Militairen: Wij willen wel helpen maar mogen niet GASTEKORT BIJ STRENGE VORST Borrelbussen slaan niet aan Verhoging veertarieven Westerschelde met 25% AMERIKANEN GEVEN GEEN DUIMBREED TOE 5SER AANTJES KRAAKT 00STER- SCHELDE- POIITIEK IDIO Ly THUIS JOODS-ARABISCHE REL g I ^S^kwart331: f 8'35 Per ma£md- uwe DAF 3e 46 VOORAL IN ROTTERDAM EEN SOF KLM-gesprek VLOERBEDEKKING NODIG? NIXON WEER Brabantse belangen niet aan bod bij beslissing over Oosterschelde FELLE AANVAL OP MIN. WESTERTERP 7 Hi-Fi stereoappa- jreo ecorder Nu f 407 f 109 essoires. leren! V EEN TON VOOR ZEEUWS NOODFONDS GEEN DWANG INZAAI ijk man gevonden °P komst. ?Cir T- één riem VOORSTEL G.S. ZEELAND: MET KORTINGEN TOT 40% Sla snel uw slag! bij: Verkoophuis-Breda Visser (38) verongelukt MIES NU OP VRIJD4G TELEGRAM G.S. BRABANT: erijstraat 40 Directeur Dr. W. A. J. M. Harkx 2 microfoons -UP nfondant 1,75 ;erbeestjes 1,50 c. beestjes 1,39 n speculaas1,20 speculaas 1,10 ters 1,00 ïg letters aakte marsepein. yOURSETRUIEN >OURSBROEKEN rRAININGSPAKKEN 5CHOENEN Ï-2440 Redacteur: L. Leijendekker I en administratie-adres Jj^traat 9- Terneuzen, tel- (01150) -79 20 J (J'7 „immers 45 cent ^SSsCTersmaatschappij De Stem B.V., Serstraat 16, Breda. VRIJDAG 15 NOVEMBER 1074 DE VRUE ZEEUW 27e jaargang No. 7511 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze verslaggevers) den haag/goes Hoewel het slechte weer er oorzaak van was, I Jat veel vrijwilligers in Zuidwest-Nederland niet aan het werk konden gaan, wordt er van alle kanten op meer mankracht aange drongen. Men heeft de hoop niet opgegeven zoveel mogelijk van de oogst te 1 redden, Het coördinatiecentrum in I Goes verwacht zaterdag gro- I te toeloop van vrijwilligers, I die bereid zijn de boeren op I deze „regionale hulpdag" te I helpen. Voor de volgende I week ziet het er somberder I oil. Dan vertrekken namelijk I veel scholieren, die tot nu I toe veel werk hebben verzet. [Daarom wordt nogmaals een [beroep gedaan op militairen I en werklozen. Van de kant van de mill- tairen ii echter behalve de duizend mensen, die maan- worden ingezet, niet rr.eer hulp te verwachten. Dit ■ondanks het feit, dat vele I dienstplichtigen vinden dat |£r best wat meer militairen innen werden ingeschakeld. De ongeveer honderd solda- I ten van compagnie 111 Giac van de Generaal Spoorkazer- I ne in Ermelo hebben bij voor- Beeld laten weten, dat ze [graag een handje willen hel- I pen, maar dat ze niet mogen. Wachtlopen en onderhoud aderen hen naar Zuid west-Nederland te gaan. Hoewel de soldaten beseffen, Idat bepaalde opdrachten in [ie kazerne moeten doorgaan, [valt er volgens hen toch wel let een ander te organiseren. I In een open brief zetten de Mldaten uit Ermelo zich l af tegen een artikel in |it Telegraaf waarin werd geschreven, dat de Neder- indse soldaat liever lui dan [moe is. De militairen zeggen helemaal niet lui te zijn, maar dat ze niet mogen gaan helpen. Op berichten als zou- Jien ze niet tevreden zijn |met de extra financiële ver- aeditig antwoorden ze, dat K die inderdaad niet zo hoog Rnden, maar dat dat in dit Igeval niet zo belangrijk is. PSfgifgii|§fij Het helpen voorop. Het Landbouwschap heeft de ministerraad in een tele gram alsnog om een uitbrei ding van het aantal militai ren gevraagd. Daarnaast ver zoekt het schap om inschake ling van werklozen. Minister Boersma van Sociale Zaken heeft echter laten weten, dat hij er niet aan denkt die werk lozen te verplichten de boe ren in Zuidwest-Nederland te gaan helpen bij het bin nenhalen van de oogst. De agrarische en de voedings bond van het NVV hebben eveneens laten weten tegen een verplichte inschakeling van werklozen te zijn. Minis ter Van der Stee van Land bouw heeft in een gesprek met minister Boersma gezegd er prijs op te stellen, dat eventuele hindernissen wor den weggenomen voor werk lozen, die vrijwillig in Zuidwest-Nederland willen