oreca leed in vorig eekend 60% verlies ALWEER REGEN Ambtenaren gaan korter werken Officier: Monnik medeplichtig aan si Vandaag Ambtenaren omgekocht door aannemers Nu op naar de twee miljoen DE 800 EXTRA SOLDATEN AL ONDERDAK en Uylverkleint crisissfeer in kabinet MOTIEVEN VAN BROEDER NOG DUISTER MIES mag nog eenmaal DIT JAAR VEIL GROTER AANTAL FAILLISSEMENTEN DAN VORIG JAAR Goudprijs op hoogtepunt GEVEN VOOR Korter werken al in meer clan 260 bedrijven SUJaraffitkrnhufe m Veiligheid in Zeeland en West-Brabant voorop Jongen gewurgd door machine Pelterijenhuis VERMEULEN Andere lezing PTT-MAN GESCHORST Tienduizenden guldens Motregen vertraagt oogsthulp bent u al lid van de WD? ,eur: Dr. W. A. J. M. Harkx idredacteur: L. Leendekker _i„ en administratie-adres Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 uwstradt J?0epernkw2rtaal: 8,35 per ma'and. nummers 45 cent. Tt™ verSschappij De Stem B.V., 'arstraat 16, Breda. VRUE ZEEUW ZATERDAG 9 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7906 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. I np.. JD1AG (ANP) De invoering van de nieuwe aicoholwet 1 november is voor de horeca niet onopgemerkt voorbij ge- J name de drankverstrekkende bedrijven noteerden het "te weekeinde van november flinke omzetverliezen. Ruw ge- hebben cafés, bars en dancings een omzetverlies geleden 1 in tot 80 procent. n» staat vermeld in het blad „Horeca", dat de bevindingen eft nagegaan van een aantal ondernemers in deze bedrijfstak, oral de buitenzaken hebben slechte zaken gedaan vorig week- -dé omdat zij het juist van de automobilisten moeten hebben, de centra en in de steden is de schade meegevallen. Ook de restaurantbedrijven hebben naar de mening van het jad Horeca het effect van de nieuwe wet duidelijk gemerkt, eliswaar niet zozeer in het aantal bezoekers als wel in de wijn- (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De droogtepe riode heeft het slechts vier dagen kunnen volhouden, want in de loop van vrijdag middag bereikte ons al weer een zwak front, dat echter niet meer dan een millimeter neerslag bracht. Helaas blijft het daar niet bij, want een volgende depressie, die van daag Schotland kan bereiken, stuurt opnieuw fronten in de richting van ons land, vergezeld van een krach tige tot harde zuidwes ten wind, waarmee zachtere oceaaniucht wordt aange voerd. Daarbij is opnieuw regen te verwachten, hetgeen nade lig werkt voor de oogstwerk- zaamheden, met name lm Zuidwest-Nederland. Boven de oceaan staat een sterke westelijke stroming, waar mee in de komende dagen waarschijnlijk nieuwe de pressies naar het oosten zul len trekken. De baan hiervoor is weer vrijgekomen doordat het ho- gedruk gebied met enkele dagen droog af en toe zonnig weer, zich naar Midden-Eu ropa heeft teruggetrokken. Het kwam de laatste nach ten plaatselijk tot 1 a 2 gra den vorst. IEUW COMPROMIS OSTERSCHELDE irecht en dier up veiligheid voor Dp?» y» have en wligheid mag niet JWlVERTENTIE) worden opgeofferd aan politie ke dreigementen. Wij spreken ons nogmaals met klem uit voor de enig aanvaardbare op lossing, uitvoering oorspronke lijk Deltaplan". Het World Wildlife Fund, het Internationale Wereld Na tuur Fonds, heeft in een tele gram aan minister-president Den Uyl aangedrongen op handhaving van het getijden- karakter in de Oosterschei- de. (Van onze parlementaire redacteur) DEN' HAAG De crisissfeer in het kabinet rond de luiting van de Oosterscbelde is gisteren wat vermin- erd, nu minister-president Den Uyl met een geheel nieuw -mpromis op de proppen is gekomen, dat naar het schijnt 11 redelijke kans maakt te worden aanvaard. Het kabinet gaderde daar tot diep in de nacht over. Het compromis vandaag en morgen door de regeringspartijen worden proker,. Is het haalbaar, dan zal het kabinet daarover arschijnlijk een definitieve beslissing nemen. et nieuwe compromis dat Uyl heelt voorgesteld dt in, dat de principe be- ing nog eige tijd wordt _esteld. Wel kan dan direct -men worden met de aan val! een kilometer lange oipel door de Oosterschel- In die tijd moeten dan we studies uitwijzen wat beste oplossing zal zijn. Die ~ipel kan zowel voor de deltadam (totale afslui- g dus) als voor het alterna- stroomstuw-caissondam