mj Wernhout opengebroken grens tijdens etentje weer geblokkeerd Regering zet pantser- wag ens in Koffie melk ®litranA+D Onrust in KVP Zeeland Van Huiten: Acties politieke aanval op kabinet-Den Dyl OPTIEK meinhardt «isenberg laat ruimte oor verschuiving Énen Miljard COMPROMIS- POGING: VEER RRESKENS VRIJ /^LE bi6ü5% I sï? ZEEUWS' K f -S,S mib'ard fles 1000 gram fill natuurlijke vitaminen Mfitje voordelige gezinsverpakking en blijf Sit, de hele winter door! TEGENACTIE BEEK VB IJ Nasleep Kamer debat over Oosterschelde ^oDelbaas gearresteerd Geen contact Geen goed woord 4 fkoel i ngs periode PTT wil post- tarieven medio '75 verhogen Middel ontdekt mam* s kantoor te HanswPa(1 wij een Van der Straaten i Aannemingmij By Postbus 5 - Hanswa'1 Tel. 01130- 1820 b.g.g. 01IOO-3149 of. Mutdarotaan 27 9 zegels. - dames- heren- kinderklei 13 - levensmiddelen - diabi aat 15 - slijterij/wijnhai aat 23 - interieursped - dames- herenconfei it 10 - horloger-jira it 12 - radio - tv - vetlid rtct 6 - slagerij - vleesw smarkt 8 - bruidsbou dames- heren- kirderconffli kaaistraat 10 - ,°,0'stu Bierkaaistraat 25 hop aesberghestraat 50 - kind® sberghestraat 56 - levensn jrghestraat 37 - brillens Waesberghestraat 23 - slijm aesberghestraat 4 - leden' straat 14 - radio - tv - ei® cteur Dr. W. A. J. M. Harkx facteurL. Leijendekker ie_ en administratie-adres Matraat dJactie- --Terneuzeni tei (01150)-79 20 ^fpe^kwartaal: 8,35 per maand. nummers 45 cent summer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., «straat 16, Breda. VRUE ZEEUW DONDERDAG 28 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7522 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van een onzer verslaggevers) fERMlOUT HAZELDONK ZEEUWSCH-VLAANDEREN Terwijl de [twee oproerpelo tons van Rijkspolitie en Marechaussee in hotel l)e Roskam I in Zundert zaten te eten, nadat zij in de loop van gisteren de blokkade van de [vrachtwagenchauffeurs hij de grensovergang Wernhout met succes hadden doorkoken, blokkeerden andere chauffeurs aan het eind van de middag op- I nieuw de grens. In Zeeland grendelden actievoerende chauffeurs de veer- [diensten KruiningenPerkpolder en VlissingenBreskens voor het vrachtvervoer. Bij de grensovergang Hazel- jonk bleef de situatie gisteren ongewijzigd. (Van onze parlementaire redactie) 9EX HAAG Minister iLsenberg (Financiën) laat tweede Kamer ruimte voor "schuivingen binnen het u'regelenpakket van 3,5 «)>rd ter opstuwicig van de onomie. Hij verzet zich te- ia uitbreiding van het pak- boven 3,5 miljard gul ^Daarmee stelde de bewinds- zich gisteren regelrecht ihj enover t'vdA-woord- r Dolman, die om be- yuk méér gevraagd heeft. I,,.. "et naar uit dat de -(factie dankbaar gebruik Tl®"® van de ruimte die PWnberg gelaten heeft In f k, n5 wordt serieus ge- L 6e indiening van F- "otie, waarmee bereikt Jboeten worden, dat een «/^eerderheid zich uit hui H Voor een verlaging ronnootscliansbelasting L ïere belastingaftrek r' 'Histandigen. De KVP- .V. aan 6ie beide wen- Ifcn 1 m»gelijk vasthou- *tlk. weet n0? "iet op F wipe daarvoor binnen De hernieuwde blokkade hij Wernhout is nog chaotischer dan >or net optreden van de politie en marechaussee. Tien tallen zware combinaties, tank auto's en trucks met opleg gers staan over een afstand van f.c i uonderd ineie- kris kras dwar» over de weg. Na de melding van deze. Ie genaclie werden vanu.t hotel De iskai twee pantserwa gens een mobiele eenheid onm.ddeoijk naar de gr;ns ge dirigeerd Zij werden kort daarjp te'uggetrokken in af wachting van nadere n-t'ut- ties uit Den Haag. Omstreeks elf uur gister morgen ir-ikken twee mobiele eenheden var. de Westi abant- se