In kazernes maar net duizend vrijwilligers Versterkte bewaking bij ambassade in Beiroet KOFFIE GOED KOPER IN BARCELONA HETZE TEGEN SCHOENMAKER Antwerpen wil snelle aanleg Baalhoekkanaal Vandaag kamerleden dreigen met opstappen" VOOR OOGSTHULP IN ZUIDWESTEN Aantal WAO- ii i [keringen blijft stijgen [uizennest in Starfighter op vliegbasis Yolkel Staatssecretaris Hendriks: minder centrale posten ambulancevervoer Drie taxichauffeurs gearresteerd Vrouw zat 17 jaar op zolder opgesloten Veiligheids raad tegen de honger voorgesteld aan voedsel- conferentie Geen extra vrij voor ambtenaren op 27 december P-ER VAN SCHAIK OVER ABORTUSKWESTIE: DRAMA IN FRANKRIJK Korter werken voor 170 man in tapijtfabriek V.S. verhogen gevechtskracht in Duitsland LteurDr. W. A. J. M. Harkx lofdredacteurL, Leijendekker -jnrfis. en administratie-adres Kastraat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 Ihonnementsprijs f 2470 per kwartaal; 8,35 per maand, (gi'e nummers 45 cent. Huonummer 1114111 S.v Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., [eerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW DINSDAG 5 NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7502 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. iaart1975 mandager, vergt, rden voor u. DEN HAAG (ANP) Een tone veldmuis heeft in een itarfighter-straaljager van de oninklijke luchtmast op de ■Vliegbasis Volkel een nestje gebouwd, zo is vorige week gebleken bij een inspectie, na een klacht van een vlieger voordat hij met het vliegtuig jou gaan vliegen. Het vlieg- tuig had een Paar dagen op de grond gestaan als stand-by. Toen de vlieger voor de vlucht de voorgeschreven han delingen uitvoerde aan de hand van de daarvoor opge stelde controlelijst, werd een zogenaamde bekabelingsklacht gemeld. Het vliegtuig werd voor een inspectie ondi-han- den genomen en bij een eerste onderzoek werd een dode veldmuis gevonden. Verder onderzoek bracht achter de stuurhut aan de rug zijde van het toestel onder de beplating een muizennest aan het licht. üïet nest was ge bouwd van materiaal dat de muis uit de stuurhut had ge sleept. Het is niet zeker, of de muis al met de nestbouw bezig was toen het vliegtuig nog werd gebruikt, voordat het enige dagen aan de grond stond Misschien heeft de muis een enkele vlucht meegemaakt. Of het dier de gevolgen daarvan niet heeft overleefd, is niet bekend. Het kan ook zijn dat gebrek aan voedsel het dier noodlottig is geworden. (Van een onzer verslaggevers) GOES Het ziet er niet kaar uit dat het Landbouw schap de 6000 militairen zal pijgen, waarom het heeft Bevraagd om de ernstig be dreigde oogst in Zuidwest- Nederland nog zoveel mo- ;elijk te redden. Zelfs als de minister van De- insie het reeds toegezegde con- ;ent van 1000 militairen zou ten uitbreiden zal het streef- tal van 6000 volgens insiders bfl lange na niet gehaald wor den De reden is dat de boeren- Jp vrijwilligerswerk is. Na de tete oproep onder de militai ren hebben zich, aldus Defensie, ar net duizend militairen ge lid. Er wordt niet verwacht it er, na eventuele volgende ■roepen, vee! vrijwilligers on der de militairen zullen bijko men. t Ook het beroep dat de land- DOU'. -ganisaties eind vorige week ..p de werklozen in Zuid- Wes'.