luist NES ANKER 2a- d het leven rouw. hele woonwijken van tilburg weggelaten Kaarten over vliegbasis „misleidend" MOND- EN KLAUWZEER TEISTERT DELEN VAN BRABANT EN ZEELAND Vrouw vermoord in Rotterdam V ennootschaps- belasting nog niet omlaag 11150 JAAR Tilburgse wethouder woedend Bieten oogsten op luchtkussenvoertuig SINT NIET ROYALER ÖAN VORIG JAAR Gevangenis bewaarders dreigen mei massaal ziek-melden Vaiièmcj Bromfietser in vlammen overreden PIONIERPASSEERT JUPITER ONGEDEERD BIJNA HELFT NEDERLANDERS VOOR NALEVING HUIDIGE ABORTUSWET Al 70 miljoen voor „Geven voor leven" kollektie kleding Ie wintermaanden DA'S MODE CLINGE I Schipper dood l'la aanvaring te Pieters amandelen moeten eruit l^maatr!ng,Ckondigde reSe" I "«w ls £esteld, heeft de I J? !"et to"5 verleid Inbraak Loon- en prijsstop in Denemarken Belgische Wel meer aftrek voor middenstand Erkenning Opgeklaard Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx juofdredactêurU Ueijendekker rtie. en administratie-adres J®uwstraat 9. Temeuzen. tel. (01150)-79 20 fSTpa"Wartaal; 8,35 per maand, nummers 45 cent. I rtirMiummer 1114111 o Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., 1 «erstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW WOENSDAG 4 DECEMBER 1974 27e jaargang No. 7527 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. iE - Tel. 01140-2141 :en - scharen - enz. Boormachines SCHAP Slijpmachines Zagen >r vakman en hobby Vi jaar 10-3240. SAET BORG DNDER BONT GEN N S IN ZWART,, MARINE, N. uw familieleden op de hoogte van en voorkomen. )rmatie, schrijf of bel dan. Euro- '2- staat bijna voor niets. Maar waar (Van een onzer verslaggevers) TILBURG „Je reinste misleiding!". Dat noemt het Tilburgse gemeentebestuur het vorige week openbaar gemaakte rapport over de lawaaibelasting rondom de vliegbasis Gilze-Rijen. Er is volgens Tilburg door de on derzoekers van de Stichting Lucht- en Ruimtevaartlabo- ratoriiun onjuist kaarten- I materiaal gebruikt. Daardoor zijn zeker 5000 Tilburgers (1500 woningen) van de kaart verdwenen, zijn maar liefst ztfn 9000 geplande I woningen zeker 20.000 I mensen en woonwijken I weggelaten of op heel andere I plaatsen terecht gekomen, en I is een heel industrieterrein I enkele kilometers verscho- Iven. I ..Er is met de pet naar ge joold. Wij zijn diep geschokt hoor wat er blijkbaar op het ogenblik in ons land allemaal mogelijk is op dit gebied". Al ias een woedende en zeer verontwaardigde Tilburgse wethouder F. Mannaerts. Het Tilburgse gemeentebe- mr wil zo spoedig mogelijk, men met het bestuur van »t stadsgewest, tegen dit rap port gaan protesteren. .Een officieel rapport, dat in - We™ van de afdeling we- l'wschappelijk onderwijs van I et ministerie van Defensie en I t'Jksverdedigingsorganisa- »h 'S En da* is s seerd °P ondeugdelijke ■ml' waaLdo°r het er alle- lh t jVee' nnindier ernstig udt- E'dan straks de werkelijk- Eaat worden, als het Jt u s9uadron naar de Jegbaais Gilze-Rijen zal wor- 5 verplaatst. In het gunstig- ï/n dubben de heren in r z'ch ernstig vergist. Tsl aet ongunstigste (Vervolg op pag. 3) ge- —DAM (ANP) In ingang van het ia gisteren een gezonken. De T v. Remmerden |Z;in" °m het leven, vrouw en kind konden n gered en zijn overge- i- Jaa.T act Leger des 3luSDijkenisse. (Van een onzer verslaggevers) GOES-DEN HAAG Met ingang van vandaag is het in zuidwest-Brabant en Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen vol strekt verboden ook maar één koe, kalf, varken of welk stuks vee ook te vervoe ren. In deze gebieden moet alle vee onmiddellijk in qua rantaine op de stallen van de bedrijven. Vanaf vandaag kunnen veehouders en boe ren ook op korte termijn een ploegje veeartsen op liun be drijf verwachten, die alle dieren komen inenten. Oorzaak van dit alles: sinds 22 november is in Bel gisch Vlaanderen vanaf Wuustwezel tot aan Kallo op diverse plaatsen de zeer be smettelijke virusziekte mond- en klauwzeer uitge broken. En sinds eergisteren is dezelfde ziekte ook uitge broken op twee bedrijven in zuidwest-Brabant: in Ruc- phen en Achtmaal. „De ziekte