tltj K-eoütie en van de ma- recnajasae met enkele pant serwagens naar de grens Wernnout-Wuustwezel. Aan vankeuik werd de blokkade ..bevicjen'hetgeen inhield dat 3";r veiuere groei van de kilortocai sianige file vraeh*wa gens werd voorkomen. De leider van de actie tein u(ktr> van het discrici Breda, zag echter ook moge lijkheden orn de blokk.,de te forceren Via een rnegf on liet hij de chauffeur van de voorste viachtwagen op oe-pen om door te rijden. De samen groepende beroepseha ('Jours reageerden hierop met een ho nend gei ach Hierop werd de aula met een sleepkabel aan een oant sera-utö gekoppeld. Een oolitie- man nam plaats achte het stuur nadat hij een tocht raampje had ingeslagen om in de cabrr.t te kunnen komen Vervolgen; werd de vracht ui- te verderop de berm in gema noeuvreerd Ook de veede truck met oplegger weid op deze wiize verwijderd. moet worden gevon- I jjeioog jj op eerg^g pjaats U.?P 6 e f 8UU miljoen K ,w De KVP-fractie Ei-1 be8rag gereali- t,worden. Slaatssecre- feènH. °0(>iien (Financiën) L. 2>steren voor, dat de |g-..h n 6e KVP om de ven- Men "°^'ast>ng met twee C« L, ver'agen 225 mil- fc y 6e wens tot een fcn f tn i.-^k voor wlfstandi- 1 w miljoen. (Vervol» op pagjna 13) (ADVERTENTIES) "/JlVzóóó'n idee^ l inditland TODben we het écht allemaal nodig... Vanat -.a 1 moment kwam er duidelijk beweging in de file Enkele chaulteurs, die de hele blokka-.e-actie kennelijk met zagen zitten, reden nu hun geraas oi eigen kracht rich ting vrens. Vanuit langs cie kant staande groepen chauf feurs wetrklonk aikeurend boegeroep Een -an de actievoerders die wilde verhinderen dal eer. politie nan achter net -tuur van zijn wagen zou plaats ne men, liep een klap net en" g> >u>mi< ppel op. Even dreig de de -t jai.:e daardo .1 te escaloi-n. maar kapitein l.ut- ken gaf unrruddellijk jpdr&cht dat niet geslagen zou wor den. Zijn manschappen bleven overigens wel de hele dag met getrokken wapenstok op de been. Veel actievoerders lieten hun wagen overigens niet wegslepen Als het hun ocut' was, wachtten zij met draaien de motor tot er aanstalten werd gemaakt nun wagen vast te koppele-i aan de pantserauto, waarna zii op eigen gelegen heid tf-gfno langzaam dooi re den. Nadat dt twee pantserwa gens zo. tien auto's r.acuen weggesleept was er een vrije doo- (ruig richting Be.gië Ï11 de 'oop \ar. de middag lorte de tile v zchtwagens op Ne derlands gebied geheel op. Met de tegenactie vn de chaufieurs was de grensover gang ehtti weer geneel ge blokkeerd De blokkade bij de veerha ven Xruiningen werd gistera vond jMsvreeks halfze- dooi de chauffeurs zelf opgeheven nadat p een mysterieus teic- foontje uit „De Haag'' was ge komen n.ei de mededeling dat een voorlopig akkoord was be reikt met de regering. In het landelijk actiecentrum was men hierover zeer verbaasd. Overigens was de chaos bij de Zeeuwse veerhavens rond de Westerschelde groot. Alleen personenwagens, fietsers, bromfietsers en vrachtwagens met een lading voor het bin nenland mochten van de actie voerders mee met de veerbo ten. Het bedrijfsleven in Zeeuwsch-Vlaanderen stuurde een telegram aan staatssecre taris Van Huiten met de drin gende vraag zo snel mogelijk een einde te maken aan de blokkades. Een van de grensovergangen die gisteren door de politie en marechaussee zijn ontzet is Beek bij Nijmegen. Daar heeft de Officier van Justitie boven dien beslag gelegd op een twintigtal vrachtauto's. De chauffeurs hebben niet vol daan aan de sommatie hun wagens te verwijderen. De meesten van hen zitten in een nabijgelegen café dat zij niet durven verlaten omdat ze dan met een rekening van negen honderd gulden voor sleepkos- ten