Zeeland doorstaat zware storm Vandaag REGERING GREEP TE TRAAG IN Vrouw (29) verduistert drie ton om goed te doen Kamermeerderheid: hogere aftrek voor investeringen in de regio Jagers moeten examen doen WATERKERINGEN BEZWIJKEN NIET ONDER WATERGEWELD Kraamzorg tan goedkoper Kritiek van Kamerleden: RIJBEWIJS KWIJT WEGENS NEGEREN PARKEERVERBOD Vlaams- Waalse frites-rel 'JST* «»- DIRECTIE-ASSISTENTE WERD OP HANDEN GEDRAGEN I lepunt was, goed doorstaan. L\ i 199,- y Kritieke punt FIETSER UIT ZIERIKZEE VERONGELUKT en kind aangespoeld In Middelkerke Stormvloed van moties voor Duisenberg Etten-Leurs bedrijf stuurt 150 buitenlandse werknemers met vakantie Te star Normaal inkomen ,r Dr. W. A. J. M. Harkx jirecteur Redacteur: L. Leijendekker ji, en administratie-adres «jtraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 ■«wfoer 'kwartaal; 8,35 per maand. 45 cent 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., VRIJE ZEEUW ■onumffler VRIJDAG 29 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7523 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (V'm een onzer verslaggevers) IjRNHEM - De 29-jarige I mevr. I heelt in drie ton tV. van E. uit Rheden twee jaar tijd voor aan kasgeld verduis- bjj de AGAM op het Industrieterrein in Arnhem. nf rouw gebruikte het geld »oed te doen: zij kocht er 0 i1- ,.Uac ïrnnv I joedkeop drank en vlees voor L voor personeelsleden en re- Les van het bedrijf. I k alk kwam aan het tollen |L het hoofdkantoor in I fiiecht enkele malen gesigna leerd had dat er met de boek houding iets niet in orde moest zijn. Mevr. van E., die directie-assistente was had een eenvoudige methode. Werd voor haar een factuur betaald met een groot bedrag dan tekende ze wel de factuur, maar boek te ze niet als betaald in. Het geld gebruikte ze om drank en wijn te kopen- De drank, die volgens haar zeg gen van een legerbasis in Duitsland kwam, haalde ze in werkelijkheid bij een groot handel in de buurt. Alles ging voor een-derde tot een kwart van de prijs naar de afne mers. Het verschil paste ze bij uit de kas. Een fles champagne van dertig gulden kostte het personeel en relaties op die manier vijvoorbeeld maar ze ven gulden. De vrouw, die aan steeds meer mensen goederen leverde werd in het bedrijf op de han den gedragen. De bedragen liepen daardoor op. Een grote afne mer bestelde zo bijvoorbeeld voor tweeduizend gulden in eens aan drank. Ze moest er zelf dan ongeveer achtduizend gulden voot betalen. De drank en vlees haalde ze op met een Mercedes. Ze deed de wagen van de hand, omdat de veren versleten waren. De politie heeft berekend dat er alleen dit jaar al in vier maanden tijd voor veertigduizend gul den aan vlees werd geleverd en in zes maanden voor zeven tigduizend gulden aan drank- Langzamerhand was mevr. van E. niet langer in staat de tekorten weg te werken. Aan vankelijk was dat wel gelukt door nieuwe facturen, die be taald werden niet in te boeken en daarvoor oude rekeningen die volgens de centrale boek houding in Utrecht nog open stonden, ais betaald te melden Volgens de politie heeft de vrouw nauwelijks iets van het geld aangewend voor eigen gehruik. Ze heeft inmiddels bekend en is weer op vrije voeten. De dank van enkele van de mensen die lange tijd van de vrouw hebben geprofi teerd: ze willen een civiele procedure tegen haar aanspan nen. Ze hadden haar juist voor haar aanhouding geld gegeven voor een partij drank. De poli tie heeft dat geld in beslag genomen. (Van een onzer verslaggever») TERNFCZEN-ZIERIKZEE-VLISSINCEN De Waterkeringen in Zeelanti hebben de zware storm Windkracht tien, die gisterenmorgen op zijn hoog- Il'oor ziekenfonds verzekerden (Van onze redactie binnen- ind). AMSTELVEEN Zieken- I lomlsverzekf-rden zullen vol- l;tnd jaar aanzienlijk minder 1 {aan betalen voor interne I kraamzorg (aag en nacht een I kraamverzorgster in huis) en I tijkkraamzorg (dagelijks be- I roek van een kraamverzorg ster) ïls de staatssecretarissen I nn Volksgezondheid en van I Sociale Zaken het advies over- I nemen dat de ziekenfondsraad donderdag heeft uitgebracht. lot nu toe betalen de zie- kenfondsen driekwart van de inakosten van de kraam verzorgsters en moeten de I verzekerden de rest zelf beta- 