-lederland heeft gedaan om bij de oogst te helpen, heeft weinig weerklank gevonden. Slech enkele werklozen meld den zich bij de arbeidsbureaus. •Gisteren zijn de eerste stu- dtnten van landbouwscholen op de natte akkers aan de slag ge- Vandaag zullen er een ar honderd bijkomen. Van- g zullen ook de duizend mi litairen die zich hebben opge- ren voor het helpen bij de vanuit de verschillende es naar de bedreigde ge leden worden vervoerd. Mor gen gaan ze echt aan de slag, •Gisteren zijn de eerste diep ers van de koninklijke land- icht met landbouwmachines uit Noordoost-Nederland in het Wwestelijk kleigebied aan komen. In het begin van de fond arriveerden in Roosen- den haag (ANP) Vol gens staatssecretaris Hendriks 8 vermindering van het aantal •entrale posten voor het am- «lamc vervoer noodzakelijk, uij zal maatregelen nemen om ie komen tot een geringer bental van die posten. ij ''"'kt uit het antwoord van de staatssecretaris op vra gen van KVP-kamerleden. Dat er sprake zou zijn van een ever-organisatie die leidt tot ■"rasteringen van tientallen riujoenen guldens, wordt door smoken1'586"843"3 tegenge" UTRECHT (ANP) De Utrechtse politie heeft gisteren drie taxichauffeurs gearres teerd en op het hoofdbureau ingesloten De 24-jarige A. van T' de 22'jaiüge R.M.C. en A.F.P. van L. (33) hadden vrijdagavond meegedaan aan het vernielen van een borrel eend van de Driversclub, een studentenorganisatie die borre laars met hun auto naar huis brengt. De politie denkit nog meer arrestaties te kunnen doen onder de Utrechtse taxi chauffeurs die op deze wijze voor nun boterham zijn opge komen. Een van de diepladers gisteren in het Friese Sijbrandaburen. daal twaalf diepladers. Zij wer den daar opgevangen door ver tegenwoordigers van het Land bouwschap, die de machines verdeelden over een aantal boe ren, dat eveneens naar het ver zamelpunt in Roosendaal was gekomen. Van Roosendaal zwermden de diepladers uit over West-Bra bant en Zeeland. Vandaag zal een nieuw con- vooi diepladers van de land macht naar het zuidwesten af zakken. Verzamelpunt vandaag is de oude rijksweg tussen Ril land en Krabbendijke. (Zie ook pagina 3.) BEIROET (ANP) De wacht bij de Nederlandse Am bassade in Beiroet is gisteren versterkt, nadat volgens het Libanese blad „l'Orient-le Jour" een dreigbrief van de „Organisatie van de Arabische nationalistische jeugd voor de bevrijding van Palestina" was ontvangen. Vier gewapende politieman nen hielden gisteren de wacht bij de ambassade, tegen nor maliter slechts een of twee. De organisatie zou de vrijla ting hebben geëist van alle Arabieren die in Nederland worden gevangen gehouden- De twee Palestijnen die in Scheveningen gevangen zitten, Nuri en Tamimah, hebben verklaard te behoren tot deze jeugdorganisatie. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verklaarde dat de „organisatie van de Arabische nationalistische jeugd voor de bevrijding van Palestina" reeds ten tijde van de Söheveningse gijzelingsaf faire waaraan Nuri deel nam een brief naar de Ne derlandse ambassade in Bei roet heeft gestuurd, waarin om vrijlating van Arabische ge vangenen in Nederland werd gevraagd. Sindsdien is niets meer van deze organisatie vernomen, en het was op Buitenlandse Zaken in Den Haag ook niet bekend waarom de Libanese politie maandag de bewaking van de ambassade versterkte. DEN HAAG (ANP) Het rijkspersoneel krijgt op vrij dag 27 december aanstaande geen extra verlof. De ministerraad heeft hier toe besloten naar aanleiding van vragen aan het departe ment van Binnenlandse Zaken of het rijkspersoneel op die dag vrijaf kon krijgen, omdat de 27e december als een zoge naamde brugdag valt tussen de kerstdagen en het daarop volgende weekeinde. (Van onze parlementaire redacteur) wNrliJ.IA,^G Het Tweede (K\'p 5; Th- van Schaik er kam j meegedeeld, dat stapwn 7k dreigen °P te Ivri! jer et" abortuswet- men moreel nirinien°men die ren Vnn u n accepte hij dit h zelf ^schouwt zaak nit mi™66? beIanSnjke carrier. politieke U" en dood"!8 ee" Zaak van in het m'nfn1''1 verklaarde dit «aai n3nk-s:Pr0gramma Delta «"leiding van het abor- vandaag in de Tweede Kamer wordt gehou den. Dr. van