oeren vragen 000 soldaten, eger wil er 000 leveren' BL was zes iaar met Van der Stee zeer somber over land en tuinbouw Gijzelaar„Ik werd aangewezen om te worden doodgeschoten" G.S. VERWERPEN TOL VOOR VASTE OEVERVERBINDING Twee mannen overvallen Goese boetiekhouder Twee Nederlandse gevangenen kunnen nog eens zeven jaar krijgen Treinexplosie in India eist vele rloden MARINIERS BEVRIJDEN GIJZELAARS ONGEDEERD IN SNELLE ACTIE I Organisatie hulpactie in landbouw op gang en tot zes mar voor j overvallers Bredaas geldtransport Schooljongen onder trein Rovers lieten buit 700,-) achter Ljcteur: Dr. W. A. J. M. Harkx KjdredacteurL. Leendekker I ,0-ip en administratie-adres Bteuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150) -79 20 ^'^peTkw^aal; 8,35 per maand. Brosse nummers 45 cent. iPteironummer 1114111 En. v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., leigerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW VRIJDAG I NOVEMBER 1974 27e jaargang No. 7500 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. FINANCIëN EN ECONOMIE ^Sombere perspectieven voor metaal en elektro techniek Pagina 9 BINNEN- EN BUITENLAND Nieuwe alcoholwet door ■eederde der Neder landers toegejuicht Pagina 13 SPORT Ottenbros weer •iteriumkoning Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Hits uit Oost-Nederland Pagina 21 (Van onze rechtbankverslaggever) fREDA De Bredase htbank heeft donderdag- •j"gen vier van de vijf da- •rs van de op 28 januari van jaar gepleegde gewapende rrval op een geldtransport de Nederlandse Midden- idsbank aan de Veemarkt- Breda conform de eis in fan de officier van justitie ^oordeeld. Dat betekent, dat ■e overvallers zijn gestraft «'voorwaardelijke gevan- ^^psstraffen variërend van jaar tot zes jaar. I—J9e hoofddaders J. H- en J. ^•werden door de rechtbank bevonden aan poging «pe-srrtg door twee of E1" lv n güe personen, de ten gevolge hebbend. Te- |*treK geeist en het vonnis -^■jdno conform. li andere drie verdachten l«eun u00r de rechtbank bevonden aan mede- -ntiaheid aan een poging tot pang door twee of meer jemgde personen de dood gevolge hebbend. N. T. en nJ"eï1en con fonm de eis ordeeld tot resp. vier en f jaar met aftrek I?^tnzi1en. van H' H- wpek chtbank in haar vonnis af SEfui"' ,dl« clrie jaar was. «IsKS- nam daarbij, zo- ge verdict 00,5 bi' de ovcri- Wfch het Psychia- 'r n.»» ln aanrnerking •chiktp:W0.0® ?°k de onderge- ■erv-il haA H' H. in de het f,it d. gespeeld, alsmede •o»delen in dl''1 g.elijk op eien ln de eventuele buit. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Als het weer een beetje wil meewerken, in Zeeland zegt men zelfs „weer of geen weer" komt begin volgende week een gigantische operatie op gang om de landbouw in Zuidwest-Nederland zo snel mogelijk uit de oogstproblemen te helpen. Het wachten was gisteravond nog op een definitief „ja" van het ministerie van Defensie voor 6.000 vrijwilligers en op voldoende aanbiedingen van bemand landbouwmateriaal uit het noorden van het land. Van de kant van het land bouwbedrijfsleven is gevraagd om hulp van zesduizend mili tairen voor het hele zuid-wes ten. Volgens de Legervoorlich- 'ingsdienst heeft het ministe- ie van Landbouw deze aan vraag tot duizend man geredu ceerd. Zij zal nu echter eerst door het ministerie van Sociale Zaken bekeken worden tegen de achtergrond van het ar beidsmarktbeleid. Zoals reeds gemeld vraagt minister Vrede- llltg van Defensie zich af of voor deze hulp nu juist mili tairen ingeschakeld moeten worden. Zouden ze toch komen, dan