gaan werken. In Zeeland en Noord-Bra bant blijven zich intussen in- dividuelen en groepen aan melden. In Zevenbergen liet een scholengemeenschap in Deventer weten zaterdag met ongeveer zestig scholieren in een door een leraar bestuur de bus. te arriveren. De scholieren kunnen overnach ten in Klundert. De boeren hebben behoefte aan financiële hulp. Gedepu teerde Staten van Zeeland willen bedrag van maximaal honderdduizend gulden be schikbaar stellen voor het noodfonds van het coördina tiecentrum Hulp Landbouw Zuidwest-Nederland. Dat geld moet dan gebruikt wor den voor de bestrijding van de kosten van de bijzondere risico's bij de hulpverlening bij het binnenhalen van de oogst dit najaar, voorzover die kosten niet op een ande re wijze kunnen worden ge dekt. GS hebben berekend dat de extra kosten van het hulpcentrum buiten hetgeen de minister van Landbouw al heeft toegezegd, op ongeveer vierhonderdduizend gulden komt. De provincie Zeeland meent dat daarvan 25 pro cent voor zijn rekening te moeten nemen. Behalve voor aardappelen ziet de situatie er voor groentegewassen slecht uit. De oogst van de herfstgroen- ten verloopt zeer traag en de groei is er bij veel gewassen uit. In Zeeland spreekt men nu al over de gevolgen van deze ramp voor het volgend jaar. Volgens hoofdingenieur directeur van de Landinrich ting Van Beekom komt er van de inzaai van wintertar we nagenoeg niets meer te recht. Xn plaats van wintertarwe moet daar komend voorjaar zomertarwe of zomergerst worden ingezaaid. Deze pro ducten brengen echter min der op. Ook moet gerekend worden, dat de vlasproductie volgend jaar minder zal zijn. Tenslotte ligt het hele ver- bouwingssehema door dit al les in de war, want waar nu aardappelen en uien staan kunnen het volgend jaar niet dezelfde producten worden geteeld. iVaii onze correspondent) 8ILLAND-BATH Don- «gmiddag is door passan- "i een diepe watergang Zeedijk nabij de weg te Rilland Bath aangetroffen van een ™naom de hals van de 1 *as een steen gebonden. J?e Politie wordt een on- *1! ingesteld. Aangeno- i'mi? h'er sprake is lot „n fttooid al kon men dat nÜ?®n noB niet bevesti- aJu Zeldenrust is ge- i? om sectie te ver knop het lijk. 'Van onze redactie binnenland) "int'r Binnenkort v lit .V de Nederlandse b'onw personenau- j BAF, de 46 ge- 1 het «mS tS afgeleid met d. 2L maar uit*®- «rie. VooiL ?nas Ult de 6e" beschikt «n ordien wT" variomatic, die tond uit twee rie r is «ïbJ, auto wat zur ing hJ ^n' Vo°rts on- 141 intei?rUWe mtxiel een P beeft (i. u''VerbeterimSen- van de 46 ^6 zal slechts voiigeveer 2 de d™ de be- pro- van ,if als ge ssen p'>raehte ver buigingen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Indien de komende winter even mild zal zijn als de winters van de laatste jaren zal er geen ge vaar voor een gastekort ont staan. Als echter landelijk een gemiddelde etmaaltemperatuur van min 12 graden optreedt, bestaat dit gevaar wel. Dit heeft de Gasunie te Groningen meegedeeld. Mochten deze lage tempera turen in de komende winter voorkomen, dan zullen de Gas unie en de NAM eerst alle grote afnemers die op olie kunnen overgaan, afsluiten. Voorts kunnen er noodmaatre gelen worden genomen bij de produktie en het transport, al dus de Gasunie. De kans is dan groot dat de problemen hiermee zijn opgelost. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de Gasunie rechtstreeks de consument vragen de uiterste zuinigheid met gas te betrach ten. Een mogelijk tekort aan aardgas kan worden veroor zaakt door de versterkte mate van omschakeling van olie op aardgas (een gevolg van de WELISWAAR is het Israeli sche pond drastisch gedevalu eerd (met 43 procent), doch daar staat tegenover, dat de prijzen op de binnenlandse markt evenzeer zijn gestegen. Het gevolg is dat Israël voor buitenlandse bezoekers niet goedkoper wordt. energiecrisis in de afgelopen winter). De gasafname per dag in de komende winter is nog niet te schatten, maar de Gasunie rekent erop dat die aanzienlijk meer zal zijn dan voor de oliecrisis. Een tweede oorzaak van een mogelijk tekort kan zijn het nog niet gereedkomen van de installatie voor vloeibaar gas op de Maasvlakte. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Twee weken na de invoering van het „alco holwetje" moeten de meeste „borrelbussen" hun bestaans recht nog bewijzen. Niet al leen in Kloosterzande waar, zoals wij al meldden, de door minister Van Agt zo feestelijk geopende „Half - promille - ex pres" alweer op verdwijnen staat als het aan de subsidië rende kasteleins zou liggen, maar ook in steden als Rotter dam en Nijmegen. In laatstge noemde stad gaat de proef in elk geval tot 1 januari door omdat het gemeentebestuur dan met de cijfers in de hand wil bewijzen dat de herhaalde verzoeken om nachtelijk open baar vervoer op niets steunen. Tot nu toe zitten er op de weekeinden op z'n best tien passagiers in de borrelbus. In Rotterdam is het eigen lijk nog veel erger. Daar heeft het gemeentelijke vervoerbe drijf dertien nachtbuslijnen ingevoerd, waarvoor het 23 bemande toerwagens bij parti culiere ondernemers moest hu ren omdat het zelf niet vol doende chauffeurs heeft. Dat kost elk weekeinde achtdui zend gulden waarvoor men 3500 klanten moet hebben die f 2,25 voor een rit willen be talen. Tot nog toe heeft men zelfs de zevenhonderd op een weekeinde niet gehaald. Amsterdam slaat een heel wat beter figuur, maar daar heeft men dan ook niets ex tra's behoeven te doen omdat de rijkshoofdstad al enige Ja ren een dagelijks nachtbusnet kent. Daar wordt nu op de weekeinden duidelijk meer gebruik van gemaakt. Datzelf de geldt voor de interlokale nachtbussen naar Aalsmeer en Haarlem. De belangstelling van de Aalsmeerders is sinds 1 november zelfs verdubbeld. In Haarlem rijdt een door de kasteleins gecharterde bus een uurdienst tussen halftwee en halfvijf. Het aan tal belangstellenden die een gulden per rit moeten betalen aan de caféhouders be draagt nu honderd per nacht. Overigens wordt In de meeste plaatsen helemaal niets aan nachtelijk busvervoer ge daan. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Gedepu teerde Staten van Zeeland willen rond 1 januari 1975 een verhoging van de tarieven voor de veerdiensten op de Westerschelde met ongeveer vijfentwintig procent. Dat is eigenlijk een minder forse verhoging dan minister Wester terp van Verkeer en Water staat heeft voorgesteld, want die wilde namelijk zowel op 1 november 1974 als op 1 mei 1975 de tarieven met telkens vijftien procent verhogen, zo dat dat ten opzichte van de huidige tarieven een werkelij ke verhoging van 32 procent zou betekenen. Provinciale Staten van Zee- (Van onze correspondent) WASHINGTON Als minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat in de loop van de ochtend op Schiphol staat, dan zijn de onderhandelingen tussen Nederland en de Ver enigde Staten rond de KLM in een diepe impasse. Bij het afsluiten van deze editie stond het luchtvaartge- sprek in Washington nog steeds in een onwrikbare pat-steliing en leken de argumenten van beide partijen uitgeput, of schoon er toen nog geen be slissing was genomen om het gesprek te staken. De Amerikaanse onderhande laars kregen een voorstel van Westerterp om op de Noordat- lantische route tot een vorm van samenwerking tussen de KLM en PanAm te komen, maar wezen dit van de hand. Westerterp wilde donderdag tijdig van de Amerikaanse de legatie vernemen of Nederland rekening diende te houden met eenzijdige maatregelen te gen de KLM. Hij zou dan bijtijds met een KLM-viucht naar Nederland kunnen terug keren om vrijdag (vandaag) de kabinetsvergadering te kunnen bijwonen- Westerterp kreeg die medede ling donderdag niet- Er werd klaarblijkelijk nog gezocht naar een formule om de be sprekingen gaande te