édoet u! I Vijf doden bij I botsing tussen trein en bus BOEREN NIET HEEEMAAI, TEVREDEN MET NIEUWE TOEZEGGING Duizend man extra niet G.S. wijzen kanaal bij Waarde van de hand KvK TERNEIJZEN NOG STEEDS VOORSTANDER VAN VRIJE VEREN ibijVéGé laagd! moet Só'n idee in België I N'n?en Óvaen Waren al,en Bevolkingsgroei groter dan vorig jaar Ook rekeningen van tandartsen onderzoeken wêa PALESTIJNEN IN NEW YORK nithsjgi 9 9 "4881 12 9 set# 12 5 12 91 t§7 «S I sr ook 'nn«"re doden was Limiet aaR sportvisserij Nieuw spionage- schandaal in West-Duitsland m aan kassabonnen eitsartikelen tege11 ,als: f^^STkwartaa1; f 8,35 per maand. 1 se nummers 45 cent. STIJGINGEN 263 men" Volgende week dinsdag debat Oosterscbelde Loonbelasting REGELINGEN GEEN MACHINES i\ N* PIJ BLIEK VRAAGT BEEKMANS: Economie in V.S. naar recessie Enorme oester VERTRAGING Protest tegen tariefsverhoging auto's en motore,, april Te koop: overcomuw^tl bevr. Br. (5 deurs), 1970 O. Polderstraat 45, Hu& k| I huij MERELSTRAAT fsruimte m. garage en 2 bovenwoningen k.k. d.' BERG CO. ars i.o.g. lid NBM nak. regio Breda, Nwe. penstraat 43, Breda, tel! •*4421. personeel gevraagd RS ERS Bergen Haven- Tel 29. KERS lienste. STATIONSRESTAUP/ Bergen op Zoom tei 33905 vraagt voor dó ning ue t MNL, OF VRL. KRACH leeftijd plm 20 jaar J" varing wordt op prijslw_ Aanmelden: persoonlijk?! lefonische afspraak. geldleningen GELD NODIG >te kracht van Goossens ieringsbedrijf te Clinge, venstraat 186, afgekort s daarin gelegen, dat het ïheel zelfstandig en on- elijk bedrijf is. Derhal- ?r u de beste waarborg v geldzaken: het aanvra- an een persoonlijke le- financiering, le of 2e reek, aan dit bedrijf toe trouwen. U kunt bellen 2690 (ook 's zaterdags en nds 01140-3642). Of u zou n schrijven GFB, Ant- nummer 22 te Clinge id. huwelijken KING GEZOCHI ge en betrouwbare manier vla Ntdi -oor persoonlijke huwelijksbemidtlti 30R GRATIS BOEKJE 4TRUM EUROPA everwijk, telefoon 02510-25720. BARONIELAAN 275, BREDA, )ON 01600-56242 uitverkocht voorbehouden.! )S gezouten ~85 maal/pacika-89" okrijst^^l «Rosecl Djger4»J spray MO* -V&9B mrpoedet - -MOLWEB brr.tf,, "Loo V pannenset kandelaar ,y/. jrecteurDr. W. A. J. M. Harkx jofdredacteurU Lejjendekker L ,:p en administratie-adres gw£aat9. Temeuzen, tel. (01150)-79 20 «F'TSewrsmaatschappIj De Stem B.V., «gerstraat 16, Breda. VRUE ZEEUW WOENSDAG 13 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7509 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Sinds me dio januari dit jaar zijn de prijzen met 9,6 procent ge stegen. De raming van het Centraal Planbureau voor de eerste tien maanden van 1974 bedroeg 9,5 procent. Het prijsindexcijfer van d» gezinsconsumptie voor werk- nemersgezinnen, zoals het Centraal Bureau voor de Sta tistiek dat maandelijks samen stelt op basis 1969 is 100, liep op van 145,1 midden septem ber tot 147,0 midden oktober, dit komt neer op een stijging van bijna 1,4 proeent. Van de goederen en dlen- f sten waarover het CBS prijs- [gegevens verzamelt, gaf in ok- tober rond 60 procent een prijsstijging te zien met een I invloed op het totaaimdexci] ter van pl-us 1,5 procent- Voor een vierde deel is deze I stttgtng toe te schrijven aan y ting, waarbij er rekening t. e moet worden gehouden i d 1 s oktober het indexcijf I uitsluitend het wmterpakket I betrof. Prijsstijgingen wer<3et> I voorts waargenomen voor on I der meer koekjes, gebak I groenten, fruit, suikerwerk en I chocoladeartikelen, niet aJco- I holhoudende dranken, melk en 1 nielkprodukten, kaas, woning. I textiel, huishoudelijke appara- ten. vaste brandstoffen, elek I triciteit, schoeisel, ziekenhuis. I kraam verpleging, cursussen I leermiddelen, weekbladen, si- Igaretten en shag. 1 Voor ongeveer vijftien pro- I cent van de goederen, onder I «tere tweedehands aiuto's, 1 ™jden de prijzen met een I -«woed op het totaalinvlexcij- I 'er van min 0.1 procent- Voor 7 «erende 25 procent bleef ae situatie ongewijzigd. Het Centraal Plan Bureau I 1974 een totale urijs- mjSiwg van 1-0,7% berekend. (7, ramng udt te laten I h,.