Ministers van PPR en D'66 dreigen met aftreden MONNIK HIELP OOK MAN UIT KOEPEL" BREDA ONTSNAPPEN Helft bevolking kan „net aan" rondkomen Volgende week 800 soldaten erbij voor oogst Opnieuw 2500 man moeten korter werken Tweede Kamer zet regering onder druk m ineens vriendelijker legen Moskou Stemmen staken in ministerraad Meuwe arrestatie in Breda Ontsnapt Voorstel tot niet- aanvalsverdrag Gij zelin gs vriend Ouder pij Verliou dingen Man dood na val van hooizolder Weet je busje, weet je treintje OPRUIMING SUEZ-KANAAU Wiegel boos op v. Huiten Aardappelrooimachines tekort Zaterdag Scholieren DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker Dok actie- en administratie-adres NÏuwstoat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 24.70 per kwartaal; 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., Reigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW VRIJDAG 8 NOVEMBER 1974 27e jaargang Na, 7509 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. KABINETSCRISIS IN DE LUCHT OM 0O3TERSCHELDE (Van een onzer verslaggevers) DES HAAG/breda De Bredase politie heeft op verzoek van de Haagse recherche (le 32- jarige prostitué Tineke B. ge presteerd. Zij wordt er van erdaebt ,ie Oosterhoutse mon nik .Hattheus N, de twee pisto len te hebben gegeven, die de "roeder de Scheveningense ge vangenis heeft binnengesmok keld. Het deze pistolen hebben, zoals bekend, de gevangenen Daan Denie en Jan Brouwers nu twee Palestijnse gedetineerden de gijzelingsactie in genoemde gevangenis uitgevoerd Broeder Mattheus N. heeft tussen een volledige bekente nis afgelegd. Hij heeft ook toe geven dat hij vorig jaar ok- ber Jan Brouwen al heeft la ten ontsnappen uit de Bredase gevangenis. Hij had toen een ~~agje binnengesmokkeld, roeder Mattheus zou dit zaagje ineens van Tineke B. hebben 'regen Tineke B. heeft nog Eeen bekentenis afgelegd. Er worden nog meer arrestatie» erwacht. Uit de verhoren is gebleken dat Mattheus N. al bijna zeven aar lang contact heeft geha^ et Denie en Brouwers. ""wel de monnik geen offici ;®el reclasseringswerk uitvoerde bezocht hij de gedetineerden vele malen in hun cel. Hij heeft de afgelopen jaren vooral veel contact gehad met zjjn .protégé' Jan Brouwers. Bij een van die ontmoetingen speelde hij Jan Brouwers het zaagje toe, waar mee deze de tralies van zijn cel wist door te zagen. Op 2 no vember ontsnapte Jan Brou wers met nog een andere ge vangene. Drie dagen later had de Haagse politie hem echte- weer te pakken. In oktober van dit jaar werd Brouwers vanuit Den Bosch overgelaatst naar Scheveningen waar hij terecht kwam in de zelfde vleugel waar ook z'n „Deil-gijzelingsvriend" Daan Denie zat. Brouwers werd prak tisch wekelijks door de monnik bezocht. Hij bekende gisteren dat Brouwers hem enkele we ken vóór de gijzeling heeft be naderd met het verzoek twee vuurwapens binnen te smokka len. Brouwers vertelde N. dat hij deze wilde gebruiken om zich via bedreiging van de bewakers uit de gevangenis te bevrijden. N. vond het niet vreemd dait hij daarbij twee pistolen nodig had. De monnik ontkende dat hij op de hoogte zou zijn geweest van de gijzelingsplannen van Brou wers. moskou (reuter) de Sovjet-Unie la- weten dat de twee landen --preKingen moeten beginnen net sluiten van een niet- JalsvMdrag en de schei- Lüü- t5oe,>eri 'n omstreden S bieden. De verrassende «en boon">,wor<ien gedaan in de Riicc uap van PekinR aan «beid leiders frele- ^/a„de 57ste verjaar- "'"tie in io^'SiWistische re' fe 0f«„S JJ; Aldus verluid! oskou C hlnese kringen in heeft O*® er t l v,an beschuildisjd RWwTdlirond Kussiscte S1 afgewezen of VfHYim, voo,r een niet-aiam- arissp^' Gn ^nese fumc- ■en dot Sa-en steeds tellen ui1 ,de R»«sische -iscbTv. ^oRbuwden ale In hypocrisie" ®enend>0<'SChap' de meest fou in' al™, Pekhl« aan ndt venb, taiafste jaren, ttese Si- de e vi2vSL',de re™tutio- ,ee volk'p^ p, tussen de 'ken te verdedigen"- Brouwers had hem verteld dat hij (de monnik) contact moest opnemen met de 32-jarige Bredase