STATEN VAN ZEELAND: OOSTERSCHELDE DICHT ier. oodpakket van 3 miljard Vandaag Vermoorde man blijkt vermiste bankloper (64) Tweede miljoen komt in ziekt M J Nieuwe volksverzekering ook voor zelfstandigen Massaal front tegen regeringsbesluit irmeer VOOR VERBETERING ECONOMIE Zeelandbrug vandaag open NEPBOM IN BERGEN OP ZOOM GEVEN VOOR Te huur aan de jlotizaam geraapte vracht uien door aar afgekeurd meubelen I Voorbeeld nr.6: Mooie dingen 1 en alles wat je wég wilt bergen Igen in deze prachtige, royale lopen ruimte, een bar en boven en onderin 2 deuren en Lime glasvitrine. Rechts'. TV-vak, Imte. Wand als afgebeeld Pelterjjenhuis VERMEULEN BIJ RILLAND-BATH GEVONDEN MISDRIJF Voorlopig nog geen commissaris in Zeeland Haalbaar Vergaderingen Direci jr. W. A. J. M. Harkx j50ofdredacteur L- Leijendekker Ik altijd al van die fijne, warme kleur gezellig!" e_ en administratie-adres 'jjieuwstraat I 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 fXfper kwartaal; 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. I rimnummer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., fleigerstraat DE VRIJE ZEEUW ZATEEDAG 16 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7512 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. iVan een onzer verslaggevers) SCHOOND1JKE-ZOOM- slAG Zelden zullen er jeleurgestelder mensen hebben rondgelopen dan een dezer da- „en toen een vracht uien. motöaam met de hand ge papt, door de betrokken han delaar moesten worden afge- I kfAd ei. weer werden gelost akker waar ze dezelfde l g verzameld waren. De boer stond het huiden rader dan het lachen, evenals óe oogsthulp, die een dag werk naar de knoppen zaïgen •aan", a'dus coördinator-oogst- hulp L. Cammaert uit Schoon- dijke. Op de ZLM-vergad'eruig rn Oostburg had hij overigens de boeren al geadviseerd terdege te bezien o"de kwaliteit van de prodr' K nog dusdanig is, (Van een onzer verslaggevers) De toekomstige volksverzekering tegen arbeids ongeschiktheid (VAO) gaat naast periodieke uilkeringen ook voorzien m revalidatie en maatregelen om de levensomstandig heden van invaliden en gehandicapten te verbeteren. De kosten van de VAO worden gedekl door een premie, die wordt geheven over het premieplichtig inkomen, waarover ook de premies van andere volksverzekeringen worden geheven. Deze nieuwe feiten over de VAO blijken uit het wetsontwerp voor de VAO, een ontwerp-algemene-arbeidsongeschiktheids wet (AAW), waarmee het kabinet gisteren akkoord is gegaan. Over ongeveer vier weken word; dit wetsontwerp aan het parlement aangeboden. De regering wil, zoals is aangekondigd, dat de nieu we volksverzekering 1 juli 1975 van start gaat. Invalide zelfstandigen en zij, die sinds hun jeugd al arbeids ongeschikt zijn, komen Uiiect in aanmerking voor de AAW. Later vallen ook de werknemers die momenteel een beroep kunnen doen op de WAO, en andere groepen onder deze verzekering. De nieuwe volksverzekering kent evenals de AOW en AWW een basisvoorziening met uitkeringen, die ongeveer overeenkomen met het minimumloon. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG/BREDA Waterschappen, gemeente besturen en provinciale be sturen in Zuidwest-Neder land maken massaal front tegen het voornemen van de regering om de Oosterschei- de af te sluiten met een stormstuw-caissondam. Met een 3115 meerder heid hebben de Staten van Zeeland vrijdag in een spoed eisende vergadering een mo tie aangenomen, waarin er bij de regering op wordt aange drongen de Oosterschelde on verwijld volgens de Deltawet af te sluiten. Vandaag, zaterdag, wordt op diverse plaatsen in Zee land, West-Brabant en Zuid- Holland door waterschappen en gemeentebesturen verga- ludenrijn-Arnhem, laas (Nieuwegein). Indelsgebouw, Weena 737. luderskade 74. Intrum .Waldeck', brdervoort. ,,.nnj Irabantlaan (1200 m van Evoluom urg-Maastricht, afrit vliegveld. fcntrum.De Klanderij', Boulevard It. Ig Breda-Roosendaal. lel 2. •jrMeer is nu ook open! „,nne|, Haarlem-Alkmaar, Velser- bmskerk. p»s ënJuu.8 