worden geconfronteerd. Een andere grensovergang aan de Westduitse kant diie open is gebleven is die te Coevorden. Om de doorstro ming naar de oostgrens te ver hinderen hebben chauffeurs gisteren getracht de IJsseibrug te Zwolle te blokkeren. Die poging is echter opgegeven. (Zie voor reportages, foto- extra en achtergronden de pagina's 3, 11 en 19). (Van een onzer verslagge vers) middelburg m Zeeuwse KVP-,.ringen heerst onrust omtrent Ue vraag of men KVP-kamerlid A.W. Krosse uit Deventer nog lan ger kam aanvaarden als de man, die de Zeeuwse belangen behartigt in de KVP-kamer- fractie. De heer Krosse is namelijk een van de KVP-kamerlede 11, die voor het voorstel van mi nister Westerterp hebben ge stemd om hèt idee van de stormstuwcaissondam voor af sluiting van de Oosterschelde nader te gaan bestuderen. Tij dens de vergadering van de KVP-Zeeland, die a.s. zater dagmiddag in hotel De Een hoorn te Oostburg wordt ge houden. zal de heer Krosse dan ook door zijn Zeeuwse partijgenoten ter verantwoor ding worden geroepen. Vol gens onze informatie zal dan ook gesteld worden of niet beter iemand anders binnen de KVP-kamerfractie dan de heer Krosse zich met de Zeeuwse problemen kan be moeien. Overigens is niet alleen de KVP in Zeeland woedend over de rol, die de KVP-kamerfrac tie in het laatste Oosterschel- dedebat heeft gespeeld Ook de KVP in West-Brabant is hoos. Deze KVP-kring heeft in een brief aan partijbestuur en bestuur van de tweede kamer fractie de discipline in de PvdA-fractie aan de KVP ten voorbeeld gesteld. De eerste vrachtauto voc de 'gr. s'tirwagen om te worden weggesleept. vaitQut wordt vastgekoppeld aan een pant- NIJMEGEN (ANP) De politie van Nijmegen heeft woensdag de beruchte 44-jari- ge koppelbaas Toontje van E. uit die plaats gearresteerd. De man wordt ervan verdacht onregelmatigheden in zijn Boekhouding gepleegd te heb ben. Van was failliet ver klaard, iets wat voor hem niet werd aangehouden op de Waalbrug in Nijmegen. grote goederenvervoerders aan gesloten. Inmiddels heeft de NVV- V ervoersbond laten weten geen contact meer te willen hebben met de werkgevers- bond NOB-Wegtransport. Deze heeft zich immers voor de chauffeursacties uitgespro ken, hoewel hij zich akkoord had verklaard met de invoe ring van de tachograaf op 1 december, hetgeen door de NVV-Vervoc"sbond als „schijnheilig" werd gekwalifi ceerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Van Huiten van Verkeer en Waterstaat heeft gisteravond voor de radio de actie van de vrachtwagenchauffeurs gekarakteriseerd als „een politieke aan val op liet kabinet Den Uyl door het creëren van chaos." Hij zei duidelijke aanwijzin gen te hebben, dat de actie tegen de invoering van de ta chograaf „geen pure chauf- feursaetie" is. „Het is geen traditioneel arbeidsconflict Het centrum van de actie is een veilinggebouw Het is niet gebruikelijk, dat chauffeurs beschikken over een dergelij ke accommodatie voor het voeren van een actie". Ook zei de staatssecretaris over aanwijzingen te beschik ken, dat meer ondernemers de actie steunen. „Er wordt ken nelijk iets anders nage streefd" Behalve meer ver diensten voor bepaalde onder nemers „zie ik deze actie als een politieke aanval op het kabinet door het creëren van chaos", aldus staatssecretaris Van Huiten. 