Ernstige kritiek op behandeling van verdachten VVDM klaagt over huisvesting van oldaten bij oegsiklp NAC-trainer ontslagen Geven voor Leven op weg naar 40 miljoen Bij alle geld: twee miljoen van de puzzelaars Jan Bruna overleden Franse postberg in Roosendaal Omstreden Belgische arts Lecompte gaat patiënten behandelen in Cadzand-bad BUNDE SCHOLIER HELPT BOEREN IN ZEELAND Zachtmaar regenachtig m GEVEN VOOR OUD-HOOFDREDACTEUR VAN DE STEM I resteerden past de politie tij- is het verhoor lichamelij- I (u of mentale intimidatie Leerschool Ontevreden REIZEN STRAF Na blokkade-acties: Nederlandse vrachtrijders worden in W.-Duitsland strenger gecontroleerd HULPTRAINER JANSEN TIJDELIJK OPVOLGER NIET NODIG KAMP PeSterijenhuis VERMEULEN BlBLiarS^- ,eiir Dr. W. A. J M Harkx ZATERDAG 30 NOVEMBER 1974 diedacteur L. Leijendekker ,„p en administratie-adres 4'straat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 ff®!"kwartaal: 8,35 pet maand. e nummers 45 cent. n'i»«eversmaatschappij De Stem B.V., Lskaat 16. Breda. DE VRUE ZEEUW 27e jaargang No. 7524 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. it onderzoek Criminologisch Instituut Groningen blijkt: (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN Bij arres- Ititie van een verdachte deelt de politie in zeventig procent Iris de gevallen niet mee Liarom men wordt ineege- aomen. |l Bij een op de drie gear- 1 toe. hl vijfenzestig procent Ivan de gevallen is de raads- I inn van de verdachte niet Iaanwezig bij het verhoor be- ïffende de gevangenhou ding. Dit zijn enkele resultaten lilt het zojuist voltooide on derzoek dat het Criminolo gisch Instituut van de Rijks universiteit Groningen in opdracht van het Ministerie van Justitie heeft verricht onder bijna tweehonderd ge detineerden in tien Huizen van Bewaring, waaronder Breda, Den Bosch. Arnhem en Roermond. De kritiek richt zich, be halve op de politie en de advocaat, vooral ook op de directeur van het Huis van Bewaring en de gevangenis arts. Alle ondervraagde ge detineerden beschouwen het Huis van Bewaring als een leerschool in de misdaad. Frof. dr. R.tV. Jongman en dr. D.W. Steenhuis die het onderzoek verrichtten, stellen in hun rapport de indruk te hebben gekregen dat de Poli tie bij arrestatie van ver dachten niet altijd de nodige en gewenste omzichtigheid betracht. Duidelijk is ook. dat het verblijf op het poli- tiebu.reau veel te wensen overlaat. Behalve de genoemde inti midatie, is bijna dertig pro cent „zeer ontevreden" over de onhygiënische toestand van de cellen. In veie gevallen wordt geklaagd over het feit dat de politie niet wil vol doen aan op zich gerecht vaardigde wensen. (Vervolg op pagina 9) NA OPKLARINGEN WEER BEWOLKING MET REGEN, Maximumtemperatuur. Zeven graden. STAD EN STREEK Hoeren wachten op tientallen miljoenen. Pagina 3. I Veiligheid Broomchemie nog onzeker- Pagina 5. I BINNEN- EN BUITENLAND j KIM gaat 't hard spelen. 9. Ten jaar roomse I verzersliteratuur. Pagina 11. I FINANCIëN EN ECONOMIE Sombere wolken I Boven de bouw. Pagina 15 I SPORT ■Vagtmans stapt uit de I paardenbrache. Pagina 29. I Hulsteloo-speler Bosman stopt. Pagina 31- I WIJ-UIT 'ïï-informatrice de Borsten "der elkaar. Zeeuwse boerin lucht I naar hart over passende arbeid en oogsthulp. Onderbezetting consultatiebureaus Perkt hulpverlening aan drugverslaafden, nneke Goudsmit voelt genomen door Partijgenoten. Jin Wolkers springt 7er "it de band ut (Van een onzer verslaggevers) GOES De Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) heeft met betrekking tot de inzet van militairen bij de oogsthulp in Zuidwest-Ne derland een aantal grieven naar voren gebracht, hl de eerste plaats protesteert de VVDM tegen de verplichte te werkstelling van militairen, al heeft zij alle begrip voor de noodsituatie van de boeren. Bij een bezoek aan een aan tal legerinigsplaatsen en in ge sprekken met dienstplichtige militairen heeft de VVDM voorts een aantal onvolkomen heden geconstateerd, met na me op het gebied van de huis