„en in de komende I n e 1!?'al|den de orijzen niet I teer stijgen dian 1,1 een JE it een botsing tussen BeïdÉ vHbUS e" een trein i» V(» ?ekomemen^n om het le" u e s'achtoffers lerW die^n H fder en een kit Torho t 2at <bei" jt'cn allo en drip kin' Bark. dne ult Korte- i "^Kortem1gebeurde tus- "P orZ«mark Handzame. '^temuidü kilometer I ^neenc a een zwaargewonde. I !r»rtjP\,een sc,1olier en een die nmten van de kin Ogenblik van^T" 0p het '""den 2ii ,d\ botsing be- was8 Be,gische spoor- Vsn het r,n„ i P M moment I 1,331 On J het zicht nor' 8»? werkten a sP°°rwegover achten 5 de rode flikker- «taal. fle alarmbel nor- I h Torhout fn- blo"schooi ["konmtrein Jn was een "Kerke - Gent lïjn Ab" <Van onze redactie binneland) DEN HAAG De groei van de Nederlandse bevolking is in de eerste maanden van dit Jaar wat groter geweest dan in hetzelfde tijdvak van het vori ge jaar. Oorzaak hiervan is de toegenomen immigratie van Surinamers en Antillianen, maar ook van mensen uit de landen rond de Middenlandse Zee. Wat dit laatste betreft: volgens de gegevens van het ministerie van Sociale Zaken neemt het aantal gastarbeiders in ons land niet toe. Vermoe delijk gaat het hier om een toegenomen stroom van ge zinsleden, die zich bij hun in ■nu. land werkend gezinshoofd voegen- In de periode janunri-sep- tember van dit jaar zijn 68-605 nensen in ons land geïmmi greerd tegen 59.948 in de eer ste negen maanden van 1973 Uit d- landen rond de Middel landse Zee kwamen 16.498 personen (v.j. 14.381), terwijl 9.090 personen naar die landen vertrokken (v.j. 8.486). Uit Suriname en de Antillen emi greerden 15.351 rijksgenoten naar Nederland tegen veerteden jaar 10.291- Naar Suriname en de Antillen emigreerden 2.799 mensen tegen 2.856 het vorige jaar. Het geboortenoverschot was n de eerste negen maanden van dit jaar kleiner dan verte len jaar. Het bedroeg 62.585 tegen 68.404. Niet alleen wer den er minder levende kinde ren geboren (143.004 tegen 151.360, ook stierven er min der mensen (80.419 tegen >3.956). De totale bevolkingsgroei >edroeg per saldo 82.457 tegen 79.79e ln januari-september 1973- Eind september j.I. telde de Nederlandse bevolking 13-573.477 zielen of ongeveer 100.000 meei dan een jaar eer der. De trouwlustigheid nam toe: er werden dit jaar 74.921 hu welijke gesloten tegen 70.789 verleden jaar. DEN HAAG De Tweede Kamer heeft besloten het de bat over de Oosterschelde op dinsdag 19 november te hou den, mogelijk met een uitloop naar woensdag 20 november. Tijdens dat debat zal dan de brief vaei de minister van Ver keer en Waterstaat over de mogelijke aanleg van een storm-stuw-caissondam wor den behandeld. Het AR-ka- merlid Schakel heeft zijn in- terpellatieverzoek daarom laten vallen. (Van een onzer verslaggevers) GOES Minister van Landbouw Van der Stee heeft gisteren, tijdens zijn bezoek aan Zeeland niet de hulp kun nen beloven waarop de boeren hadden gehoopt. De minis ter heeft weliswaar toegezegd, dat maandag nog eens ruim duizend militairen extra zullen worden ingezet voor het binnenhalen van de oogst, maar volgens W. Goeman, cen traal coördinator voor de hulpverlening in Zuidwest-Ne derland, zij er tenminste zesduizend militairen nodig om tot duideliijke resultaten te kunnen komen. Op het moment bieden al 1800 militairen hulp in zuid west Nederland. De 1100, die de volgende week worden in gezet. hadden zich al eerder als vrijwilliger opgegeven. Van deze 1100 waren er 1000 BUIEN MAAR OOK ZON Aan de kust harde wind. Maximumtemperatuur: tien graden. STAD EN STREEK Werklozen willen bij oogst helpen. Pagina 3 Schoenen kijken in Temeuzen. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Hoogovens dik in de winst. Pagina BINNEN- EN BUITENLAND Frankrijk één dag plat. Pagina 9 Kankerbestrijding bij kinderen op de goede weg. Pagina 11 DE KLEINE STEM Bredase jeugd tekende Poolse bevrijders. Pagina 10 SPORT Rel in Budobond. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Vierendeling Franse omroep leidt tot massa ontslag. Pagina 15 DEN HAAG (ANP) De noodmaatregel, die voor dit jaair was ge trutten om te voor komen dat loonbelasting zou worden ingehouden op AGW- (of AWW) uitkeringen zal niet met zes maanden 'aar met één jaar worden ver legd. Minister Duisenberg (Finan cien) heeft dit besluit dinsdag avond aan de Tweede Kamer meegedeeld. De voorgestelde voorziening zal nu voor geheel 1975 gelden. De maatregel heeft betrekking op hen, die uitslu'tend of vrijwel uitslui tend AOW- of AWW-uitkerin gen ontvangen. bestemd voor aflossing van de militairen die terug moesten naar hun legeronderdeel. De 100 anderen zouden aanvanke lijk zieke collega's moeten vervangen. Dat gebeurt nu allemaal niet, v»1' v- staatssecretaris 'van Dererisie Van Lent. De staatssecretaris heeft het hulp actiecentrum laten weten, dat hij met die extra 1100 militai ren het absolute maximum heeft bereikt. Minister Van der Stee zei gisteren het ddepdroevig te vinden dat van de 150.000 werklozen, die Nederland telt, zo weinig de boeren te hulp komen- Bij het actiecentrum in Goes hebben zich nu zo'n tweehonderd vrijwilligers ge meld, waarvan er overigens nog geen enkele aan het werk is. Volgens minister Van dei- Stee, die gisteren met staats secretaris Van Lent alleen Kruiningen en 's-Gravenpolder kon bezoeken vanwege het slechte weer, gaat de oogst- hulp het ministerie van Land bouw vele miljoenen guldens kosten. Daarnaast heeft het ministerie van CRM de rijks groepsregeling versoepeld. Via deze regeling kunnen boeren voor 1975 en 1976 renteloze kredieten aanvragen of kre dieten tegen vijf procent rente met een looptijd van vijf tot zeven jaar. De grootte van de kredieten is afhankelijk van het aantal hectares aan pro- dukten, dat verloren is gegaan. De aflossingsregeling gaat op 1 december van dit jaar in. Vooral bedrijven, die voor minder dan vijftig procent met eigen vermogen zijn gefi nancierd, komen voor deze kredietregeling in aanmer king. -,We willen daarmee bedrij ven over de brug helpen zodat ze verder kunnen gaan, maar het uitgangspunt van de rege ring is wel, dat de staat niet het ondernemersrisico gaat overnemen", aldus minister Van der Stee, die na zijn be zoek aan ziuid-west Nederland over een natuurramp sprak. De minister noemde de toe stand nog slechter dan een week geleden, toen hij ook een bezoek bracht aan het ge troffen gebied. De toestand van de akkers Iaat het nog steeds niet toe, dat op grote schaal met land bouwmachines kan worden ge werkt. Slechts hier en daar probeert men met een aardap- pelrooimachine te redden wat er te redden valt Op het ogenblik zijn bij de oogsthulp voornamelijk In bruine bonen, uien en gladio len 1842 militairen en 1498 scholieren betrokken. De gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in Nederland, drs. R. F. Pie- ternella heeft gisteren de in Nederland wonende Antillia nen gevraagd hun medewer king aan te bieden aan de instanties die belast zijn met de organisatie van het binnen halen van de oogst in bepaalde delen van Nederland. (zie ook pag. 3) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Tweede- Kamerlid Beekmans (D'66) en zijn fractiesecretariaat in de Tweede Kamer worden over stelpt met brieven en reacties van personen, die klachten hebben over rekeningen van artsen. Daaronder zijn vele aanmoedigingen om de zaak stevig aan te pakken. Ook wensen vele briefschri,i v^ers, dat Beekmans de wereld van de tandartsen duchtig aan de tand moet voelen over te hoge rekeningen. Aanleiding tot de ze actie is de melding van het kamerlid Beekmans over de misstanden in de medische we reld tijdens de begrotingsbe handeling van volksgezond heid in de Tweede Kamer. Het kamerlid beschikt over bewijsmateriaal van artsen, die verschrijvingen hebben gedaan op recepten voor pa tiënten waardoor te hoge de claraties worden geïnd bij de ziekenfondsen. Ook nam hij bij die gelegenheid de zieken huizen onder de loep. Staats secretaris Hendriks van Volks gezondheid die zich verleden week nog distantieerde van de algemene klacht tegenover de medische stand, heeft inmid dels op vragen van de K.V.P.