fcES N XII oil (RACHT EK wil samen Kissinger met oliesjeiks hongersnood te lijf Nu al slecht nieuws over ooilst-1975 Meerderheid in Kamer akkoord met Van Agt Vandaag Leer slippen met De Steir ARP WIL SPOEDDEBAT «VER AFSLUITING VAN GQSTERSCHELDE Chinese heroïnebeade opgerold Duitse fabriek wegens tyfusgevaar gesloten TENOTYP INKELPANDI ENDMAKING Amerikaans plan op Wereldvoedselconferentie GINA MUNDI" iooI voor H.N.O. P GEVRAAGD WercldnatuLirfonds verwij t Dior uitroeiing dieren O KVP wil strenger abortusbeleid bestu»> Buit bi] inbraak 150.000 Drie comités Bijdragen Weinig verzet Restaurant in Rijsbergen trefpunt ten-Leur vraagt per 1 januari of I ruari 1975 16 lesuren egde 10 lesuren. ollicitaties zo spoedig mogelijk jr, Europalaan 77, Etten-Leur, iij de directrice Zundertseweg lefoon 01608-2579. JKE KANTOORKRACHTEN - TELEFOON 01600 - 7 4816 ris Helleputtestraat 15 ).v. één onzer relaties een ff tand gelegen oppervlak variërend van 300 M tueel komen ook oudere ng geschikt, in aanmerking- .anbiedingen met prijsopgave v» I etc. worden gaarne ontvang elaarskantoren Internationaal, inge Kerkdam 65, tel: 01751-lW' J ie hulpverlening bij de oogsh*^ n de gezamenlijke landbouw51®^ st-Zeeuwsch-Vlaanderen de a ntaktpersonen, die in dat ge ,eC nd. J J. de Regt-Dekker, Terneu^' ag. Hamelink, Tabakstraat 17, Hu'sl men Clinge: F. de Waal. tu Hie Hulst - St. Jansteen: Th. "iei' p i .amswaarde Ossenisse- nsestr. 14, Walsoorden, vaarde Hengstdijk: H. hole. Horpe Overslag: F. Impens' s. Sas van Gent - raat 12, Westdorpe. Doff5'! e: P. Dieleman, Koudep°'e Joh. de Putter, Beoostenb''ia Terneuzen- J. J. de 14, Zaamslag. irecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Redacteur: L. Leyendekker -.i„ en administratie-adres euwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 M^per" kwartaal8,35 per maand. nummers 45 cent. f'TuUgeversmaatschappii De Stem B.V., Heerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW WOENSDAG 6 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7503 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. GENèVE (DPI) Het We ll reldnatuurlonds waarvan 1 prins Bernhard medevoorzit- Jer is, heeft gisteren in een lopen brief ernstige kritiek I geuit op de firma Christian I Dior, die terwille van de mo- Jde en geldelijk gewin zou I bijdragen tot de uitroeiing 1 van verscheidene diersoor- |kn' j.» Het fonds noemt in dit I verband dieren als tijgers, I luipaarden, lynxen, otters en 1 apen „Voor u is dit niets landers dan een handelstrans actie niet winstoogmerk. Is [het merk Dior het symbool Ivoor de vernietiging van de natuur geworden?", zo vraagt het Wereldnatuurfonds zich af- In Parijs heeft Frederic Caspe. de ontwerper van de bontcollectie van Dior, ver klaard dat Dior sinds 1973 geen bont meer gebruikt van dieren die gevaar lopen uit te sterven. Sindsdien wordt alleen gebruik gemaakt van bont van speciaal daarvoor gefokte dieren, zoals mink en Perzisch lam, en van die ren die geen gevaar lopen uit te sterven, zoals bever, was beer en zeehond. Volgens Caspe wordt nooit bont van jonge zeehonden gebruikt. Sfc JlSf Militairen, die bij de oogst in Zeeuwsch-Vlaanderen gaan helpen, kwamen gisteravond met hun „Pieper-expres" Aardenburg aan. f (Van een onzer verslaggevers) GOES —Het staat nu reeds vast dat de oogstproblemen Ivan dit ogenblik ook een na- Idelige invloed op de oogst van Ihet volgend jaar zullen lieb- Iben. De aardappelen en uien, die momenteel aan het weg rotten zijn, zullen volgend iar als onkruid boven de rond uitkomen. Dit is slecht [voor de structuur van de jrond. Als gevolg daarvan zal I de opbrengst van het gezaaide wp gepote goed sterk teruglo pen. Het zaaien var wintertarwe