prostitué, die de mon nik al lang kende en die een jaar tevoren zo behulpzaam was geweest bij de ontsnapping uit Breda. Tineke B. is niet een speciale vriendin van Brouwers gewoon een kennis, aldus de Haagse politie. Op donderdag 24 oktober vervoegde de dame zich aan de poort van het Oos' terhoutse klooster. Ze gaf twee pakjes af voor de monnik. Deze wist niet of er ook munitie in zat. Dezelfde dag, tegen ze ven uur 's avonds, smokkelde hij de pakjes onder z'n pij in de cel van Brouwers. Hij had de pakjes met een touwtje aan ziin onderbroek vastgebonden. De onderbroek werd met behulp van bretels opgehouden. (Vervolg op pagina 13) (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Tot diep in de nacht hebben de pro gressieve ministers en staatssecretarissen onder leiding van minister-president Den Uyl geprobeerd een kabinets crisis over de Oosterscheldeplannen te bezweren. Premier Den Uyl stelde alles in het werk om te voorkomen dat een aantal ministers en staatssecretarissen zal aftreden als de Oosterschelde inderdaad helemaal wordt afgesloten. De christen-democratische ministers zijn daar voor, evenals minister Duisenberg (Financiën). „De zaak staat er somber voor", liet men ons gisteravond we ten. Er schijnt nog geen enkel zicht te zijn op een voor alle par tijen aanvaardbaar compromis. Premier Den Uyl heeft zich twee weken uitgesloofd om zo'n compromis aanvaard te krijgen, maar hij is er tot op vandaag niet in geslaagd. Zowel de christen democratische ministers als de D'66- en PPR-ministers en staats secretarissen weigeren hun standpunten te veranderen. Voor de christen-democratische ministers is dat overigens geen aanlei ding tot een kabinetscrisis, voor de anderen echter wel. Komt het oude plan uit de bus, dan zullen aftreden: de PPR-ministers Van Doorn (CRM) en Trip (Wetenschaps beleid) en de D '66 minister Gruyters (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Verder de PP1' itssecretaris Van Huiten (Verkeer en Water staat) en diens PvdA-collega van CRM Meijer. De PvdA staatssecretarissen Van Dam en Schaefer (Volkshuisves ting) hebben laten weten ook af te treden als him eigen minister (Gruyters) het blilrie er bij neer gooit, c? De werkelijke kratóhtsver- houidiiinigen binnen het kabinet liilgigen als volgt: or zijn felle tegenstanders vain totale af sluiting: Trip en Van Doorn (PPR), Gruyters (D '66), Den Uyl en Vbrrdnk (PvdA). Sr zijn zeven fervente voorstan ders van het oude Deltaiplan: Westerterp, Vam der Stee, Van Agt en Lubbers (allien KVP), Boersma en De Gaay Fortman (ARP) en Duisenberg (PvdA). Minister Van der Stoel (PvdA) neigt naar het standpunt van de premie*. De ministers Pronk en Van Ke- menade (beiden PvdA) aarze len nog, waarbij die eerste wel in de rdicihtmig van de mie-t- afsluiters denkt. De christen-democratische ministers hebben slechts één stem nodlilg om te voorkomen, plannen Dat zou de «inister Vredieflmg (PvdA) zijn, ware het niet de >ont. E< kunnen dat deze niet stern- al af Kemena- Staiaitssecretaris Meijer beeft zich gisteren die hele dag laten voorlichten door waterstaats- deskiuirdi'gen en biologen- Hij kwam gisteravond met een schat aan gegevens, die wijzen op een vergaande aantasting van het milieu ais de Ooster schelde helemaal wordt ge dicht. Hij probeerde alle pro gressieve ministers te overtui gen van zijn -gelijk: geen tota le afsluiitdmig- Of het vandaag leidt tot een kabinetscrisis is onzeker, we) zei man ons dat er een interne crisis inzit. Overigens zouden de Christen-democratische mi nisters en de fractieleiders Andriessen (KVP) en Aamtjes (ARP) het niet betreuren als staatssecretaris Van Huilten in derdaad zou opstappen. Zelf» het vertrek van de PPR-mi nisters wordt in die kringen iakoniek bezien: er zou dan plaats zijn voor een interne reorganisatie van het kabinet Verkiezingen wil in ieder se val niemand Overigens zou premier Den Uyl de wind van voren krij gen als bij een interne kabi netscrisis inderdaad de PPR- ministers zouden worden „in geruild". Men