- fractie bevestigd, dat de rijksrecherche begonnen is met een onderzoek naar frau duleuze praktijken onder de apotheekhoudende artsen. In datzelfde antwoord ont kent de staatssecretaris, dat de circulaire van het gemeen schappelijk overleg orgaan ziekenfondsen (G.OZ.) waarin aan artsen werd gevraagd zelf te melden og zij ooit onjuiste declaraties hadden ingediend, zou dienen als een soort „ge neraal pardon" Volgens de staatssecretaris willen de zie kenfondsen ermee bereiken, dat er een betere controle komt op door apotheekhouden de huisartsen ingediende de claraties. Over de door Beekmans op geroepen reactie onder het Nederlandse publiek zal hij volgende week na terugkeer uit Rome waar hij de wereld- voedselconferentie bewoont, een gesprek hebben met gemeen schappelijk overleg van zieken fondsen. Het GOZ en de Zie kenfondsraad hebben de justi tie alle medewerking toegezegd bij het onderzoek. De staats secretaris heeft inmiddels aan het GOZ en de Landelijke Huisartsenvereniging, de Lan delijke Special istenvereniging, de Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie schriftelijk gevraagd de door zichtigheid in het honorerings- beleid en de controle tussen artsen en ziekenfondsen te be vorderen. Hij denkt daarbij in het bijzonder aan de honore ring van apotheekhoudende huisartsen en de specialisten. WASHINGTON (RTR) Met een aanhoudende ver slechtering van de economi sche situatie gaan de Verenig de Staten een recessie tege moet. Dit heeft de woordvoerder van het Witte Huis, Ronald Nessen, dinsdag verblaard. Uit statistische gegevens die nog niet volledig zijn verwerkt blijkt dat de achteruitgang van de industriële prodmktie en de toeneming van de werk loosheid voortduren. Hetis de eerste keer dat het Witte Huis die economische si tuatie omschrijft als een reces sie. De inflatie in de VS be draagt op het ogenblik twaalf procent, het werkloosheidscij fer zes procent. Een voorhoede van de Pa lestijnse delegatie, die vandaag in de VN deelneemt aan het debat over de Palestijnse zaak, is op het vliegveld van New York aangekomen. Volgens een Britse krant was ook Leila Chaled daarbij, de Palestijnse die twee maal een vliegtuig kaapte. In New York zijn enor me veiligheidsmaatregelen ge troffen om Yasser Arafat te beschermen voor wiens dood joodse organisaties 500.000 dol lar hebben uitgeloofd. JAKARTA (AFP) Op de top van een heuveltje aan de oostkust van Borneo is een enorme oesterschelp van twee vierkante meter ontdekt. Volgens het Indonesische persbureau Antara was de schelp in goede staat en moet de oester die zij geherbergd heeft, een paar honderd jaar hebben geleefd. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De aanleg van een kanaal b(j Waarde in het kader van de compartimentering van de afgesloten Oosterschelde moet van de hand worden gewezen. Deze harde uitspraak hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland gedaan in een schrijven aan de Zeeuwse Statenleden naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen rond de Ooster schelde. Zoals bekend houden Provinciale Staten van Zee land aanstaande vrijdag tijdens een bijzondere vergadering een debat over het besluit van het kabinet Den Uyl. G.S. zeggen overigens als al gemene conclusie diep te zijn teleurgesteld over het feit, dat beslissing op nieuw is uitgesteld. Het ooile ge spreekt verder zijn grote bezorgdheid uit over het feit, dat het bereiken van de vei ligheid naar een laiter tijdstip is verschoven. Want j-uist aan diie veiligheid heeft het college steedis de hoogste voorrang ge geven. Gedeputeerde Staten beper ken zich in hun schrijven ver der tot de beslissing over de afsluiting vam de Oosterschel de als zodanig. Over de pro blemen van de compartimente ring wil het colleige later nog «ens in een aparte vergadering terugkomen. Volgens G-S- is de thans ge kozen oplossing va-n het kabi net Den Uyl een wezenlijke wijziging van het advies van de oomimissie-Klaasesz. Want de oplossing van de regering houdt in, dat op zijn vroegst in 1985 de stormstuwoadssondam klaar zal zijn zodat