O 5.000,- 17626,- MAN (58) LEEFT OP TWEE HARTEN Verzet tegen tachograaf Grote schade voor kwekers Files aan de grenzen wilde blokkade-actie van vrachtwagenchauffeurs Alweer tijd voor een grap Uitstel voor Reimerswaal: Afstel verwacht Zuidvrachten ABORTUSKWESTIE IS VAN AGT KABINETSCRISIS WAARD Kabinet offert nationale landschapsparken op aan half-open Oosterschelde §\DE BLIJDE RIJDERS I (Jge nummers 45 cent. Rockefeller Nieuwe Vlaardingse Courant verdwijnt landbouwschap Zeeland: boeren moeten gesteund worden Legitimatiebewijzen actie „Geven voor Leven" gestolen GLS1800 9 Sportcoupé GLS1800 ornaat Sportcoupél800 3200 Sedan ornaat 3200 Coupé ornaat rSeverSl Peilingen. V°rige week Sportief Bergen op Zoom Ontslagen op komst Kanaal bij Waarde Zeeland en Brabant Schip in storm op Oosterschelde over dam geslagen REGERING DRAALT MET NOTA'S Vijftien In de verdrukking Regering vraagt hulp banken bij opsporing zwakke bedrijven Ir. Lardinois vandaag naar Zeeuws rampgebied 15.100,- 15.905,- 16.400,- 17.616,- 36.876,- 47.626,- jsief BWV. jf H. Bakker 01608-4960 ens en Keijenberg B.V. l Tel 01650-37355 0r. W. A. J. M. Harkx L. Leijendekker m» en administratie-adres lp£aat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Ikwartaal; 8,35 per maand. Roerstraat 16. Breda. VRUE ZEEUW DINSDAG 26 NOVEMBER 1974 ^nTeversmaatscbappü De Stem B.V., i&V. ie D«m4n 27e jaargang No. 7520 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze redactie buitenland) KAAPSTAD De trans- Ztatieploes van het Groote £ur Ziekenhuis m Kaap- Lj heef» zondagavond het Z van een verongelukt 10- Ziz meisje ingebracht bij een I L van 58. Het eigen, zieke wt ran de man heeft men Sen zitten en met het nieuwe tart verbonden, dat is inge plant in het rechterdeel van de borstkas. De ingreep is verricht onder I leiding van prof. Christiaan Barnard, die in december 1967 je eerste harttransplantatie ter «ereld verrichtte. Hij werd (a geassisteerd door zijn broer, dr. Marius Barnard. De toestand van de patient wordt bevredigend genoemd. Barnard vertelde dat er bij deze nieuwe methode minder gevaar bestaat voor uitstoting van het nieuwe orgaan door het lichaam van de patient- Hij voorzag een breder scala toepassingsmogelijkheden voor deze techniek, zoals bij aange boren hartafwijkingen en in andere situaties waarin de pa tiënt zou sterven als zijn hart- functie geen extra steun kreeg. Bij acute hartstoornissen die anders een fatale afloop zou den hebben, aldus Barnard, zou een extra hart de patient door ds twee a drie kritische weken kunnen heensiepen. Barnard vertelde dat zijn patient was opgenomen met hartklachten die bij het niet ingrijpen fataal zouden zijn geweest. Hij zei dat de patient ouder was dat hij zou hebben gewenst en dat hij nog nooit een hart had gezien dat er zo slecht uit zag. Hij vertelde dat hij de linkerkamer voor veer tig procent had moeten weg snijden en dat het hart van deze patient nagenoeg ver woest was door een serie eer dere aanvallen, Na de operatie had hij echter verbaasd ge staan over de mate waarin het eigen hart van de patient de bloedtoevoer weer kon ver werken. Hij vertelde dat de operatie om middernacht be gon en om vijf uur was vol tooid. De cnirurg vertelde dat de patient bij bewustzijn is en dat zijn bloedsomloop thans uitstekend verloopt. Barnard zei dat hij de twee harten a.hw. in serie heeft gescha keld met de bedoeling de lin kerkamer van het zieke hart zoveel mogelijk te ontlasten. De twee poortaders en de aor ta's werden met elkaar ver- „De beste manier om het te beschrijven is dat ik de linkerkamer heb omzeild. Het oude hart doet zoveel als het kan. Het surplus van zijn taak wordt waargenomen door het geïmplanteerde hart", legde Barnard uit. Barnard onthulde dat de twee harten niet in hetzelfde ritme kloppen, maar dat er naar technieken wordt gezocht waarmee de dubbele hartslag kan worden gesynchroni seerd. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/TERNEUZEN/BREDA Een wilde blok- kade-actie van rebellerende vrachtwagenchauffeurs heeft {istcravond de grensovergangen in vrijwel het gehele land voor goederenvervoer afgegrendeld. Dat was met name het geval bij de grensposten Kapellebrug en Sas van Gent in Zeeuivsch-Vlaanderen en bij Wernhout. Verwacht wordt dat ook vanmorgen de actie zal worden voortgezet omdat het gisteravond door staatssecretaris Van Huiten met de vrachtwagenchauffeurs gevoerde overleg om middernacht nog niets had opgeleverd. Gisteren hebben de Nederlandse kwekers van groente, fruit tn bloemen voor miljoenen schade geleden als gevolg van een Wokkade actie rond de grote veilingen. De chauffeurs «teren tegen de tachograaf, die op 1 december in alle vrachtauto's van twintig ton en meer moet zijn aangebracht. Deze tachograaf legt de bewegingen van de vrachtauto en daar- nee de rij- en rusttijden van de chauffeurs vast. De ontduiking van het rijtijdenbesluit, een hardnekkig euvel in het vracht vervoer, wordt daardoor effectiever bestreden dan door het dikwijls onjuist ingevulde rijtijdenboekje. Se actie van de chauffeurs wordt door de erkende vakor- «isaties onvoorwaardelijk ttrworpen. Zij verwijten de LCkaulleursvereniging West" llat jij zich laat gebruiken |ioor werkgevers die van de HlcboSraaf financieel nadeel ren, Sommige werkgevers- ♦rganisaties, zoals de NOB- jbtjtrausport en de EVO heb- dan ook verklaard „be- i" voor de chauffeurs te •tuben. Be vrachtrijders hebben aa-n I «secretaris dr. M. van I iÈen van Verkeer en Water- I bat, die speciaal de belangen I "b het goederenvervoer be- I Wgt, de eis gesteld het Ko- I Besluit waarbij de in- I (entlS van de tachoschijf j« geregeld, in te trekken. Huiten heeft daarop jfto weten dat hij op die eis F1 kon ingaan. Wel wilde F)- voor zover dat in zijn rjciit ligt, voor de eerste zes t' Fijt weken een soepele ®ng nastreven. [ik blokkade speelde zich Ttodagochtend vooral af bij (Jr°k veilingen in de Rand- name bij die van toneer en Rijnsburg, waar 'raf-sporten van voor de bestemde snijbloemen Ij. 1 verhinderd. Later op - E en vooral in de avond- herplaatste de blokka- zich naar de grenso- 'Van onze redactie binnen- Ifi Mevrouw kt R* -Happy" Rockefel ler k i aI'6e wouw van de Kji.'1 Amerikaanse vice- ,i schap voorgedragen Rockefeller, heeft t-Kanki m het Sloan-Kette- „ercentrum in New n j'Peratie ondergaan, t!"%zet rechterborst len8?®1 zes weken geleden artsen 'naar linkerborst ïedeeu V aJn wouw tecj 6at bij deze eerste ter in een spoor van ktrotte? rechterborst was ,A" Aanvankelijk c;::krfen dit met che" be«tivien en bestraling tot de S Later waren Oper-tif1 j>m gekomen dat ""«Wswm1*316 en Vel" vargangen, in het bijzonder die naar West-Duitsland. Maar van kwart voor acht af stond ook een lange file vrachtwa gens bij de grenspost Wern hout. Zendingen voor het bin nenland werden ook 's mor gens ongemoeid gelaten, even als het verkeer van de overige vrachtwagens de actie gaat vooral uit vam bij de veiling transporten betrokken chauf feurs en van personenau to's. In vele veilingen werd niet geveild. Dat was bijvoorbeeld aan vankelijk ook het geval bij de Bredase veiling, maar daar is men omstreeks halelf wel voor de binnenlandse handel ga-an veilen, terwijl de export- produkten in koelcellen wer den opgeslagen. Volgens de assistent-chef-buitendienst, de heer A.C. Daamen, waren de protesterende chauffeurs „sportief' geweest. In Bergen op Zoom werd de veiling door vier grote vracht wagens met aanhangers ge blokkeerd. Maar problemen waren er niet want er werd gisteren in Bergen op Zoom niet voor de export geveild. De chauffeurs blokkeren overi gens niet de veilingen in hun eigen