vesting. Enerzijds een uitste kende legering zoals bijvoor- beeld in Vlissingen en Oostka- pelle en anderzijds een onvol doende huisvesting. Als onder maatse legeringsplaatsen wor den genoemd het Bowlingcen trum en het magazijn van de Prijsslag in Sas van Gent. waar de sanitaire voorzien] n- gen bijzonder slecht zouden zijn. Hetzelfde geldt voor Ou- delande (Jeugdcentrum De Honte), Kwadendamme (oude school) en Ellemeet (barak ken). De VVDM heeft ook ver schillen ontdekt in de regelin gen betreffende het dragen van burgerkleding en het rei zen met eigen vervoer. De VVDM is van mening dat hiervoor uniforme regelingen moeten komen. Klachten z.jn er voorts over de aflossing van vrijwilligers. Beloofd was dat deze na drie weken naar huis konden gaan. Volgens de VVDM is dit met name bij de compagnie in Middelburg niet gebeurd. .^advertentie) (Van onze correspondent) BONN De blokkade van de Nederlandse vrachtwagen chauffeurs aan de grens is er de oorzaak van, dat de contro le op de Westduitse wegen nog strenger zal worden. Minister van binnenlandse zaken Willi Wëyer deelde in Düsseldorf mee, dat de verkeerspolitie hiertoe ^opdracht heeft gekre gen, omdat de Nederlandse vrachtwagenrijders kennelii k geen rekening willen houden n.et de in West-Duitsland gel dende verkeersvoorschriften. Dit achtte hij alleen al door de protesten tegen de invoering van de tachograaf bewezen: In West-Duitsland is die blokka de nauwelijks merkbaar ge weest. Talrijke winkeliejs konden weliswaar minder 1' vensmiddelen uit Nederland aanbieden, maar de Duitse tuinders waren snel bij de hand om met zichtbare vol doening de hiaten op te vullen. Op deze wijze was er amper een huisvrouw die niet de verlangde levensmiddelen kon bemachtigen. Bijzonder noog neemt ae VVDM een straf op die in Renesse gelegerde militairen moesten ondergaan. Vijf man moesten hier voor straf we gens beschadiging aan een van de bungalows tien dagen m een open tent slapen. De VVDM meent dat dit een vol komen misplaatste straf is, die niet getuigt van enig begrip voor de situatie. DE 7.000 beambten van de Verenigde Naties in Genève hebben gisteren voor een hal ve dag het werk neergelegd ter ondersteuning van hun ei sen voor hogere salarissen en betere pensioenen. MEVROUW Happy Rockefel ler is donderdag uit het zie kenhuis ontslagen nadat eer der deze week ook haar twee de borst moest worden afgezet wegens kanker. De artsen ge ven haar een uitstekende kans op volledig herstel. (Van onze sportredactie) BREDA NAC heeft de re latie met trainer Henk Wul- lems voortijdig verbroken. Gisterenmorgen werd Wullems medegedeeld dat zijn contract (dat 30 juni 1.975 afloopt), niet zal worden verlengt. In de pe riode tussen nu en juni 1975 zal van de diensten van Wul lems ais trainer niet langer gebruik gemaakt worden. Met andere woorden: Wullems krijgt wel zijn eenten uitbe taald, maar hij is niet langer als trainer bij NAC gewenst. Henk Wullems zal bij NAC tijdelijk worden opgevolgd door hulptrainer Jo Jansen. Probleem is echter dat Jansen niet in het bezit is van het vereiste A-diploma. NAC zal derhalve bij de sectie betaald voetbal tijdelijke ontheffing moeten aanvragen voor Jo Jansen. Trainer Henk Wullems zei verrast te zijn door de onver wachte gang van zaken. Hij had het ontslag niet verwacht. Ik zal protest aantekenen bij mijn bond -de WON Ik heb al contact opgenomen met jaap van der Leek. Ik heb niets tegen Jansen, maar hij mag helemaal niet trainen. Wanneer de rechter mijn ont- *«-'<19 H* 'S»'- HENK WULLEMS siag nietig zou verklaren zou Ik terugkomen wanneer de spelers dat zouden willen Niet voor het bestuur"(Zie ook on ze sportpagina's) (Van een onzer verslaggevers) PARIJS/ROOSENDAAL Na zes weken staking zijn de Franse postsorteerders weer aan de slag gegaan. Maar het zal nog vele weken duren voor alle geadresseerden hun brieven in de bus vinden. Alleen al in Roosendaal, waar alle postpakket ten voor Frankrijk worden ingeklaard, liggen vijfhonderd zak ken met losse post, waarvan