 ld 57 3.50 ld Si 81,80 96,80 90,30 99,00 83,50 87,10 95.90 81,80 96.80 91,10 95,00 84,00 6.50 Kluwer 118,00 118.00 5.75 KLM 65.50 65,50 7.7ft K.N.Pap. 128,80 128,20 7.25 KSH 73 86,00 85,50 7.00 Lyons N 63,70 63,10 7.25 Macintosh 82.50 80,90 9.00 Meoeba 97,00 96,50 7.00 NBM-B 86,00© 86,00a 7.25 Nederh. 60,75 61,00e 6.50 NMB 177,00 175,00 7.75 Nutricia 94,00 93,50 8.00 Ntjverd. 88,00 87,00a 8.50 Philips 90,80 99,75 4.75 Philips 95,25 74,75 10.00 Pont 100.00 100,00 7.50 Prooet-B. 85,90 84,00 8.30 Rollnco 65,10 66,00 6.50 Id 1000 68,90 68,30 8.00 Sanders 93,00 93,00 7.00 Skol Br. 82,50 83,50 7.00 Slav. Bk 89,00 88,75 5.50 T TLB. Wat 99,70 99,70 8.25 Vth-But. 95,00b 95,00b 7.00 W'saaeo 88,50 87,30 Premie-obligaties 2.50 Alkrn. 56 2.50 A'dam 51 2.50 ld 561 2.50 ld 5611 2.50 Id 56II1 2.50 ld 59 3 pet. B.L.G. 2.50 Breda 54 2.50 Dordr. 56 2.50 Elhr 54 2.50 Enaeh. 84 2.50 Haat 321 2.50 Id 5211 R. Kruis 2-50 R'dam 521 i-50 fd 5211 2.50 ld 57 2.50 Utr. 52 2.50 Z.HoIl. 57 2.50 td 59 98.90 56,10 «1,S0 TO,50e 68,5' 60,10 86.90 56,00 59,40 56,00a 55,30 71,00 67,50e 70,00 71,90 66,90 101,00 90,00a 69,86 72,50f 56,00e 56,10 60.00 69,00 68,50 60,00 89,50 58,00 58,10 56,00e 57,50 71.00 69.00 Aandelen banken verzekeringen AMKV Amfae Ass-StJCdaa Knnjft Mees A Hope Ned. Credletb. N.M.B. Slavenb. Bak ld «Jert Kr .Gr. Hyp. bk. Tilb. Hyp. bk- WestUtr. Hyp.- Scheepehypb. 51,00 76,00 86,80 96,50 111,00 36,70 90,80 75,50 87,00 96,50 110,00 38,60 Dr. Or. Ho nth j Dróge I Duiker App j Econosto Elsevier j ld eert EMBA j Enk es Fokker Ford Auto Furness Gamma H ld 5 pet PW -«el.Delft e Gelder eert Gerofabr. Glessen Gist Broe. ld oert Goudsmit Gras so Grinten Grofsmed Hagemeijer Helma Hero Cons. Hey broek Hoek's Macl' Holee HoU. Bet. Holl. Bet. C 174,00 174,00 1320.00 1320,0C 406,00 422,00 39.00 41,00 430,00a 420,00 418,00e 418,00 233.00 331,00 71,90 69.00 68,06 «7,60 69,80 Buitenlandse obligaties 132,20f 131,50f 2300,00e 2300.00 230,00 220,00 82.50b 82,50 133,00 129,00e 285,00 280.00a 3600,00e 31,50 32,80 77,50 33,40 15,30 .58.00 83,70 55,00b 450.0- 58,30 58.30 91,00b 126,00 160,00 136,00 96,00 37,50 122,50 75,00 188,00 50,80 46,80 50,00 32,90 327,00 77,40 33,30 15,40 157,00 88,00 61,00 440,00a 58,20 58,30 127,00 159.00 126,00 96,30 37,00 122,00 73,50 187,00 47,00 48,00 Nellr 437.50 430,00 Id cert 272,00V 269,00 Nrtam 82,00 82.00 Ntaf 1380.00 '100.00 Nierstraat 470.0C 1590,00 Nortt 85.00 83,00 Nftricls G.B. 59.80 59,00 Nolrtci» VB 59.80 59,00 Nyma 53.60® 54.20e Nijverdal 61.00 60,50 UGEM oldtng 23.20 22,70 Orenstetn 240.00 240,00 Bring D-S 175.00 170.00 Pakhoed H 125,50 '24,00 id cert 125.50 124,00 I Palenihang 75.50 75,50 Paltbe. 