ernstig in de verdrukking gsomen. Het inzaaien had al- Jtog achter de rug moeten |jn. Waar dat nog kan gebeu- 1?' w°rdt een mindere op- engst voor het volgend jaar pwacht. Op veel percelen, zo W gevreesd, zal zelfs ge- win moeten worden tot de pertarwe ingezaaid kan porden. |Htt belangrijkste actuele «s aan het oogstfront kan K. v0® worden samenge- L" ®>-vijfde deel van de aard- peloogjrt moet nu reeds als jen worden beschouwd; e. ?erooide aardappelen ^est van kwaliteit. IQ. ten snel gegeten wor- Ifde miiisferies van C.R.M en TMtauw en Visserij bereiden «afregelen voor, die het de enten gemakkelijk moeten or". getroffen landbou- f' fmanciële hulp (ren- e 'eBwgen b.v.) te verle- D„t, l!itzendbureau te ®sch (12 vestigingen) llOs advert«nties vrijwilli- ta- bü de oogst jg-fobant en Zeeland te Bel» a °nder het motto, -al'e °°Sst verzuipt. Het oendburean zal eventueIe Jtven, ere 6e" extra toeIaSe tómCRrJataiïnstellin6 in het -res f„ J heeft alle pasto- PTaaovi r.!tasinstellingen ge- Teren 7?" "1 nood verberende ien 20veel mogelijk te hel- Btgend k„ heeft een fcnistr>r. TeP gedaan op de Jaasie 0SmVln Landbouw en De- stellen nsen beschikbaar >o®enI°0r het hel^ bij 'Zie ook pagina 3). (Van onze Parlementaire redacteur) DEN HAAG De meerder heid van de Tweede Kamer geeft onder de huidige om standigheden, maar met tegen zin, steun aan het beleid van minister Van Agt (Justitie) inzake de vervolging van de Bloemenhove-abortuskliniek in Heemstede. Uitdrukkelijk tegen dit beleid hebben zich gekeerd DS'70, VVD, CPN, PSP. De PPR heeft de be windsman gevraagd om toe zegging dat de officier van justitie geen verdere stappen meer zal doen. PvdA en KVP zijn beide in beginsel echter niet ak koord met het vervolgingsbe leid en de daarbij door Van Agt gehanteerde procedure. De PvdA had graag gezien, dat in dit stadium geen ver volging zou zijn ingesteld, de KVP op haar beurt zou het beter gevonden hebben als justitie krachtiger zou zijn op getreden inzake de gehele pro blematiek van de abortus. Uit de woorden van fractie leider Andriessen (KVP) kwam duidelijk naar voren, dat de KVP-fractie voor de toekomst een strenger abortus beleid voorstaat. Die opvatting zal worden neergelegd in het initiatief-wetsontwerp, dat KVP en ARP te zamen zullen indienen. Zowel Andriessen als Boertien (ARP) hebben meegedeeld, dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dit wetsontwerp rond de jaar wisseling kan worden ver wacht In het debat over de brief van minister Van Agt liet mr. Andriessen weten, dat zijn fractie bij de opstelling van het initiatief-wetsontwerp werkt ..vanuit ons program, dat als uitgangspunt heeft dat abortus provocatus strafbaar blijft tenzij het lichamelijk of geestelijk welzijn van de vrouw in ernstige mate wordt bedreigd". Hij noemde dit, de bescherming van het leven, ook het ongeboren leven, „hoeksteen van het beleid". Daarin streeft de fractie er naar in het wetsontwerp „be tere indicaties en procedures tot stand te brengen, die het mogelijk maken een verder gaande en meer strikte be scherming aan het ongeboren leven te bieden". Uit de door mr. Andriessen gebruikte terminologie vooral het veelvuldig gebruik van de overtreffende trap moet worden afgelezen kritiek op minister Van Agt, die blij kens het door hem in de vori ge kabinetsperiode ingediende wetsontwerp een ruimere op vatting over de toelaatbaar heid van abortus heeft, zoals ook gebleken is uit zijn terug houdend vervolgingsbeleid. Daarover zei Andriessen: „We hebben er begrip voor dat het vervolgingsbeleid niet wordt verscherpt, hoewel wij op zichzelf betreuren dat dat nog niet anders kan". (VERVOLG OP PAG. 13.) HAAMSTEDE (ANP) In Haamstede is ingebroken in de tweede woning van de heer W. A. de Jonge, oud-president- commissaris van Philips N.V, Ontvreemd zijn onder meer antieke voorwerpen, waaron der vazen, kannen, koperen voorwerpen, bronzen voorwer pen, waarbij een kanon van 100 kg en verder de volledige radio- en piekup-installatie boxen en andere versterkers. De totale waarde wordt ge schat op rond de f 150.001) DROOG Droog. Aanvankelijk mo gelijk mist. Weinig wind. Maximumtemperaturen rond 7 graden. STAD EN STREEK Spreekuur voor gastar beiders in Terneuzen. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND V-S. versnellen wapen zendingen aan Israël. Pagina 13 Energiecrisis: wordt het nooit meer zoals het was? Pagina 15 KLEINE STEM De Sint is weer in aan tocht. Pagina 16 SPORT Milan ziet zich niet verder bekeren. Pagina 17 (Van onze correspondent) ROME >,De olie-exporteurs hebben hun speciale ver- antwooroelijkheid voor wat betreft het mede-financieren van plannen en projecten om de honger uit de wereld te bannen", aldus de Amerikaanse minister Henry Kissinger gistermiddag in Rome. Kissinger sprak er op de openingsdag van de wereldvoedsel conferentie, die onder auspiciën van de FAO, de Wereld Land bouw en Voedselorganisatie, wordt gehouden en die twee weken zal duren. Doel van deze conferentie is beslissingen op politiek vlak te nemen waardoor het voedselprobleem en de hongersnood effectiever kunnen worden aangepakt en mogelijk opgelost. Of zoals Kissinger zei: „Laten we zorgen dat binnen 10 jaar geen kind meer hongerig naar bed zal gaan Kissinger stelde voor, dat de traditionele exporteurs van granen en ander voedsel zul len gaan samenwerken met de nieuwe financiers in de we reld, in feite dus de oliesjeiks, om afdoende maatregelen te gaan nemen. De meer dan duizend afge vaardigden van ruim 130 lan den die in Rome bijeen zijn, hebben van minister Kissinger gehoord, dat de Verenigde Staten zich met alle mogelijke middelen willen inzetten om de honger in de wereld te bestrijden en het voedsel vraagstuk op te lossen Kissinger stelde de conferentie voor om in de komende twee weken te besluiten tot het in stellen van drie nieuwe, inter nationaal overkoepelende co- mité's: Een export-plannf^g- groep; een voedsel-produktie en investeringen-coördineren de groep en een groep die zich zal bezighouden met de coör dinatie van voedselreserves. In een lanige redevoering zette Kissinger uiteen hoe een geza- melijke internationale inspan ning mogelijk een oplossing voor het voedselprobleem kan opleveren. Dat er samenge werkt moet worden staat bui ten kijf: De ernst van .de hui dige situatie is nu wel voor iedereen duidelijk. Het gehele probleem draait om drie zaken: De produktie zelf, de distributie en de buf fervoorraden die moeten wor den gevormd.Kissinger gaf een overzicht van de binnenlandse inspanningen van Amerika om de voedselproduktie op te voe ren. Maar, zo constateerde hij, ironisch genoeg is de hogere produktie juist in de nog hon gerende en - of ontwikkelings landen zelf te bereiken, waar enorme stukken land braak liggen. Om daar de voedselproductie op te voeren zullen er nieuwe investeringen moeten worden gedaan en zal er meer re search nodig zijn. De Amerika nen willen om dat te bereiken hun bijdragen op technisch ge bied flink vergroten. Meer geld ook voor de ont wikkeling en produktie van onmisbare kunstmeststoffen en meer geld voor meteorologi sche research, zodat regerin gen en boeren op veel langere termijn gewaarschuwd kunnen worden voor catastrofale weersomstandigheden die mis oogsten kunnen veroorzaken Daarna lanceerde Kissinger zijn concretere voorstellen om tot nieuwe overkoepelende in stanties of comité's te komen, Zo zouden de