zou dat op basis van vrij willigheid moeten gebeuren. Op het kantoor van de ge westelijke raad van het Land bouwschap voor Zeeland te Goes is gisteren de gehele dag getelefoneerd om de vrijwilli gers, die zich hebben aangebo den, op te roepen. Men start maandag in de gladiolen en uien. Het aanbod helpers is tot op dit moment 180 vakmen sen en 250 ongeschoolde vrij willigers. Het aangeboden ma chinepark bestaat tot op dit moment uit 50 trakteren, 25 wagens, 8 vrachtwagencombi naties, 25 rooimachines en en kele andere machines zoals transportbanden. Het Zeeuwse Landbouwschap heeft voor de huisvesting van de vrijwilligers, waaronder stu- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De land- en tuinbouw gaat volgend jaar een sombere toekomst tegemoet als gevolg van de veranderingen in de internationale economie, die na de oliecrisis nog zijn uit gewerkt, en de dynamische ont wikkelingen. Deze pessimisti sche visie gaf minister Van der Stee (landbouw) gisteravond tijdens het debat over zijn be groting. Hij vindt het geen zin hebben om de ogen te sluiten voor de ontwikkelingen. Wel gelooft hij nog in de mogelijkheden van boeren en tuinders om het hoofd te bieden aan vele pro blemen, omdat zijns inziens land- en tuinbouw zich dyna misch heeft opgesteld. De bewindsman ziet ook niet veel mogelijkheden om de boe ren een beter inkomen te ver schaffen via betere prijzen. Hij wees erop, dat het inkomen van de boer altijd voortkomt uit de prijzen en dat er nog te weinig aanvullende instrumenten zijn om de prijsontwikkeling te be ïnvloeden. Gezien de marktpo sitie ziet hij ook weinig moge- liikheden om de prijzen van agrarische produkten te laten Indexeren aan de hand van de Inkomensontwikkelingen zoals door KVP. ARP en CHIT was voorgesteld. Wel is mr. Van der Sfee voorstander van het rea liseren van een prijspolitiek, waardoor de landbouwers rede lijk kunnen verdienen. (zie ook pagina 13) denten vain sociale academies en de hogere landbouwschool te Dronten, de medewerking gevraagd van de provinciale V.V.V. in Zeeland. Nagegaan wordt door directeur De Regt van de Zeeuwse V.V.V., welke mogelijkheden er zijn en onder welke voorwaarden men de vrijwilligers kan onderbrengen. Gedacht wordt in eerste instan tie aan vakantieoorden en der gelijke. Niettemin doet de heer W. Goeman, secretaris van het Zeeuws» T -ardbouwschap, ook een dringend oeroep op parti culieren, om aan vrijwilligers gastvrijheid te verlenen. Aan biedingen kunnen gedaan wor den bij het Zeeuwse Land bouwschap te Goes, tel. 01100- 5803. Gehoopt wordt dat de mili tairen, waarom gevraagd is, zelf voor onderdak kunnen zorgen. Coördinator Goeman gaat ervan uit, dat de 'and- bouwers zelf onderdak verle nen aan de geschoolde vrijwil ligers, die met machines en al naar het zuidwesten zullen komen. Waar de vrijwilligers maan dag precies ingezet zullen wor den, kon de heer Goeman gis teren nog niet zeggen. Het Landbouwschap heeft inmid dels 470 schriftelijke huipaan- vragen binnengekregen van boeren uit het zuidwesten. De heer Goeman doet ten slotte een dringend beroep op alle betrokkenen, landbouwers en degenen die zich als vrij williger willen aanmelden in de resterende dagen, de zaken te laten lopen via de geweste lijke raad van het Landbouw schap in Goes. Dit om te voor komen, dat onnodige kosten worden gemaakt en dat de ene landbouwer teveel hulp krijgt terwijl een ander dan te wei nig krijgt. Hoewel de boeren, die hulp Ontvangen, daarvoor zullen moeten betalen wat ze normaal aan dergelijke hulp ook kwijt