ellicht twee ederlanders Natte moesson in de Gouden Delta n gekaapt Brits toestel Zeeuwse Stalen willen geen verhoging veertarieven met Oogst in weekend praktisch niet mogelijk I T'A \T1 7 1 BOUDE BASIS GERO ZEIST ONTSLAAT 300 MENSEN 1 ZEEUWEN DANKEN SOLDATEN X i GEVEN VOOR 63ste vrachtauto met chauffeur in Italië verdwenen Wéér wo 97.000 deelnemers met het grootste gemak ALN Algemene Loterij Nederland 0ERLANDSE REGERING WEET OFFICIEEL NIETS 1\ KIS OM TWEE PALESTIJN EN VRIJ TE KRIJGEN 430 LITER NEERSLAG PER VIERKANTE METER AFGEWEZEN VERMOMD G.S. KRIJGEN OPDRACHT MET MINISTER TE GAAN PRATEN Landbouwschap protesteert tegen hogere prijs stookolie Rust-Olemri Roosendaal gaat korter werken KRITIEK STETTN Bonden: Laat bedrijf met subsidie doordraaien Niet aanvaardbaar or. W. A. J. M. Harkx facteurL. Leijendekker jctie- -wstraat en administratie-adres 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 -„0[ïicntspi*ys r'n npr kwartaal; 8,35 per maand. faïmmers 45 cent. -unimer 1114111 ©«eversmaatschappij De Stem B.V., ^straat 16, Breda. VRUE ZEEUW Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V: ZATERDAG 23 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7518 V a (Van onze redactie binnenland! MIDDELBURG —Tussen 1 september jX en vrijdagmid dag 22 november 15.00 nur is op het weerstation van het Ko ninklijk Meteorologisch Insti tuut te Zierikzee, gelegen in het hart van het Deltagebied, 430 millimeter regen gevallen. Normaal is in de periode sep tember. oktober en november een neerslag van 216 millime ter. Dit betekent, dat op elke vierkante meter 430 liter neerslag in de vorm van hagel en vooral regen is gevallen. Als deze hoeveelheid in de vorm van sneeuw was geval len, dan lag het zuidwesten van Nederland nu bedolven onder een witte laag van bijna viereneenhalve meter dik. On danks de optimale bemaling, die dag en nacht doorgaat, kunnen de waterschappen de natte moesson niet aan. Sinds donderdagmiddag regent het weer onafgebroken ip Zeeland Tot vrijdagmiddag drie urn- is 35 millimeter water afgetapt. Het peil in watergangen, slo ten en grachten is weer geste gen. De mondingen van de drainagebuizen, die het over tollige water van het land die nen af te voeren, staan weer onder de waterspiegel. Dit heeft tot gevolg, dat de land bouwgronden en de weilanden onnieuw op veel plaatsen blank staan. (Van onze redactie buitenland) TüNIS/ROME/DEN HAAG Afgaande op de klank i de namen zouden er twee Neëferlanders bij de passa- rs zijn, die in het door Palestijnen gekaapte Britse egtuig op de Tunesische vluchthaven zitten. Dit zei premier J. den Uyl gisteravond op zijn persconferentie afloop van het ministerbcraad. De premier bevestigde hier- ee een bericht van liet Franse persbureau AFP, dat uit Tunis t meldde, dat er Nederlanders in het toestel zouden zijn. „De Nederlandse regering wanneer er sprake van is, t de eis ook de vrijlating de twee Palestijnen, Noeri Jamimah, omvai die in Ne- rland gevangen worden ge ilen, uitgaan van het prin- pe dat levens van onschuldi- n in het geding zijn en dan ien de twee worden vrijge- ta", aldus de premier. Inspelend op die mogelijk- id is gistermiddag in het sterie i Justitie in Den ag een beleidscentrum inge- "1 In dit co irum zijn aan- zig vertegenwoordigers van ministerie van Justitie, gemene Zak' i. Buitenlandse i en Binnen' ndse Zaken, doel ;a communicatie zo dit nodig mocht zijn bevorderen. liet Britse toe een VC-10 werd zoals in deel van onze oplage nog Jht in de nacht van lag op vrijdag gekaapt Doebai door drie Palestijnse illastrijders. Zij dwongen piloot na een lange reis het Midden-Oosten het i in Tunis aan de grond Jetten. REGEN 'eel bewolking met re- 9en, Matige tot krachtige wind uit westelijke rich- 'ingen, MaximumtemDe- 'Jtuur ongeveer 8 gra den. STAD en streek Zeeuwen krijgen voor lichting over vaste oever- ferbinding. pagina 3 FINANCIëN EN konomie I 93at in komende Vli jaar flink investeren Pagina 15 BINNEN- EN "atenland 1e'e politie in !taal van alarm. u Pagina 9 c Peter Muller hoeft 6t "loot niet meer Pagina 11 sport Stadsrechters over Van ane9«y Pagina 29 vrijuit Stunten met whisky 4 15 ^rieden tijd. grote jonger aan de hand van Amerika. Sopersigaren van "ai>gse makelij. srael en Dali's rea- ''sme. Piekerpoker. ®8Ksel