9 Benzine op vrije markt duurder Minimumloon 5,3% omhoog Miljoen Nederlanders lichamelijk gehandicapt OPNIEUW MEER ZIEKTEVERZUIM Gruijters noemt nieuw huurbeleid goedkoper Schoolvakantie in Zeeland en volgend jaar van 27 juni - 8 Brabant augustus Geneeskundige inspectie wil procesverbaal tegen Le Compte DIGEN Boersma: Vraag in november sterk gedaald RANTE ./H.T.S.) PERSONEEL BEZET IIDENSE FABRIEK Politie kan rijbewijs dronken fietser innemen LAMP BRANDT 73 JAAR Brood tekort in Engeland M 3-5 - BREDA SOJOEZ-16 DE LUCHT IN Protest tegen apartheid Villa's in brand Jood ontsnapt uit gevangenis in Sovjet-Unie OPGELEGD Vluchthaven VRACHTAUTO GESTOLEN IN MIDDELBURG ZATERDAG 30 NOVEMRcp, neeskunde ontstaat op korte laantekening of een isotopen- rden gaarne verstrekt door dr. Nucleaire Geneeskunde, tel. n aan het Hoofd Personeels- epe van nr. S 91 elminasingel 33, fa e, Internie, Neurologie/Psy- itiekamers. en aan het Hoofd Personeels- ippe van nr S 92 elminasingel 33, la I pire-teWDr W A. J. M. Harkx jocfdredacteur Leijendekker -factie- en administratie-adres 1 {jjeuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150) - T9 20 I ihnnnefflentspr^s V m 70 per kwartaal; 8,35 per maand. t nummers 45 cent. fWfonummer 1114111 v Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., j^gerstraat 16, Breda. n ZEEUW DINSDAG 3 DECEMBER 1974 m)V 27e jaargang No. 7S-26 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. ROTTERDAM (ANP) Ondanks de enorme voorraden olieprodukten, die overal in Europa lig gen opgeslagen, zijn de vrije-wereldmarktprij- zeai van sommige pro- dukten aan het oplopen. In Rotterdam, een van de belangrijkste centra van de vrije markt, wordt nu 177 Ameri kaanse dollar per ton su- perbenrieie gevraagd. Dat is dollar of 6 meer dan per 1 oktober. Ook de stookolie wordt duurder: van 64 dollar in oktober tot 71 dollar nu. Volgens een Rotter damse groothandelaar is de prijsverhoging het gevolg van het feit dat vele raffinaderijen ver onder hnn normale capa- oiteit produceren. Daar door zou «r een zekere krapte in het aanbod van stookolie en benzine zijn ontstaan. Gasolie daarentegen blijkt er nog meer dan voldoende te zijn. hei geen tot uit drukking komt in de prijzen: 91 dollar in ok tober en 88 dollar nu. In kringen van de Ne derlandse olie-kidustrie bevestigde men dat de raffinaderijen aanzien lijk (ca. 30 procent) minder dan normaal pro duceren. Dit werd gewe ten .an ee« sterk ge daalde vraag (zacht weer. economische re cessie) in vooral West- Duitsland, de grootste klant van de Rotterdam se raffinaderijen. De houders van witte benzinepompen zeggen log niets gemerkt te hebben van het duurder worden van benzine. Zij rijn dan ook siiet van plan hun eigen prijzen ie verhogen. DROOG bewolking maar droog. Matige aan de kust af en toe krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen. Maximum temperatuur rond 11 ora- den. STAD en streek Energiecrisis had weinig invloed op verkeer. Pagina 3 vetiaal bij inpoldering "«elbanken. Pagina 5 fiNANCIëN EN economie Amerikanen nog niet on- dersteboven van naiiona- 'a'ies door Saoedie- A,ibië- Pagina 'INNEN, en "üteniand 'ussisch duo oefent in de - Pagina 9 uss.el alleen nog voor der'fe- Pagina 11 'Kirt dpr|liSj'n ^oninOlijke Ne- bse Schaakbond. Pagina 13 RAD|° EN TELEVISIE %tn ü!6 Boskabouter Z*{ '°en Jan van Zich VPrt/özsIM^ 15 DEN HAAG (ANP) Per 1 januari gaat het minimumloon met ruim 5,3 procent omhoog. Het is het gevolg van de wette lijk voorgeschreven halfjaarlijkse aanpassing aan de loonont wikkeling, ditmaal over de periode eind april 1974 - eind okto ber 1974. Dit leidt o.a. tot de volgende verhogingen: per maand van 1190,80 tot 1254,50; per week van 274,80 tot 289,50; per dag van 54,96 tot 57,90. De bedragen van het minimumjeugdloon voor werknemers van 15 tot en met 22 jaar gaan per 1 januari eveneens omhoog. Er is een kans op een extra verhoging van het minimum loon. Aan de Sociaal-Economische Raad is advies gevraagd over een bijzondere verhoging in verband met de in het recente ver leden opgetreden achterstand. VOORBURG (ANP) Van de Nederlandse bevol king van vijf jaar en ouder blijkt 8,7 pet. lichamelijk ge handicapt te zijn, hetgeen neerkomt