wereldbank en de FAO hun produktie- en investeringsgroep op land bouwgebied moeten formeren. In die groepering zullen ook handels- en financiële aspecten aan bod moeten komen, omdat de meeste plannen om het voedselprobleem op te lossen ontzaglijke bedragen kosten. De wereldgezondheidsorgani satie, de FAO en de Unesco bijv, moeten ganr' -amenwer- ken om een soort voedsela- larmsysteem te ontwikkelen, zodat tijdig kan worden inge speeld op acute hongersnode» in de wereld. Kissinger zegde 5 miljoen dol lar toe om dit systeem op te zetten. Een bedrag van 50 mil joen dollar stelt Amerika be schikbaar om een gezondheids actie te voeren, waardoor bijv. de massale blindheid veroorzaakt door een gebrek aan vitamine A kan worden bestreden. Kissinger had sijn rede nog geen uur uitgesproken of de Argentijnse minister van bui tenlandse zaken Alberto Vig- nes beschuldigde de Verenigde Staten ervan gedeeltelijk ver antwoordelijk te zijn voor de crises op monetair en voedsel- gebied, toen hij zei: „Als ma nier om de schade te herstel len die de Verenigde Staten hebben aangericht door middel van devaluatie van hun valuta, dienen de Verenigde Staten een aanzienlijk deel van hun voedselproduktie te bestem men voor landen die niet voor dat voedsel kunnen betalen". De rede van Vignes was een nieuwe aanwijzing dat de Ver enigde Staten en andere wel varende landen in Rome zul len worden aangevallen als zijnde te weldoorvoed en te rijk. (VERVOLG OP PAG. 13.) LUDWIGSHAFEN (RTR) De Westduitse overheid heeft een fabriek van voedingsmid delen in Neuhof bij Ludwigs- hafen gesloten. Zij vermoedt dat de tyfusgevallen 247 tot nu toe. met drie doden zijn veroorzaakt door verpakte aardappelsalades, een produkt van de gesloten fabriek )e anti-slipcursus die de ezers van De Stem te- ;en sterk gereduceerde jrijs kunnen volgen, jlijkt een doorslaand ucces te zijn. Al meer dan driehonderd geïnte- •esseerden hebben zich voor de cursus gemeld De maandagen en vrij dagen zijn inmiddels tot !2 november volgeboekt, de zaterdagen tot 7 de cember a.s. Wie nu alsnog snel inschrijft, kan in november of de cember nog wel aan de beurt komen. Voor de namen van de inmiddels geslaagden zie pagina De inschrjjfbon treft men aan op pagina 4. (Van onze dactie) parlementaire r«- DEN HAAG Vandaag zal de Tweede Kamer beslissen over een interpellatie-aan vraag van' het AR-kamerlid Schakel. Deze wil minister Westerterp Van Verkeer en Waterstaat ondervragen over de afsluiting van de Ooster- schelde. Het kamerlid is nogal ont stemd over het telkens uitstel len door het kabinet van een definitieve beslissing over de afsluitinigsplarunen voor de zee arm. Eerst was de uiterste da tum waarop over die afsluiting een besluit genomen had moe ten worden 31 okt. Maar het kabinet is blijkbaar nog steeds bezig een diepgaande principië le discussie over de Ooster- schelde, aldus de heer Scha kel. In zijn interpellatie wil hij minister Westerterp allereerst vragen hoe het komt dat een besluit wordt uitgesteld en wanneer het kabinet denkt er uit te zullen zijn. Dat is erg belangrijk vpor Zeeuwen, al dus Schakel, vooral nu ze door de novemberstormen weer eens worden herinnerd aan hun veiligheid. Men verwacht overigens dat het kabinet er komende vrij dag wel uit zal komen, on danks het verzet van met na me kamerleden uit D'66- en PPR-fractie tegen het kiezen voor het oorspronkelijke af- sluitingsplan. De PvdA-fractie heeft zich immers al bij een dergelijk besluit neergelegd, terwijl ook van de kant van de confessio nele regeringsfracties niet gere kend hoeft te worden op veel verzet daartegen Ook de op positiepartij CHU wil graag, dat de veiligheid van de Zeeuwse eilanden op zo kort