zouden zijn, blijven er een aan tal niet-verhaalbare kosten over, bijvoorbeeld reis- en ver blijfkosten. Het ministerie van Landbouw is bereid daarin voor een deel bij te dragen. Uver de deelname van de provincie Zeeland in het ga rantiefonds voor bijzondere ri sico's, waarom de heer Goe man van het Zeeuwse Land bouwschap verzocht heeft, heeft de CDA-fractie in de Zeeuwse Staten G.S. inmid dels gevraagd of inderdaad een dergelijk verzoek tot deel name binnen is gekomen bij G.S. Het CDA vraagt verder of G.S. weet, dat Gedeputeer de Staten van Noord-Brabant reeds geld beschikbaar heeft gesteld voor dit fonds en of het Zeeuwse provinciale be stuur bereid is hetzelfde te doen. (Vervolg op pagina 3> NIEUW DELHI (ANP) Vierenveertig passagiers zijn omgekomen en zestig zijn ge wond toen in een wagon van een sneltrein in de Indiase staat Oettar Pradesj zih een explosie voordeed waarna brand uitbrak. Volgens functionaris sen zou de explosie veroorzaakt zijn door een doos vuurwerk van een passagier. (Van onze correspondent) ASSEN Op het moment dat de gijzeling begon, dach ten we dat het eeri grap was, maar dat werd later wel an ders. Toen het gesprek tus sen de Palestijn Nuri in de kapel van de gevangenis en Tamimah in het ziekenhuis niet tot stand kon komen, begonnen de gedetineerden mensen aan te wijzen, die doodgeschoten zouden wor den. Als eerste werd mijn collega aangewezen en als tweede ikzelf". Dit vertelde de heer F. Ef- dee (27), een van de twee bewakers die in de Scheve- ningse gevangenis werden ge gijzeld. Hij was gisteren al weer thuis in Assen, nadat gisterochtend vroeg om vier uur een eind aan de gijzeling was gemaakt. „Nadat ik en mijn collega A. Kloosterman (42) waren aangewezen, moesten wij ons met het gezicht naar het venster opstellen. De vrou wen en kinderen werden in een aparte zaal opgesloten. De twee Nederlandse gedeti neerden zeiden dat we alleen in de schouder of in de be nen zouden worden gescho ten", zo vertel* de heer Ef- dee. Het aanbod van pater De Bot om als eerste te wor den doodgeschoten, was door de gedetineerden afgesla gen. De heer Efdee vertelt nog over een dramatisch hoogte punt in de nacht van dinsdag op woensdag, toen Nuri ging slapen en zijn pistool aan Denie gaf. „Die wilde het proberen en prompt ging er een schot af, dat de andere Nederlandse gedetineerde, Jantje Brou wers, op een haar na miste- Hij stond juist gebukt. De kogel plette zich tegen een betonnen paal". Het einde van het gijze lingsdrama werd door gijze laar pater A. de Bot, aalmoe zenier van de gevangenis, als volgt beschreven: „Rond vier uur ontstond een hels kabaal, gegil en ge gier. We wisten dat het nu begon. Er werden ruiten in geslagen, lichtkogels naar binnen geschoten en met een thermische-lans werd de toe gangsdeur opengebrand. Een horde van gtnelmde mannen, zeker dertig, stormde naar binnen. De gedetineerden schrokken geweldig en vlo gen, samen met enkele gijze laars, een hoek van de zaal in. Ze moesten op bevel uit treden, hun wapens afgeven en op de grond gaan liggen. Daarna was alles voorbij". Gijzelaars vlak na hun bevrijding gistermorgen, in de bus waarmee ze het gevan geniscomplex verlieten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Jan Brouwer (23) en Daan Denie (27) heb ben anders dan de beide Pa- lestijnen met hun actie een groot risico genomen. Hun pri maire doel was immers in vrijheid te geraken terwijl de Palestijnen politieke motieven hadden. Voor Jan en Daan ziet het er slechter uit. Zij zaten reeds een straf van zeven jaar