ost nog dieper 'n rode cijfers an verwacht Vandaag Hendriks niet welkom bij huisartsen STAKING BIJ MEEIIS TRANSPORT VOORBIJ: AKKOORD OVER CAO tt in ernstige moeilijkheden n Brabant sinds e oorlog niet oveel werklozen Nederland ligt niet genoeg wakker van vloot TERNEUZEN „VANGT" 60 KG DREGS Naar cao voor 3000 pastorale werkers *erktijd- erkorting ardappel- andel wil JONGEN 20 UUR ONDER SNEEUW Bisschop Capucci krijgt 12 jaar ilLijüiI II Alle zeevissoorten blijven bij bouw caissondam in OosterscheMe Breskens KRITIEKEN VAN HULTEN: TERWIJL WIJ ALS ZEEVARENDE NATIE WORDEN BEDREIGD UTV* f !H Conflict over pensioenpremies „SPIJBELAARS STAAN OP TEGEN GEZAG Dr. Bocldeke: Geen rancune OUESJEIKS KÓPEN OUDE MEESTERS Dr. W. A. J. M. Harkx ,eur -^acteur: L. Leyendekker en administratie-adres Straat 9. Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 -ementsprys '0 per kwartaal; 8,35 per maand. Buuimers 45 cent. .ummer 1H4111 nitreversmaatschappij De Stem B.V., piraat 16. Breda. VRUE ZEEUW DINSDAG 10 DECEMBER 1974 27e jaargang No. 7532 A Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het tekort de postdienst zal in 1975 z'n minst oplopen tot 262 'Ijoen gulden, zeventig 1 'joen meer dan op de rijksbegroting werd ge raamd. Bovendien zullen de overschotten op de andere PTT-activiteiten zover te ruglopen, dat de totale winst van 408 tot 279 miljoen gul den zal slinken. Hierdoor zal de PTT in ernstige financie- au een onzer verslaggevers) DEN' HAAG Het aantal rklozen dat in november 14.500 steeg tot in totaal 60, zoals minister Boers- van Sociale Zaken verle- week reetis hekendmark- is vooral omvangrijk in rd-Brabant, Limburg, en Gelderland. In cmber nam ook het aantal kloze bouwvakkers met toe tot ruim 36.600. In ember van verleden jaar roeg dat aantal nog 21.100 onen. Opvallend is dat de arbeids- 'ktsituatie vooral in de oos- rjke en zuidelijke provin- sterk is verslechterd: lu oosten vooral onider de wrakkers en in het ruiden ra! onder de metaakbewer- Het ziet er met de werkge- nheid in Brabant heel ter uit. Eind november Men maar liefst 25.475 Bra ise mannen en 5.575 Bra ke vrouwen een baan. Dat roer wat de mannen betreft r dan ooit na de oorlog, ft alleen steeg de werkloos- vorige maand met ruim werkzoekende mannen, vraag naar werknemers m ook nog. 20% van alle «loze mannen in Neder- woont in Brabant. Voor «w is dat zelfs 28%%. kl- fma de Feyter in -j ,s Meeft met terugwer- -i j kraeht tot 2 december '«verkorting gevraagd van zijn werknemers, ««raagde verkorting komt 'f nwr dat deze werkne- "kin maar een ^g in de J kunnen werken. tfeitd-*7»11 de afvraag Is -et d 8u Procent van de HlJeJ11 ?eze zeer grote PeDianJI mse aar" ™a?del nog in de natte «OH,!, Voorlopig is de Sorting aange- rj„Jf10r zes weken. Naar if S?g rhter zai het be- t volgen8 bhjven stilligen it va- Jaar de nieuwe .t. aardappelen binnen "raldusT hard geIa® voor ',En rSu mant F- de Fey- s We „k vo°r onze mensen ïon tv "?ar bu's moeten bn 211 n er die al "triest»118 werken, het HtLPS monteurs kl"neniiVen werken om 'ntpark maand™ het de il,Van het bedrijf tejdverkort'6 geTen' kordon jf. zal eld wÓ l hng zal zo r C«!n dat steeds 20 is zullen in ma een De ge- een °p het bedrijf bod Van °m het kI erS. met 4 Ser^" 1 meest met 5angeil e aardappelen kleine de op BUIEN Perioden met zon en hier en daar een bui. Matige tot krachtige aan de kust tot stormachtige wind uit het westen Maximum temperaturen van 6 gra den. STAD EN STREEK Oogsten zonder vierhon derd