mogelijke termijn wordt ge waarborgd en dat zou alleen maar kunnen door de oor spronkelijke afsluitingsplan nen uit te voeren. In onze krant vain 25 oktober bericht ten wij reeds dat een meer derheid in het kabinet de voorkeur geeft aan de volledi ge afsluiting, mede wegens de hoge kosten van anders oplos singen. In dat verband is zojuist een (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM RIJSBER- GEN-BREDA De Amster damse politie heeft een Chine se heroïnebende van 17 man opgerold. Zeven van hen wer den medio oktober al aange houden in het Chinese restau rant Asia in Rijsbergen, dat een belangrijk trefpunt van de bendeleden was. De moord op de 26-jarige Chinees Tang, wiens met kogels doorboorde lijk eind augustus uit hev IJ werd opgevist, heeft de politie op het spoor van de bende gebracht. De 31-jarige „Jim my" L„ die op verzoek van Amsterdam door de Brusselse was aangehouden, verdacht van dez» politie wordt moord- Nadat het lijk van Tang was gevonden, heeft de politie een onderzoek ingesteld in Chinese kringen in Amsterdam. Het bleek dat de 24-jarige koop man Heng uit Singapore in rug en hand was geschoten, op dezelfde avond dat Tang was vermoord. De naam Jimmy" werd genoemd, en de politie ging een kijkje nemen in diens huis. In de dubbele bo dem van een namaak-geluids- box werd wat heroïne gevon den. Intussen was ook gebleken, dat Jimmy al geruime tijd in de Chinese onderwereld in Amsterdam had lopen zoeken naar een huurmoordenaar Hij bood tweemaal vijfentwintig mille voor het opruimen van twee tegenstanders, maar kreeg niemand vooi het vuile karwei. Medio september opende de politie de jacht op Jimmy en op eventuele andere slachtof fers van hen. In een zieken huis kregen rechercheurs te horen dat daar een 29-jarigf Chinees uit Singapore, een ze kere Goh, met schotwonde:- opgenomen was geweest, maar al weer was ontslagen. (VERVOLG OP PAG. 13.) artikel verschenen van de oud-staatssecretaris van ver keer en waterstaat en voorzit ter van de commissie Zeeha- venoverleg, ir. S.A. Pnlnu- mus, in het blad „Soci ine en Democratie". De schrijver stelt onder het opschrift „Wijs beleid en-of riskante gok" vast dat in een „onoverzichte lijke discussie" de conclusie kan worden getrokken dat een ge heel open Oosterschelue door alle partijen wordt afgewezen, zodat er slechts een discussie overblijft tussen voorstanders van een totale afsluiting en van een beperkte getijbewe- eing. Ir. Posthumus schrijft zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat er onvoldoende zekerheid is dat de voorgestel de oplossingen dezelfde veilig heid als bij het bestaande plan, voldoende getijbeweging om de schelpdierencultuur te redden en handhaving van het bestaande milieu, kunnen rea liseren. Met name is er onzekerheid of bij de geraamde getijbewe ging de accumulatie van gifti ge stoffen die in onze kustwa teren aanwezig zijn in het Oosterscheldebekken al dan niet sterker zal zijn dan via zoetwaterafvoer van de Rijn in een afgesloten bekken". Bo vendien heeft ir. Posthumus de indruk dat in de Ooster- scheldecommissie de zoetwa terhuishouding veel minder serieus is behandeld dan des tijds in de Deltacommissie. Ir. Posthumus, die onder meer opmerkt dat bij een ein deloze discussie over deze zaak de bevolking van Zuid west-Nederland de grote ver liezer zou zijn en terloops niet onvermeld laat dat er sl voor tientallen miljoenen aan scha devergoeding aon mosselkwe kers is uitgekeerd, resumeert dat naar zijn indruk het oor spronkelijke wijze beleid van regering en Oosterscheldeeom- missie steeds meer omgebogen wordt in de richting van een geldverslindende riskante gok. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1