is de 28-jarige 2* ^keeper R. B. B schiet „a. verd'achte in an Den Haag 0 matroos was ge- Hier dreigden zij elke twee uur een van de 27 passagiers die nog aan boord van het toestel zijn. te doden, als hun eis tot vrijlating van 13 com mando's uit Egyptische gevan genschap en var de twee Pa lestijnen die in Nederland ge vangen gehouden worden, niet wordt ingewilligd Het ultima tum dat de kapers hadden ge steld verstreek echter zonder dat er aan boord van de Britse VC 10 iets scheen te gebeuren. Korte tijd daarna meldde het Tunesische persbureau dat de terroristen hun ultima turn met twee uur hadden ver lengd en dot zij twee vrou wen, een oudere man en een baby hadden vrijgelaten. Het toestel staat geparkeerd op de landingsbaan van de luchtha ven Carthago nabi.i Tunis en is door zwaar gewapende politie agenten omsingeld. 1 De Britse zaakgelastigde in Tunis die met de kapers heeft gesproken, heeft de Neder landse regering overigens la ten weten dat hun eisen zich geheel richten op de vrijlating van de dertien Palestijnen die in Egypte gevangen worden gehouden Zij hebben niet ge sproken over de beide Pales tijnen in Nederland. Minister president Den Uyl zei aan te nemen dat de kapers de rust gegund zal worden die zij hebben gevraagd tot morgen ochtend. Voor dit moment is het een zaak tussen de kapers enerzijds en de Britse en Egyptische regering ander zijds, aldus drs. Den Uyl. Egypte heeft de eis van de kapers (vrijlating van 13 Pa lestijnse commando's) afgewe zen. Ca-.ro wenst over zaken die het Palestijnse volk be treffen uitsluitend te onder handelen met de leiding van de Palestijnse bevrijdingsorga nisatie PLO die zegt niets met de kaping tc maken te hebben. „Dit incident heeft ten doei de Palestijnse zaak te schaden," aldus een PLO- woordvoerder. De actie wordt gevoerd, zei hij, door een groep saboteurs die geen rela tie onderhoudt met het Pales tijnse verzet, noch met enige Palestijnse organisatie. Het Britse toestel;- dat uit Londen op weg was naar het Verre Oosten, werd gekaapt nadat het in Doebai was ge land. De kapers zouden zich als grondpersoneel van de luchthaven van Doebai hebben vermomd. Volgens functiona rissen van de luchtvaartmaat schappij British Airways wa ren er 27 passagiers en 11 bemanningsleden aan boord. Het moet echter niet uitgeslo ten worden geacht dat er ook leden van het grondpersoneel van het vliegveld van Doebai aan boord zijn. Op weg naar Tunis maakte bet vliegtuig een tussenlanding in Tripoli waar brandstof werd bijge tankt- Voor de landing in Tu nis cirkelde de VC 10 onge veer een uur boven de Tunesi sche hoofdstad. Na de landing werd een aantal buitenlandse persbureaus in Beiroet opge beld door iemand die ver klaarde dat de terroristen hun gijzelaars zouden doden tenzij Noeri en Tamima-h, twee in Nederland gevangen gehouden Palestijnen, worden vrijgela ten. Verslaggevers die op de luchthaven van Tunis nabij de VC 10 konden komen en met de kapers spraken, vertelden echter dat zij de vrijlating hebben geëist van 13 comman do's die in Egypte worden ge vangen gehouden. Br-ISI -BI' --- -- ÏÏS-M3I MM (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Provin ciale Staten van Zeeland heb ben gisteren met algemene stemmen G.S. de opdracht ge geven met minister Th. Wester terp van Verkeer en Water staat te gaan praten over het verhogen van de veertarie ven voor de Westerschelde met minder dan vijfentwintig procent. De minister had voor gesteld om binnen een tijd vfin zes maanden de tarieven tweemaal met vijftien procent te verhogen, G.S. van Zeeland vonden een verhoging met vijf entwintig procent ineens beter, maar de Statenleden oordeel den, dat de verhoging nog ge ringer moet zijn. Eigenlijk wilden de Statenleden helemaal geen verhoging van de tarieven en vele woordvoer ders van de Statenfracties von den dat men in piaats van verhoging van de tarieven vol komen vrije veren moet trach ten te krijgen. ,:Het is een historisch onrecht dat men moet betalen om zijn eigen land te bereiken. Hoe lang blijft dat onrecht nog be staan?" vroeg de heer J. van de Voorde (PPR) zich af. „Tunnels en bruggen worden elders ook door het rijk be taald. Het argument dat de veerdiensten hier tot het open baar vervoer moeten worden gerekend, zijn