zieke militairen. Pagina 3 FINANCIËN EN ECONOMIE De koers van Bonn in woelig water. Pagina 6 BINNEN- EN BUITENLAND Eerste Kamer mag ver dwijnen van PvdA en PPR. Pagina 9 Judo (als spel) heilzaam voor „moeilijke" kinde ren. Pagina 10 SPORT Juventus met angst in het hart naar Amsterdam- Pagina 11 RADIO EN TELEVISIE Tweede „Proloog-zaak" in Limburg. Pagina 13 CiARMISCH-PARTEN- KIRCHEN De 17-Jarige Hans Stross, lid van bergred- dingsploeg, is gisteren bij Garmisch-Fa-rtenkirchen le vend onder een lawine van daan gehaald, waar hij 20 uur eerder door was bedolven- Driehonderd redders hadden sedert zondag naar hem en zijn nog vermiste kameraad gezocht. Het tweetal nam deet aan een reddingsoefening en had zich verborgen in gaten van 1,50 meter diep die zij in de sneeuw hadden gemaakt. Daar moesten zij wachten tot zij door honden werden gevon den. De oefening werd echter werkelijkheid toen over een front van 150 meter een lawi ne naar omlaag stortte en Het tweetal onder een laag sneeuw van zes meter bedolf. ringsmoeilijkheden geraken. Met de verhoging van het briefporto met vijf cent kan er alsnog maximaal 65 mil joen worden gevonden. De briefkaarten zullen echter niet duurder worden. Deze mededelingen deed de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, dr- M. van Hui ten, gisteren aan de vaste ka mercommissie. Zijn verklaring dat de tele foontarieven het komende jaar bevroren zullen blijven, maar in 1976 wel verhoogd zullen worden, lokte een sceptische reactie van de communist Dragistra uit: „Berst de men sen tot een telefoonaansluiting verlokken en dan de winst binnenhalen door een tariefs verhoging". Dr. Van Huiten gaf voorts te kennen met de duurdere briefpost weinig moeite te hebben, omdiat 84% daarvan toch zakelijk verkeer -betreft. Het tekort op de post is in zijn zienswijze, eigenlijk een verkapte subsJSie aan het be drijfsleven. De scherpste kritiek kreeg de staatssecretaris te verduren van alle kanten over de buitenbrievenbussen. Hij gaf toe dat deze psychologisch zo onvoorstelbaar slecht gevallen zijn, dat achteraf gezien het niet zo'n best besluit is ge weest en dat voor een bespa ring van slechts tien mil joen. De KVP'er Van Zeil, die evenals de heer Habtmeijer (PvdA) de steeds geringere service van de PTT had ge gispt, vroeg dan ook de buiten brievenbussen maar weer op te doeken. Dr. Van Huiten vond dat moeilijk nu tachtig procent ervan inmiddels is ge plaatst. In dit verband merkte de staatssecretaris op dat alleen Nederland van de buitenbrie venbussen een probleem maakt, zoals ook in ons land de vernielingen aan telefoon cellen, postzegelautomaten, open postkantoren en dergelij ke een euvel zijn, waarvan men in het buitenland nog nooit heeft gehoord. Afschaffing van de zater dagbestelling vormit een con flict tussen dienstverlening en personeelsbelang. Afschaffing zou een besparing van vijftien miljoen opleveren. De heer Hartmeijer koos in dit geval voor het personeelsbelang om dat op zaterdag de zaïkenpost toch niet wordt behandeld- HET bestuur van de Stichting Amsterdams fonds voor de kunst heeft de Multatuliprijs 1974, groot f 6000,- toegekend aan Anton Koolhaas voor diens roman „Vanwege een te re huid". De adviescommissie bestond uit de heren Pierre H. Dubois, Rob Nieuwenhuys en J.J. Peereboom. DE (Aniglfcaanse) bisschop vain Chelmsford in Engeland zal zijn villa v-a-n dertig ka mers inruilen voor een huis met drie slaapkamers als zijn vrouw haar zin weet door te drijven. Zij vindt het