1 'en. Die „rest" kan van cen- Itum tot centrum verschillen, J il Mar gelang de hoogte van lie vaste lasten. Door het da- I lende aantal thuisbevallingen J is die eigen bijdrage steeds geworden: dit ja-ar ge middeld f 53,10 per dag voor I interne kraamzorg en f 23,50 Ipet dag voor wijkkraam- Is"?. De ziekenfondsraad heeft nu I een wijziging van het systeem I ''""gesteld, namelijk een var Ikosten afhangende geva- I 'eerde bijdrage aan de kraam- eentra, die het mogelijk maakt. Ij't de verzekerden in het |'«e land eenzelfde eigen bij- |°'ige gaan betalen vtm f 22,- M Per dag voor interne en f 8,80 Ilig voor wijkkraamzorg. Deze bijdragen komen neer op ■■Pertievelijk ruim 14 en 12,5 Procent van de voor 1975 ge- 1 lamde gemiddelde tarieven l»oor kraamzorg i ADVERTENTIE) xijn siitifen die nun vrouweed v un ieer geven omdat L-. Rond twaalf uur giste renmiddag werd een uitge breide dijkbewaking van kracht. De dijken, onder be heer van de verschillende wa terschappen doorstonden het watergeweld zonder schade. Het waterpeil kwam bij Vlis- singen iets lager dan tijdens de storm van veertien decem ber 1973, ongeveer 3.80 plus NAP. Door de hoge water stand moesten de veerdiensten tijdelijk worden gestaakt. De loodsboten in Vlissingen ble ven de hele dag in de ha ven. In Antwerpen is gisteren de Schelde buiten de overs getre den, onder meer bij het Stee- nen Kasteel in de oude haven. Even na twaalf uur gisteren middag stuurde de storm waar schuwingsdienst in Den Haag het zogenaamde „verergerings telegram" uit voor district Zuid, Zeeland. Eerder op de dag was al een beperkte dijk bewaking afgekondigd. Na het uitgaan van het telegram zorg den de verschillende water schappen ervoor dat de coupu res, scnuiven, in de binnendij ken op hun plaats kwamen. De mannen van de dijkwacht gingen eveneens naar hun post. Op net meest kritieke punt om ongeveer twee uur, hoog water te Vlissingen, nam de wind in kracht af. Bij Vlissin gen werd toen ruim anderhal ve meter verhoging geconsta teerd. De loodad'iensten bij Vlissingen staakten hun werk gisterenacht al Ook overdag voeren de loodsboten niet uit. Het aantal wachtende schepen op de rede van Vlissingen was desondanks vrij gering. (Vervolg op pag. stad en streek) (Van onze correspondent) ZIERIKZEE Gistermor gen is de 59-jarige L. T. C. Verkaart uit Zierikzee bij een verkeersongeluk in zijn woon plaats om tiet leven gekomen. De man botste op de kruising Provincdaleweg-Zandweg met zijn fiets tegen de bromfietser S. van E uit Haamstede. De heer Verkaart stond na de botsing op Hep nog tien meter en zakte toen dood in elkaar De bromfietser werd met een shock overgebracht naar het Rode-Kruisziekenhuis te Zie rikzee. li ken van vrouw (Van onze redactie binnenland) WASSENAAR Donder dagmorgen is op het Noord zeestrand halverwege tussen Wassenaar en Katwijk het lijk van een naar schatting 40- a 45-jarige vrouw aangespoeld. Met een touw was aan het lichaam vastgebonden het stof felijk overschot van een onge veer driejarig meisje- Na een eerste voorlopige schouwing, denkt de Wassenaarse politie- arts dat beide lijken een dag of vier hebben rondgedreven. Over de doodsoorzaak en iden titeit van de stoffelijke over schotten tast de politie nog in bat duister. w„„., lltj ■""•t-rjr. I Zorgelijk kijken de be woners van Kruispolderha ven naar het wassende wa ter tijdens de zware storm. -. Jtfy «- dsSgjji (Van onze cori«spondent) BRUSSEL Een Vlaams- Waalse twist over de prijs van een zak frites was dezer da gen in de Belgische badplaats Middelkerke een welkome ai- wisseling van het saaie, gure bestaan Een Vlaamse jongeman vroeg een zak patat aan een Waalse dienster en kreeg in het Frans te horen dat hij 18 frank moest betalen. De Vlaming in M.ddelkerke wilde dat niet verstaan en haalde de baas erbij die de prijs hem in het Vlaams vertaalde. Even later kwam een Waal bij dezelfde juf voor een evengro- te zak frites en tot zijn verba zing hoorde de Vlaamse jonge man - die nu wel Frans ver stond - dat de dienster de Waai 12 frank vroeg. De Vlaming riep weer om de baas en vroeg waarom hij deze korting aan de Walen gaf, waarop de patroon enkele verontschuldi gingen stamelde en de Vla ming zijn zes francen terug