DE HOOP BV Als je met ons - SieMatic dealer- praat krijg je veel meer keuken in je huis Dl STEM dag blad Zuid west Ne der land KESm cm ZEELHHD ENQÏOE FAILÜSSEMENTSVER^OOP 1330 moderne Heren!costuums Damesstoffen .0 f COUPONS 59- 15,- DE BEL LUIDT VOOR DE 2E RONDE IN ONZE 100- Bij g en verkc ASPIR bruista afd. Keukens en kasten VAN DE BEKENDE FIRMA SUPERSTOFF 3000 STUKS DAMESPULLOVERS EN TRUITJES Verkoop in de SUPERSTOFFENHAL Wilhelminastraat - St. Jansteen Aspi met veel vi öe ideale combi SieMatic Regionale Zeeuwsch-Vlaamse Woningbouwvereniging ALGEMENE LEDENVERGADERING GEMEENTE TERNEUZEN de fmrdrppeien en u/en /n 2ee ufr'ö, &/D-/jbuf>NO en hestgrrrhnt moeten oe gwnd un! NUtrfm 2£ noc, een neer ifnen bftten. is Het te. imr. dhn bnn de knollen Htm oe mwi. dhnwteced mei vtcqhens en ner oemzn onder cn26 ogen neg. mf&drt gewx&n nu ex zoveel mensen tijd en mi om hebben! Aè5, 2£&f k!E$E£. RIS umeNO- meou ?un m geneno oh in te springen mn de nood hei hmr en no oe nood in ro/d-ihesj iJeder- jm> nerheujH hei Hom is men Her wi? nmuj. m MN hESER steden onbe c&rnkntle mihngem bexnihbhhr hz# de boeren m m nood-gewed. dit in shmennerhing Her n£t officiële huipoct/ecentrum in 2eeihnd. on26 ft vest/g/ngen ?nn de2e week tot uw mms open oh ernnmme vrumhogers a> 76 vhngen. h/it 20rgen voor wissen om (j hoor Hei nmew) te mimi en heer nftfr wis- Hl) 2cr6en COS voor ON vemhJF cn wr Hei u ohhr rm Hiers ontwem. Hoe ihng oe none ghht doren, hunnen we nog net aasyes zeggen. mmr u most nel rekenen op een Heet. hn horden g€£n cent nn2er m on ma. U mmirMnummi Krngt o voor on \nerk hetzeifk bermio ris, ieder under in IH/v mn Heser am udhn gedrh6 extrff ris reion/n6 oh enjmisihsme hls u vindt, dht 0 moet heiden, dhn Heser of Hom even irngs. m 20ehen dhn nel uit nhhr u hel\ nodfg rent, hoe ddf# homteu wanneer €n hoe neer ne1jes Homt. u Hoeft hueen mhhr te m m u vindt dht u moét doen'. Help! de oogst verzuipt jlfffl 26€im nj6t 2/9hhen! UITZENDGROEP VOOR ELK BEROEP fwnh&ï hulckimoin fiReOd SOPMffiTU- 1! DON flOSCH OUl/flMPlQH 2S aNOUove* TO! HOb&TQMT 7 Hbbhên on. we&tü. H> mnoko w. komnumm n MfVHTRKHT STflJ/OHHjR. JE nh/nec&i nftmunul 6 oss mewre. i itiauQO mm tr mz. i8 umtnj amm. js VCNLO pNRAOE 4/ ofö sm o/coo- isfril o?s -nm I (no -toni -rim 06430-mm c*i -m\ O So -2' oliJO J/ift I 0(3 -i °of} .JieNi Kosten normaal tussen de 20 en 30 gulden. Nu maar uitzoeken J| per meter voor E Uitzoeken En 3,5 er 2 fese,i,k per kostuum 2 kostuums EN ALS EXTRA KLAPPER hidergescliikt paniek I OI WOENSDAG 6 NOVEMBER 1974 WOENSDAG 6 NOV Zo leeft u straks in de keuken, precies zoals u hem wilde in grootte, in kleur, in komfort, in afwerking, in prijs. E.AIIonsius keukenverkoper, Mevr. A. Luycks recep tioniste en A. v.d. Werf vertegenwoordiger van De Hoop Terneuzen garanderen een scherpe begroting, een centimeter-nuttige indeling en een puntgave komplete installatie. STATIONSWEG 4 TERNEUZEN TELEFOON 01150-7940 ZUIVELSTRAAT 3 AXEL Het bestuur der vereniging brengt ter kennis dat op 9 december 1974 om 20.00 uur in het cultureel centrum „De Halte" te Axel een zal worden gehouden. Alle stukken liggen vanaf 1 december 1974 op het kantoor (Zuivelstraat 3 te Axel) ter inzage. Voorstellen dienen schriftelijk te wor den ingediend vóór 25 november 1974. HET BESTUUR. Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen ter openbare kennis, dat de begroting van inkomsten en uitgaven der gemeente, als mede die van de gemeentelijke sociale dienst, het gemeentelijk grondbedrijf, de dienst open bare werken en de dienst schouwburgcommissie voor het dienstjaar 1975 van heden af ter se cretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zijn neergelegd en in afschrift tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar zijn ge steld. Terneuzen, 1 november 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. C, ASCHOFF, burgemeester. A. J. VAN PAGEE secretaris. Ja, als wij naar de drukte zien, dan moet zowat de halve stad geweest zijn maar in het enorme voorraadmagazijn van deze fir ma liggen NOG TIENDUIZENDEN METERS VAN DE ALLERMOOISTE DAMES- STOFFEN, alles dubbelbreed. Er zit van alles bij WOLLEN JERSEY GEWERKTE EN EFFEN STOFFEN DIOLEENS TREVIRA Kortom de allermooiste stoffen. OOK HONDERDEN tegen echte WEGGEEFPRIJZEN. Als u eens echt een stoffenfeest mee wilt maken, dan is dit uw kans. Dus al bent u vorige week bij ons wezen kijken, nu toch komen want er is weet een geheel nieuwe sortering. voor een prijs die u nooit meei tegenkomt. Wat er al zo bijzit KAMGAREN STREEPKOSTUUMS ENGELS FLANELKOSTUUMS DENIM TUUMS- En hier de prijs waar heel de konfekti ehandel van op de kop zal staan. ALLES ZONDER FOUTJES OF WAT OOK. neemt betaalt HERENKOS- NU voor de ahrtor- A QA male prijs vanUf V 2 STUKS ORDT de oliecrisis Wweer eens acuut, dan zullen de ge- industrialiseerde landen elkaar helpen. Dat is tenminste de bedoeling van een internationaal olie- crisisplan, dat is opgesteld door de EG-Ianden (met uitzondering van Frank- ryk), de V.S. Canada, Ja pan en Noorwegen. Het plan houdt een sche- ROTTERDAM DE HAAG (ANP) Kuii één jaar geleden deed t energiecrisis zijn offici Je intrede in Nederlan in de gedaante van de ai toloze zondag (4-ll-'73) een historische geheurti Inis. die vermoedelijk w< verschillend herdacht z; worden. Het publiek gelooft nii meer in de echtheid van c I crisis, zo heeft een enouêl van het gemeente-energiebt Kdrijf in Rotterdam (in ai gustus j.l.) aangetoond. Vf len voelen zich bij de net genomen door de OPEC-lar den en de olierrfaatschappi en. Daartegenover staat de me t Ding van de overheid die vol houdt dat er wel degelijk ee noodtoestand is geweest ei als gevolg van de hoge enei gieprijzen, nog steeds een zoi gelijke situatie bestaat. Oo heeft de overheid bij herha ling laten weten, dat zij grot waardering heeft voor de ma nier, waarop de oliemaat schanpi'en zich. toen de crisi icuut werd, hebben gedragen Uit officële publikatie: (CBS-statistieken, nota's ei verslagen van de regering aai de Tweede Kamer) blijkt, da in zekere zin beide partijei gelijk hebben: er was geei icbte schaarste en er were anzienlijk minder aange Jfroerd. Die schijnbare tegen «telling was mogelijk, door du IlNederland gewoonlijk vee heer olie krijgt dan het nodh Beeft. Minder dan de helft var de aangevoerde olie is vol doende om de gigantisohe raf finaderijen, welke voor he" merendeel gesitueerd zijn ir het Rijnmondgebied, te laten Idraaien op hun normale capaJ eiteit. Alle overige „crude" is gestemd om doorgevoerd k| Worden. f Medio november, nadat de jaatste Arabische" tanker zijn honderdduizenden tonnen in Rotterdam had gelost, maakten Ide oliemaatschappijen de oorvoer ondergeschikt aan de affinage- De olie bleef in zo {rote hoeveelheden naar de Ifcffmaderijen stromen, dat de- Be konden produceren op het biveau van 1972. Vandaar dat met name in december, toen Ide maatschappijen nog niet ^^laar waren met het verleggen ran stromen niet-Arabische olie (Iran, Nigeria) naar Rot terdam, de doorvoer het nul- gun: naderde. (Het was deze Urastische vermindering, die Rotterdam een schade berok- .ende van tientallen miljoenen uldens aan gederfde zeeha- en- en loodsgelden, een last lie nu overigens door het Rijk J w overgenomen). [Maar het bovenstaande ant- IjOorci op de vraag: welles cri- P> nietes crisis, doet in feite (ADVEEl Uitalu 'Entero-Norin H geregistreerd b5 het Ministerie

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 14