uit wegens gijzeling in de af faire Deil. Nu zullen zij op nieuw terecht moeten staan op art. 82 van het Wetboek van Strafrecht hetgeen op het „opzettelijk wederrechtelijk van de vrijheid beroven" een maximum straf van zeven jaar en zes maanden zet. Daarbij kan nog meetellen dat zij meerdere slachtoffers hebben gemaakt en bovendien in ver eniging zijn opgetreden. Uiteraard kan de rechter reke ning houden met het feit dat beiden reeds in de gevangenis een straf hebben uit te zitten en voorts dat de gunstige al- loop van de Japanse gijzeling op hun „eventueel oneven wichtige" geesten invloed heeft gehad. Niettemin maakt deze nieuwe strafkans duide lijk dat het initiatief van De nie en Brouwer van meet af aan hoog spel is geweest. De mariniers, die gisteroch tend vroeg de kerkzaal van de strafgevangenis in Sehevenin- gen zijn binnengedrongen en de gijzelaars bevrijdden zon der dat er bloed vloeide, had den toestemming om zo nodig de vier opstandelingen te do den. Dit heeft minister Van Agt gistermorgen verklaard, op een persconferentie na af loop van de gijzeling. „De mariniers mochten do den, het zou zijn: doden, om levens te redden". Om de vier gedetineerden te intimideren zijn schoten ge lost, gerichte schoten, maar op het plafond, aldus minister Van Agt- De minister van justitie liet merken dat hij van plan is alles te doen om verdere moeilijkheden met deze vier mannen te voorkomen: „U kunt er donder op zeggen dat deze mannen niet de kans krijgen op een reprise". Minister Van Agt heeft ver der uitdrukkelijk verklaard dat het niet de bedoeling is te onthullen, op welke wijze po litie en mariniers de actie heb ben uitgevoerd. Wij hopen dat wij niet nog eens op deze wijze moeten optreden, maar u moet er begrip voor hebben dat wij over de details van de actie geen inlichtingen geven, aldus Van Agt. Er is reeds een onderzoek begonnen naar de herkomst van de wapens, die de gedeti neerden in de strafgevangenis in Scheveningen in bezit heb ben gekregen. Dit is een situa tie die werkelijk niet mag voorkomen. We nemen er geen genoegen mee, aldus minister Van Agt. (Zie ook pagina 15: commentaar op pag. 13) UTRECHT (ANP) De vijftienjarige Baamse scholier Bart de Bie is gistermiddag om het leven gekomen op een met automatische halve over wegbomen beveiligde overweg m de Zonstraat in Utrecht. De jongen zigzagde met zijn fiets tussen de bomen door en kwam onder een goederen trein. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De ge dachte van de rijksoverheid om voor het gebruik van een eventuele vaste oeververbin ding tot in lengte van dagen tol te heffen, is absoluut ver werpelijk. Dit zeggen Gedepu teerde Staten van Zeeland in een nota aan de Provinciale Staten over de vaste oeverver binding- In de Statenvergadering van 22 november komt de kwestie van de vaste oeververbinding Westerschelde (v.o.w.) in de staten uitvoerig aan de orde. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de provincie namelijk over deze aangele genheid haiax mening gevraagd over een aantal punten. Een van die punten is om voor eens en altijd tol te gaan hef fen voor de brug-tunnel ver binding. De motieven hiervoor van de rijksoverheid lijken in eer ste instantie redelijk, zo zeg gen G.S. van Zeeland. Want na eindiging van de tolheffing zou de onhoudbare situatie ontstaan dat een snelle verbin ding gratis is, terwijl een langzamere verbinding betaald moet worden. G.S. van Zeeland stelt tegen over dit argument dat in dien het rijk zoiets onhoud baar acht dan op korte termijn alle