gaf. Een nauwelijks vermeldens waardige gebeurtenis, zou men zo zeggen, maar de Belgische pers besteedde er aandacht aan. zelfs de eerbiedwaardige „Standaard"! DE commissie van justitie van het Amerikaanse huis van af gevaardigden heeft een wets ontwerp goedkeurd dat het besteden van overheidsgeld aan de particuliere woning van een nresident of vice-pre- dent beperkt. DE Argentijnse minister van buitenlandse zaken Juan Vig- nes, heeft meegedeeld dat pre sident Maria Estela Peron de eerste reis die ze naar het buitenland zon maken heeft afgezegd „wegen» regeringsza ken thuis". WISSELEND BEWOLKT MET ENKELE BUIEN. Aan de kust nog harde wind. Maximumtemperatuur: Zeven graden. STAD EN STREEK Boeren wachten op geld Pagina 3 Vragen over broom- chemie. Pagina 5 FINANCIEN EN ECONOMIE Schel.Chemie en Dow beperken produktie. Pagina 9 BINNEN- EN BUITENLAND turopese landbouw- prl|zen tien procent hoger. Pagina 13 Rogier over de Neder landse katholieken. Pagina 15 SPORT Wielertitelstrljd weer in Hoogerheide. Pagina 17 Breskens mentaal nier sterk genoeg. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Generaal doet een boek|e open over zi|n eigen „Colditz". Pagina 2' DE Tweede Kamer neemt een proef met een nieuwe regeling voor de inschrijving op spre kerslijsten. En voorstel van het kamerpresidium werd donderdagmorgen door een meerderheid van de kamer „met sympathie" ontvangen als „een goede zaak, die meer rust brengt in de inschrij vingsprocedure". DEN HAAG Een meer-1 derheid in de Tweede Kamer vindt het wenselijk, dat de investeringsaftrek op gebou wen hoger wordt voor gebie den ouiten de Randstad dan in de Randstad. Dit omdat voor- (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR Gevetex in Etten-Leur heeft werktijd verkorting gekregen en daar naast de ongeveer 150 Spaanse en Turkse werknemers voor langere tijd met vakantie ge stuurd. Een deel van hen is reeds vertrokken. De werktijdverkorting be draagt twee dagen per week en geldt voor honderd van het vijfhonderdvijftig man sterke personeel. De problemen zijn volgens de directie ontstaan doordat er een kentering is opgetreden in de markt voor glasvezel textiel veroorzaakt door de verminderde bouwac tiviteit. al het laatste jaar de werk loosheid in de Randstad min der is toegenomen dan in overig Nederland. Pv.d-A-woordvoerder Dol man heeft het kabinet bij mo tie uitgenodigd op deze wens in te gaan. De motie werd mede ondertekend door Ver- maat (ARP), Van Amelsvoort (KVP) en Nijpels (D66) zo dat een duidelijke meerder heid verzekerd is Het Kamerdebat over de be lastingsplannen voor 1975 en de economische noodmaatrege len leverde gisteren een stormvloed van moties op, liefst zeventien moties liggen er nu voor de neuzen van minister Duisenberg en staats secretaris Van Rooijen. „Ze hebben het wel een beetje aan zichzelf te danken", zei KVP' er Vain Amelsvoort. „Want de bewindslieden hebben in eer ste termijn helemaal niets wil len toegeven". (Vervolg op pag. 13) ÜE 23-jarige metaalbewerker P. Willemsen uit Rotterdam is met een groot aantal verwon dingen opgenomen in het Zuiderziekenhuis. Deze had hij opgelopen hij een explosie aan boord van het motortank schip „Helena". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/UTRECHT De discussies over de tacho graaf en de rijtijden en de chauffeurs-cao hebben zich gis teren verplaatst van de overal ontruimde grensposten naar de politieke arena. De vrachtrijders gaven hun actie op nadat de minister van Sociale Zaken, drs. J. Boersma, na een nacht overleggen met het bedrijfsleven bekend had gemaakt dat de tachograat als voorgenomen per 1 december wordt ingevoerd. In de Tweede Kamer beves tigde hij nog eens dat het kabinet wel bereid is de eer ste tijd wat soepel te zijn bij de hantering van dit besluit, .naar ernstige overtredingen zullen niet worden getole reerd. Overigens heeft de re gering, aldus de bewindsman, dat ook al eerder aan de ka mer en de chauffeurs laten weten- Wat de herziening van het rust- en rijtijdenbesluit be treft: dat wordt herschreven, om het minder ingewikkeld te maken voor degenen, die er mee om moeten gaan, de chauffeurs. Verder moet dat besluit „werkbaarder wor den". Met de EG-partners zal de