VTENBURG Acties lokken protesten uit van gedupeerden leeuwsch-Vlaamse chauffeurs niet solidair Overleg met bedrijfsleven geen succes Particuliere ziektekosten verzekering 15-22%% omhoog Elf kerken in ons land willen elke week een vastendag ƒ248,- ƒ279,- 329,- 199,- 198,- 99- f EEG kan weinig doen voor getroffen boeren TENBURCT hoebé axel I ^erstraat 16, Breda. Vervoersfederatie achter Van Huiten Opschorten VVD Man wurgt zijn vrouw Vaiubaq Waldlieim in Israël: Situatie vrij zorgelijk (AITOP js VAITOP ijs \AITOP f 350,- DESTOFZUIGER f 229,- ijs IUIGKAP iijs TRAAT 56 - 58 AXEL 01155-1755 wij hebben voor u macramé en sisaltouw raffia en pitriet emaillepoeders en koper emailleovens grote sortering kralen gladde en chamotte klei reprodukties en posters inlijstwerk weststraat 10 decoupeerzaag- machine I ^-straat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 I oi70 per kwartaal; 8,35 per maand. wernhout HAZELDONK ZEE WSCH-VLAANDEREN Alle belang rijke grensovergangen in West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen zijn gister avond geblokkeerd gebleven door honderden vrachtwagenchauffeurs. GRUYTERS: Vertraging in bouwprojecten is iuist Belgisch bedrijf in Kanaalzone ontslaat 115 man Veel moeite IR. LARDINOIS NA BEZOEK AAN RAMPGEBIED: er zijn sintendie hun vrouw van leer géven omdat het zo zalig aanvoelt... Aantal werklozen in W.-Duitsland naar één miljoen Half miljoen gulden voor Mozambique blijvend KADO iet de .AASTOPPERS: Ipstukkenhanger I 268,- iger I 303,- snoer ijs tel. 01155 1466 Black en Decker 2 toeren in kunststof koffer (gratis) nu 1 jan. 125,- I Dr W. A J. M. Harkx I pirecteur 8oc«lredacteurL' Ledendekker i j.rtic- en administratie-adres I nhnnnemon^P1'^ e nummers 45 cent. I /•■««rammer 1114111 I [Titeeversmaatschappij De Stem B.V, VRIJE ZEEUW WOENSDAG 27 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7521 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. CHAOS AAN DE GRENZEN (Van onze verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De ontmoeting van de ministers Boersma (So rate Zaken), De Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken), Van Agt ustitie) en staatssecretaris Van Huiten (Verkeer en Waterstaat) ■Ut vast* com.misstes uit de Tweede Kamer voor die onderwer pt) eindigde gisteravond met weinig uitzicht op een redelijke op lossing van het chauffeursconflict. De leden van het kabinet ga-1 ven alleen een toelichting op hun standpunt. Daar zij geen mededelingen deden over de maatregelen om de barricaden te heffen, besloten de com- nssies niet verder te vergade ren. Het overleg van dezelfde bewindslieden met vertegen wordigers van het bedrijfsle ven met name de werkge- vers- en werknemersbonden in het beroepsgoederenvervoer had tevoren na vier uur ver pieren geen enkel resultaat opgeleverd. I Staatssecretaris Van Hulten kon alleen rekenen' op de on verdeelde steun van de ver- raersfederatie NKV-NW, die I stelde dat de door de ohamf- feure gewraakte maatregelen vp democratische wijze tot stand waren gekomen en dat «e invoeringsdatum vaal de ta chograaf niet meer in geding ta worden gebracht- Wel was tot verder overleg be I tea. discussies hepen echter I 1® om<ht van werkgeverazij- werd gesteld dat het ®™ij'k Besluit over de in- de tachograaf I J?, Voor onbepaalde tijd I var j worden opgeschort en l kant van de vervoeirs- va!1 het CNV eersit vast- I ^5® v.an aantal voor- m 'n een protocol werd 5 alvorens tot opschor- I *2 T®1 bet Koninklijk Be- I WaaiU UMlen worden over- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Gruyters van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kan niet ontkennen, dat vertragin gen in de goedkeuring van bouwprojekten om allerlei procedurele redenen een nega tief effect hebben gehad op de werkgelegenheid. Hij deelt dit mee in ant woord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Albers en Jansen (beiden