70,50 70,00 Philips J 10 Pom Hout 301,00 201,00 Porcel Flea 91,50 91,00 Proost&Br 180.00 180,00 Rademakers 340,00 325,00a Reesink 122.00 122,00 Reeuwijk 55,00 54,00 Reia&Co 87,00 89,00e Rlva 169,50 166,00 Id cert 167,00 162,00 Rotbe&Jiak 47.00b 49,50 Rommenhöller 525,00 525,00 Rijn-Schelde 237.00 235,00 Sanders 187,50 188,00 Schev. Exp 11,60 12,40 Schokbeton 180,00 1120,00 Asd. Beleg* D Converto Goldmines Holland F ld 8 Interbondr Btnn Belf VG Greevmst Ne Vastgoed Dntcb Int. 114,00 113.00 Apeco Corp 460.00 460,00 Ark Iaiuis 220,00 223.00 117.50 117,00 588.00 585.00 460,00 460.00 113,00e 111,00 102,00 102,50 440.00 450,00 83,60 82,40 Beleggingsmijen IKA Belegt 119,50 119,00 Nefo 65,50 65,00 Obam 56,80 56,70 Rollnco 60,20 60,30e Unl-lnvest 62,00 62,00 Wereldnavcn 73,00e 73,50 Leveraged 19,00 19,50 Rorento 10,20 110,00 Tokyo Pae H 18.00 17,90 Tokyo Pac 23,80 23,50 Buitenland Handel en Industrie 7.75 Eurlnv?Z 5.75 ld 64 5.75 ld 63 8.00 Int.Am 71 7.00 ld 18 8.23 IntBk7] 4.50 ld «1 4.50 ld 62 3.50 ld 55 3.75 KSG 64 5.75 ld 65 4.75 id 62 .50 Petro 5' 7.00 All.Br» 3.5 OEng. W.L 11.25 Reeds I 74 88,00b 84,50b 78,00b 90,00 81,00 93,50 84,00 78,80 96.00 86.80 88.60 *0.501- 140,50b 83,00 83.00 21.» 21,25 99.80 ACT AhogBOB Ahold AM AS Asd-Droogd. Asd. Rijtuig AnJem Nat Amh. Schb» Asselberg 88,00b AUDET 84,00b AUT. Screw v. 78,00b I Aut. Int.Rt 89,80 Ballast-N. BAM Batava Batenburg Beek, van Been Begemanr Bergoes Berkel P Blydenst Boer Druk 274.00 33,50 56,10 23,70 128,00 120,00 13,20 106 Ot 700,00 152,00 91,00 268,00 33,50 57,50 23,20 125,50 121,00 13,20e 108,30 700,00 150,50 92,00 61,00 92,50 83,30 78,10 99,00 84,25 85.25 070,00e 980,00 26,50 26,20 64,00e 90,50 210,00b 230.00b 219,50 219,50 94.50 94,80 Bols Borsumij Bos Kalis 92,00 64,00 78,00 .48,00 113,00a 152,00 192,00 75,00 81,10 I3,50f 92,60 63.00 79,00 140,00 110,00e 445,00 185,00 72,50 79,10 83,00 ICC cert 60.80 61.00 1H CHolIand 26,80 25 30 Ind. Maatsch 169,00 169,50 I.B Kond or 43,70 43,80 (nterlae 117.00 123,00e InternatioM 52.50 51.00 Inventnm 645,00 640,00 Kappa 169.00 166,00 Kempen en R 66,00e 67,00b Key Houth. 550,00 Kiene S 185,00a 182,00 Kloos 130.00 121,00 Kluwer 83,50 82.00 Kon. Bijenkorf id cert 72.60 72,00 id 6 cum 12,04' 12,00 Kon. Ned. Pap 64,80 64.50 Krasnapolsky 110,00 110,00 KSH 55,70 55,50e| KVT 50,50 54,50b Kwatta 18.60 18,50 Landr t Gi 140,00 139,50 Leldsche Wc 176,00 I78.00e LtndetJacoi '.88,00e 207,00 Macintosh 72.90 66,50 Mcneba 83,00 80.00 Meta Verb >0.00 >030,00 Molukse 80,00 80,00 Mi.jnb W >60,00 960,00 Naarden 54,00 52,50 i Naeff '04.00 104,00 Nat. Grond' 44,10 14,10 NMB-Bouw 53,00 53,00 Bedap 165.00 '65,00 Neder ho rsi 20,90 20,40 Ned. Nontw olO.OOt 110,00 Ned. Degbl 177,50© 172,00 Scbultems Schuppen Schuttersveld Stevln Gr Stoomsp. Tw. Tablnd. Phil. Telegraaf THV Intern Tilb. Watert. T». Kabelf. Ubbink