wijst erop dat het juist de toenmalige opposi tieleider Den Uyl was, dlie rich verzette tegen pogingen om het kabinet-Biesheuvel te herstellen, toen de DS '70- ministers wegliepen. Den Uy] was toen de eerste die om verkiezingen riep. Premier Den Uyl heeft van daag twee compromisvoorstel len voor zich liggen: start uit voering oude a-fsluitmgsplan met tegelijkertijd een stuidfie naar de mogelijkheid om als nog een opening in die dam te forceren, waardoor de getijde- beweging enigszins gehand haafd blijft; én een voorstel eerst met dijkvel-beteringen te beginnen en de beslissing o-ver een caisson-dam uit te stellen. De kosten kunnen dan ook naar latere jaren worden op geschoven. Dat laatste voorstefl maakt echter bij de christen-demo- cratische partijen weinig kans: ze hebben er een heleboel aan als latere regeringen met het financiële beleid van het hui dige zit opgescheept. Boven dien wordt door dijkverbete- rinig slechts een derde bereikt van de veiligheid waar men naar streeft SCHIJNDEL Dondierdia'g- miildidiaig is de 65-jiairige W Scheepens udt Schijndel in aij'n woonplaats op slag over leden, toen hij in zijn boerde rij vanaf een hooizolder dirie meter omlaag stortte DEN HAAG (ANP) Bijna de helft van de Neder landse bevolking kan slechts „met aan" rondkomen met het inkomen, terwijl 6 pro cent te kort komt. Dit blijkt uit een opinie-onderzoek van het Nipo. onder 1057 mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. De enquête werd begin okto ber gehouden. Van de ondervraagden ant woordde 45 procent dat zij net aan toe kunnen met hun inkomen, 39 procent ant woordde dat zij gemakkelijk kunnen rondkomen en 8 pro cent zei er „echt aan over te houden". Twee procent van de ondervraagden had geen mening. 6 proeent zei te kort te komen. De grootste groepen men sen de te kort komen of net aan rondkomen worden ge vonden bij diegenen die zichzelf indelen bij de „laagst betaalden". De groepen die te kort ko men zijn volgens de enquête ook mensen van wie het net to of bruto inkomen de laat ste jaren omlaag ging. Zelfs een gelijkblijvend „schoon" inkomen voert tot overschrij ding van een zelf ervaren bestaansminimum. Vooral zelfstandige middenstanders, boeren en gepensioneerden vinden dat hun inkomen de laatste jaren gelijk is geble ven of gedaald. UTRECHT (ANP) Onder het motto „Weet je busje" ea „Weet je treintje" gaat NS op stations, in horecabedrijven en andere gelegenheden waar veel mensen komen, foldertjes ophangen, waarop men kan zien hoe laat de laatste treinen en interlocale bussen rijden. NS haaikt hiermee in op de 1 november van kracht gewor den nieuw.» alcoholwetge ving. •WV" Twee Westduitse drijven de bokken hebben gisteren het eerste „stuk" van de blokkade uit het Suez-ka- naal gelicht. Ze tillen hier een baggervaartuig van 1200 ton naar boven, dat sinds de juni-oorlog in 1967 op de bodem lag. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De liberale fractieleider in de Tweede Kamer Wiegel, is erg boos op staatssecretaris Van Huiten (Verkeer en Waterstaat) over diens uitspraak dat hij des noods zijn functie zal neerleg gen als het kabinet vandaag besluit de Oosterschelde dicht te gooien. In „Den Haag vandaag" zei Van Huiten (PPR) deze week dat hij door zijn partijbestuur op de plaats is gezet waar hij nu zit en dat hij daarom zijn partijbestuur ook zal raadple gen of hij moet aftreden, air net kabinet voor volledige af sluiting van de zee-arm kiest. Wiegel wil van minister president Den Uyl weten, of het hem bekena is dat Van Huiten inderdaad door zijn partijbestuur op de plaats van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is „gedepo neerd". WAARNEMEND premier Bu- lent Ecevit heeft zijn pogingen om Turkije een nieuwe rege ring te geven voor de tweede maal sinds de politieke crisis zeven weken geleden begon opgegeven. DROOG Wolkenvelden. Bijna overal droog. Zwakke tot matige wind uit zui delijke richting. Maxi mumtemperaturen rond 7 graden. STAD EN STREEK Voetgangersveer ver vangt twee dagen Zee- landbrug. Pagina 3 Broomchemie blijft vra gen oproepen. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Shell verdubbelde winst in het afgelopen jaar Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Landelijk rechercheteam ter bestrijding van terro risme. Pagina 13 Automaat verdringt kof fiejuffrouw. Pagina 15 SPORT Nieuwe voorzitter FBO' „Er moet veel gebeu ren". Pagina 19 ,(Van een onzer verslaggevers) GOES Met ingang van volgende week zullen nog eens 800 militairen beschik baar worden gesteld om te helpen bij de oogst. 600 hier van komen naar Zuidwest-Ne derland en 200 gaan naar Noord-Holland. Het is bijna zeker, dat ook deze militairen afkomstig zuilen zijn uit het eerste legerkorps. Volgende week komen, als alles geregeld kan worden, on geveer 1-500 nli-euwe vrijwillige krachten die oogstgelederen in Zuidwest-Nederland verster ken. Deze krachten hebben toegezegd voor de gehele week- Alles bij elkaar zullen dan 1600 militaiiren en 1860 burgerlijke vrijwilligers bezig rijm de zuidwestelijke ones* binnen te halen. Inmiddels begiimit zich een groot tekort aan aardappel- rommachinies af te tekenen Naar centraal coördinator w Goeman verklaarde regende het gistermorgen op het coör dinatiecentrum in Goes van de telefoontjes met de bede om extra machines. Behalve aan ook een groot tekort aan kip- wagens- Met het aantal tracto ren gaat het wel, hoewel hier- van extra aantallen zeer goed te gebruiken zouden zijn. Intussen neemt de „buren hulp" vain boer tot boer steeds meer toe. Er zijn overigens nog al wat landbouwers elders in 't land, die het niet aandurven him machines af te staan zon der dot hun eilgem personeels- leden deze betmannen. Deze HAARLEM Voor onge veer 2500 mensen zijn gisteren aanvragen voor werktijdver korting bekend gemaakt. On geveer de helft van de Neder landse golfkartonfabrieken heeft werktijdverkorting voor zes weken aangevraagd. Men wil in die bedrijven een a twee. dagen in de week minder werken. Bij de werk tijdverkorting zijn omgeveo' 1500 personen betrokken. Bij Daalderop BV in Tie! is voor 2 dagen per week werk tijdverkorting aangevraagd voor 675 mensen. Het textiel bedrijf Blijdenstein-Willink heeft werktijdverkorting voor rond 400 man gevraagd. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Voorzitter Vondeling van de Tweede Ka mer heeft gisteren op uitdruk kelijk verzoek van de VVD en CHU bij het kabinet erop aan gedrongen sneller het parle ment in te lichten over do nieuwe economische analyse en de maatregelen om beste dingen en investeringen aan te zwengelen. De andere partijen in de kamer gingen akkoord met het verzoek van beide op- nositienartijen. Minister Lub bers (Economische Zaken) had gisteren meegedeeld, dat de kamer op 18 november inzage krijgt in de economische ana - lyse en de daaruit getrokken conclusies (maatregelen) VVD en CHU vinden dit echter rij kelijk laat. De VVD- en CHU-ïieiiders Wiegel eje Kruiisiinga willen voora' sneller informatie, om dat rij via dagbladen en tv inzichten over de economi sche ontwikkeling en de kabi netsplannen (zoals o.a. belas tingverlaging en minder sterke stijging premiedruk) hebben moeten vernemen. Inhun ogen is het palement gepasseerd, doordat minister Boersma (So ciale Zaken) woensdag j.l. voor de tv nadere informatie verstrekte. Inmiddels heeft KVP-poliitiek leider Andries- sen verklaard positief te staan tegenover de nieuwe beleids plannen. De brief v-a-n de regering, waardin die nieuwe economische amalvse en de te nemen mait- regelen warden gegeven, wordt samen met het dekikngs- plan behandeld op 19 novem ber. In verband met de nog onbekende gegevens over de economische ontwikkelingen behandelt de kamer volgende week niet de begroting van Economische Zaken. Als gevolg hiervan moet de behandeling van vier andere begrotingen worden uitgesteld tot na 20 januari a-s., wanneer de Twee de Kamer terug is van kerst reces. In zijn brief aan het parle ment deelt minister Lubber» alleen mee, dat de groei van de wereldhandel