niet overtui gend. De veertarieven moeten naar onze mening dan ook worden afgeschaft. Behalve bet feit dat het gebruik 131a ken van veerboten veel tijdverlies oplevert, kost het de inwoners (Vervolg op pag- 5) DEN HAAG (ANP) De prijsverhoging van f 11,10 voor zware stookolie betekent voor de glastuinders een ono verkomelijke lastenverzwa ring. In brieven aan de minis ters van Landbouw en Econo mische Zaken protesteert het landbouwschap tegen deze las tenverzwaring, vooral eok om- 'dat het overgrote deel van de prijsverhoging noodzakelijk was om de benzineprijs te kunnen verlagen. De militairen, die de afge lopen weken vrijwillig hebben geholpen bij de oogst in weste lijk -Zeeuwsch-Vlaanderen, en gisteren naar hun kazernes teruggingen, kwamen niet zo maar een-twee-drie weg. Even buiten Aardenburg werd de co lonne vertrekkende militairen opgevangen door boeren, die met hun tractoren de weg ver sperd hadden. De actie was be doeld om de militairen nadruk kelijk te danken voor hun hulp. Tijdens een merkwaardig ver broederingsfeest op de rijksweg (de politie moest het verkeer omleiden) werden de militairen getracteerd op bier, sigaretten en sigaren. (Van onze redactie binnenland) ROOSEND AAL-LEEU WARDEN-MUIDEN-PARUS Drie Nederlandse bedrijven hebben een werktijdsverkor ting aangevraagd. Daarbij zijn 160 mensen betrokken. Rust-Oleum Nederland B.V in Roosendaal, fabrikant van roestwerende verfsystemen, heeft een arbeidsverkorting van 50% aangevraagd voor 23 medewerkers in de produktie- sertor. De moeilijkheden wor den, aldus een medewerker van het bedrijf, voornamelijk veroorzaakt door de langduri ge poststaking in Frankrijk, waardoor er geen schriftelijke ordei's meer binnen komen. Frankrijk is een belangrijke exportmarkt voor Rust- Oleum. (Van een onzer verslaggevers) GOES-ZEVENBERGEN De aanhoudende regen van de laatste dagen heeft de akkers in zuidwest-Nederland prak tisch onbegaanbaar gemaakt Gisteren is de oogsthulp in het hele gebied stil komen teiig- zalernauü gen. Ook vandaag en morgen zal er nauwelijks geoogst kun nen worden. Zo valt het twee de achtereenvolgende wee kend, waarin de bevolking massaal bij het oogsten had kunnen helpen n het water. Het coördinatiecentrum voor de oogsthulp in Zevenbergen heeft alle toegezegde vrijwilli- gersmankraoht afgezegd. Hel coördinatiecentrum Goes is zo ver 'niet gegaan. Men laiat de beslissing daar aan plaatselij ke omstandigheden en het in zicht van de bevolking over. De omstandigheden op de doorweekte akkers ziijn zo verslechterd dat het hier en daar voorkomt dat mensen uit hun laarzen gelicht moeten worden omdat de laarzen als gebeeldhouwd in de klei vast zijn komen te zitten. Onder de afgezegde oogstvrijwilligers bevinden zich 1590 studenten, dip zich via het studenten- arbeddsbuneaiu ASA voor oogs thulp diit weekend hadden op gegeven- De Zeeuwse gedeputeerde mr. J. Schlingemann heeft gis teren tijdens een vergadring van de Zeeuwse Staten scher pe kritiek geleverd op het lan ge uitblijven van massale hulp van militairen bij het oogsten. Het besluit van enkele dagen geleden om volgende week 8001 dienstplichtigen blij het oogsten in te zetten, komt vol gens hem te laat. Vanuit de Staten werd deze kritiek on dersteund. Provinciale Staten besloten om een bedrag van 100.000,- te storten in het noodfonds dat als gevolg van de oogstproblemen is ge sticht. De socialist Fliliuis zei dat er bij die regering op moet wor den aangedrongen de getroffen boeren voldoende schadeloos te stellen. In dit verband heeft het Landbouwschap de Twee de Kamerleden geschreven dat de tot nu toe voorgestelde steunmaatregelen tekort schie ten- De Hollandse Maatschap pij van Landbouw zou liever zien dat de getroffen boeren een uitkering ineens krijgen in plaats van het voorschot dat de regering in het vooruitzicht heeft gesteld. Voor de ondernemers in de agrarische sector, die van de abnormale weersomstandighe den dit najaar een nadelige invloed ondervinden op hun bedrijfsresultaten, zijn enige bijzondere fiscale maatregelen getroffen, aldus is vrijdaga vond door het meegedeeld. De maatregelen waarmee het ka binet zich op voorstel van staatssecretaris Van Rooijen van Financiën verenigde, heb ben betrekking op verminder ingen op de voorlopige