huis veel te groot- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Nederland toont veel te weinig belang stelling voor zijn scheep vaart. En dat terwijl Neder lands positie als zeevarende natie op verscheidene fron ten wordt bedreigd. Daar is het verlangen van de opko mende wereld om een be langrijk percentage van de scheepsvrachten door een ei gen vloot te laten verzorgen. Dat betekent minder vervoer voor Nederlandse schepen. De Arabische landen tonen toenemende belangstelling voor de tankvaart. Bij een nieuwe olieboycot zal veel grotere problemen voor onze bevoorrrading opleveren dan verleden jaar het geval was. Het was de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, dr. M. van Huiten, die dit alarm gisteren in de vaste commissie van de Tweede Kamer sloeg. Dr. Van Huiten zei verder dat ook de natio nale scheepvaartzaken te weinig in de publiciteit ko men. „Onlangs is op de Nieuwe Waterweg een volgeladen tanker ternauwernood aan een ramp ontkomen. Ik heb daarover alleen iets gelezen in een vakblad", zei de be windsman. Een order van de Neder landse Scheepvaartunie voor f 450 miljoen aan investerin gen als onderdeel van een totaalpakket van twee mil jard kreeg volgens de staatssecretaris niet veel pu bliciteit. Tenslotte noemde dr. Van Huiten de Nederlandse acti viteiten buitengaats ten be- hoeve van de olie- en gas winning waar ook ter we reld, en in het bijzonder op de Noordzee. „De activiteiten van Nederlandse bedrijven en Nederlandse maatschap pijen, die voor booreilanden zorgen, ze bemannen en voor het transport zorgen, zijn in eigen land nauwelijks be kend". JERUZALEM (Reuter) De Grieks-katholieke aartsbis schop van Jeruzalem, mgr. Hi- larion Capucci, is gisteren in Jeruzalem veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan hulp verlening aan Arabische guer rillastrijders in Israël. Voordat de diriie rechters zich hadden teruggetrokken om zich te beraden over het vonnis stond de 5-2-jarige geestelijke leider van 4 a 5.000 Grieks-Katholieken (mel- chieten) in het gebied van Je ruzalem op en sprak een ge bed. De aartsbisschop was met name schuldig bevonden aan het smokkelen van 85 kg ex plosiever», handgranaten en machinegeweren uit Libanon raaair Israël voor gebruik bij guerrilla-aanvallen, en van het onderhouden van contacten met agenten van El-Fatach. De verdediger van de aarts bisschop verklaarde dat het proces van politieke aard was. Hi(j vergeleek de activiteit van Capucci met die van d<e jooit verzetsstrijders die tijdens de periode Van het mandaat de Britten bestreden, lang voor dat de staat Israël was uitge roepen. UTRECHT (ANP) Het Centraal bestuur van de lan delijke Huisartsen Vereniging heeft een „confrontatie" tussen Mgr. Capucci VEENENDAAL (ANP) Een flink aantal leerlingen van de Veenendaalse Iehtus- mavo dreigt van school ge stuurd te worden, omdat ze vorige week spijbelden om het optreden van het Farce-Ma- jeur team te kunnen bijwo nen. Mavo-directeur C.J.H. de Vries heeft de ouders van de kinderen een brief geschreven waarin hij het gedrag van de spijbelaars een „bewuste op stand tegen het gezag noemt". De directeur is van plan itren-g te streffen. In overleg-met de leraren ls besloten dat alle spijbelaars zaterdagmorgen van 8 tot 12 uur voor straf op school moes ten komen. Komen ze niet dan worden ze niet meer tot de lessen toegelaten. (Van onze correspondent) UTRECHT Binnen tien jaar krijgen alle ruim 3.000 t.