Unikan Hull cert id 7 pet Id C pet V.d. VUet-W Veneta Ver. Glasf Ver. Hand .Scb VMF VNU Vert© id cert Vezelverw. Vihamij Butt VRG Papier Vulcaansoord Wegener G id cert V.essaoen Wyers Wijk en Heer Zaalberg 97,00 233,00 96,00 55,50 106,00 95,00 232,00 95,00 55,00 105,00 137,00a 135,00a 77,00 76,00 277,00 282,00 335,00 335,00 293,00 286,00 139,50e 133.00 266,00e 262,00 Concentre Europafonds Uolfonds Eurunlon Flnance-Un Chemical F i Col Growth Dryfus F iTdelty F Investors M Japan Fund Lehman Corp Madison F Manhaften Massachus Oppenheimcr Steadman Technology F Value Line Vance Sandsrs 190,00 185,00 70,00 60,10 70,00 60,10 350.00 906,00 178.00 6.25 2.90 8,60 10,50 5,70 5,50 8,40 6,25 1.50 6.80 1.90 3,75 346,00 >9,00 178,00 6,00 2,90 8,50 10,30 5,10 5,70 8.20 6,00 1,50 6,80 4,30b I Ati Ktcttf. Beth! Steel j Boeing l-orp Burlington Burroughs Celanese Chadbourn Che.se peake Chrysler Cities Serv Colgate Columbia Gas Cons Edison Cont Can. Contro' D. Curtiss W. Dow Cbem. Da Pont Estm. Kod. Exxon Corp First N.C. Ford Motor Gen. Cable Gen. Cigar Gen. Electrf* Gen. Food Gen. Motors Gen. Theleph GUette Goodrich Goodyear Greyhound Gulf OH Honeywell IBM lut. Flavors Int. Tel&T Kennecott Kroger Leasco D 1.60 19,21' 88 75 25,50 17,10 77,00 25,50 0,65 8,75 45,70 24,00 19,50 7.35 22,50 1,25 6,80 55,00 91,50 1,55 18.60 24,30 17,00 75,50 25.20 0,60e 9,00 44 70 24,60 20,50 7.15e 13.00 6,80 53,00 90,00 62,75a 60,00a 60.25 29,50 32,00 7,50 10,00 34,65 16,70 30,00 17,00 22,25e 14,50 13.26 10,25 17,50 20,50 19,75 176,00 179,00 27,60 60,50 29,75 32,00 7,30 10,40 34,50 16,30 30,00 16,35 22,50 14,50 12,85 10,20 anp-beurs overzicht 1,50 j Ling-Temc© 3,85 4.10 4,20 Litton Ind. Lilting Ind. 74,30 53,30b 115,00 616.00 152,50 75.00b 55,00 ï33,00 78,00 55.00 61,00 62,00 86,50 112,00 811,00 83,00e 74,50 54,00 115,00 616,00 147,00 75,80 54,00 530,00 77,00 790,00e 56,50 60,00 61,00 85,00 112,00e 821,00 84,50e Gevaert Phot© I Petrofina Solvay I Un. Mlnière Hoechst j Hoesch j Mannesman» I All. Breweries Br. Petrol Imp. Ohm Pye Hold Dal lchl Bonk Nippon Electr Pioneer El. Sankyo Electr Sony Corp 155,00 800,00 155,00 790,00 121,00e 121,20 51,00 51,00 195,00 194,50 127,00 88,00 65,00© 265,00 395,00 24.25 20,75 255,00 201,00 184 125,00 86,00 66,00 290,00d 24,00 %,25 255,00 Canada Marco r Martin Mar McDonnall Minnesota National Can Nat.Casb Reg Nat.Dist.