itaris Justitie wist al twee jaar dat monnik verdacht was" KORTER WERKEN BIJ: Philips (looo man) Sphinx (945 man) Vandra (ïoi man) Vasiiiag Vrijdag spsedberaad Provinciale Staten over Oosterschelde Angstige stemming in West-Duitsland Bewoner Baarn schiet met scherp voor eigen bewakinj Goedkope Britse mode bv ADJUNCT-DIRECTE l)R DE KOEPEL: NA MOORD OP RECHTER RELLEN IN LOEANDA: 50 DODEN Kind door tijger gedood Bergen op Zoom vraagt douane- faciliteiten voor Theodorusliaven straaten ingmij iüet verbaasd Pasje ZWART-WIT SPHINX Herstel van Zeelandbrug dag uitgesteld Jongen valt dood in kelder Zeelandbrug Zeiltocht rond de wereld c, de an exotische de natuur op i is gewoon rant u moet dat rood-koperen oude en jonge ie vacatures Iretaris. In deze |algemeen een f 2615,- per lar, in sommige Ind tot max. Ind. lisbedragen I vakantie- i toeslag van naand. onder nr. I toestel 2807 en llicitaties te Minister van br vacature- f0057 [in linker- I brief en den aan de Rijks i Dienst, Prins s-Gravenhage. hans ,weer{ telefoon 01130 18 20' end met of zonder ve tigers (ties jrecteurDr. W. A. J. M. Harkx fcofdredacteur: L. Leendekker |^^n9fdTemluzen?"tók'eS(Óll50) - 79 20 8,35 per maand. £os>e nummers 45 cent. ^fSversmtatschappij De Stem B.V., Lerstraat 16, Breda. DINSDAG 12 NOVEMBER 1974 VRUE 27e jaargang No. 7508 rhuor Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De top van het ministerie van Justitie was er ongeveer twee jaar gele den van op de hoogte dat de Oosterhoutse benedictijner- broeder Mattheus er zeer sterk van werd verdacht door de directie van de ge vangenis van Breda ais celbe- joeker drugs, wapens en al cohol in De Koepel te heb ben binnen gesmokkeld. Vanwege deze verdenking i was de monnik de toegang tot de Bredase gevangenis J ontzegd. I Dit blijkt uit een gesprek 1 met de heer J.H. Brouwer, J adjunct-directeur van De I Koepel. Hij zegt: „Broeder I Mattheus heeft toen hoog I spel gespeeld, toen de direc- 1 te hem de toegang bleef J weigeren. Hij liet weten dat I hij liet hogerop zou zoe- :en". „Enige tijd later kregen Jwij een telefoontje van een I topman van Justitie met het 1 verzoek de zaak van broeder I Mattheus nog eens te bekij- 1 ken", aldus de heer Brouwer. „Ik hoef u niet te vertellen wat zo'n verzoek betekent. 1 De toenmalige directeur, de Jheer Beens, heeft toen wel I verteld waarom we broeder |jlattheus de toegang weiger- I den. Maar we konden die I argumenten niet hard maken, findat we onze zeer be- I trouwbare bron, van wie we |<fe inlichtingen over broeder Mattheus hadden, niet kon- den noemen" Mede ge2ien het niveau i waarvan het verzoek kwam l om de zaak Mattheus „op- I meuw te bekijken", stemde Bredase gevangenisdirec- tie erin toe, dat de benedic tijnermonnik weer gevange- nen mocht bezoeken. „Helaas I hebben we achteraf toch ge lijk gekregen", aldus de heer Brouwer, „U zult begrijpen dat wij niet verbaasd waren, toen broeder Mattheus be- Ii kende in Scheveningen wa pens in de gevangenis te |i hebben gebracht"- Zoals bekend heeft minis ter Van Agt via premier den 1 üyl laten weten, dat hij I broeder Mattheus destijds slechts heeft verwezen naar de in Breda J. H. Brouwer om opnieuw toegang te krij gen tot De Koepel. De heren C. van Hoorn en G.P. Smit van de Bredase Recklasserinigsraad zeggen dat hun niets bekend is van problemen rond het celbe- zoek van broeder Mattheus, waarvoor hun raad het be- zoekerspasje heeft afgege ven. Zij lichten toe dat een dergelijk pasje wordt uitge geven op voordracht van een reclasse rings vereniging, na dat het hoofd van het parket een antecedentenonderzoek heeft laten verrichten. Wat dit laatste betreft zegt de Bredase officier van justi tie mr. J. Corsten: „Voor zo ver mij bekend heeft mijn voorganger mr. Grasso nooit een antecedentenonderzoek rond broeder Mattheus ge pleegd. Als een reclasse- ringsvereniging vindt dat ie mand betrouwbaar genoeg is om gedetineerden te bezoe ken, vinden wij dat door gaans ook". Directeur Y. Postma, van de r.