-k. pastorale werkers priesters, diakens en leken een cao en een beroepscode. Deze nieuwe rechtspositierege ling geeft de pastor recht op de in ons land gebruikelijke voorzieningen bij arbeidsonge schiktheid en ziekte. Voor het zover is, moet ech ter eerst de wet worden ge wijzigd, die „arbeid van over wegend geestelijke aard" uit sluit van de sociale werkne mersverzekering. Vanuit het interkerkelijk contact in over heidszaken is de sociale verze keringsraad verzocht staatsse cretaris Mertens (Sociale Za ken) te adviseren de wet te wijzigen. Verwacht wordt dat dit volgend jaar zal gebeu ren. Dit is gistermiddag In Utrecht meegedeeld. Tot nu toe werden de socia le lasten door de kerk zelf betaald, maar het wordt voor parochies en bisdommen steeds moeilijker en waar schijnlijk weldra onmogelijk voor de zieke, arbeidsonge schikte of werkloze pastorale werkers financieel behoorlijk op te komen. Deze nieuwe re geling, waartoe mgr. De Vet reeds tien jaar geleden de suggestie deed, wordt des te dringender, nu er steeds meer gehuwde pastorale werkers komèn. de huisartsen en staatssecreta ris Hendriks van volksgezond heid afgelast. Het was de be doeling, dat op een daartoe belegde bijzondere ledenver gadering vanavond in Utrecht over de structuurnota gezond heidszorg zou worden gedis cussieerd. De vergadering gaat wel door, maar de artsen gaan nu spreken over acties tegen het wetsontwerp van staatssecre taris Van Rooijen van finan ciën dat een eind wil maken aan de fiscale aftrekbaarheid van het voor de waardevast heid van hun pensioenen be stemde gedeelte van de pensi oenpremies. De pensioenkwestie zit huis artsen en specialisten zoals gemeld bijzonder hoog. Ze vinden het wetsontwerp vol komen in strijd met afspraken met vorige regeringen en ook met dit kabinet en ze hebben al aangekondigd, dat hun ta rieven aanzienlijk verhoogd zullen moeten worden als de plannen doorgaan. Volgens LHV-voorzitter S, van Randen is er sprake van een vertrouwenscrisis. In zo'n situatie heeft een gesprek met staatssecretaris Hendriks vol gens de LHV geen zin. Vol gens hem heeft staatssecretaris Hendriks „alle begrip" ge toond voor deze opstelling van de LHV Ook een afdeüng van Ce ko ninklijke Nederlandse Maat schappij tot bevordering der Geneeskunst heeft om dezelf de reden een afsnraak met staatssecretaris Hendriks afge zegd. Het gaat om het district dat de afdelingen Arnhem en omstreken, Doetinchem, Niime- gen en omstreken, Tiel en Wa geningen omvat. De staatsse cretaris zou morgenavond voor dit district een inleiding hou den over de structuurnota ge zondheidszorg. Het afdelingsbestuur heeft hiertoe ,,in overleg met en op dringend advies van" het hoofdbestuur van de KNMG besloten. Ook op de vergade ring zal nu de nensloennrob'e- matiek aan de orde worden gesteld. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De Terneu- zense gemeentepolitie heeft het afgelopen weekend een gevoelige tik uitgedeeld aan de lokale drughandel. Door een toevallige auto-controïe kwam de politie zestig kilo verdovende middelen op het spoor. Er werden zeven arres taties verricht. Een- routine-onderzoek van een auto, van een bij de Tei- neuzense politie bekend staan de vervoerder van verdovende middelen, leverde diezelfde politie zaterdag nog een flink weekend-karwei op. De belo ning van het overwerk was echter niet gerinlg. Na een zevental arrestaties legde de politie beslag op 47 kilo mari huana, 15,5 kilo hash, 10 a lb gram cocaïne, 2 a 3 gram he roïne, 150 gram hasholie, een revolver en driehonderd patro