meer dan de helft drukwerk. De stapels postpakketten heeft men weten te beperken door zen dingen met bederfelijke waar meteen aan de afzenders te retour neren en later hetzelfde te doen met pakken van minder dan vijf kilogram. In totaal liggen er in Nederland tienduizend postzakken op vervoer naar Frankrijk te wachten. Foto een eenzame PTT'er begint met het afkalven van de postberg. (Van een onzer verslaggevers) CADZAND „Dr, Lecompte, alleen op afspraak per telefoon, Knokke-België". Deze tekst prijkt op een bord dat sinds kort is geplaatst voor het raam van een vakantiewoning aan de Vuurto renstraat in Cadzand-Bad. op korte termijn zal deze kwestie worden uitgezocht. Na overleg met het departement is gebleken dat Lecompte geen toelating heeft, zoals de wet op de geneeskunde dit ejst, om in Nederland de genees kunst te mogen uitoefenen, „Ongeacht de nationaliteit van dt patiënten", aldus de inspec tie gisteren. In dit pand heeft de omstre den geriater Herman Lecomp te een volledig ingerichte praktijkruimte gevestigd voor het behandelen van zijn be jaarde Belgische patiënten. Deze Belgische arts is reeds geruime tijd in het nieuws wegens zijn langdurig conflict met de Belgische Orde van Geneesheren. De vestiging van de heer Lecompte is een volslagen verrassing voro de Geneeskun dige Inspectie van de Volksge zondheid in Zeeland. „D't komt als een donderslag bij Heldere hemel" zo werd giste ren gezegd- Inspecteur S. Lelie is momenteel met verlof, maar (Van een onzer verslaggevers) NIEUWVLIET Diep ge troffen blijken verschillende landbouwers in West- Zeeuwsch-Viaanderen te zijn door het feit dat de blinde scholier, Roel de Maar uit Hil versum zich zo formidabel in zet liii de oogsthuln. Roel had zich voor oogsthulp opgegeven, samen met een aantal klasgenoten van het Ro land Hoist-college in Hilver sum. Hij weigerde echter tele foon- of opruimwerkzaamhe- den te doen in de Stadsher berg te Nieuwvliet, waar de leerlingen van deze school zijn ondergebracht. Hij wilde daadwerkelijk behulpzaam zijn. „Hij stond er op eigenhan dig het zware werk op het veld te doen, ook onder de huidige barre weersomstandig heden", zo vertelde begeleider van Bennekom- „Hij heeft zijn eigen mand, waarin hij de ui en raapt, en aanvaardt alleen wat hulp als die mand in de zak moet worden geleegd". Volgens Lecompte heeft hij een dergelijke toelating niet nodig. Hij wijst op een arrest van het Europese Hof van Justitie, waarbij gesteld wordt dat iedereen die een vrij be roep uitoefent, arts en advo caat enz., zich vrijelijk mag vestigen in de lidstaten van de EEG. „Ik heb dit laten uitzoe ken, door de judidische facul teiten van de universiteiten van Gent en Leuven", aldus de heer Lecompte. Ruim een jaar geleden al heeft de Belgische arts om toelating verzocht bij het Ne aerlandse Ministerie van Volksgezondheid. In een briet, aldus Lecompte, liet staatsse creatris Hendriks hem weten dat hij „dit niet nodig achtte" te". (Vervolg on Dag. 11) (Van een onzer verslaggevers) DEN HaAg De actie Ge ven voor Leven was vannacht bij het afsluiten van deze edi tie een flink eind op weg naar het beoogde doel van 40 mil joen gulden ten bate van de bestrijding van kinderkan ker. Opvallend was hierbij de hoge .score" die Zeeland in het geheel haalde. Driehonderd duizend vrijwilligers waren gisteravond in het hele land in de weer om de afgelopen maandag rondgebrachte enve loppen fnu gevuld) op te ha len. De resulatt en nahierv len- De resultaten hiervan werden door de NCRV-tv voortdurend bekendgemaakt. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Morgen komt de decembermaand op de ka lender te voorschijn als winter maand maar winterweer is er de eerste dagen gelukkig met te verwachten want dan zou het er voor de achtergebleven bieten en aardappelen nog slechter uitzien. Er is zachte lucht van de oceaan onderweg. Een regemgebied bereikte vri dagavond reeds Wales en zal vandaag bij ons opnieuw re gen veroorzaken waarbij de zuidwestenwind tijdens liet weekeinde zachte lucht gaat aanvoeren. Er is boven West- en Mid den-Europa geen enkel hoge- drukgebied aanwezig om deze baan van depressies te door breken, zodat het zachte weer waarschijnlijk voortduurt. Verleden jaar lag er ook in Zuidwest-Nederland al sneeuw en kwam er 's nachts lichte tot matige vorst voor. Nu wordt er alleen vorst van enige betekenis in Rus land en Noord-Scandiavië waargenomen. Opvallend warm is het enkele dagen m het zuiden van Spanje met temperaturen van 22 A 23 gra den- DE vakbonden van personeel van de ORTF de Franse radi- o- en televisiemaatschappij, hebben gisteren op de algeme ne personeelsvergadering in het Maison de la radio het ontslag van 519 werknemers bekendgemaakt voor hen is geen plaats in de nieuwe orga nisatie van radio en televi sie. EEN Nederlander en een Westduitser hebben in een benzinetank hasjiesj ter waar de van ruim 140000 gulden naar West-Duitsland gesmok keld. Beiden zijn inmiddels gearresteerd. leven JAp het moment dat deze krant by u binnenvalt, moet de grote slag geslagen zijn. Tijdens de lan delijke televisie-marathon van de jubilerende NCRV, afgelopen nacht in Den Haag, hebben de telmachines roodgloeiend gestaan. De landelijke actie heeft een gigantisch bedrag voor het Koningin Wilhelmina- fonds opgeleverd. Afgelopen week hebben de deelnemers aan de puz zelactie Geven voor Leven tevens het tweede mil joen volgemaakt. De extra-prijzenpot werd uitgeloot, waardoor 38 puzzelaars(ters) duizend gulden schoon in het handje ontvangen. Een van die prijzen valt toe aan een Stem-lezer in Rijsbergen. In de nieuwe prijzienpot zit nu al meer dan zeven duizend gulden. De oplossing van puzzel tien: Vele guldens voorkomen vele tranen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Op 77-jarige leeftijd is gisteren in Breda over leden de heer J. J. H. A. Bruna, oud-hoofdredacteur van ons blad, dat hij tot eind 1964 heeft geleid. De heer Bruna, die werd geboren in het Overijsselse En ter, kwam al vroeg met de krant in aanraking. Zijn vader was namelijk hoofdredacteur van Het Huisgezin en de Ka tholieke Illustratie en trad daarna in dienst van Het Cen trum in Utrecht, de krant van Schaepman. Zijn zoon zal daaruit wel de inspiratie heb ben geput om in 1917 een pas begonnen carrière in het on derwijs af te breken voor een engagement met de journalis tiek. Hij werd stadsredacteur van Het Centrum, kwam in aanra king met schrijvers en dich ters als Albert Kuyle, Bernard Verhoeven en Jan Engelman en streed in hun rijen mee voor de idealen zoals die in het blad „De Gemeenschap" gestalte kregen. Met Max van Poll en Piëter van der Meer de Walcheren gaf hij ook lange tijd klank en kleur aan het weekblad „De Nieuwe Eeuw". Voor Jan Bruna bleek het een rijke journalistieke leer school. Van de kennis en kun de die hij er opdeed, kon hij tenvolle profiteren toen hij in 1936 in dienst trad van de N.V. Neerlandia en twee jaar later hoofdredacteur werd van de Utrechtse Krant. Kort na het uitbreken van de oorlog werd hij waarne mend hoofdredacteur in Breda. Tot 1942, toen de Duitsers hem gijzelden en overbrachten JAN BRUNA naar het kamp in St.-Michiels gestel. Onmiddellijk na de bevrij ding, in 1944, stond zijn naam weer boven de krant. Meer dan twintig jaar heeft hij er daarna bekwaam, consciën tieus en met veel idealisme leiding aan gegeven. Eerst twee jaar na de pensioenge- rechtige leeftijd, op 1 januari 1965. ging hij van zijn rust genieten. En toen nog met te genzin. De heer Bruna was Ridder in de Orde van Oranje- Nassau, Ridder in de Orde van Sint-Gregorius de Grote en Commandeur in de Orde van Sint-Sylvester. Dag en tijdstip van de uitvaart en begrafenis van de heer Bruna zullen wor den bekendgemaakt in de me dedeling van de familie, in ons blad van maandag a s. (zie ook pag. 3) (ADVERTENTIE) SPECIAALZAAK IN BONT BONTHOEDEN EN NERTSCOLLIERS Alle bontmantels op eigen atelier vervaardigd. KEUZE UIT 500 BONTMANTELS VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1