volgend jaar geen 5 maar hoogstens 21/& procent wordt De invoerprij zen ziillon met 6 procent en het concurrerend uitvoerprijs- peil met 8 procent omhoog gaan, aldus de bewindsman. Oorspronkelijk was het Cen traal Planbureau (CPB) uitge gaan van een stijging van 4 procent van het iirvoerprljspcil en met 6 procent voor de ex portprijzen- Volgens drs. Lub bers zijn deze wijzigingen van grote invloed op de kerngege vens, zoals prijsontwikkeling, produktiviteit, werkloosheid en loonstijging. Het CPB gaat daarom nieuwe ramingen op stellen. WD-leidw Wiegel neemt het de regering bijzonder kwalijk, dat zij 4 of 5 weken geleden geen andere visie heeft gegeven over de econo mische situatie. De woede van de VVD is ingegeven door de waarschuwing van deze parl-ij tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen (enkele weken geleden), dat de wereldhandel slechter wordt, de werkloosheid toe neemt en dat de mensen er steeds meer op achteruit gaan. „Toen wuifde de regering on ze bezwaren weg. Nu blijkt er wel wat er aan de hand is", aldus Wtagal. personeelsleden zijn echter no dig voor met name de bieten» oogst elders iin Nederland. De heer Goeman kon de huiver van deze landbouwers zee* goed begrijpen. Maar hij wee» erop, dat voor de machines welke worden afgestaan, alle maal verzekeringe* rijn afge» sloten Het centrale coördinatiecen trum in Goes zal oip ai'le vrij willigers een beroep doen ook zaterdag te werken. Dit be roep zal niet worden gedaan voor wat de zondaig betreft. De prioriteit ligt nog steeds bij die prodiuktem gladiolen en uien, miaiar ook diaair, waar ou de aiardiaippeilrooimachiirws de aardappelen in rijen op het veld leggen, zal het stempel „prioriteit" worden ver leend. Het aantal aanvragen van landbouwers om oogsthulp was gisteren gestegen tot 1565, Naar gisteren werd meege deeld, wordt door de landbou wers nogal getrokken aan de plaatselijke coördinators, die de hulp in feite verdelen. „Be grijpelijk", zo zei centraal- coördinator Goeman. Maar tot conflicten heeft het nog ner gens geleld. De landbouwers zijn wat dit aangaat zeer 'ge disciplineerd en tonen aller- wege begrip voor de situa tie. De produkten die momen teel in het zuidwesten nog in de grond zitten, zijn iin hecta ren: gladiolen: 570, uien: 2317, aardappelen: 8900, bieten; 69C0, bruine bonen: 750, knol selderij: 330, ma'is: 300 en wit lof 150. Desgevraagd verklaarde de heer Goeman, dat van deze oppervlakten slechts een frac tie zou kunnen worden gered met de beschikbare hulp van de volgende week. Voor de 570 ha- gladiolen alleen al zou den eigenlijk enkele duizen den personen ingezet moeten warden. Bij het ministerie van Defensie is gistermorgen door centraial-coördiinatoir Goeman dan ook nog eens herhaald, dat 5000-6000 militaiiren nodig rijn- Deze week zijn zo'n 500 scholieren udt Middelburg en Goes voor 1 of 2 dagen werk zaam geweest op hoofdzake lijk Walcheren. Zuid-en Noord-Beveland. Deze hulp is volgens de heer Goeman zeer welkom, ook voor een paar dagen. Maar het was deze week ook voorgekomen dat een school zo'n 200 man aan bood en dat van de vier auto bussen welke de heer Goeman had geronseld voor bet ver voer van deze 200 scholieren er twee volledig leeg ble ven, De leerlingen van de hogere landbouwschool uit Dronten zullen toch nog een week lan ger blijven, zo werd ffisteren bekend. De hulp, diie voor vol gende week is toegezegd, komt uit Groningen (110 man). Friesland (162 man)', Gelderland (340 man), Over ijssel (48 man). Utrecht (320 man). Noord-Bi abant (205 man) en Zuid-Holland (185 main). Hard wordt er gewerkt om de huisvesting tijdig rond te kriij-gen. Dit geeft wat pro blemen, omdat het coördinatie centrum de groepe-n het liefst met aantallen van 50 tot 100 op c- plaats ond'erbrenigit. UitvaUere onder de imijwill- ligers zijn er tot op dit mo- ment niet genoteerd Over de inzet en de prestaties is het coördinatiecentrum te Goes zeer tevreden. (Zie ook pagina 3)!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1