op ruim een mil joen Nederlanders. Dit blijkt uit een onder zoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft inge steld onder 55.367 Nederlan ders. Het werd gedaan op verzoek van de ministeries van CRM, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Milieu hygiëne, die tevens de finan ciering op zioh hebben geno men. Het onderzoek heeft plaatsgehad in de periode augustus 1971 - november 1972. De resultaten van het onderzoek zullen in zes delen worden gepubliceerd. Van de jongeren van 5-24 jaar is krap twee procent lichamelijk gehandicapt, van de mensen boven de 75 jaar ruim 35 pet. Onder oorzaken speelt ziekte (incl, ouderdom) een bijzonder grote rol: 80,2 pet. is louter daardoor gehandi capt. Daarna volgen ie volg orde van frequentie oingeval en vanaf geboorte. Bij d» functiestoornissen ten gevolge van een ongeval blijkt het verkeer het groot ste aandeel te hebben. DEN HAAG Het ziekte verzuim in ons land neemt nog steeds toe. Het verzuim percentage was in het derde kwartaal van dit jaar acht pet. voor mannen en tien voor vrouwen. In het derde kwar taal van 1973 waren deze per centages 7,5 voor mannen en 9,1 voor vrouwen. De stijging blijkt ook uit een overzicht over de eerste drie kwartalen van dit jaar. Het Centrall Bureau voor de AL 163.000 WERKLOZEN Min. Boersma. Het Sovjet-ruimteschip Sojoez-16 ging gisteren de lucht in om te oefenen voor de koppeling volgend jaar aan een Amerikaanse Apollo. (Zie ook elders in dit blad). (Van onze correspondent) UDEN Dezes personeels leden van een kleine fabriek van elektrische apparatuur, Trans-Electron in Uden, hou den sinds maandagmorgen het bedrijf bezet- De actie is geor ganiseerd door het plaatselijke comité Arbeidersmacht. De bezetters eisen onder meer het ontslag van de be drijfsleider; de volledige nale ving van de eao-kleinmetaal, een betere beveiliging van de machines, waarmee ze moeten werken en een opslag van f 108,- per maand met terug werkende kracht tot 1 januari van dit jaar. De directeur van het be drijfje, dat bedrading en scha kelaars toelevert aan andere fabrieken, de heer A. van Wijngaarden, toonde zich ver rast: „Ik wist niet dat er pro blemen waren". Hij zoekt nu een adviseur op het gebied van arbeidsverhoudingen. ROME (UPI) De ItaM aairise rugbybond heeft die tournee vain het Zuidafrikaan- so rugbyteaim „De Springbak- ken" afgelast alls protest tegen de Zuidafrikaanse apartheids politiek. NIMES (AFP) In de Ce vennes, in het Franse departe ment Gard, zijntweevilla'sin ment Gard, zijn twee villa's in brand gestoken door leden van de beweging van Zuidfransen die tegen de komst van bui tenlanders aiin. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het ge registreerde aantal werklo zen is in november opgelo pen tot 163.000. Dit heeft minister Boersma (Sociale Zaken) gisteren in het pers centrum Nieuwspoort in Den Haag gezegd, waar hij een expositie over het werk van zijn ministerie opende. Het getal van 163.000 be tekent dat de arbeidsreserve in november met 14.500 per sonen is toegenomen. Over de maand oktober was de stijging nog 10.500. De minister had nog geen voorlopige cijfers van de vraag naar personeel, maar zei wel dat de vraag in elk geval sterk gedaald is ten opzichte van eind oktober. Toen was de vraag 65.308. Minister Boersma zei diatt het afgelopen jaar 600-000 mensen bij de arbeidslbureaius ingeschreven zijn ais werkzoe kende. Door directie bemidde ling van de bureaus ziljn 200 000 van hen weer aan werk geholpen, zei hij. Van de groep moailijik plaatsbaren zijn er het laatste jaar bjna 6 000 weer aan het werk geko men via de kanalen van die arbeidsvoorziening. De minister toonde zdidh zeer tevreden over de experimen ten met heit airbeddisibuireau- nieuiwe-stijl, waarmee o.a. in Terneuzen is begonnen. Over een halfjaar zuilen de resulta ten van de proef met dit sys teem voor de arbeidsbureaus zover zijn ontwiiikikeiid, dat aan verdere uitbreiding daarvan kan warden gsdiaobt, aflldius de minister. MOSKOU (Reuter) Een Moskouse jood die op 10 no vember de Moldavische hoofd stad Kisjinew werd gearres teerd en veroordeeld tot een korte gevangenisstraf, is uit de gevangenis ontsnapt, omdat hij voor zijn leven vreesde- Dit