rden gebruikt. eringens stelde drs. Den Uyl j de veiligheid voor de bevol- in het betrokken gebied "rop behoort te staan. "mier Den Uyl hoopt er e week wel uit te komen, at minister Westerterp jende week naar Amerika t en de kamer nu wel eens weten waar men aan toe Besproken moeten worden mogelijke consequenties die "artimentering van de rschelde heeft voor de "pvaart. Het bestaande "ag met België zou moe worden aangepast- der had Den Uyl het ka- et al een ander compromis- rstel aangeboden: een nieu- studie over de mogelij khe- n deze zee-arm gedeeltelijk ,'n 'c houden en gelijkertijd oging van de dijken langs Oosterschelde.i "erder zou de PvdA het al- atief van de commissie Jsesz weer te voorschijn .ben gehaald met de aante- ng dat financiering ervan stens 2,5 miljard gulden ra) naar een latere datum kunnen worden verscho- r Dit alternatief is echter 1 de christen-democraten gevallen. ■fractieleider Aantjes het kabinet gisteravond eens duidelijk waarschu we voor: de veiligheid van and en West-Brabant staat ,r deze fractie primair in de Ajing van het kabinet. Die eSfj mag niet worden herd aan een beslissing «n'Vertraging van jaren betekenen, enige miljar- meer 20u kosten en bo- Seen garantie zou bie- beoogde milieu aldus nu-. Aantjes. tsehRmr,aden van de Bra in anBijk hebben giste een, telegram aan de terraad laten weten dat in. uf", definiteve be- vi afsluiting Oos- >-üJC|Jaart' gaande met 'hogingen, indruist te- het j^anhvoordelijkheid ovL i ,herend water- recht handhaving van (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Na raadple ging van het centraal georga niseerd overleg in ambtena renzaken heeft het kabinet be sloten tot invoering van een 40-urige werkweek voor het overheidspersoneel, ingaande 1 april aanstaande. Dit personeel werkt nu 41 en een kwart uur per week. Deze anfoeódstójdverkortmg zail met ingang van 1 julii 1975 ook gevolgen hebben voor een aantal groepen van onderwij zend personeel. Overleg daarover wordt nog gevoerd met die commissie vain overleg voor het onderwijsper soneel- Franse PTT'ers demonstreerden gisteren in Parijs op hun 23e stakingsdag Een Parijse PTT-beambte gooit zijn spandoek op een stapel onaangeroerde post. OTTERSUM (ANP) In het Noordlimburgse Ottersum is vrijdagmorgen de 16-jarige A. van Benthum tijdens het bieten rooien om het leven gekomen. Toen hij moeilijkhe den met de rooier wilde ver helpen, kwam zijn sjaal tussen het aandrijfmechanisme en werd hij gewurgd. SPECIAALZAAK IN BONT BONTHOEDEN EN NERTSCOLLIERS 00n,W9ntels od eigen atelier vervaardigt KEUZE UIT 500 BONTMANTELS VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Haagse officier van justitie mr. R.A. Schimmel zal de Benedictij nerbroeder Mattheus N- (45) uit Oosterhout op de eerste plaats medeplichtigheid aan de gijzeling in de Scheveningse strafgevangenis ten laste leg gen. Hiervoor kan een gevan genisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd. Daar naast wordt de broeder ten laste gelegd het afleveren van wapens. Dit heeft mr. Schimmel gis termiddag meegedeeld aan de kloosterbroeder. De officier heeft de rechter-commissaris gevraagd broeder Mattheus Si hechtenis te houden om „ge wichtige redenen van maat- schapoelijke veiligheid", aldus een woordvoerder van justitie. Desgevraagd lichtte hij toe dat met gewichtige redenen i onder meer gedoeld wordt op de kans voor herhaling. Nu net politieverhoor is af gerond zal de rechter-commis- saris broeder Mattheus onder vragen over diens wapenleve- ratnties aan gedetineerde Jan Brouwers. Met name de motie ven van de monnik zijn nog steeds duister- Uit het verhoor door de politie is niet duide lijk geworden, of hij bijvoor beeld gehandeld heeft vanuit eventuele sympathie met die Rode Jeugd. Een andere lezing is dat broeder Mattheus schuld heeft hekend om anderen te dek ken. De vrouw van een andere gedetineerde in de Scheve ningse strafgevangenis zou verklaard hebben dat ze een paar maanden geleden, bij een bezoek aan haar man, gezien zou hebben dat de Bredase vriendin van Jan Brouwers een oakje overhandigde dat gerold werd uit het Eindho ven s Dagblad. In de plastic zak die in de krant was ge wikkeld, zouden twee pistolen hebben gezeten Het verhoor van de 32-jari- ge