Sohaik is lid van de commissie van KVP en ARP, die een confessioneel wetsontwerp inzake abortus voorbereid. Hij zei, dat wan neer in januari of februari van het volgend jaar het wetsont werp gereed zal zijn, hij bis schop Gij sen van Roermond „als christen en als katholiek recht in de ogen zal diurven zien". Hij verklaarde in hetzelfde programma vervolgens, dat het abortusvraagstuk aan elke be wuste Nederlander de hoogste eisen stelt op het gebied van verdraagzaamheid. ,.Er zitten zoveel ethische, humanistische en religieuze kanten aan, het ligt zo ontzettend emotioneel, dat er haast geen woorden voor zijn. Klonk er vroeger in di wandelgangen van het ka mergebouw nog al eens een kwinkslag of een grap, thans heerst er, en ik zeg geen woord teveel, een grafstem- ming Voor- en tegenstanders durven nauwelijks meer naar elkaar te kijken. Aan alles is te merken dat dit een zaak is van het grootste gewicht". Over de mogelijkheden van een kabinetscrisis zei dr. Van Schaik: „als men van zekere zijde de zaak op de spits gaat drijven, acht ik dit inderdaad niet onmogelijk. Over de trage gang van za ken rondom het confessioneel wetsontwerp verklaarde dr. Van Schaik, dat dit te wijten is aan de geringe toeschietelijk heid van de CDA-partner CHU. die bij de kabinetsfor matie „uit de boot rolde". Overigens is de KVP-ARP- commissie pas aan het begin van dit jaar geïnstalleerd en als men in februari 1975 ge reed komt, is dit eigenlijk al zeer snel. Normaal gaat er twee jaar zitten in een zeer belangrijk wetsontwerp. MAUBEUGE (AFP) Een 72-jarige vrouw in het Noordfranse Mau- beuge blijkt haar zuster 17 jaar lang opgesloten te hebben gehouden op de zolder van haar wo ning, waar zij tenslotte overleed. De politie kwam daar achter, nadat zij het stoffelijk overschot van de 72-jarige Marthe Cat vond, die zich na het overlijden van de 77-ja- rige Yvonne had ver dronken in de rivier de Sambre. .Bij een onderzoek in haar woning troffen zij de overleden Yvonne aan met een haardos van ruim een meter lang en enorm lange nagels. Het slachtoffer woog nauwe lijks 20 kg- Er wordt een onder zoek ingesteld om te weten te komer waarom Marthe haar zuster had opgesloten. AMSTERDAM (ANP) Verschillende Nederlandse koffiefabrikanten zullen deze week hun koffieprijzen verla gen. Met ingang van morgen gaat Douwe Egberts de prijs voor D.E.-roodmerk met acht cent per pak van 250 gram verla gen. Tegelijkertijd worden de consumentenprijzen voor D.E.- thee verhoogd met zes cent per pakje van 100 gram en met acht cent per doosje van 20 theezakjes. De prijswijzigingen houden voornamelijk verband met prijsontwikkelingen van de grondstoffen. Ahold (AH, Mi- ro, Simon), Van Nelle en Nie meyer zeiden desgevraagd dat ook zij hun koffieprijzen gaan verlagen. Bij Niemeyer wordt de koffie morgen zes cent goedkoper per pak van 250 gram en bij Ahold tussen de zes en acht cent. Van Nelle verlaagt de koffieprijs donder dag met zeven cent. Niemeyer, Aihold en Van Nelle zullen echter hun thee- prijzen niet verhogen. Dit heb ben zij reeds drie weken gele den gedaan. Een woordvoerder van Ahold merkt op dat de theeprijsverhoging nog niet in alle filialen it doorgevoerd, dit in verband met aanwezige voorraden. MOORDRECHT Konink- lijke Verenigde Tapijtfa- Drieken NV (KVT) hebben een aanvraag tot werktijdver korting ingediend voor ten hoogste zes weken voor 170 man in het bedrijf in Moor drecht. Deze 170 mensen (ongeveer de helft van het personeel) zullen dan gedurende deze tijd twee dagen per week korter werken. BARCELONA De anti-Fey- enoord campagne is in Barce lona maandag van start ge gaan. Alle sportbladen, en in deze plaats verschijnen er liefst vier verschillende per