aansla gen in de inkomstenbelasting en premieheffing volksverze keringen over 1974 en eventu eel over 1973. Daarnaast zal uitstel van betaling worden verleend zo lang de vermin deringen van deze voorlopige aanslagen nog niit zijn geëffec tueerd. De verzoeken moeten schriftelijk gericht worden aan de belastinginspecteur. l/TAANDAG 25 november a.s. begint in heel Nederland *-*- de grote landelijke inzamelingsactie voor het Ko- lingin Wilhelminafonds. Die actie wordt op vrjjdag 29 lovember besloten met een spectaculaire televisie-uit- ending van de jubilerende N.C.R.V., die tot in de kleine lurtjes gaat duren. Iedereen hoopt uiteraard dat de opbrengst van de actie »lle verwachtingen zal overtreffen. Inmiddels heeft de luzzelactie van de samenwerkende dagbladen al een tevige basis gelegd. De stand na negen puzzels voor Geven voor Leven" is 1.796.096,65 gulden. Met een goe ie opbrengst van puzzel tien kan het tweede miljoen worden volgemaakt. De extra-prijzenpot werd inmiddels nóg groter. Na puzzel negen bevat deze nu 38.534,93. wim Puzzel elf, de oplossing van puzzel negen en de prijs- naars vindt men elders in deze krant. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT-HELMOND De directie van de n.v. Gerofa- briek wil haar fabriek in Zeist sluiten om uit de liquiditeits- moeilijkheden te komen. De ongeveer 300 personeelsleden zullen worden ontslagen, zo is vrijdagmiddag aan het personeel bekend gemaakt. De staking van de produktie in Zeist is nodig in verband met een reorganisatie. Op 19 september jl. kreeg Gero voor de tweede keer in een jaar surséance van betaling. Op basis van een reorgani- satiera-pport heeft het ministe rie van Economische Zaken donderdag steun aan Gero toe gezegd, waardoor de produktie van bestek en serviesgoed kan worden voortgezet in Nieuw- Weerdinge (Drente) en Rep- pel (België). Het bedrijf in Nieuw-Weerdinge telt onge veer 200 werknemers. In Rep- pel werken er 98 In Zeist zal een kantoor worden gehuurd waar een staf van plm. 20 personen werkzaam zal zijn Het ministerie heeft het reor ganisatierapport gunstig beoor deeld, zo blijkt uit de medede ling van de Gero-directie. De operatie om van Gero een ge zond bedrijf te maiken vereist naar verluidt een aan zienlijk bedrag. Gero verkeert al enkele ja-ren in moeilijkhe den. De vakbondsbestuurders hebben de indruk gekregen, dat het bedrijf in Zeist be- (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Meldde de NOB-wegtransport vrijdagoch tend de verdwijning van de 62ste Nederlandse vrachtauto in Italië, nog geen uur daarna moest de verdwijning van de 63ste bekend worden gemaakt. I11 dit geval is tot nu toe ook niets meer van de chauffeur gehoord. De chauffeur F. Fikkert uit Lichtenvoorde van de firma Lirotex uit dezelfde plaats moest donderdagavond bij Na- (Dels een machine ophalen. Hij liet zijn trekker ergens achter. Om zeven uur is geconstateerd dat hij niet bij de fabriek is aangekomen, waar hij de ma- chine moest ophalen. Maar hij had inmiddels wel de trekker weer aangehaakt. Sindsdien is niets meer van de man verno men. drijfseconomisch niet kan voortbestaan, maar ze vragen zich af of het niet goedkoper is het bedrijf met steun van de overheid te laten door draaien dan de afvloeiing van de 300 personeelsleden te fi nancieren. Het betreft meest ouderen met een grote specia listische deskundigheid, die moeilijk plaatsbaar zijn. De vakbonden vinden het plan zo als het nu op tafel ligt daarom niet aanvaardbaar, zo deelde Paulien van der Linden (NVV) namens haar collega's van de andere vakbonden mee. De vakbonden gaan de delegatie van werknemers- vakbondsleden daarom steu nen bij de uitwerking van een plan om de werkgelegenheid in Zeist te behouden. Daarover zal nauw overleg worden ge pleegd met de ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken. „De sociale af wikkeling lijkt ons veel duur der dan het laten voortbestaan met overheidsgeld", zegt me vrouw Van der Linden. Wel menen de vakbonden dat het mes moet worden gezet in de top van het bedrijf. Die was vorig jaar al te zwaar en is dat nu nog. (Vervolg oip pag- 9. (ADVERTENTIE) jauvv verder in deze krant. En stuur de bon op die elke twea maanden kans geeft op een ton.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1