prostituée Tineke B. uit Breda heeft gisteren nog niets concreets opgeleverd- „Ze is erg zwijgzaam", aldus de poli tie woordvoerder. Naar zijn zeggen is het niet uitgesloten, dat er nog meer arrestaties zullen volgen. (Zie ook pagina 13) (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM Het program ma van Mies Bouwman mag nog eenmaal op de zaterdaga vond worden uitgezonden. Dat besloot de raad van beheer van de NOS vanochtend na een langdurige discussie. Het voorstel van, de programma- coördinatiecommissie om de AVRO te verbieden het pro gramma van Mies Bouwman tegelijk met het amusements programma „Bingo" van de KRO uit te zenden, werd met slechts 2 (AVRO)-stemmen tegen aangenomen. De raad besloot echter bovendien dat het verbod pas op 10 novem ber van kracht wordt, waar door de geplande uitzending morgenavond uit de schouw burg te Nijmegen gewoon doorgang kan vinden. Wat de AVRO in december doet is nog niet bekend. VEEL BEWOLKING MET MOTREGEN Aan de kust krachtige wind. Maximumtempera tuur: negen graden- STAD EN STREEK Zeeuwse ziekenhuisplan nen in de lade. Pagina 3 Fruittelers vrezen uitbrei ding stortplaats. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Nederlandse economie zo beroerd nog niet. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Artsen razend op Kamer lid. Pagina 13 Koningin kreeg paard in plaats van reebok. Pagina 15 SPORT Kees Rijvers somber over toekomst van hef voet bal. Pagina 16 Trainer Coerver blijf! bij Feyenoord. Pagina 17 VRIJUIT Velen hebben beinnr bij het ziek zijn. Oosterhouts gezin biedt gastvrijheid jongeren in nood PEILINGEN Wanhoop in India KUNST EN CULTUUR De premières van Daan Manneke. ROTTERDAM (ANP) Een of meer aannemingsmaat schappijen, die kabels en bui zen leggen ten behoeven van de PTT en vele gemeenten, zijn verwikkeld in een om koopschandaal. Ook hebben zij zich vermoedelijk schuldig ge maakt aan belastingfraude. De rijksrecherche en de fis cale recherche zijn bezig de zaak te onderzoeken. Een, PTT- en een gemeenteambte naar hebben bekend steekpen ningen te hebben aangenomen. Een en ander is gisteren mee gedeeld door mr A.C. 't Hart, officier van justitie in Rotter dam, die de leiding heeft van het door de rijksrecherche in gestelde onderzoek. De inmiddels geschorste PTT-ambtenaar is naar van gezaghebbende zijde vernomen is, een beleidsfunctionaris, die een stem had in het gunnen van opdrachten aan aanne mingsmaatschappijen. De man zou al enkele jaren steekpen ningen hebben aangenomen tot een totaalbedrag van enkele tienduizenden guldens. De verdachte zou beweren, dat hij geen geld heeft aangenomen, maar dat hem het geld is ge leend. Het omkoopschandaal is aan het licht gebrnr. door de fis cale recherche. Bij een perio diek onderzoek van de boeken van de maatschappij (en) kreeg men aanwijzingen dat er strafbare feiten gepleegd waren. De genoemde ambtena ren werden verhoord en sloe gen door. De gemeente-ambte naar zou inmiddels disciplinair gestraft zijn. DEN HAAG (ANP) Vol gens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek zijn in het derde kwar taal van dit jaar 770 faillisse menten uitgesproken tegen 630 in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Voor de eerste drie kwarta len van dit jaar is het cijfer 2.315 tegen 1.856 in dezelfde periode van 1973. Van de grote gemeenten had den Amsterdam (33,5), Breda (31,1) en Eindhoven (25,0) de hroogste cijfers. LONDEN (ANP) In Lon den is de goudprijs gisteren gestegen tot 183 dollar per ounce (31,1 gram). Dat is de hoogste prijs die ooit tot stand is gekomen. Het vorige record dateerde van 3 april van dit jaar (179.50 dollar per oun ce). Dit komt volgens handelaren vooral door de grote toene ming van de vraag uit de V.S. waar particulieren vanaf 1 ja nuari as. weer goud mogen bezitten. Ook de zwakte van de dollar op de wisselmarkten, de daling van de rentetarieven in de V.S. en de slechte econo mische situatie in de westerse landen stimuleerden de vraag. Ook in Zürich steeg de goudprijs tot recordhoogte. DE Westduitse organisatie van voormalige krijgsgevangenen heel't de regeringen van de Sovjet-Unie. Nederland en Italië verzocht, op menselijke overwegingen gratie te verle nen aan de laatste Duitse oor