-k. Reclasseringsvereni- ging, die destijds broeder Mattheus voordroeg aan de Reclasseringsraad voor een bezoekerspasje, zegt desge- vraagdi dat hem „officieel niets bekend is van klachten over broeder Mattheus". Over het feit dat de mon nik ongeveer twee jaar gele den zijn „relaties" in Den Haag aanwendde om weer toegang te krijgen tot De Koepel zegt de heer Postma: „Niet alleen Van Agt heeft broeder M, -us gepous seerd. Ook Polaik (ex-minis ter van justitie, red.) was weg van hein. En ook de heer De Jong (ex-premier, red.) kende hem goed". Naar pas nu blijkt zou ge detineerde Jan Brouwers on geveer drie maanden geleden een poging tot zelfmoord hebben gedaan. Broeder Mat theus heeft hem, vooral door zijn grote persoonlijke in vloed op Brouwers door die crisis heengeholpen. Toen de gijzelingsaffaire in Scheveningen ging spelen heeft de benedictijnermon nik zichzelf aangeboden als eerste gijzelaar, in de plaats van pater De Bot. Zoals be kend kreeg broeder Mattheus bij de autoriteiten echter geen gehoor. (Vervolg op pag 9) (Van onze redactie binnenland) DEN' HAAG Na overleg net ministerie van Econo- Zaken kunnen de prij- ji''an in het binnenland ge- j> uceerde sterke dranken ^Metering door de distüla- s aan wederverkopers met van gisteren worden ™>glL l>- eÖeot van cteze verho- s np de consumentenprijzen J®™s!ijk van de wijze doorberekening. Zoals be- is Je detailhandel in Don ,l™aren sedert 1 Vi.i wij tn het bepalen e consumenten-prijzen. communique van het ne van Economische I gT' tMsum wwactlting zullen de i wem™Prl3*n Per Eter ,v fs'e ak volgt worden h j T jenever, oude jene- m „;?"dew«n en vieux 35 I Bess nartikelen 40 cent |ti'i'-''iC:.^n'atïever en vruchten- I De» a cent- I en vMfriis^erhoSini6en vloei ing J® een prijsverho- ndei-p j grondstof alcohol, ^'kienbare kos" turs >n J de distilla- "°t(ieha^erargeVerruinÜng psrc van"*? ^even mijnwer- Jnijn mVfVmpala platina- |fc) din f1® (Zuid-Afri- 601 van^sf'5 ?nen toen Werden schackten onder tew, i-.tonnen modder iven. (Van onze correspondent) WEST-BERLIJN Een be toging in West-Berlijn uit pro test tegen de dood van Holger Meins, een van de leden van de Baader-Meinhofgroep, is maan dag uitgelopen op harde straat gevechten met de politie. De politie had de demonstratie ver boden. De betogers gooiden met stenen etalages in van luxe winkels op de Kurfiirstendamm. Met de wapenstok en traan gas maakte de politie een eind aan de betoging van rond 1.000 mensen. Voor de gevangenig in het Westberlijnse stadsdeel Moabit, waar Ulrika Meinhof gevangen zit, eisten een 500 be togers „bestraffing van de moordenaars van Holger Meins". In andere Westduitse universiteitssteden is ook ge protesteerd, maar daar kwam het niet tot botsingen. Holger Meins overleed zaterdag in de gevangenis na een hongersta king van acht weken. Op een persconferentie in West-Berliin deelde de politie mee. dat de zondag vermoorde rechter Günter von Drenkmann met dum-dum-kogels is doodge schoten. De president van het Westberlijnse gerechtshof, die kennelijk ig vermoord uit wraak voor de dood van Meins, werd in het hart getroffen. Minister van Binnenlandse Zaken, Wer ner Maihofer heeft 50.000 mark uitgeloofd voor inlichtingen die tot de aanhouding van de da ders kunnen leiden. West-Duitsland heeft in ieder geval zijn politiemacht totaal gemobiliseerd om de moorde naars van von Drenkmann