ting jïcentaL btw met een verlagen maXimaaJ l iat"d»el van de wiebeltax Pas op een april van het volgend jaar zou kun nen ingaan. Bovendien wil de nen ingaan. Bovendien wil de regering niet rommelen met de btw, wegens de onzeker heid of de verlaging in de consumentenprijs zal worden doorgegeven en wegens de ad ministratieve rompslomp bij de handel- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering komt met een noodpakket van drie tot drieëneen half miljard gulden tot verbetering I van de economie. Minister-president Den Uyl heeft dat I gisteravond bevestigd. De regering is het ook eens gewor- den over de hoofdzaken van het pakket tot stimulering I van de koopkracht en tot bestrijding van de werkloosheid. Met de uitwerking van het pakket heeft een delegatie van de I ministerraad zich vannacht beziggehouden. Vandaag of uiterlijk I londa? zullen de maatregelen bekend worden gemaakt. Gister- I avond wenste de premier geen details te onthullen. Wel komt er een centrale melöpost voor „niet vlot verlopende bouwprojecten". Wel zei de piemier dat het jakket uiteenvalt in een deel stenverlichting, en een deel jeiichte maatregelen tot be- trijding van de werkloos- eid en in een deel verhoging an de overheidsuitgaven. Ve ile miljoenen zullen naar de louw gaan, zei de premier. Algemeen mag worden aan genomen dat ruim één miljard |al gaan zitten in een verla- ang van de loon- en inkom- tenbelasting, Verwacht wordt de regering zal kiezen c een voor ieder gelijk be ll van tussen de honderd en Bnderdvijftig gulden. Premiedruk Daarnaast zal de sociale pre- pedruik met ongeveer een riljard gulden worden ver- .jcht- Wellicht komt de rege ls daarmee tegemoet aan Fn door de meerderheid van Tweede Kamer aanvaarde notie Schouten (AR), waarin "erzocht werd de lasten voor zelfstandigen te verlichten tor een storting van 400 mil- n in het kinderbijslagfonds, jovenaien wil de regering een rag van dezelfde grootte E® het fonds van de "risloosheidswet. |he rest van het miljarden- jT.a= zal direct worden ge- mi bevorderen van ^-activiteiten, omdat de ven v°or deze be- Re r! U1!erst somber zijn. ^ntraal Planbureau heeft Ho van neSen procent Dasrm^ P^^htie voorspeld. m aaÜ gePaard gaande zou kst(SnJ?hoginS van de in- Wdon m de bouw (^voorgesteld. Tevens JjL St de regering de in- r o van een centrale post SüwnrA-l v}ot verlopende Enen fen" deze post Werp ondernemers en ferripoi. ,mstantres melden, K alWw0r omstandigheden fe uitvnorj1 aard stagrraties in F" v°erdoen. bouwprojec" kc-o-'è-"! s*aat tle regering piebelt v iS mvoei'ing van de «i^eze maatregel loon. n? naar believen «8. H» en 'nkomstenbelas- o, ue Verin c-nvL ■j^PVERTENTIE NU EN DAN REGEN MET OPKLARINGEN Maximumtemperatuur: twaalf graden. STAD EN STREEK Burgemeester Aschoff hanteert toverstaf. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Leraren zien het niet meer zitten. Pagina 11 SPORT Ard Schenk van ijs naar asfalt. Pagina 27 Berisping voor judocoach Wim Ruska Pagina 27 VRIJ-UIT Sint-Nicotaas is rijker dan ooit tevoren. Twee ton voor Delta-vtssers. PEILINGEN Kerk in Bewegtng is rerug. KUNST EN CULTUUR Gerard Knuvelder vindt het vervelend steeds mei zijn broer Louis te worden verward. SPECIAALZAAK IN BONT o BONTHCEDEN EN NERTSCOLLIERS e bontmantels op eigen atelier vervaardig «UZE UIT 500 BONTMANTELS VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA (Van een onzer verslagge vers) KRUININGEN-RILLAND BATH "Een geruchtmaken de moordzaak", zo typeert commissaris Blaauw, hoofd van het regionale bijstandteam, de dood van de 64-jarige banklo per Jacob Kodde uit Rotter dam. Zijn lijk werd donder dagmiddag in een watergang van de Reigerbersepolder vnder Rilland-Bath gevonden door rattenvanger Hillebrand uit Krabbendijke. Hij vertelt: "Ik liep laogs de gang en zag opeens z'n oortje boven het water uitsteken. Ik heb 'm met een haak (die heb ik voor m'-n werk bij me) wat naar boeven getrokken, want hij ltaig half onder de duiker- Op z.n lichaam lagen stenen- Toen ik dat allemaal gezien had ben ik direct de politie gaan waarschuwen Guit mant Schoneveld van net districtsbureau van de rijkspolitie te Middelburg vertelde gistermiddag op een persconferentie dat de vondst van het lijk donderdagmiddag omstreeks kwart voor vier werd gemeld. Aanvankelijk kon de identiteit niet worden vastgesteld, maar omstreeks tien uiur diezelfde avond ver moedde men dat het de sinds dinsdagmiddag vermiste bank loper uit Rotterdam zou zijn. Daarop werd de Maasstedieiij- re politie gaan ingeschakeld. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Een namaakbom, geplaatst naast de trap voor de hoofdingang van het postkantoor heeft een aan tal mensen in Bergen op Zoom in de nacht van donderdag op vrijdag urenlang in een ang stige spanning gehouden. De recherche zoekt nog naar de dader(s). De nepbom was zo deskundig gemaakt dat politie en mijnopruimingsdlenst (op de foto bezig na het „onscha delijk" maken van de nep bom) de onbekende bommen legger in staat achten een ech te bom te maken- De Bergse politie vat de affaire dan ook bepaald niet op als een grap en vreest voor herhaling.. Zowel de postbestelling als het treinverkeer in het district Bergen op Zoom ondervonden ernstige vertraging. Cormrusa-ris Blaauw. die <m- niddiellijk naar Kruimingen reisde, zette uiteen dat hij vanaf het begin heeft aange nomen, dat de vermissing van Jacob Kodde verband hield met een misdrijf. Naar zijn zeggen was het slachtoffer aan net hoofd verwond. De onge veer twintigduizend gulden die de bankloper bij zich had, zijn niet aangetroffen. Evenmin as zijn Solex, waarmee de man -a fés en kooplieden langs ging om buitenlands geld te wisse len, gevonden. Veel meer wilde de heer Blaauw overigens niet zeggen "in het belang van het onder- ioek" Met name vragen als. op welke wijze het lichaam met stenen was verzwaard, de aard van de verwonding aan het hoofd, eventuele sporen e.d- liet hij onbeantwoord. (vervolg op pag- KM derd met de bedoelding tot moties van dezelfde inhoud en strekking te komen- Maandag, zo zijn de plan nen, zullen al die moties in een nog nader uit te werken manifestatie naar Den Haag gebracht worden en aan de minister van Verkeer en Wa terstaat en de Tweede Kamer aangeboden. Een minderheid in de Zeeuwse Staten kon zich wel met het regeringsbesluit vere nigen .Die minderheid be stond uit de PPR-fractie en een deel van de Pv.d.A-£rac- tie. Deze laatste fractie bleek als enige groepering in de Staten erg verdeeld te zijn. De debatten leverden uitein delijk twee moties op. De mo tie-Balkenende werd aangeno men. Daarin stonden drie mo tieven, waarom overeenkom stig het Deltaplan onverwijld tot sluiting moest worden overgegaan. Ten eerste omdat de veiligheid, zoals was voor zien in het Deltaplan, in de zeventiger jaren bereikt moest zijn. Ten tweede kon deze veiligheid alleen worden gega randeerd door algehele afslui ting, want alle andere plannen verschoven de veiligheid naar een later tijdstip. En ten derde lieten alle tot nog toe genoem de varianten van een andere soort afsluiting teveel sche onzekerheden open, minderheidsmotie Van Over- beeke sprak waardering uit voor het regeringsstandpunt van een stormstpweaissondar Maar wel moest met de grootst mogelijke spoed ge deeltelijke aanpassing van bestaande waterkeringen en dij koevers gerealiseerd wor den en dienden verdere stu dies over de technische uit voerbaarheid van de storm- stuwcaissondam met vaart te worden aangepakt. De finan ciële gevolgen van het rege ringsvoornemen waren voor rekening van het rijk. De aan leg van een Waardekanaal was onaanvaardbaar. Deze motie haalde het niet. DEN HAAG Het kabinet heeft gisteren alle optimisme over de spoedige benoeming van een commissaris van de koningin in Zeeland de bodem n geslagen- Er is over deze post gisteren In het kabinet niet gesproken, omdat de minister De Gaay- Fortman van Binnenlandse Za ken nog steeds niet klaar is (net zijn voordracht aan de ninisterraad. De afgelopen week had de bewindsman