&C. N-A. Philips Occidental Penn Centr. Pepsi Co Philips p Polaroid Procter&G j RCA Corp Rep-Steel Reynolds Ind Sears Shell OR South Pae Mijnbouw/Petroleum Maxwell Petr Moeara lirJm id 1-10 Id 1.4 Sarakreek 84,00 83,50 145,00 140,00 2045.00 2000.00 j 1000,00b 2000.00 I U' 29.50 29,50 ,"»,d N»' A lean Bel. Telcph Bovis Corp Can. Brewer Can. Pacific Gulf Oil Husky Oil Diversen Oostzee Geld. Tramweg Ant. Brouwerij Ant. Verltahr. El Mij Aruba Sur. Brouwerij Hunter Dongl 630.00 440.00 Int. Nickel Shell Canada 20.50 42,00 1,15 13,45 2,20 20,50 12,00e 20,00b 7,50 21,10 11,10 20,40 43,25 1,10 13.20 2,20 20,10 12,20 14,75e 36,00 15,20 6,10 4,35 4,25 9,40 15,80 13.25 9.25 49,25 9,75 16,75 12,80 13,60 13,45 l,50b 37,75 36.50 23,95 80,50 10,60 23,60 48,50 *5,00 43,90 25,60 14,50 35,50 15,20 6,10 4,05 4.25 9,40 14.60 13,50 9,00 51,70 9,00 15,25 12,80 13,20 13,00e 1,50b 39,50 37.20 23.35 79,25 10,25 23,60 44,00 7,00 21,20 11,80 V.S. van Amerika Partieipatiemijen Alg Fondseab. America Fund Admiral Corp Akzo na 11.2b 11,20 Amaxtncorp 33 12.25 124,00 120,00a Cyannan 21,50 laoco» no.ooa ,m. 4 30 115.00b - \m Smelt c 15.50 15.00 92.00 21.00 Am. Standard 9.20 9,00 Am. Tel A Tel 44,00 42,75 Ampex Corp 2,85 2,70 91,00 80.60 I Amsted.Ind. 35,50 36,00 114,00 113,00 j Anaconda 14,00e 13,00 Sperry Rand Standard Br Sterling Dr Studebaker Sun Oil Comp I Tandy Corp Texaco Texas Instr. Transam.Corp Un. Carbide Union Pac U.S. Steel Westinghouse Woolwortb 28.00 48,00 21,40 22,00 40,50 12,70 21,00 69,50 6,60 40,50 68,00 37,00 9,70 9.50 27,50 48,75 21,90 21,75 39,00 12,00 21,00 68,00 6,90 40.50 66,00 36,00 9.35 9,00 (Obligaties) 11,00 Maasvl. 10.00 Gasnnie 103,00 101,70 103,20 101.50 Claims, Scrips, Stockdiv. (e.d.) AMSTERDAM, 12 dec. (ANP) - De dinsdag inge treden zwakkere stem ming heeft donderdag een grilliger karakter aange nomen. Toenemend wan trouwen van het publiek en de tegenvallende ont wikkeling in Wall Street zorgden voor een sterker wordende glijvlucht waar aan maar weinig actieve fondsen konden ontkomen. De affaire bleef van be scheiden omvang, zodat de beursbezoekers meer aandacht hadden voor een openbare veiling van aan delen die elders in het beursgebouw plaatsvond. Aandelen Unilever ston den sterk onder druk en midden beurs was een verlies ontstaan van f 1,60 op f 77. Akzo noteerde f 1,20 lager op f 37,50 en Koninklijke Olie was f 1,40 lager op f 65.10. Phi lips werd tachtig cent goedkoper op f21,10 en Hoogovens verloor een gulden op f 55,50. Ook de rederijen waren op retour. KNSM zakte met een rijksdaalde tot f114 en HAL was fl,50 lager op f 52,50. Scheep vaart Unie en Van Omme ren waren een kleinigheid in reactie. In de cultuuraf deling had Deli Mij te lij den onder toenemend aan bod wat resulteerde in een verlies van drie gulden op f 84,50. Van de overige ac tieve waarden verloor Heineken twee gulden op 123. De aandelen Heine ken Holding zakten ook een paar gulden tot f119,50. Opvallend is dat de marge tusser. deze twee fondsen de laatste tijd steeds kleiner wordt. De staatsfondsen open den fractioneel lager. 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 11