regering overleg plegen over de uitvoering van de maatre gel, duarbdj van het standpunt uitgaande, dat de tachograaf een inwerkperiode moet krij gen. Ook buiten Nederland moeten de chauffeurs niet on middellijk een bekeuring aan hun broek krijgen. Het belang rijkste winstpunt van de on derhandelingen is echter dat werkgevers- en werknemersor ganisaties nu eigenlijk pas voor het eerst een reële dis cussie gaan voeren over de arbeidsvoorwaarden in deze bedrijfstak. Een nieuwe c.a.o. moet de bezwaren van de ta chograaf voor chaufleurs op heffen, niet het uitstel van invoering, aldus minister Boersma in de Kamer. De Kamerleden toonden zich in het algemeen voldaan over de afloop van het conflict en waren vrijwel unaniem in hun veroordeling van de chauf feursactie. Maar de oppositie vond dat de regering te wei nig had gedaan om het conflict te voorkomen, waarbij de heer Keuning van DS'70 opmerkte „dat de staatssecretaris niet de staatsprijs voor de meest di plomatieke onderhandelaar zal verwerven". De liberale me vrouw ars. Smit-Kroes zeli directrice van een transportbe drijf herinnerde eraan dat de regering wel gehoor gaf aan nen due weigeren college geld te betalen of tegen de Kalkarheffing protesteren- Van de kant van de regerings partijen vond men eerder dat met ingrijpen te lang was ge wacht, zoals de KVP'er P. van Zeil opmerkte Ook van anti revolutionaire zijde werd een dergelijk geluid gehoord, niet door de gebruikelijke spreker over vervoerszaken, de heer M. W. Schakel, die voorzitter is van de christelijke werkge- versbond in het goederenver voer, maar door de heer De Boer. Ds. J. Knot (Partij van de Arbeid) richtte zich op de toe komst: „Er moet een normale werktijd ontstaan tegen een normaal inkomen" Dat was ook de teneur van het stand punt dat de Vervoersfederatie NVV-NKV bij monde van de voorzitter van de Bedrijfs groep Wegvervoer, de heer J. Berghout gistermiddag in Utrecht bekend maakte. Hij (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Vogei- vangs met netten wordt geheel verboden. Dat betekent dat het vangen van ganzen en goud plevieren, waarvoor nu nog een uitzondering wordt ge maakt in de toekomst ook niet meer mag. Minister Van der Stee (Landbouw en Visserij) heeft dit opgenomen in de bij de Tweede Kamer ingediende wijziging van de jachtwet. Deze wijziging behelst meer. Feitetijk wordt de hele jacht wet ingrijpend veranderd. De voornaamste verandering is dat men in de toekomst een jaehtexamen moet gaan afleg gen alvorens een jachtwapen te mogen hanteren. Aan de premiejager zullen de volgende eisen worden gesteld: kennis van de wettelijke voor schriften teil aanzien van de in het wild levende dieren en de jacht: kennis van de wild stand. algewogen tegenover liet belang van de landbouw: alles weten van hetgeen een weidelijk jager betaamt en tenslotte kennis van de jacht wapens en de hantering ervan en kennis hebben van de ge bezigde munitie. vond dat de regering een dui delijke hint aan de werkge vers nad gegeven dat ze nu snel de daad bij het woord moeten voegen. Op die basis zou er ook met NOB-Wegtrans- port kunnen worden gepraat. Gemakkelijk zal dat niet zijn: „Dat de tachograaf gehand haafd blijft is een begin: we hebben nu een middel in han den om misstanden te regi streren De aanval van de werkgevers op de tachograaf is afgeslagen, maar je kan zeggen dat de eigenlijke oor log nog moet beginnen. Er zal nog flink geknokt moeten worden". EINDHOVEN (ANP) De Eindhovense politie en justitie hebben de volledige onder steuning gekregen van kanton rechter mr. J. Nieskens, bij hun speciale acties tegen de dagelijkse parkeerovertredin- gen op de Eindhovense markt en in de Jan v. Lieshoutstraat. Mr. Nieskens die pas sinds enkele weken in Eindhoven als kantonrechter werkzaam is veroordeelde woensdag de 38- jarige Eindhovense barkeeper T.v.d- T. conform de eis van de officier van justitie mr. Meyerink tot een onvoorwaar delijke geldboete van f 450,- plus zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid waar van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat iemands rijbe wijs is afgenomen wegens overtreding van een parkeer verbod.' (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1