gebied, maar elders. Centrum van de actie is Delft. (Zie ook commentaar op pagina 11) \p<-' A Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De nieuwe Vlaardingse Courant wordt na een bestaan van ruim honderd jaar per 1 janu ari aanstaande opgeheven. Het blad dat driemaal per week verschijnt heeft ongeveer 40.U01I abonnees. Een deel van het personeel zal worden ont slagen. De vakbonden zouden rog niet op de hoogte zijn van de voorgenomen opheffing. De Nederlandse Dagblad Unie die de Nieuwe Vlaardingse Cou rant in 1970 had opgekocht zal vanaf 1 januari een nieuw huis-aan-huis blad in Vlaar- dingeii gaan verspreiden. Na vier dagen van gijzeling en geestelijke ontbering weet de bemanning van de ge kaapte Britse VC-10 even na hun vrijlating op het Tunesische vliegveld alweer een grapje te maken tegenover de verzamelde wereldpers. V.l.n.r.: Michael Wood, Frank Sharpies en captain James Flutcher. (Van onze pari. redactie) DEN HAAG Als over an derhalf jaar blijkt dat de Oos terschelde inderdaad met een storm-stuw-caissondam kan worden afgesloten, zal het Reimerswaalplan niet eerder dan 1986 van start kunnen gaan, gesteld, dat het plan nog doorgang kan vinden. Want dat is een groot vraag teken, nu nog niet vaststaat hoe de Oosterschelde bij een eaissondam zal worden inge richt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Oos terschelde ontkende minister Westerterp (Verkeer en Wa terstaat) bijzonder fel de uit latingen van sommige kamer leden (waaronder KVP'er P.A.M. Cornelissen) als zou het Reimerswaalplan met een half-open Oosterschelde tech nisch onuitvoerbaar zijn ge worden. Rijkswaterstaat be vestigt, dat dat allerminst vast staat. Er zijn zelfs deskundigen die voorspellen, dat het Rei merswaalplan gemakkelijker kan worden gerealiseerd, als het kanaal bij Waarde (onder deel van de compartimente- ringspliannen van het kabinet) kan worden gerealiseerd. In de oorspronkelijke Reimers- waalplannen is namelijk ook zo'n kanaal door Zuid-Beve land geprojecteerd. Minister Westerterp zal ech ter eerst de provinciale bestu ren van Zeeland en Noord- Brabant moeten overtuigen van de noodzaak van zo'n ka naal bij Waarde voor de reali satie van een half-open Oos terschelde. Provinciale Staten van Zeeland hebben dat ka naal echter al afgewezen. Rijkswaterstaat is er voor. Mi nister Westerterp heeft, zo zegt hij, nog geen standpunt ingenomen. Hij laat dat afhan gen van het nog te voeren overleg met Zeeland en Bra bant. Wel lijkt het zeker, dat uitvoering van Reimerswaal niet eerder kan dan wanneer de caisson-dam is aangelegd, dus niet voor 1985. De opstel lers van het Reimerswaalplan hebben steeds rekening gehou den met een eerste aanzet van het plan, zodra de Oosterschel de geheel zou zijn afgesloten, dus in 1978. Eerdere aanzetten zijn technisch niet mogelijk. DE president van de 2e straf kamer van het hof van beroep in Stuttgart, dr. Theodor Prin- zing, heeft gisteren de Franse schrijver-filosoof Jean-Paul Sartre toestemming verleend de anarchistenleider Andreas Baader in de gevangenis op te zoeken. PRESIDENT Gerald Ford van de Verenigde Staten is zicht baar trots op en tevreden over zijn eerste ontmoeting met de Sovjet-partijleider Le onid Brcznjew in de Verenig de Staten teruggekeerd. BRUINISSE (ANP) In een storm op die Oosterschelde is maandagmiddag het 690 ton metende Poolse vrachtschip over de dam bij de haven van Vianen bij Ouwerkerk gesla gen. Oorzaak was vermoede lijk een verkeerde manoeuvre. Het schip kwam op die zogehe ten Ooiffterlandse slikken te recht, een breed sohoTTenige- bied in heit Keeten. Omdat het hoogwater was, konden sleepboten vrijwel on middellijk aan de Pool vastma ken. Het schip is met alle vier de opvarenden de haven van Vianen i-n.gesleept. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het kabinet-Den Uyl is van plan de financie ring van de vijftién nationale landschapsparken op te offeren aan het half-open houden van de Oosterschelde Dat zou de reden kunnen zijn van het feit, dat het kabinet nog steeds niet de drie nota's, die hierover zijn opgesteld, bij de Tweede Kamer heeft ingediend, hoewel de Kamercommissie voor CRM daar gisteren over had willen praten. Een woordvoerder van het Ministerie van CRM liet ons weten, dat die nota's mogelijk aanstaande vrijdag door het kabinet zullen worden goedge keurd. Het betreft hier de no ta nationale parken, de nota nationale landschapsparken en een nota, die de relatie land- bouwnatuurbehoud vastlegt. Een reden voor het uitstel van behandeling geeft het departe ment niet. Kamer zei minister Westerterp hierover dat door het Ooster- schelde-besluit mogelijk ande re milieuprojecten in de ver drukking zouden kunnen ko men. Het kabinet-Biesheuvel gaf indertijd de stoot tot de op richting van nationale land schapsparken. De toenmalige staatssecretaris Vonihoff liet een ambtelijke werkgroep een ideeënsohets maken, die als basis zou moeten dienen voor de nota landschapsparken. Men ginig in die schets uit van vijftien nationale landschaps parken, waaronder een in Noord-Brabant (het gebied tussen Tilburg en Best, omge ving Oisterwijk) en een in Lintburg (Mergelland, ge noemd in de nota krijtland). Toen het kabinet enkele we ken geleden besloot 1,8 mil jard gulden - xtra uit te trek ken voor het half-open houden van de Oosterschelde, werd de financiering daarvan op de lan ge baan geschoven. Pas na 1978 zouden grote bedragen voor de caisson-dam behoe ven te worden beschikbaar ge steld. Ook de financiering van de landschapsparken zou pas in de jaren tachtig van de grond kunnen komen. In de (Van vers) een onzer verslagge- GOES De drie standorga nisaties en de gewestelijke raad voor het Landbouwschap in Zeeland neigen sterk naar de idee dat de getroffen boe ren in Zeeland alleen nog maar te helpen zijn met finan ciële steun. Gistermorgen heb ben de organisaties intensief beraadslaagd over de wenselij ke financiële steun, wensen die via het Landbouwschap in Den Haag doorgegeven zullen worden aan het kabinet. De landbouw in Zeeland hoopt in deze op een beslis sing voor 1 december. ,.Elke boer die nog produkten in de grond heeft moet een tege moetkoming per ha. ongeoogst gewas ontvangen. De hoogte van het uit te keren bedrag zal gerelateerd moeten worden aan het soort produkt en met de kosten die hiervoor zijn gemaakt", aldus ir. Luteijn gistermiddag tijdens de weke lijkse persconferentie van het oogsthulpcentrum in Goes. DE landbouw-topcoöperatie Cebeco-Handelsraad heeft 26 man van zijn personeel, me rendeels afkomstig uit Deven ter, Raalte en Steenwij k, be schikbaar gesteld voor hulp bij de aardappelen-, bieten- en gladiolenoogst in Zeeuwsch- Vlaanderen. Maandag zijn zij per bus uit Deventer naar Nieuwvliet (Z.-Vl.) vertrokken. (Zie ook pagina 3) VEEL BEWOLKING MET BUIEN Aan de kust stormachtige wind uit west-noordwest. Maximumtemperatuur: Acht graden. STAD EN STREEK Roofvogels in opkomst in de Braakman. Pagina 5. FINANCIëN EN ECONOMIE Veel kritiek op sociaal beleid van Tante Pos. Pagina 9. BINNEN- EN BUITENLAND tngeland verklaart IRA vogelvri|. Pagina 13 Angst en beven onder kapers en gijzelaars. Pagina 13. SPORT John Dusbaba: Nog geen nieuwe Neeskens Pagina 15 RADIO EN TELEVISIE Popzanger Robert Long wil de kleinkunst in. Pagina 17. (Vain owze parlementaire redactie) DEN HAAG Binnenkort ontvangen de directies van de banken in ons land schriftelijk het verzoek van de regering om op basis van vrijwilligheid Inlichtingen te verstrekken over bedrijven in moeilijkhe den. Via dit niet alledaags ini tiatief hoopt het kabinet tijdig informatie te krijgen en daar door eventueel snel