dag. voeren Lex Schoenmaker op als de boosdoener van de strijd in Rotterdam. Met. geen woord wordt meer gerept over de blessure die Asensi in de „Kuip" oDliep. maar de aktie van Schoenmaker ten opzichte van doelman Mora komt steeds uitvoerig aan de orde. „Schoenmaker trapte onze keeper bewust van het veld" en „Schoenmaker zal de tol moeten betalen voor zijn ge drag in Rotterdam" zijn de kreten waarmee de Spaanse sportbladen het incident tus sen Mora en Schoenmaker nog eens in het volle daglicht plaatsen. De Spanjaarden hebben ge woon naar dp stok gezocht om de hond (Schoenmaker en Feyenoord) vooraf al een flin ke afstraffing te geven. Want verkondigde Rinus Michels in Nederland dat Mora met een lichte hersenschudding van het veld was gedragen, enkele da gen na aankomst in Barcelona stond dezelfde Mora tooh al Lex Schoenmaker. weer onder de lat en afgelo pen vrijdag speelde de Barce- lona-doelman een uitstekende wedstrijd tegen Atletieo Ma drid. De blessure -en dus het incident met Schoenmaker- stelde in Rotterdam dus niet zoveel voor. Maar alsnog wordt de zaak opgeblazen. (Vervolg op sportpagina) VV (Van onze redactie buitenland) ROME - BRUSSEL - DEN HAAG Een groep geleer den, w.o. economen, heeft gis teren de oprichting voorge steld van een internationaal orgaan in de geest van de Veiligheidsraad, die zich met de leiding zou moeten belasten in de strijd tegen de honger. Aan de vocïtLond van de wereldvoedseleonferentie in Rome, die vandaag begint, heeft de groep onder leiding van de Britse econoom Barba ra Ward een beroep gedaan op de rijke landen met inbe grip van Arabische olielanden minstens 5 miljard dollar (ongeveer dertien en een half miljoen gulden) per jaar te schenken voor agrarische steun aan de ontwikkelings landen. Volgens de groep kun nen minstens 5D0 miljoen mensen geen normaal leven leiden, omdat zij in permanen te staat van honger verke ren. Peter Goldman, voorzitter van de internationale organisa tie van consumentenbonden, heeft een verklaring toege stuurd aan de regeringsafge vaardigden op de wereldvoed selconferentie. Namens zijn organisatie, waarbij consumentenvereni gingen in vijftig ontwikkelde en ontwikkelingslanden zijn aangesloten, stelt hij daarin een actieplan voor het maken van regelingen op het gebied van de voedingsmiddelenhan del voor. De wereld-consumentenorga nisatie wil een veel scherper toezicht van nationale en in ternationale instellingen op de internationale goederenhandel, en een betere samenwerking tussen regeringen ter beper king van de speculatie. Er moet een gedragscode komen voor de internationale handel in voedingsmiddelen. Controle da-arop zal in handen gelegd moeten worden van de voed sel- en landbouworganisatie der Verenigde Naties FAO en van een „Voedsel Interpol". Europees commissaris, ir- Pierre Lardinois (Landbouw) heeft tn Brussel de Verenigde Staten toegezegd dat de EEG haar invoer van maïs, soja en voedergranen uit de VS zoveel moge-lijk zal beperken. Ameri ka zal er voor waken de han del vrij te laten en niet aan banden te leggen, zo verklaar de d-e minister van landbouw van de VS. Earl L. Butz. Lar dinois en Butz voerden be sprekingen in Brussel alvorens ze afreisden naar Rome, naar de wereldvoedselconferentie. V.S.-minister Butz in Brussel, schuin achter hem Lar dinois. (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN De Ant werpse gemeenteraad heeft gisteravond besloten om er in een motie bij de Belgische re gering op aan te dringen dat zo snel mogelijk begonnen kan worden met de aanleg van het Baalhoekkanaal en het recht trekken van het Nauw van Bath. Dat deze twee werken wor den uitgevoerd acht de ge meenteraad van Antwerpen niet alleen in het belang van de Antwerpse havenontwikke ling, maar in de motie wordt gezegd dat het hier zaken be- DROOG Wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog Zwakke tot matige wind uit noord tof noordoost- Maximumtemperaturen rond 8 graden. STAD EN STREEK Bouwplannen omstreden PVC-fabriek blijven. Pagina 3 Lenzen-hobbyist maakt curieuze kijkinstrumen- ten. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Katholieke middenstand beklaagt zich over „staatsdirigisme". Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND Poststaking legt Frank rijk lam. Pagina 9 George McGovern heeft het moeilijk. Pagina 10 SPORT Strubbelingen bij Feyen oord. Pagina 11 RADIO EN TELEVISIE Chinese vechtsport Kung Fu steeds populairder. Pagina 6 BONN (UPI) Amerika gaat zijn gevechtskracht in Europa verhogen en verwacht dat zijn bondgenoten hetzelfde doen. Dit heeft de Amerikaan se minister van Defensie Ta- mes Schles nger bekendge maakt in Bonn Schlesinger zei dat hij van pl-an is in de komende twee jaar twee nieuwe gevechtsbri gades in te stellen door het terugtrekken van 18.000 man aan Amerikaanse ondersteu ningseenheden. treft, die voor de hele Belgi sche economie belangrijk zijn. In de motie wordt er bij de Belgische regering op aange drongen dat de onderhandelin gen met Nederland over aan leg Baalhoekkanaal en afsnij ding van de Bocht bij Bath niet alleen zo snel mogelijk moeten worden afgerond, maar dat het resultaat ervan naar Antwerpse begrippen „gun stig" moet zijn. De motie, die met algemene stemmen werd aangenomen, betekent in feite een Ant werpse reactie op de twijfel, die zowel in België als in Nederland is ontstaan over het nut van het Baalhoekkanaal- Tijdens een vergadering van CVP en KVP, die op 14 okto ber in Sint Niklaas werd ge houden, merkte de Belgische senator F. de Bondt uit Sint Niklaas op dat het voorlopig niet nodig is om een Baal hoekkanaal aan te leggen en dat gezien de ontwikkeling van het industriegebied op de linker Schelde-oever kan wor den volstaan met een niet al te grote sluis bij Doel. Hier mee wilde de senator overi gens niet zeggen dat in de verre toekomst geen Baal hoekkanaal zou moeten wor den aangelegd. De opmerkingen van senator De Bondt van 14 oktober wa ren voor burgemeester Lode Craeybeckx gisteravond aan leiding de raad te vertellen dat hij uitlatingen van „zeke re zijde" over het overbodig zijn van het Baalhoekkanaal op dit moment, betreurde. „Die uitlatingen hebben we toen niet ernstig genomen, maar toch vinden we het van belang dat we nu stellen voor een snelle aanleg van het Baalhoekkanaal te zijn, opdat niemand aan onze mening hoeft te twijfelen", aldus de Antwerpse burgemeester. UTRECHT (ANP) Eind 1973 waren er In Nederland ruim 224.500 mannen en ruim 59.500 vrouwen die een uitke ring kregen krachtens de wet op de arbeidsongeschiktheids verzekering (WAO). Het to taal, meer dan 284.000 lag ruim 24.000 boven dat van eind 1972, en zal verder stij gen. De Gemeenschappelijke Me dische Dienst zegt in het jaar verslag over 1973, dat niet te verwachten valt diat de gemid delde uitkeringsduur zal afne men. Bovendien is er sprake van een regelmatige stijging van het aantal uitkeringen per 100 WAO-verzekerden, terwijl het aantal verzekerden (nu bijna 3.84 miljoen) jaarlijks met 100 000 toeneemt. De GMD voorspelt dan ook vo-or de komende jaren nog afgezien van anrlere oorzaken een verdere groei van het aantal -ns™n dat een WAO- uitkering geniet. EEN grote uitslaande brand heeft eer bnrcomnlex aan de Maur'tsstraat in Rotterdam ge heel verwoest. In het pand was voorheen het cabaret van Tom Manders gevestigd. De schade bedraagt 200.000,—.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1