te vinden en het land voor nieu we aanslagen van linkse extre misten te behoeden. In het hele land heerst een hvsf°rische en .nestige stemming, die in geen enkele verhouding staat tot de weliswaar lafhartige, maar voor het gevaar waarin het land ver keert geenszins representatieve moord. Als eerste maatregel werd gisteren al de bewaking van vliegvelden, stations en andere openbare gebouwen aanzienlijk verscherpt. Ook politici, reeh ters, officieren van justitie en andere personen met een offi ciële functie, werden strenger dan ooit tevoren bewaakt. JOHANNESBURG )DPA RTR) In de Angolese hoofdstad Loeanda zijn in het weekeinde mensen omgeko men bij gevechten tussen twee elkaar bestrijdende bevrij dingsbewegingen, MPLA en Unita. Er zijn meer dan 100 mensen gewond. De schietpartijen begonnen nadat Unita, de derde Afri kaanse bevrijdingsbeweging in Angola, zich officieel in Loe anda had gevestigd. Kort tevo ren hadden de twee andere, de MPLA en de FNLA, hun kan toren in de hoofdstad geo pend. Militairen van het FNLA hielpen Portugese soldaten met het handhaven van de or de. (Van onze verslaggevers) EINDHOVEN/OOSTERHOUT Op de dag dat bij Philips in Roosendaal een deel van het personeel korter is gaan werken, is bekend geworden dat ook de Philips-fa- brieken in Stadskanaal en Winschoten werktijdverkorting gaan aanvragen voor in totaal ongeveer 1.000 personeels leden: 650 in Stadskanaal (werkzaam bij de produktie van zwart-wit tv-buizen) en 350 in Winschoten (waar een toe leveringsbedrijf staat). Ook de Koninklijke Sphinx in Maastricht heeft een werk tijdverkorting van ten hoogste 50 procent aangevraagd voor maximaal 945 man van de sa nitair-divisie. De Oosterhoutse golfkarton- fabriek „V-andra" heeft bij het Gewestelijk Arbeidsbureau werktijdverkorting aange vraagd voor 101 man. Dit pro- duktiepersoneel zou één dag minder in de week moeten gaan werken. In totaal werken er 130 man bij „Vandra". Een en ander is het gevolg van de opgelopen voorraden in de Ne derlandse golfkartonindustrie. Ongeveer de helft van de golf- kartonbedrijven in Nederland heeft inmiddels werktijdver korting voor zes weken aange vraagd. Oorzaak van de ontwikke ling bij Philips: afnemende vraag naar zwart-wit beeld buizen, waardoor de voorraden (normaal 70.000 stuks) te sterk zijn opgelopen (naar 300.000 stuks nu). Het is de bedoeling de bestaande pro duktie van kleurenbuizen in Staskanaal in de loop van 1975 uit te breiden. De glasfabriek in Winschoten zal ook daar voor het benodigde glas leve ren- Het korter werken in Stads kanaal (zo werd gisteren mee gedeeld, moet gelden voor twaalf weken, gedurende twee dagen per week en ingaan op 1 december. De verkorting van de werktijd in Winschoten zal ook gelden voor twaalf weken, gedurende 2,5 dagen per week. Vorige miaand maakte Phi lips bekend dat in verband met een geringe afzet in Bel gië. Duitsland, Engeland en Australië maatregelen zijn ge nomen inzake verkort werken. Ook voor de bedrijven in Roosendaal en Weert werd toen werktijdverkorting aan gevraaigd. De aanvraag van Sphinx In Maastricht houdt verband met een plotselinge drastische ver laging van de orderontvangst en de verzendingen, waardoor de voorraden van sommige sa nitaire produkten tot een on aanvaardbaar peil stij-gen. Een en ander houdt verband met de moeilijkheden in de bouw sector. vooral in Duitsland en Nederland. In totaal werken er bij Sphinx ruim 2.600 man. Voor de tegel-divisie, de vuur vast-divisie, de huishoudelijke artikelen en de concerndien sten is geen werktijdverkor ting aangevraagd- Eind oktober bleken er 356 vergunningen voor werktijd verkorting van kracht voor in totaal 13.339 werknemers. De ze