's Middags had de minister president. drs. J. den Uyl, in de Eerste Ka-nier al laten blij ken geen goed woord voor dc actie van de vrachtwagen chauffeurs over te hebben. Hij wees er met nadruk op dat het hier gaat om regelingen die langs democratische weg zowel in Nederland als in Eu ropees verband tot stand zijn gekomen en die met grote meerderheid zijn aanvaard. Een aantal werkgeversorga nisaties in het goederenver voer NO V-Weh transport en de beide christelijke vervoer dersbonden) gingen gisteren schoorvoetend de weg terug op. zij schaarden zich achter een verzoek van de EVO (Bond van bedrijven die hun eigen vervoer verzorgen) om „een afkoelingsperiode", die zij als voorwaarde stelden voor een oproep aan hun per soneel om de acties te staken. Alleen de Koninklijke Neder landse Vereniging van Trans portondernemingen (KNVTO) heeft de acties van de chauf feurs .onvoorwaardelijk" afge wezen De KNVTO sluit zich aan bij de oproep van de rege ring de acties onmiddellijk tc stoppen Bij de KNVTO zijn de DEN HAAG De „Chauf feursvereniging West" heeft gisteravond een poging gedaan met de regering tot een verge lijk te komen over de invoe ring van de tachograaf per 1 december. Ze liet staatssecre taris Van Huiten weten dat ze bereid was de blokkades op te heffen als binnen zes tot tien weken een andere regeling voor de rij- en rusttijden zou worden bereikt en als de maximumsnelheid voor vracht auto's van tachtig tot negen tig kilometer per uur zou wor den verhoogd. In die periode zou soenelheid moeten worden betracht met de controle op de tachograaf-gegevcns. Blijkbaar als gevolg van de ze compromispoging besloten de chauffeurs die de veerdienst Vlissingen-Breskens blokkeren gisteravond hun wagens aan de kant te zetten, zodat de op ritten weer vrij kwamen. Van morgen zouden ze aan de stand van zaken beoordelen of ze de blokkade al dan niet zouden hervatten. HALF TOT ZWAAR BEWOLKT. REGEN- EN HAGELBUIEN. HARDE WIND. Temperaturen van vier tot acht graden. STAD EN STREEK Geen oesters voor sex- koning Pagina 5 FINANCIEN EN ECONOMIE Industrie investeert meer in 1975. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Kamer tevreden over regenhulp aan landbouw Pagina 13 In twintig jaar honderd duizend hectare voor parken. Pagina 15 SPORT Alleen Amsterdam op winst in cupvoetbal. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Liesbeth op de Angel saksische toer. Pagina 21 ROTTERDAM De PTT zal aan de regering voorstellen om de posttarieven medio 1975 te verhogen. Een tariefsverho ging acht men onvermijdelijk, omdat volgend jaar de lasten weer aanzienlijk zwaarder zullen worden. Dit heeft drs. Ph. Leeramain, directeur-generaal van de PTT gisteren gezegd op een pers bijeenkomst in Rotterdam. Leenman verwacht dat vol gend jaar de loonkosten van de posterijen met 15 pet- en de materiaalkosten met 7,5 pet. zullen stijgen- Volgens hem is dlit niet op te vangen met een nog betere bewaking van de efficiency. VAN de zijde van het Ethiopi sche Ministerie van Buiten landse Zaken is woensdaga vond met nadruk ontkend dat ex-keizer Haile Selassie op het punt staat geëxecuteerd te worden in een stad op 50 Kilometer van Addis Abeba. Libanese kranten hadden eer der gemeld dat de dagen van Haile Selassie geteld zijn en dat hij op korte termijn terechtge steld zou worden. (ADVERTENTIES) Een Fins wetenschappelijk team heeft na een onder zoek van 10 jaar een mid del ontdekt dat haarwor tels als het ware tot nieuw leven wekt. Bij 70 pet. van de proef personen is nieuwe haar groei verkregen. Het middel is thans onder de naam ANTISCAL bij apotheken, drogisterijen en kappers verkrijgbaar. Indien gebruikt in combi natie met BIOSCAL spe ciaal shampoo werkt het preparaat reeds na 5 tot 10 weken. Het moet wor den gebruikt tot het haar zijn volle lengte heeft be reikt. Inl. Postbus 1140, Den Haag. TERNEUZEN NOORDSTRAAT32 TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13TEL2772 EN HOOFDSTRAAT 23TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1