nen. De verdovende middelen hebben een geschatte waarde van 75.000 gulden. Het groot ste deel van de drugs was via België Zeeuwsch-Vlaanderen binnengekomen. (Zie ook elders in deze kramt) (Van onze hengelsportmedewerker) ZIERIKZEE Dank zij de doorlaatcaissons in de storm- stuwdam in de Oosterschelde zal de rijk gevarieerde visfau na in de Oosterschelde hehou den blijven. Het verlaagde ge tijver schil met een meter lie tekent zelfs dat er veiliger in het rustige Oosterscheldewater gevist kan worden. Alle zeevissoorten die nu op de Oosterschelde gevangen worden, zullen ook na de bouw van de stormstuwcais- sondam voor de sportvissers beschikbaar blijven. Ook de aasvonrziening wordt gered omdat verwacht mag worden, dat minstens 3 tot 500.000 kg zagers en zeepieren per jaar gestoken kunnen worden. Dit zijn enkele belangrijke conclusies van de bekende bi oloog dr.R. Boddeke van het Rijksinstituut voor Visserij- onderzoek IJmuiden in een vandaag verschenen beschou wing in liet officiële orgaan van de Nederlandse hengel sport. (Vervolg op nag. Stad en Streek) (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM De staking bij Meelis Transport in Bergen op Zoom> waaraan werd deelgenomen door een ruime meerderheid van de on geveer zeventig chauffeurs, is voorbij. Directie, vervoersbon- den NVV, NKV en CNV en werkgeversorganisatie NOB- wegtransport bereikten gister middag een volledige overeen stemming over de invoering van de cao-beroepsgoederen- vervoer op 1 januari voor alle werknemers. Directeur Do Meeus moest daarbij zijn eis dat op basis van persoonlijke voorkeur in zijn bedrijf zowel de huidige regeling als de cao moest kun nen worden toegepast, laten vallen. Dat gebeurde na uit voerig overleg tussen alle par tijen. De vervoersbonden dwongen bovendien nog een aantal se cundaire voorwaarden af. In de eerste plaats zal voor de werknemers die geen gevolg gaven aan de stakingsoproep een gewenningsperiode van drie maanden worden gehan teerd- Voor hen zal uitgere kend worden of ze in die drie maanden o-p basis van de cao minder zouden hebben ver diend als volgens het huidige systeem. Ze mogen daarna kiezen tussen bijbetaling of verdere toepassing van de cao die ook voor hen vanaf 1 ja nuari loopt. Afwijzing van de cao betekent dat ze het bedrijf zullen moeten verlaten. Tweede eis van de bonden was dat tegen de stakende chauffeurs geen rancunemaat- regelen zullen worden geno men. Ook die eis werd inge willigd. Verder deed de direc tie de toezeggingen dat er geen verandering zal komen in de werkpakketten van de chauffeurs en dat de maandag, waarop werd gestaakt als niet- gemelde snipperdag zal wor den doorbetaald. De bonden zullen de stakende chauffeurs over deze dag 35 gulden sta- kingsgeld uitkeren. KOEWEIT-BEIROET (ANP) De afgelopen dagen zijn beroemde schilderijen ter waarde van enkele miljoen guldens verkocht aan olie sjeiks en rijke behandelaren in Koeweit. Daar vond de eer ste kunstveiling plaats die ooit in een land aan de Perzische Golf is gehouden. De veiling, een idee van de Londense kunsthandelaar Roy Miles, was een groot succes: schilde rijen uit de periode van liet begin van de zeventiende tot het e'nd van de achttiende eeuw (waaronder werken van Reynolds en Gainsborough) gingen vlot van de hand. Zelfs zwaargeslu'erde haremvrou wen boden en schreven che ques van zes cijfers uit. Ook andere kunsthandelaren heb ben inmiddels veilingen aan gekondigd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1