cijfers hebben uitsluitend betrekking op de lopende werktijdverkortingen. De aan vragen van hijvoorbeeld Phi lips, Akzo en de Sphinx le nige duizenden in totaal) zijn in die cijfers nog niet opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) GOES In verband met de harde wind is gisteren niet begonnen aan het herstel van de Zeelandbrug. Het voorbe reidende werk zal nu -als het weer het toelaat- vandaag worden gedaan en morgen wordt de herstelde brugklep op zijn plaats gezet. vandaag is de Zeela-mJbritg normaal voor het verkeer geo pend. De bailybruigigen zullen pas morgen woo-den verwij derd. In verband met de ver traging in het uitvoeren van de werkzaamheden zal de ver- biindliinig over de Oosterschëlde niet vandaag en morgen, maat woensdag en donderdag met een salonboo-t vain de RT.M. worden onderhouden. Deze boot kam alleen voetgamge fietsers en bromfietsers ver voeren. Automobilisten zullen over W eet-Bralbant moeten omrijden. (Van onze correspondent) ZIERIKZEE De 20-jarige M.J. Schepers uit Zierikzee is maandagmiddag tijdens het wegbreken van planken in de 20 meter diepe kelder van de Zeelandbrug gevallen. Hij overleed op weg naar het zie kenhuis- De jongen was met zijn broer in opdracht van de aan nemer beziig voorbereidingen te treffen voor de definitieve reparatie van de brug, die vandaag zal gebeuren. Tijdens het wegslopen van een zware balk verloor de jon gen zijn evenwicht en stortte naar beneden. De arbeidsin spectie stelt een onderzoek in. (Van onze redactie buiten land) ALTDORF (ZWITSER LAND) Het circus „Knie" heeft maandag bekendge maakt dat het negenjartig dochtertje van een van zijn clowns zondag is gedood door een tijger die uit een oefen- kooi was losgebroken. Het kind, Jacqueline Scholl, wilde de tiigars een stuk vlees voeren door de tralies heen. Een der diere» sprong na-as het kind, waardoor de ketting van d-e deiur het begaf. Het meisje was al dood voord-at hulp kon worden ge boden, aldus het circus. STORM Aanvankelijk zware be. wolking en regen. Later op de dag opklaringen met hier en daar een bui. Krachtige tot stormachti ge wind vanuit het wes ten tot zuidwesten. Ma ximum temperaturen van 6 tot 9 graden. STAD EN STREEK Drugverbruik onder tieners Terneuzen neemt toe. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Kok (NVV) volgt regering kritisch. Pagina 9 FINANCiëN EN ECONOMIE Revolutionaire automotor. Pagina 15 RADIO EN TELEVISIE Steeds minder radio luisteraars. Pagina 14 SPORT Gewapende vrede tussen Keizer en Ajax. Pagina 13 CANBERRA (ANP) De uit Nederland afkomstige meubelmaker Jan van Oost waard is met zijn echtgenote en drie kinderen van 3 tot 9 jaar begonnen aan een zeiltocht rond de wereld, die vijf jaar zal duren. Hij had de boot in zes Jaiar zelf gebouwd in de achtertuin van zijn huis in Canberra. Dit heeft hij onlangs verkocht om de wereldreis te kunnen fi nancieren- Voordat hij aan het bouwen van zijn boot begon, hiaid Van Oostwa-ard nog nooit gezeild. Deze japon van breigaren kost ruim 80 gulden en is een voorbeeld van wat een Britse exportshow, speciaal voor de Europese markt, te bieden had. Deze japon is geel van kleur'met volle mouwen uit de collectie van Huguette Benjamin. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Provinci ale Staten van Zeeland komen a.s. vrijdagochtend in spoedbe raad bijeen om te discussiëren over het besluit van het kabi net om het plan voor de bouw van een stormstuwcaissondam voor de Oosterschelde grondig te laten bestuderen en daar naast op zwakke plaatsen rond de Oosterschelde dijken te ver sterken. De statenleden zijn gisteren telefonisch van dit spoedbe raad op de hoogte gebracht. Gedeputeerde Staten hebben gisteren de hele dag vergaderd over het bepalen van een G.S.