houden. Minister Westerterp bracht op de valreep de mogelijkheid ter sprak-» dat Nederland zich zal beroepen op de arbitrage-mo gelijkheid waarin de lueht- vaartovereenkomst tussen de V.S. en Nederland voorziet. De mogelijkheid Is niet uitge sloten dat de V S. niet onver wijld stappen zullen onderne men om de KLM vla de Ame rikaanse Rijks Luchtvaart Dienst te sanctioneren, maar dat zulk een straffe maatregel hangende blijft totdat de drie Scandinavische landen hun on derhandelingen in de V.S. in de komende weken in Was hington hebben voltooid. HET Europese parlement »n Straatsburg heeft gisteren het geamendeerde ontwerp van de algemene begroting aange nomen met 113 stemmen voor, zes tegen en een onthouding. Nederlands grootste vloerbedekkings-speciaalzaak en dealer van de bekende merken Desso, Heuga, Keijzer Bonaparte, Silvester, Bergoss laat u kiezen uit méér dan 100 rollen 1 e kwaliteit kamerbreed tapijt, tapijttegels, vinyl op vilt enz- Aarzel niet en profiteer ook van de honderden gul dens voordeel door daar te kopen waar kwaliteit en superlage prijzen samen gaan, één van de hon derden voordelen. TREPFORD 360 br. in groen, lila, bruin, beige en oranje, op zware foamrug. Nor- If) maal 69,50; bij ons gratis gel. voor °r Mr. dr. Frederikstraat 14, tel. 44425 Filialen te .Tilburg. Smidspad 1 en Eindhoven v --Woenselsemarkt'23 OPKLARINGEN MET BUIEN Aan de kust nog harde wind- Maximumtempe. ratuur: elf graden. STAD EN STREEK Terneuzenaren kunnen meer verre-spreken. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Philips op een laag pitje. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Rotterdam Mekka voor Doe-het-zelvers. Pagina Duitse paniek rond hongerstakers. Pagina 13 15 SPORT Twee PSV'ers In Oranjeselectie. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Wisselingen in de Nederpop. Pagina 9 (Van onze redactie buitenland) LONG BEACH Ex-presi dent Richard Nixon heeft het Memorial Hospital van Long Beach verlaten en is terugge keerd naar zijn huis in San Clemente, eveneens in Califor- nië. De ex-president heeft 23 da gen in het ziekenhuis gelegen voor behandeling wegens in terne bloedingen na een been operatie. Volgens de artsen zweefde Ndxon gedurende en kele dagen op het randje van de dood- Politiemannen in New York hanteren de wapenstok om Arabische en joodse demon stranten, resp. voor en tegen het optreden van Jasser Ara fat in de Verenigde Naties, te scheiden nadat zij elkaar ln de haren zijn gevlogen. KATWIJK (ANP) De 38- jarige visser N. M. Kuijt is aan boord van de boomviskot ter Katwijk 88 „Pelikaan" verongelukt. De man kreeg terwijl hij de netten aan het uitzetten was, in de Noordzee een dodelijke klap van een boom. HILVERSUM Het AVRO- televisieprogramma van Mies Bouwman „Een mens wil op de zaterdagavond wel eens even zitten en een beetje la chen want er is al genoeg ellende op de wereld" zal van de zaterdagavond naar de vrij dagavond worden verplaatst. Het eerstvolgende programma zal worden uitgezonden op vrijdag 6 december, om 20.21 uur via Nederland 1. Zoals bekend mocht het pro gramma van Mies Bouwman niet meer gelijktijdig op za terdag met het KRO-program- ma „Bingo" op het scherm ko men. land zullen het voorstel van G.S. om de veertarieven te verhogen, behandelen tijdens hun vergadering van 22 no vember. Het was al geruime tijd bekend dat G.S- verhoging van de veertarieven overwo gen. Met hoeveel procent was nag niet bekend. Ongehinderd door deze wetenschap heeft een aantal organisaties, waar onder de Kamer van Koophan del ©n Fabrieken in Zeeuwseh-Vlaanderen al pro test tegen een verhoging aan getekend. (vervolg pagina Stad/Streek) (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH De Bra bantse belangen van veilig heid, waterbeheersing en ruimtelijke ordening zijn bij de kabinetsbeslissing over de Oosterschelde niet aan bod ge- komen. Dat vinden Gedepu