staat in een verklaring die wan de betrokkene, de joodse activist Lev Gendin, af komstig zou zijn. De 33-jarige technicus Lev Gendin verloor zijn baan, na dat hij drie jaar geleden toe stemming gevraagd had voor emigratie naar Israël. (Van een onzer ver slaggevers) OOSTERHOUT Een fietser werd dezer dagen op een avond aangehou den door de Oosterhout- Se politie. Hij had ken nelijk een en ander ge dronken, want de agent vroeg hem in het beken de zakje te blazen. De fietser sputterdb nogal tegen, waarop hem werd voorgehouden: houdt u zich nu maar rustig, want ik kan uw rijbe wijs tijdelijk innemen. Op het eerste gezicht lijkt dit een wonderlijk „dreigement". Maar het is volgens de politie wel degelijk uitvoerbaar. Want het 1-november- wetje is van toepassing op eenieder die „een voertuig" bestuurt. En daar valt ook een fiets onder. LONDEN 33 000 arbei ders van 190 grote Britse broodbakkerijen zijn vanoch tend officieel in staking ge gaan voor betere lonen. In normale omstandigheden pro duceren hun bedrijven 75 pro cent van het brood dat in Groot-Brittannië gegeten wordt. Het is duidelijk, dat de meeste Britten nu een alterna tief zullen moeten vinden voor het vele brood dat ze dagelijks verorberen. De 33.000 arbeiders weiger den zondag ail overuren te ma ken, zodat de meeste bakkers winkels gisteren al geein brood meer geleverd kregen. Z-ij ei sen een loonsverhoging vain 66 procent. De bakkerijen hebban een verhoging van 26 proceint voor mannen en 38 procent voor vrouwen aangeboden. Dit is brandweerman Bill Stags in Livermore, Califor- nië, bij een gloeilamp in zijn brandweerkazerne, die vol gens zeggen al 73 jaar onafgebroken brandt. DEN HAAG (ANP) Mi nister Gruijters heeft de Tweede Kamer gisteren verze kerd dat het in de nota huur- en subsidiebeleid uitgestippel de beleid in de subsidiesfeer tientallen procenten goedkoper zal zijn dan voortzetting van het huidige beleid. Tijdens de openbare verga dering over deze nota van de vaste commissie voor Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening zette de bouwminis- ter uiteen dat iin het nieuwe beleid het accent wordt ver legd naar de individuele sub sidies. Rekening houdend met een jaarlijkse huurverhoging van acht procent zou voortzetting van het huidige beleid in 1984 bijna twee miljard duurder uitpakken dan het nu voorge stelde beleid. Met dit wetsontwerp beoogt de regering de maatregelen te creëren waarmee de huurprijs ontwikkeling in de hand kan worden gehouden van wonin gen in het geliberaliseerde ge bied en van bepaalde categorie- en van woningen in het niet- geliberaliseerde gebied. De meldingsplicht heeft ten doel de regering inzicht te verschaf fen in de ontwikkeling van de vrije huurprijzen. Zij zal gel den voor huurverhogingen bo ven acht procent. De VVD'er De Beer vreesde voor willekeur bij het minis teriële ingrijpen en de KVP'er Cornelissen stelde dat de hu ren in de geliberaliseerde ge bieden vaak minder hoog zijn gestegen dan in de niet-gelibe- raliseerde gebieden. Hij zag geen reden een meldingsplicht in te voeren, omdat naar zijn mening de huren bij volledige vrijlating niet overmatig zul len stijgen. Wel bepleitte hij een soort overgangsregeling voor benaalde delen van het land. De socialist Kombrink kon wel akkoord gaan met huurli- beralisatie maar dan wel met de ingebouwde zekerheid van meldingsplicht en maxime ring. Staatssecretaris. Van Dam wees er op dat de huurder bescherming nodig heeft, re den waarom de meldingsplicht onontbeerlijk is. Tijdens de vergadering kwam een aantal moties op tafel, die tijdens de behande ling van de begroting van Volkshuisvesting, in de week van 17 en 18 december, aan de orde zullen komen. De VVD'er De Beer drong in twee moties aan om de bestaande regelingen van de huurliberalisatie te handhaven en af te zien van de meldings plicht en ook de regelingen van huurharmonisatie te hand haven. LONDEN (AP) Het aan tal in de hele wereld opgeleg de vrachtschepen wegens tekort aan lading is in ok tober «ige'onen tot 134. aldus de Britse scheepv*artkamer. (Van een onzer verslagge vers) DEN HAAG De zesweek- se schoolvakantie van de lage re scholen valt volgend jaar in Zeeland, Brabant en Limburg in de