veren in Neder land kosteloos moeten worden en op alle grote rljksbruggen tol moet worden geheven om daarmee de veergelden van de bestaande veren te verlagen. Maar volgens G.S. heeft de rijksoverheid altijd op het standpunt gestaan, dat een bootverbinding niet met de zelfde maatstaven mag worden gemeten als een vaste verbin ding- G.S. vinden de gedachte van het rijk om permanent tol te heffen, dan ook onhoudbaar. Zeeuwsch-Vlaanderen zou dan nooilt tolvrij een verkeersver binding krijgen, hoewel het een vaste verbinding heeft. (Van een onzer verslaggevers) GOES Twee nog onbe kende mannen hebben giste ren rond kwart voor elf aan de Kreukelmarkt te Goes boe tiekhouder J. H. Pik in zijn winkel overvallen. De heet Pik, die tegen de grond werd gesmeten en enkele klappen kreeg, wist op een gegeven moment zijn winkel uit te vluchten. De twee overvallers sloegen daardoor ook op de vlucht en lieten een geldkist met daarin een bedrag van ongeveer f700 in de winkel achter. De twee overvallers waren twee dagen tevoren, namelijk dinsdag, ook al in de boetiek geweest. Een van de twee, die Frans en Nederlands sprak, had toen gezegd dat ze iin op dracht van de woningbouwver eniging het pand kwamen con troleren. De andere sprak al leen tegen zijn metgezel in het Frans. De twee, die hand- senoenen en regenjassen aan nadden, inspecteerden zowel de beneden- als bovenverdie ping van het winkelpand en vroegen de heer Pik, of hij in het pa-nd woonde. Toen hij dit ontkende werd gevraagd hoe laat de heer Pik 's avonds naar huis gaat. Bij vertrek kreeg de heer Pik te horen: „U hoort nog van ons". De boetiekhouder vertrouw de de zaak niet en schakelde samen met zijn schoonvader de politie in. Uit het onder zoek bleek dat het tweetal niet door de woningbouwvere niging was gestuurd. Gisterochtend zag de heer Pik het tweetal terug toen ze, na langs een achterdeur te zijn binnengekomen, ineens voor hem stonden en hem toe riepen: „We willen je geld". „Ik heb geen geld hier ln huis", was het antwoord van de boetiekhouder, die daarop door een van de overvallers werd geslagen en op de grond werd gesmeten. Even later kreeg hij een tweede klap. Het tweetal pakte in de winkel de koffer, waarin on der meer een geldkist met een bedrag van ongeveer f 700 zat en de heer Pik kreeg het be vel om vijf minuten achter zijn bureau te blijven zitten. „Ik vloog echter ineens de winkel uit en ging bij d ebu- ren op het raam timmeren. Die hebben de politie gewaar schuwd. Ondertussen waren de overvallers ook verdwenen. Ik weet niet langs welke weg. Ik vermoed dat ze weer langs de achterdeur zijn vertrokken. Dat is kennelijk met grr-e haast gebeurd, want in het kleedhokje, waar je op weg naar de achterdeur door moet, hadden ze het geldkistje en waardepapieren, die ook in de koffer zaten, laten liggen", al dus de heer Pik, die voor zover hij heeft kunnen na gaan, niets kwijt Is. Later in de ochtend werden op het station in Goes twee mannen gezien die met veel haast in de trein naar Roosen daal sprongen. De politie in Roosendaal werd gewaar schuwd en na aankomst van de trein in Roosendaal werden de bewuste mannen aangehou den. Zij werden later op de dag onder begeleiding van de politie naar Goes overge bracht. Bij confrontatie met de heer Pik werden zij echter niet door deze herkend als de overvallers waarna het tweetal op vrije voeten) werd gesteld. Gisteravond had de politie nog geen spoor van de daders. j£-JT De heer J. Pik, slachtoffer van de overval.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1