teerde Staten van Brabant en ze hebben him verontwaardi ging daarover kenbaar ge maakt in een telegram aan de voorzitter van de Tweede Ka mer, dat donderdag verzonden is. In dat telegram zeggen G.S, voorts te vrezen dat de veilig heid voor de Westbrabantse bevolking onaanvaardbaar naar de toekomst verschoven wordt Gedeputeerde Staten wijzen in 't telegram naar de brieven die ze in mei en augustus respectievelijk naar de minis ter van VeTkeer en Waterstaat en naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin zijn de belangen die Brabant bij de wijze van afsluiting van de Oosterschelde heeft naar voren gebracht. Niet alleen die van veiligheid en waterbeheersing, maar in de brief aan de Twee de Kamer iis uitgebreid aan dacht besteed aan de prakti sche onuitvoerbaarheid van het Reimerswaalplan bij af sluiting van d>e zo omstreden zee-arm met een blokkendam. Dat zou betekenen, dat er een mogelijk grootschalig werkge legenheidsproject voor West- Brabant verloren zou gaan. Die brief herinnerde er voorts aan, dat de regering zich destijds in beginsel be reid heeft verklaard tot mede werking aan de totstandko ming van het Reimerswaal plan. dat een dier basisgege vens is voor het streekplan West-Brabant en derhalve ook planologisch belangrijk is. In het telegram van donder dag spreken Gedeputeerde Staten van Brabant er hun be zorgdheid over uit, dat in de recente brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over de kabinetsbeslissing el ke aandacht voor die Brabant se belangen ontbreekt. Onzes Inziens, zeggen zie, betekent dit dat bij de afweging van de verschillende belangen bij de afsluiting, de Brabantse belan gen niet aan bod gekomen zijn. (Zie ook pag. 15) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG AR-fractie- leider mr. Aantjes is woe dend over de Oosterschelde- politiek van het kabinet-Den Uyl. Met name de houding van KVP-minister Wester terp (Verkeer en Waterstaat) en het portefeuille-gerammel van twee PPR-staatssecreta- rissen, is bij de AR-leider in het verkeerde keelgat ge schoten. Zijn fractie zal dins dag dan ook op een of twee kamerleden na, tegen de aan leg van een storm-stuw-cais- sondam in de Oosterschelde stemmen. Mr. Aantjes: „In 1953, toen bij de ramp alleen al op Schouwen-Duiveland bijna 1000 doden vielen, werd de mens zich bewust van de technische mogelijkheden het dood en verderf zaaiende water te temmen. Op 8 mei 1956 stond de Deltawet in het staatsblad. Twintig jaar zou er nodig zijn om het gigantische werk te voltooien. Zuidwest-Ne derland kon gaan aftellen. In 1978 zou het werk zijn vol tooid. Zo had de regering voorgesteld, zo hadden de Staten-Generaal besloten, zo stond het in de wet. Het volk van Zuidwest-Neder land bouwde op rechtszeker heid. Tot het kabinet in de nacht van 8 op 9 november 1974 anders besliste. Natuurlijk wordt ook in de jongste kabinetsbeslissing het primaat van de veilig heid beleden. Maar de woor den klinken hol. Andere overwegingen verdringen im mers de wettelijk gegaran deerde veiligheid. Als de nieuwe methode al gelijke veiligheid biedt (het geen nog allerminst vast staat, want zelfs de methode zelf staat nog niet eens vast) dan zal dit minstens zeven a acht jaar later zijn. Minstens: het kan dus ook later worden. Niet alleen zal de onveilig heid minstens zeven jaar langer duren, het zal ook een grotere onveiligheid zijn dan voor 1953. Dit is nu al het geval. De uitvoering van de overige Deltawerken bete kent een verhoogde onveilig heid voor het Oosterschelde - gebied. In de afgelopen jaren Is er herhaaldelijk van een alarmtoestand sprake ge weest in nachten, waarin de nooit helemaal afwezige angst de mensen weer naar de keel vloog en waarin te genover het bulderend na tuurgeweld het veelbelovend jaartal 1978 zo onbereikbaar ver weg scheen. (vervol? on nag. 13)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1