periode van vrijdag 27 juni tot en met vrijdag 8 au gustus. In 1976 zal deze va kantie een week vervroegd worden. Eem en ander is het gevolg van een landelijke spreidings- beleid. Hiertoe is Nederland verdeeld in drie regio's- De scholen in Noord- en Zuid- Holland hebben van 20 juni tot en met 1 augustus vakan tie, en de overige provincies van 4 juli tot en met 15 au gustus. De stichting van de arbeid heeft het bedrijfsleven ge vraagd zich aan bovenstaand schema aan te passen. Dit houdt in dat voor de bedrijven die tijdens de vakantie enkele weken sluiten, dit schema eveneens zal gelden. Voor de bouwnijverheid, de enige bedrijfstak die geduren de de vakantie twee weken geheel sluit, is de vakantiepe riode voor 1975 zo vastgesteld, dat de werknemers die kinde ren op de lagere school heb ben, m ieder geval met hun kinderen op vakantie kunnen, te weien van 12 juli tot 26 juli. De minister van Binnen landse Zaken gelooft dat ge noemd schema op korte ter mijn bijdraagt tot een meer gespreide vakantie. Voor het bereiken van een definitieve oplossing op langere termijn zulien meer fundamentele ver anderingen in het vakantiepa troon moeten worden aange bracht. Statistiek en het Nederlands Instituut voor Preventieve Ge neeskunde berekenden een verzuimpercentage van 8,8 voor mannen en 10,6 voor vrouwen. In het vorig jaar la gen deze cijfers 0,6 pet la ger. De stijging is grotendeels het gevolg van een groter aan tal ziektemeldingen. De ge middelde ziekteduur bleef vrijwel onveranderd. Deze is nu voor mannen 18,1 dagen en voor vrouwen 14,4 dagen per verzuim gevaL (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - OOST BURG - KNOKKE Genees kundig inspecteur S. Lelie zal contact opnemen met de bur gemeester van Oostburg, die ki zijn hoedanigheid als hoofd van de politie proces-verbaal kan laten opmaken tegen de Belgische geriater Herman le Compte, indien hij daadwerke lijk patiënten behandeld. Zoals gemeld, heeft de om streden Belgische arts, wegens zijn conflict met de Belgisdhe Orde van Geneesheren voort durend in het nieuws, in een vakantiewoning aan de Vuur- doornstraat in Cadzand-Bad een volledig ingerichte prak tijkruimte ondergebracht. „De man heeft geen toela ting en zodra hij patiënten be handeld, is hij in overtreding", aldus inspecteur S. Lelie. Dr. le Compte verklaarde gisteren met zijn vestiging in Cadzand de inspectie niet voor het hoofd te hebben willen stoten. „Mij was een dergelij ke instantie volledig onbe kend. Overigens zou men bij mij, als ik voor het gerecht wordt gedaagd, waarschijnlijk bot vangen. Er bestaat een uit spraak van het hof in Luxem burg, dat vertegenwoordigers van vrije beroepen zich vrije lijk in EEG-lamden mogen vestigen. En een internationale wet gaat altijd nog boven een nationale wet, zoals die in Ne derland geldt", zegt Le Comp te. De Belgische arts zei op dit moment nog geen proces-ver baal te willen uitlokken. „Dat zal ik eerst moeten overleggen met mijn Nederlandse, Belgi sche en Franse advocaten. De vestiging in Cadzand-Bad is een soort vluchthaven; ik wil de „de jure" een vestiging in Nederland hebben, waarbij i'k uiteraard een open oog heb voor de traditionele Neder landse tolerantie. Men heeft in de loop der geschiedenis in Nederland gastvrijheid ver leend aan mensen die ter dood veroordeeld waren. Zo'n ge vangenisboef als iik zullen ze toch ook wel beschermen", zo merkt hij gekscherend op. Inmiddels is bekend gewor den dat topjuristen van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid een eventu eel proces tegen de heer Le Co-note met grote belangstel ling tegemoet zien. (Van onze correspondent) MIDDELBURG In Mid del nurg is een op de Grena- oiersweg geparkeerd staande vrachtautocombinatie van 25 ton aluminium gestolen. "De lading was afkomustdig van Péohiney Vlissiiinigein en bestemd voor export naar Bed- gië. De aüuimindiuim vertegen woordigde een waarde van f 52.000,-. De vrachtautoooimibd- natie is f 30.000,- waiaind. HET personeel van de Griekse lucht va artrnaatsdhappi j Olym pic Airways gaat staken tegen heit ontslag van 200 werkne mers zaterdag" en het aange kondigde ontslag van nog eens 160 rrnan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1