heerst in heftige mate. De virus, dis de ziekte op dit moment veroorzaakt, is een van de agressiefste die be kend zijn". Dit verklaarde gisteren op een persconferen tie dr. J. Tesink, directeur van de gezondheidsdienst voor dieren *e Goes. De maatregelen zijn van kracht geworden door een ministeriële beschikking, die gisteren is uitgevaardigd. Dit is gebeurd op advies van de veeartsenijkundige dienst en de gezondheidsdienst voor dieren iin Noord-Brabant en Zeeland, (vei "volg op pag. 3). (Van onze redactie buitenland) MOUNTAIN VIEW De Amerikaanse ruimtesonde „Pl- onier-11" blijkt de reis door de stralengordel van de pla neet Jupiter goed te hebben doorstaan Ben zwak radiosignaal dat gisternacht te Mountain View in Califomië wend ontvangen, toonde aan dat het onbemande station de passage door dit ge vaarlijke gebied heeft over leefd. De „Pionier-lil" die 20 maanden geleden de aarde verliet, passeerde Jupiter op een afstand vam 42.000 km met een snelheid van 172.000 km. per uur, en stuurde o.a. deze foto naar de aarde- Hier op zijn diuidelijik de niragen van de weerzones te zien. Hoewel de „Pionier-lil" zijn uitzendingen imet 2.048 deeligegevens per seconde over de straling, de magne- tosfeer en die lichtsterke van Jupiter heeft hervat, kan het zijn diat enkele van de 13 instrumenten door de straling zijn beschadigd. De „Pionier-11" is nu op weg naar Saturnus, gebruik makend van die aantrekkings kracht van Jupiter. D'aar wordt de sonde iin 1S79 verwacht. ■Hjlpir»: In de Hoekse Waard zijn gistermiddag proeven genomen om op de drassige akkers bie ten te laden met dit luchtkus sen-voertuig. Ir. M- Dieleman, hoofd buitendienst van de Sui kerunie in Roosendaal was erg tevreden over het resultaat. Zijn grootste vrees, dat de lucht weg zou lopen in de hier en daar metersdiepe sporen, is niet bewaarheid. „Wij hebben dit luchtkus senvoertuig op proef gebruikt om bieten te laden. Er gaan zo'n vijftien ton bieten in. Of we in West-Brabant deze luchtkussen-lader gaan gebrui ken. is nog niet bekend. Maar is er behoefte aan. dan zal er zeker ook in West-Brabant mee gewerkt worden", aldus ir. Dieleman. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Mr. Pieter van Vollenhoven is gisteren voor enkele dagen in het Juli- ana-ziekenhuis te Apeldoorn opgenomen. Zijn amandelen moeten geknipt worden. (ANP) Sin- IL» vbIi'L 'aar niet royaler l#«85V>, jaar' De beste" Itrlanl' S' di« door de I 'tairht gelen 'n het voor- L'ledL n te kopen dan 1 -™en Jaar At algemene indruk, tkewf3'3® bii de grote 'Sen °Plevert. De 11 statu Z'In overigens door San. „Teer traaS en laat ":ft orm 5 ;ornen en het is ^gelijk, dat de laatste handle n voor Het heerlijk i.( n°g een verbetering "ta l'eiko°Pbeeld zullen ^elgoedimporteurs en detaillisten zijn erg tevreden: hun verkopen zijn in omvang minstens even goed als verle den jaar of beter. Dit on danks de gestegen prijzen van speelgoed. Bii het grootste juweliersbe drijf in ons land komen er dit jaar aanmerkelijk minder klanten in de winkel, maar is het bedrag van de verkopen hoger dan verleden jaaT. Dit geldt ook de aankopen van de jeugd, die de laatste tijd tot de betere klanten vain de ju weliersbranche moet worden gerekend. Men brengt dit in verband met de gestegen jeugdlonen. De sterk gestegen platenverkoop wordt eveneens in verband gebracht met de hogere jeugdlonen. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM In haar huis in Rotterdam-Spangen is gistermorgen de 48-jarige Ger- trud Behr met een mes om het leven gebracht. De politie ar resteerde haar man, de 51- jarige bottelaar H. van H.., die ervan wordt verdacht zijn vrouw bü een echtelijke twist om het leven te hebben ge bracht. Hij ontkent dit ech ter. De vrouw werd dood in de gamig gevonden dioor haar 17- jardlge zoon- Op diait mioimenit lag de echtgenoot in het huis te silapen. De jongen waar schuwde de politie Maanidlaig is het ldjk van de 61-jarige J. Walter aangetrof fen in de keuken van zijn woning aan de Haarlemmer weg in Amsterdam. De buren h-adiden de man al een week niet gezien. Ben