PvdA). Deze stelden indertijd vraigen over een door Cobouw verricht onderzoek naar derge lijke vertragingen. Het resul taat daarvan was, dat voor een bedrag van bijna 19 miljard gulden in de pijplijn zou zit ten. Minister Gruyters zegt. dat hij het bedrag van 19 mil jard in twijfel trekt. %vlhet.debat in de Ka Uj2ef vast dat de WD- fetiBart ®Ut geval de chauf- etn ,,ÏÏe, doordeelde. In We j, kiaimg deden de Hbe- 111 (uamerlecien een beroep feurs h ac^ev°erende chauf- iffcC blokkades snel te wegens de schade w anderen die buiten s8ffichil77 uuniei laden m n ervan onder- kabiiw de WD het I "verlet, f0*1, ^rte termijn in vets L 'raden met werkge- ^Woeiw ®erknejmers in de om de inhoud J 'WmiL- rust" 6n werktij- I 'tellen ter discussie te I '"'t in k V'prlsche bewind v«stitr,Vlnsel to£gestemd in ""Itair. van een Russische meldt i,., sis °P Cyprus. Dit sehan Turkse persagent- hei vt ''at kringen van 'bUiuk- '"'nisterie van bui- 'aken citeert. (Van onze redactie bumeland) VOORBURG De 67-jarige H.A.B. heeft gistermorgen in zijn huis in Voorburg zijn 66- jarige vrouw gewurgd. Direct daarna is hij naar het politie bureau in Voorburg gelopen om zich aan te geven. De poli tie vond het stoffelijk over schot van mevrouw J.B.-R. in de hal van het huls. De man heeft zijn vrouw tegen half negen om het leven gebracht tijdens een echtelijke ruzie, z0 heeft hij verklaard. Beiden waren volgens de poli tie van Voorburg al lang onder psychiatrische behandeling Het huwelijk was al lang niet meer goed en er waren regel matig ruzies. BRUSSEL (ANP) Het Belgische plasticbedrij f "Sep" iat gevestigd is in de Gentse •.anaalzone zal nog voor het inde -van het jaar 115 werk- iemers ontslaan. De directie an het bedrijf heeft boven dien een tijdelijke produktie- stop afgekondigd. Bij „Sep" werken in totaal 450 man. Bij Hazeldonk en Wern- Jiout/YYuustwezel was oo-k de grens aan de Belgische zijde afgesloten. In het dorp Putte werd het plaatselijk verkeer geheel ontwricht, doordat de file vrachtwa gens vanaf de grens aan groeide tot de r.-k. begraaf plaats. Het personenautover keer werd in de meeste ge vallen omgeleid door de po litie. Met name in Zeeuwsch- Vlaanderen heeft de politie processenverbaal gegeven aan actievoe ende chauffeurs. Bij Hazeldonk werden alleen de kentekennummers genoteerd. Mogelijk zullen de betrokke nen later alsnog «en bekeuring krijgen. Oiitri ^gelijk De Zeeuwsch-Vlaamse gren zen werden door twintig a dertig vrachtwagens uit het Westland afgegrendeld, waar door elke vorm van vrachtver voer onmogelijk was. Slechts twee grensposten bleven voor alle verkeer open. Personenau to's konden alle grensposten ongehinderd passeren. De blokkade gaf nogal wat hinder aan enkele Zeeuwsch- Vlaamse transportbedrijven. Zo stonden op een gegeven mo ment van het Sluiskilse bulk- transportbedrijf Pieters Meu- leman veertien wagens te wachten op de opheffing van de blokkade. Alleen via Eede-Aardonburg en Veldicht bij IJzendijbe was vrachtverkeer mogelijk. Op vallend was het gebrek aan solidariteit van de Zeeuwsch- Vlaamse chauffeurs met hun collega's uit het Westland- Re actie van een der Zeeuwse chauffeurs: „We staan er wel achter, maai we gaan er niet bij staan"- In de avonduren werd de blokkade in Zeeuwsch-Vlaan deren geleidelijk opgeheven. Alleen die bij Sluis bleef ge handhaafd. Maar op het par keerterrein van de pont Krui- ningen-Perkpolder stonden nog veertig vrachtauto's, die de op ritten versperden. Intussen zijn er a! ongeluk ken gebeurd door de chauf feursactie. Gisteravond hebben zich bij Wuustwezel twee aan rijdingen voorgedaan, waarvan een met lichamelijk letsel, als gevolg van de aanwezigheid van onbeheerde en onverlichte voertuigen op donkere wegge deelten. De Rijkspolitie heeft giste ren bij Wernhout-Wuustwezel met veel moeite vrachtwagens met gevaarlijke stoffen uit de blokkade gehaald. De wagens werden onder begeleiding