-standp-unt over deze zaak Vandaag wordt dit standpunt naa-r de statenleden gestuurd, samen met diverse andere stukken. Hierbij bevindt zien net rapport van de rijksplanologi sche commissie over de Oos- terschelde-afsluiting en com mentaren daarop van provinci ale diensten als provinciale waterstaat en provinciale pla nologische dienst, evenals van het E.T.I. voor Zeeland. Ook de brief, die het kabinet over de beslissing van de nacht van vrijdag op zaterdag naar de kamerleden stuurde, zal aan de statenleden worden toege zonden. Voor het bepalen van net eigen standpunt hebben G.S gisteren tot diep in de avond vergaderd. „De beslissing van de regering wordt door ons zeer kritisch benaderd. Aan onze wens dat nog in de jaren zeventig de gewenste veilig heid wordt bereikt, hechten wij veel waarde. Als door het (Van onze redactie binnenland) BAARN Dr. Tam de Booy, een bewoner van de vil lawijk in Baarn, is begonnen met een gewapende bewaking van zijn woning. Hij heeft zich teruggetrokken in een ca ravan in zijn tuin en van daaruit houdt hij de omgeving met een windbuks in de ga ten. Op het tuinhekje hangt een bord met de waarschuwing: „Hier wordt met scherp ge schoten". Dat dit laatste se rieus wordt bedoeld hebben omwonenden kunnen merken, want er zijn al diverse waar schuwingsschoten gelost. De heer de Booy is overgegaan tot deze vorm van zelfverdedi ging naar aanleiding van tele fonische en schriftelijke drei gementen, die zijn gezin sinds enkele w-eke» bereiken. Deze dreigementen houden verband met allerlei acties die de heer de Booy al geruime tijd voert en die onder meer gericht zijn tegen de Baarnse burgemees ter. Een anonieme groep, die zich „de tien sterken" noemt, heeft nu gedreigd met tegen acties. Als waarschuwing zijn ruiten van de woning aan dig gelen gegooid. Dit gebeurde met stenen, waaraan door deze groep ondertekende briefjes waren gebonden, Mevro-uw de Booy heeft de politie verzocht haar gezin te beschermen en om bewaking gevraagd. De Baarnse politie zegt daar echter onvoldoende mensen beschikbaar voor te hebben. De heer d-e Booy heeft daarom nu de bewaking zelf ter band genomen. verhogen van dijken de veilig heid in de zeventiger jaren kan worden bereikt, dan wordt al een heleboel aan on ze wens tegemoet gekomen. Het is overigens wel een as pect waar we vraagtekens bij zetten. Met gegevens van pro vinciale waterstaat zullen we dit grondig beoordelen", zei waarnemend commissaris der koningin, de heer A. Kaland gisteren tijdens een pauze in het G.S.-overleg. (Van een onz"r verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom heeft aan minister Duisenberg van Financiën ge vraagd om douanefaciliteiten voor de Theodorushaven. Aanleiding is de nadelige invloed die de opheffing van het douanekantoor in Zierik zee heeft op het goed-erenver- loop m de Bergse haven- Het kantoor in Zierikzee wend op 1 oktober gesloten. De zeevaart voor Bergen op Zoom moet nu omvaren via de Westerschelde, omd-at in Vlis- singen wel een douanekantoor is. Het gemeentebestuur acht deze veel omslachtiger metho de nadelig voor Bergen op Zoom. Van de brief aan minis ter Duisenberg is een af schrift gezonden aan de minis ter van VerkeeT en Water staat, die eveneens verzocht wordt aar deze zaak de nodigs aandacht te besteden. DE MINISTERS van buiten landse zaken van de EEG, die gisteren voor politiek overleg in Brussel bijeen waren hebben eennarig ingestemd met het voorstel om het mandaat van de voorzitter van de Europese Commissie, de Fransman Francois Xavier Ortoli, met twee jaar te verlengen. 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1