van hen waarschuwde de politie niaidat hij on/tdiekt had diat het slot van de huisdeur van de wo ning was geforceerd. Volgens de politie was het huis over hoop gehaaid. KOPENHAGEN De Deense regering wil voor het hele ko mende jaar een loon- en prijs stop afkondigen om de toene ming van de werkloosheid en de verslechtering van de eco nomische situatie tegen te gaan. Dit is de kern van een pakket crisismaatregelen dat premier Hartling heeft gepre senteerd aan het Deense parle ment. hioil en een Slecht hart- De inbraak in de woning werd geplaagd raa het overlij den vain het slachtoffer. De daders wanen vermoedelijk enkele jongens Het lijk van de vrouw met daaraan vastgebonden het lijk je van een meisje, die 28 no vember zijn aangespoeld aan het strand te Wassenaar, zijn afkomstig uit België. Het wa ren de 42-jarige mevrouw Re- gine A. H. van der S. en haar tweeëneenhalf jarig dochtertje Maryvonne uit Jemelle in de provincie Namen. De vrouw heeft, ailldus de Wassenaarse politie, 19 no vember hiaair woning verlaten en iis per tax,i met haar doch tertje naar net station in Na men gegaian. Vandaar af ont brak elk spoor. Haar echtge noot heeft toen 'bij de gendar merie aangifte gedaan van de verdwijning. De vrouw was depressief en er waren huwe- lij ksmoed'li j khediein- DEN HAAG (ANP) De bewaarders in gevangenissen en andere inrichtingen van justitie vrezen de dupe te worden van de humanisering in het gevangeniswezen en dreigen hier en daar met „ac ties". „Er zijn plaatsen in het land waar de bewaarders zich massaal ziek zullen melden wanneer hun geen duidelijk heid wordt verschaft over hun situatie. In een normaal be drijf was er allang ge staakt". Deze waarschuwing laat M.H. Wunderink, bestuurder van de algemene bond van ambtenaren, horen in het jongste nummer van „Kri". het blad van de reclasserings- instellingen. Wunderink be hartigt de belangen van perso neel bij justitie. De bewaar ders voelen zich te onzeker om nog langer te doen of er niets aan de hand is, aldus Wunderink. (Van onze parlementaire redacteur) DEIN HAÏiG Tussen de KVP-fractie en minister Dui- senberg (Financiën) komt het niet tot een conflict over de door de KVP gewenste verlaging van de vennoot schapsbelasting. Ook al wordt vandaag toch de KVP-mo- tie, waarin om die verlaging gevraagd wordt, aangenomen, dan nog gaat de vennootschapsbelasting voorlopig niet om laag. Minister Duisenberg heeft weliswaar de kamer „met grote klem" ontraden de motte aan te nemen, maar hij zal geen pro blemen maken noch krijgen als de Kamer dat advies niet op volgt. Want KVP-aanvoerder Van Amelsvoort en minister Dui senberg vonden elkaar gisteren in de toezegging van de be windsman, dat de wensen van de KVP (verlaging van de ven nootschapsbelasting en investeringsaftrek ook over bedrijfsma- chines) niet vergeten zullen worden, wanneer het kabinet zich in de eerste maanden van het volgend jaar onverhoopt weer zou moeten beraden over een nieuw pakket economische maat regelen. Vooralsnog een gevaarloze toezegging, want het is door niemand te voorspellen of en wanneer een nieuw maatrege lenpakket samengesteld moet worden. Maar Duisenberg had voor de KVP-fractie méér te gemoetkomingen. Het kabinet zal het wetsont werp zelfstandigenaftrek voor kleinere zelfstandigen dat zojuist bij de Kamer is inge diend wijzigen. En wel im de geest van het KVP-voorstel om de aftrek te laten gelden tot winsten van f 50.000 a f 55.000. Het ingediende voor- Stel gaat tot f 40-000, waarbo ven geen aftrek meer wordt verleend. Nog meer goodwill kweekte minister Duisenberg met zijn erkenning, dat het bedrijfskli- maat in ons land verbeterd moet worden. „Ik stel met klem, dat de recessieve ont wikkeling in ons land en daar mee verband houdend het ge brek aan vertrouwen en het pessimisme bij het bedrijfsle ven de regering met zorg ver vuld. Herstel van vertrouwen is bepaald nodig en ook dat het snel gebeurd. Over dat uitgangspunt is er tussen het kabinet en de KVP geen ver schil van inzicht De verschil len gaan slechts over het ge bruik van bijsturingsinstru