te kunnen helpen. Achtergrond vam dit besluit van de ministers Du' senberg (Financiën) en Boers- ma (Soeialfc Zaken) om te banken „aan te schrijven" is de wens om zoveel mogelijk werkgelegenheid in ons land te behouden en al in een pril stadium zo .mogelijk de hel- oende hand te bieden- Tijdens de vergadering gis teren van de bijzondere Twee de-Kamercommissie over de tussentijdse nota over de werkgelegenheid ma-akte mi nister Boersma (Sociale Za ken) dit initiatief bekend- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Ir. P.J. Lar dinois, lid van de Europese Commissie voor landbouwza ken, zal vandaag op uitnodi ging van het Landbouwschap een bezoek brengen aan de door de aanhoudende regenval getroffen landbouwgebieden in Zeeland. De heer Lardiimois zal', ver gezeld worden door het pre sidium van COPA. Daartoe behoren, behalve de heren Plumb en Boon uit resp. En geland en België, o.m. ook de Nederlander ir. C. S. Knottne- rus (voorzitter van het COPA) en de Fransman J. Deleau. Het gezelscha-p gaat bedrij ven in Cadzand en Biervliet bezoeken. (Van onze redactie binnen land). DEN HAAG Bij inbraken in Den Haag en Utrecht is een aantal legitimatiebewijzen voor collectanten van de actie -Geven voor leven" ont vreemd, waardoor misbruik met geheel is uitgesloten. Het actiebureau „Geven voor le ven" dat dit heeft meegedeeld, wijst erop dat bij het ophalen van de giftenenveloppen op donderdag en vrijdag gebruik gemaakt wordt van een dub bele legitimatie. Zowel het le gitimatiebewijs van de collec tant als de ophaalzak zijn na melijk voorzien van een zegel dat een gelijkluidend nummer draagt. Deze nummers maken controle op de betrouwbaar heid dus op eenvoudige wijze mogelijk. Gisteravond is het vrijwilligersleger de straat op gegaan voor de actie. Elk Ne derlands gezin zal dezer dagen een mapje met informatiema teriaal ontvangen. (ADVERTENTIE) ...een heerlijk avondje. We kennen allemaal de Boerenjongens, de Boerenmeisjes. Wel, dit is een variant voor de Sint Nicolaasdagen: Boerenbisschop 400 g gemengde gedroogde zuid vruchten (abrikoosjes, appeltjes, krenten en rozijnen) in de week zetten in wat water en daarin laten gaarwellen (appeltjes en abrikoosjes klein gesneden). Suiker naar smaak erbij en ze dan met witte wijn, kruidnagel, pijpkaneel, stukjecitroenschil en hetkookvocht een half uur laten trekken boven een zeer zacht vuur (vooral niet koken!)Zo warm mogelijk in glazen scheppen, bijvullen met een scheutje sherry medium dry. Smulpapen kunnen een boekje met de nieuw* ste Zuidvruchten-recepten aanvragen bij antwoordnummer 3212, Amsterdam (geen postzegel nodig). Gedroogde (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De abortus wetgeving is minister Van Agt een kabinetscrisis waard. Hij heeft dat in het radiopro gramma Delta laten blijken. De minister van Justitie zei grote moeite te hebben met een wetsontwerp over legali sering van abortus waar hij persoonlijk niet achter zou staan. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer een wetsont werp zouden goedkeuren zou hij als minister niet automa tisch zijn handtekening onder dat ontwerp zetten. Met deze uitlatingen van minister van Justitie is het kabinet Den Uyl in moeilijk vaarwater terechtgekomen. Zoals bekend is voor behande ling in de Tweede Kamer ge reed het wetsontwerp van de socialistische kamerleden Lamberts en Roethof. Dat wetsontwerp zal tegelijk be handeld worden met het nog door de christen-democratische fracties KVP en ARP in te dienen wetsontwerp. Dat wets ontwerp, dat rond de jaarwis seling is te verwachten, zal veel minder ver gaan dan het ontwerp van de socialisten. Beide wetsontwerpen zullen op z'n vroegst In het voorjaar van 1975 in de Tweede Kamer behandeld kunnen worden, "'.I-V I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1