via een omweg naar België ge leid. Het verzoek van de politie aan de chauffeurs om de kom van Zundent vrij te houden werd vlot ingewilligd. Voorbij Zundert reikte de blokkade tot bij het bekende restaurant Napoleon. Verkeer was slechts over een rijbaan mogelijk. La ter op de dag werd het ver keer tussen Breda en België omgeleid via Galder en Strij- beek. (Vervolg op pag. 9) (Zie ook pag. 5) MAANDAGNACHT Is een man overleden die maandag- ivond laat zwaargewond was tangetroffen achter het stuur •an zijn auto in Newtownards op 15 kilometer ten westen van Belfast. Maandag waren al eerder twee mannen doodge schoten in of in de buurt van Belfast. Tientallen vrachtauto's blokkeerden gisteren de grensovergang Hazeldonk in de E-10. Tl "MP Zeeuwse boeren discussiëren met ir. Lardinois (mid den) en andere EEG-landbouwautoriteiten. (ADVERTENTIE) TILBURG DEN BOSCH Heuvelstraat 44 Schapenmarkt 17 BREDA EINDHOVEN Eindstraat 14 Demer 18 (Van onze redactie buiten land BERLIJN In de eerste twee maanden van het komen de jaar zal het aantal werklo zen in West-Duitsland meer dan een miljoen bedragen. Dit voorspelt het Duitse In- tituut voor Economisch On- lerzoek (DIW) in West-Ber- ijn. In zijn jongste economi che weekoverzicht komt het ïstituut tot de conclusie dat en vermindering van de ,-erkgelegenheid tot ver in het •euwe jaar onvermijdelijk Het instituut voorspelt ver- >r dat de stijging van de men in de Bondsrepubliek iger zal gaan verlopen. Dc onsverhogingen die bij het sluiten van nieuwe cao's worden overeengekomen zul len vermoedelijk ten hoogste negen procent bedragen. v an een onzer verslaggevers) SLUIS EEG-landbouwmi lister ir. P. J. Lardinois heeft gisteren na een bezoek aan de landbouwgebieden in Noord- België en Zeeuwsch-Vlaande ren tijdens een persconferentie verklaard dat de EEG nauwe lijks iets kan doen voor de boeren, die schade lijden door dat ze hun oogst niet uit de grond kunnen krijgen. Hij zei toe in de Europese Landbouwcommissie een voor stel te bespreken om wat aan de suikerprijzen te doen, zodat de boeren hierdoor enige com pensatie krijgen. Voor wat de prijzen van aardappelen, uien e.d. betreft kan de ËEG-com- missie niets extra's doen om dat het hier gaat om zgn. vrije prodiukten. Of ir. Lardinois wel een extraatje voor de bie- .entelers in petto heeft, wilde nij niet meedelen. Overigens vond de heer Lardinois dat Hulpverlening ran de boeren in nationaal verband moet geschieden. „De JEG heeft geen voorzieningen om dergelijke tegenslagen op e vangen Het zou overigens niet zo gek zijn als de EEG voor dit soort gevallen over een rampenfonds zou beschik ken Maar dat zou dit jaar al heel wat aangesproken zijn als het. er was. In veel gebieden zijn er problemen met de oogst geweest" zei hij (Vervolg op pag. stad en streek) (Van een onzer verslagge vers) LUNTEREN De geza menlijke kerken van Neder land willen elke week een vastendag ingang doen vin den teneinde de mensen langs deze persoonlijke weg een directe bijdrage te laten leveren aan de totstandko ming van de gerechtigheid in de wereld. Hiermee wordt in zekere zin de vastentijd, die zo lang in de r.-k. kerk in zwang is geweest maar dan als middel tot persoonlijke heiliging, weer in ere her steld en uitgebreid tot de wezenlijke zin van gerech tigheid doen. Dit was een van de voor- stslen «Se de conferentie van kerken gisteren in Lun- teren heeft aangenomen. De ze conferentie is een verbre de vergadering van de Raad van Kerken met zijn elf aan gesloten lid-kerken of gasl- lid-kerkan. Aan deze verga dering naraen de voornaam ste beleidsfiguren uit de ker ken deel, onder wie kardi naal Alfrink met enige colle ga-bisschoppen, de oud-ka tholieke aartsbisschop Kok, praeses ds. J. C. Jörg van de Nederlands Hervormde Sy node, de secretaris-generaal van de Nederlandse Her vormde Kerk ds. A.H. van den Heuvel, ds. A. Kruijs- wijk, voorzitter van de Gere formeerde