een gesprek met ie kandidaat die de meeste kans maakt op Middelburg drs. Rinse Zijïstra, voorzitter van de Christelijke-Boeren- en Tuindersbond. Volgens zegslie den zijn er nog andere kandi daten dan drs. Zijlstra. Het Is wei zeker, dat de nieuwe com missaris lid van de ARP is. Alle woordvoerders spraken gisteren uit, dat de natuur en het milieu hun fracties we! degelijk ter harte gingen. Daar om was men blij geweest mei het rapport-Klaasesz. Uit het regeringsbesluit was echter duidelijk geworden dat een stormstuwcaissondam wellicht technisch of financieel toch niet haalbaar zou blijken, maar in elk geval zou de opti male veiligheid pas op zijn vroegst worden bereikt in 1985. „Zijn wij bereid de ver antwoordelijkheid hiervoor en de risico's hiervan te aanvaar den", stelde CDA-woordvoer- der C. Balkenende als kern vraag- Die verantwoordelijk heid en die risico's bleken de meeste Statenleden niet te willen aanvaarden. Gisteren nog hebben de fracties van KVP, ARP en CHU in de Zeeuwse Staten een telegram gestuurd naar hun Tweede-Kamerfracties met het zeer dringende ver zoek in de Tweede Kamer bij behandeling van de Ooster- scheldekwestie het standpunt van de Zeeuwse statenfracties volgen. In Zeeland zijn voor van daag speciale vergaderingen uitgeschreven van de Brede Watering van Zuid-Beveland en van het waterschap Noord- Beveland. Minstens vijftien gemeenteraden in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant komen vanochtend eveneens in spoedeisende vergadering bijeen om de Oosterschelde kwestie te bespreken. De besturen van de water schappen in Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland komen vanmiddag om vijf uur in een spoedeisende algemene verga dering bijeen om hun stand punt te bepalen ten aanzien van het regeringsbesluit inza ke de afsluiting van de Oos terschelde. In zijn toelichting op de uitnodigingsbrief noemt dijkgraaf J. Dees van het wa terschap De Brede Watering van Zuid-Beveland, de beslis sing van het kabinet hoogst onbevredigend. „Het gevaar is thans acuut aanwezig' dat de veiligheid wordt opgeofferd aan doelstellingen van politie ke aard", aldus dijkgraaf Dees. (zie ook de pagina's 3 en 9)- leven Er kwam opnieuw ruim twee ton binnen met puz zel nr. 8 in de natonate puzzelaktie „Geven voor Leven" ten bate van het zilveren Koningin Wilhel- mina Fonds voor de kankerbestrijding in ons land. Hierdoor is de stand na 8 puzzels gekomen op 1.603.523,30. De extra prjjzenpot werd ook groter. Deze bevat nu: 32.578,62. Notaris J. H. Birkhoff legde een aan tal data vast waarop hij de pot van dat moment uit loot onder de puzzelaars(sters) van die week. Het gaat om bedragen van 1-000,schoon. Het is dus zaak iedere week te blijven mee doen om de kans op zo'n prachtig bankbiljet niet te verspelen. De nieuwe puzzel (10), de oplossing en de prijs winnaars van puzzel 8 vindt u elders in deze krant. (Van een onzer verslaggevers) ZIERIKZEE Na ruim *n half jaar voor het verkeer ge sloten te zijn geweest, zal de Zeelandibrug vandaag (zater dag) weer hersteld zijn. Nadat de „val" van de brug gister ochtend omstreeks negen uur na verscheidene stagnaties in het werk, ten (gevolge van slechte weersomstandigheden door de drijvende bok ir. Snip op zijn plaats was gebracht, is men de giehele dag en avond bezig geiweest de brugklep af te stellen. Het was bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend hoe laat de Zee- landbruig weer geheel voor het verkeer open gesteld zal zijn. (ADVERTENTIE) Comfortabele flats, 3 en 4 kamers, aan de groene buitenkant van Breda in de wijk Ypelaar. Tegen het Mastbos en Ulven- houtse bossen aan. Via snelwegen in een wip waar ook in Nederland. En natuurlijk ook dichtbij België. Een frisse neus vlakbij zó'n gezellige stad: 3 kamerflats vanaf f400,-p.m. 4 kamerflats vanaf f450,- p.m. garages f50,- p.m. deze prijzen incl. sen/icekosten Jacobus Recourt b.v. N.Z. Voorburgwal 298 Amsterdam Tel. 020-249527 1 I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1