voor die tijd geen of nagenoeg geen vermindering van stormvloed wordt verkregen. De definitie ve veiligheid wordt dus enke le jaren Over de bijk amende factor in het regeringsbesluit, dat de bestaande zeeweringen gedeel telijk moeten worden verbe terd of aangepast, zeggen G.S., dat er dan nog tot 1985 of later geen zekerheid bestaat dat dan ontstane situatie be stand is tegen een stormvloed van in 1953 Dit ook niet, in dien die verbeteringen en aan passingen klaar zouden zij n in de zeventiger j aren. Volgens G.S. moet overigens over de aanpassing van daar voor in aanmerking komende dijkgedeelten niet te licht worden gedacht. Het overleg tussen waterschappen, provin cie en rijk over vaststelling van aard, omvang en prioritei ten zal de nodige tijd vragen. En verder zijn er vertraginigs- factoren als aankoop en ontei gening van gromden en weer standen bij eventuele nodige werken in natuurgebieden. Er zal ln elk geval een beleid moeten worden gevoerd, diat deze vertragingsf actoren op heft. De kosten dienen volgens G.S- geheel voor rekening van het rijk te komen. (zie ook pag. 3) (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Terneuzen blijkt nog steeds een principieel voorstander van vrije overtocht over de Westerschelde. »,Wij zien de veren nog steeds als verleng stuk van de rijkswegen. Waar om wel gratis over de Moer- dijkbrug, de Brienenoordbrug en noem maar op. En waarom betalen om de Westerschelde wer te mogen", zo werd giste ren opgemerkt. De kamer besprak de op landen zijnde tariefsverhogin gen van de veerboten- „Een onverteerbare zaak voor de vervoerders", aldus de heer verbrugge, die protest aante kende tegen de verhoging. •,Die tarieven worden doorbe rekend naar de industrie die laat vervoeren en d'ie industrie is ir. Zeeuwsch-Vlaanderen al in een sterk verslechterde po sitie terechtgekomen". „Een onrechtvaardige zaak" zei de heer Lockefeer, die trop doelde dat de tarieven van bovenaf worden opgelegd. „Wat ze ons voorleggen moe ten we slikken", zo zei hij. De heer Pallada verwees aaar een vorige discussie over de veertarieven. „Wij zijn prmcipieel tegen en meer moeten we niet zeggen"' zo meende hij. De heer Kok wees erop dat hoewel de tamer voor vrije veren is, er toch een nogelijkhei: opengenou- den moet worden om over de verhogingen te praten Wij moeten de schade zoveel mo gelijk beperken", was zijn mening. De heer Blaakman zei diat beter de trend gevolgd kan worden. „De nieuwe ver hogingen gaan schoksgewijs en zullen naar verhouding te zwaar uitkomen". (Van een onzer verslaggevers) NIEUW—VOSSEMEER Na 1 januari aanstaande mogen sportvissers op het Grevelin- genmeer nog maar een be perkte hoeveelheid gevangen vis meenemen. De federatie van Deltavissers heeft het maximum bepaald op vijfen twintig stuks platvis en vier forellen. De reden voor dit besluit is de achteruitgang van de vis stand in het Grevelingenmeer, welke voornamelijk veroor zaakt is door de vissers zelf. Het was namelijk een „ge woon" beeld geworden dat vissers met dertig, veertig en zelfs vijftig kilo vis naar huis togen. De politie zal na 1 januari regelmatig controleren of de hengelaars zich aan de vangst- limiet houden. BONN (RTR-DPA) Een noge Westduitse vakbonds- lunctionans, Walter Böhm, is maandag in Bonn gearresteerd oo verdenking van spionage voor de DDR. Böhm was noofd van het verbindingsbu reau van de Deutsche Ge- werkschaftsbund in Bonn, dat de contacten tussen vakbonden en parlement onderhoudt ook zijn vrouw Irmgard is gearres teerd. Böhm, die in 1958 als poli tiek vluchteling uit Oost- Duitsland in de Bondsrepu bliek arriveerde, was ook re serve-officier bij de dienst voor psychologische oorlogs voering van de Bundeswehr. Böhm zou zelf ontkennen dat hij spionagewerkzaamhe- den voor de DDR heeft ver richt. Een zegsman van de DGB meent dat de kwestie- Böhm waarschijnlijk verband houdt met de zaak van Günther Guillaume, die eerder dit jaar aanleiding was tot het aftreden van bondskanselier Willy Brandt. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1