Synode en vele anderen. In totaal namen 150 ken en kerkgenootschappen beleidsfiguren van elf ker- aan de conferentie deel. De conferentie kan geen beslui ten voor de deelnemende kerken nemen. Besluiten worden pas van kracht nadat zij door de aangesloten ker ken zelf zijn aanvaard. De vergadering stelde zich ten doel een aantal beleidsbeslis singen te nemen, die verband houden met het centrale the ma „bevrijding" dat uiteen valt in drie onderwerpen: bevrijding tot gerechtigheid, tot geloof en tot gemeen schap. De bevrijding tot ge loof, dat wil zeggen tot geza menlijk geloven en het wer ken daaraan, vormde het zwaartepunt van de discussie van gisteren. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De organisaties van ziektekostenverzekeraars en het ministerie van Economische Zaken hebben overeenstem ming bereikt over een verhoging per I januari 1975 van de ziektekostenpremies voor 1975. De bedragen waarmee de pre mies maximaal verhoogd mogen worden, zijn voor de goed kopere en duurdere verzekeringen hetzelfde. De verhoging ligt tussen de 15 en 22 3/4 pet. met enkele verzekeraars daar boven en enkele eronder. De thans overeengekomen maximaal toegestane verho ging bedraagt voor de zoge noemde zware geneeskundige risico's (ziekenhuisopname en niet-klinische specialistische hulp): voor klasse 3: f 9-70, voor klasse 2b: f 13-35, voor klasse 2a: f 15,20, voor klasse 2: f 14,65 en voor klasse 1: f 26,80. Het ministerie van eco nomische zaken heeft dit gis- teen meegedeeld. De premies voor aanvullen de ziekenfondsverzekeringen worden f 9,70 minder ver hoogd dan de genoemde be dragen Voor de kosten van TOENEMENDE BEWOLKING GEVOLGD DOOR BUIEN Maximumtemperatuur Acht graden. STAD EN STREEK Zeeuwen moeten meer betalen voor hun water. Pagina 3. BINNEN- EN BUITENLAND KVP-senator vindt aantal bewindslieden te licht. Pagina 9 Ook bejaarden moeten gaan meespelen- Pagina 11 DE KLEINE STEM Je hoort 't paard al trappelen. Pagina 10 SPORT Ruud Geels vanavond niet van de parti|. Pagina i3 rlNANCIëN EN ECONOMIE Minister Pronk vindt Europese Gemeenschap sta-in-de-weg voor ontwikkelingshulp. Pagina 14 RADIO EN TELEVISIE Spaanse omroep. Pagina 15 huisartsenhulp en van door huisartsen voorgeschreven ge neesmiddelen wordt f 3,- per persoon per maand meer gere kend. Al deze verhogingen zo wel voor individuele als col lectieve verzekeringen. JERUZALEM (AP) Se cretaris-generaal Kurt Wald lieim van de Verenigde Naties is gisteren in Israël aangeko men, met in zijn bagage de toestemming van Syrië om het mandaat voor de VN-strijd- krachten op de hoogvlakte van Golan met minimaal zes maanden te verlengen. Even tevoren had hij de bufferzone geïnspecteerd en de Syrische linies bekeken. Enkele uren voor zijn aan komst had de Israëlische mi nister van buitenlandse zaken Yigal Allon töjdens een rede in het parlement de knesset een scherpe aanval gericht tot de volkerenorganisatie welke volgens hem onder in vloed van de Sowjet-Unie en de Arabische landen afglijdt naar „barbarisme". Hoewel de Syrische toezeg ging de situatie van 't Midden- Oosten weer wat lucht ver schaft verklaarde Waldheim na zijn aankomst dat de toe stand „nog steeds bijzonder zorgwekkend is". Met name in Israël werd veertien dagen ge leden ernstig rekening gehou den met e ennieuwe geweld- eruptie. DEN HAAG (ANP) De re gering heeft besloten f 500.000 beschikbaar te stellen aan het comité "Vrienden van het volk van Mozambique" te Beira. Aldus heeft minister Pronk voor ontwikkelingssamenwer king dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden mevrouw Van Heel-Kasteel en Kleister- lee (beiden KVP) DE politie in Rotterdam heeft In de Rotte bij de Crooswijkse Bocht het stoffelijk overschot gedregd van de 64-jarige W. van Eek. De man was zondag avond na een bezoek aan een of meerdere cafés hier te water geraakt. t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1