logsmisdadigers. Bij de ambas sades van betrokken landen zijn verzamelingen handteke ningen ingediend die dit ver zoek steunen. leven Eén miljoen vierhonderdtweeduizend driehonderdeen envijftig gulden en zesennegentig cent (f 1.402.351-,96) is er na puzzel 7 al.bijeengebracht met de nationale puzzelactie „Geven voor Leven" ten bate van het zilveren vKoningin Wilhelmina Fonds. Dat is: voor de kankerbestrijding in ons land. De extra-prijzenpot werd nog groter. Na puzzel 7 be vat deze nu 26.332,79. Notaris J. H. Birkhoff heeft weer een aantal data vastgesteld (die alleen hij en twee politiefunctionarissen van de dienst bijzondere wetten kennen, waarop hij de pot van dat moment gaat uitloten onder de puzxelaars(sters) van die week, in ronde bedragen van f 1.000,-. Een reden temeer dus om elke week mee te doen De nieuwe puzzel, de oplossing en de prijswinnaars van puzzel 7 vindt men elders in deze krant. (Van onze correspondent) GOES De 800 extra toe gezegde militairen die maan dag worden ingezet om de oogst te helpen binnenhalen komen toch allemaal naar Zee land en West-Brabant. De le gerleiding die in Zeeland be last is met de organisatie van de militaire hulp en die ook in het centrale coördinatiecen trum in Goes in ingekwar tierd, is er binnen 15 uur in geslaagd ook voor de nieuwe lichting oogsthelpres een pas send onderdak te vinden. In tussen is er opnieuw vertra ging in de hulpactie gebracht door een motregen die giste ren is gevallen. Alle 800 militairen zijn af komstig van het eerste leger korps van de landmacht. 300 Komen er uit Nunspeet. Ze worden in groepen van hon- van het Ocma te Middelburg, derd ongebracht in de kazerne van het Ocma te Middelburg, in de oude marinekazerne in Hellevoetsluis en in Hulst in een groot restaurant. Een groep van honderd uit het le gerkamp Ermelo wordt in zijn geheel ingekwartier in het CNV-vakantieoord in Oost-Ka- DEN HAAG (ANP) Uit de meest recente cijfers blijkt dat in de eerste week van september in totaal 260 ont heffingen voor werktijdver korting van kracht waren. Van deze 260 ontheffingen werden 51 verleend in de me taalsector en 53 aan textiel- en confectiebedrijven. Het totaal aantal betrokken werknemers bedroeg 11.218- Inmiddels zijn er al weer veel aanvragen bijgekomen. Gisteren werd bekend dat de Le-jawarder Textielmij. te Al melo voor het hele personeel (450 man) werktijdverkorting van 50% heeft aangevraagd. DE Cyprische ambassadeur in Nederland, Titos Fanos, heeft vrijdag een beroep op de Ne derland-se bevolking gedaan, de ca. 200.000 Grikes-Cyprioti- sche vluchtelingen op het ei land te steunen- pelle, bij de groep van de 112 militairen die er de afgelopen week al hebben gelogeerd. Dan komt er een groep van 300 uit het legerkamp Schaarsbergen. 1-0-0 Gaan er naar het slot Moermond in Re- nesse en 200 in de Chasséka- zerne in Breda. Deze laatste groep wordt ook in West-Bra bant ingezet. 100 Militairen uit Ede gaan naar het vakantie oord De Haven in Breskens. De nieuwe lichting militai ren komt in de loop van maandagmorgen op zijn plaats van bestemming aan. De 1000 anderen die al een week aan het werk zijn op het land komen na het weekendverlof zondagavond weer in Zeeland op hun diverse standplaat sen. Gisteren kreeg de landbouw weer hulp van vele honderden middelbarescholieren die oogstverlof hadden gekregen- Daarnaast blijven de grote groepen scholieren die uit alle delen van Nederland naar Zeeland zijn gekomen, ook de volgende week nog aan het werk. Maar ondanks die grote vrijwillige oogsthulp liggen in heel Zeeland nog immense aardappel- en bietenvelden onbewerkt. Enorme oppervlak tes uien liggen in lage rijen nog te rotten in het water. Er blijkt in Zeeland ook een groot tekort aan aardappel- rooimachines, kipwagens en traetoren te dijn. (ADVERTENTIES) Want personeelszaken moet U heb ben om alles te weten te komen wal je als verpleegkundige te wachtel! staat bij het St. Clara Ziekenhuis Schrijven mag natuurlijk ook. s Olympiaweg 350 - Rotterdam tel. 010-320100 toestel 241/168/340 Door lid te worden werkt U daadwerkelijk mee aan de oppositie tegen dit kabinet. Antwoordnr. 1877, Den Haag (geen postzegel), tel. 070-614121 7

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1