menten". Van Amelsvoort reageerde op de uitlatingen van Duisen berg zeer positief: „De motie heeft dus invloed. In mijn op vatting is er nu geen politieke DEN HAAG (ANP) Iets minder dan de helft (47 pet) van de Nederlandse bevolking vindt dat de minister van Jus titie ervoor moet zorgen dat de thans nog geldende abor tus-wetgeving wordt nage leefd. Veertig procent meent dat de minister dat niet moet doen en 13 pet heeft geen mening. Dit blijkt uit een Nipo-onder- zoek onder 1035 mannen en vrouwen. Onder mannen en vrouwen is het percentage dat voor na leven van de abortus-wetge ving is gelijk, 47 pet. Bij dege nen die voor niet-naleven zijn- zijn de mannen in de meer derheid (43 pet) tegenover de vi ouwen (38 pet). Onder hen die geen oordeel hebben ligt deze verhouding: mannen 10 pel en vrouwen 15 pet. Het percentage van hen die de abortus-wetten willen laten naieven is het grootst onder gereformeerden (70 pet) en rooms-katholieken (54 pet.). Naar politieke voorkeur ligt het percentage dat voor nale ven is het hoogst onder ARP- stemmers (74 pet), dan volgen mensen die stemmen op KVP (61 pet)- CHU (55 pet), WD (49 pet), PvdA (42 pet) en PPR (35 pet). zaak maar slechts nog een tac tische zaak aan de orde. Ik moet mij afvragen op welke wijze mijn motie een maxi maal effect kan hebben. Het is zeer positief dat de minister uitdrukkelijk heeft gezegd, dat hij de bezorgdheid over het ondernemingsklimaat deelt en het streven naar verbete ring van dat klimaat". Van Amelsvoort voegde eraan toe, dait zijn vertrouwen in minis ter Duisenberg „eerder ver sterkt dan verzwakt" was. Met die uitlatingen is de politieke hemel rond de belas tingplannen en de economische maatregelen van het kabinet wel volledig geklaard- De lont Is nit het kruitvat. In die sfeer konden minister Duisenberg en zijn staatssecretaris Van Rooijen het zich dan ook ver oorloven alle zeventien inge diende moties van de hand te wijzen, plus nog een stuk of wat amendementen. Het ziet er naar uit, dait vandaag slechts een enkele gevaarloze motie of een niet verstrekkend amendement zal worden aangenomen. De WD-fraetie maakt met het wijzigingsvoorstel tot veria ging van de loon- en inkom stenbelasting met minimaal f 105 en maximaal f 410 mil joen geen schijn van kans. Het amendement van Schol ten (CHU) en Vermaat (ARP) gericht op het verkrijgen van een iets grotere belastingver lichting voor de middengroe pen (totale kosten van het amendement f 70 miljoen) staat er iets beter voor, maar zal toch waarschijnlijk door hei ontbreken van voldoende KVP-stemmen voor dat voor stel, niet haalbaar blijken. HILVERSUM (ANP) De actie „geven voor leven" heeft tot dusver 70,1 miljoen opgele verd voor het onderzoek naar de bestrijding van kanker bij kinderen. Het bedrag zal van avond symbolisch worden overhandigd in een uitzending van de NCRV-televiaie. REGEN Veel bewolking. Plaatse lijk regen of motregen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur rond 11 graden. STAD EN STREEK Aardappelziekte beiaagt boeren. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Druk op regering Rhode- sië om tot vergelijk met Engeland te komen. Pagina 9 Kwaliteit garantie voor overleving. Pagina 10 Bredase tenor zong nog samen met Pisuisse. Pagina 11 SPORT Arie Haan in conflict met manager Kraay. Pagina 12 RADIO EN TELEVISIE Blinde zanger Feliciano als acteur. Pagina 13 (Van onze correspondent) KRUININGEN Op rijks weg 58 nabij Kruiningen is dinsdagmorgen de 16-jarige scholier J.J. Dalebout uit Waarde dodelijk veronge lukt. Het ongeluk ontstond door dat een scholier uit Kruiinki- gen naast zijn bromfiets op het fietspad zijn regenkleding stond aan te trekken. J. Dale bout naderde ook op zijn brom fiets en raakte de Krud- ninger, waardoor bij begon te slippen en daardoor op rijks weg 58 werd geslingerd, waar de brommer en de jongen in brand vlogen Een vrachtauto, bestuurd door J.H.M-S- uit Amsterdam bemerkte dit te lia-at en reed over de jongen heen. Hij is tar plaatse overleden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1