L Van Agt: Wij hebben geen haast Vandaag 008 straks niet meer kosteloos WAAR BLIJFT WET GEWESTVORMING? Aantjes niet naar Zeeland 'REES VOOR TYFUSEPIDEMIE (2 DODEN) IN W-DUITSLAND CDA-fracties willen speciaal belasting regime voor landbouwers VAN AGT UIT KAMER: GEEN ABORTUSDEBAT Moeder (16) van vondeling in Tilburg gevonden Verbaal voor kamerlid wegens mishandeling I)rs. J. Brader adjunct directeur De Stem B.V. Verrassend Afgekeken Staatssecretaris Van Huiten - BO/V7 ,.de Peherie EENSGEZINDE KRITIEK UIT KAMER OP MINISTER DE GAAY FORTMAN: Nu namen genoemd van Boertien,R. Zijlstra, Fibbe Positief irfeur: Dr. W. A. J. M. Harkx (oofdrcdacteurL. Leijendekker Xow, en administratie-adres feuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 jfeepernkwartaal; 8,35 per maand, l/jssa nummers 45 cent ■Jronumnier 1114111 Suv Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., lagerstraat 16, Breda. VRIJE ZEEUW WOENSDAG 30 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7498 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. VIERTAL STELT EISEN VOOR VRIJE AFTOCHT OPKLARINGEN MET REGEN OF HAGEL Afnemende wind Maximumtemperatuur: [Acht graden. STAD SN STREEK Punten5felsel voor Terneuzense woningzoe kenden Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Met proces en slagzin tegen Veilig Verkeer Pagina 9 Franse wijnhandel vecht voor zijn prestige Pagina 11 DE KLSINE STEM Eigenwijze Klaretiene beleefde hachelijk avontuur Pagina 12 SPORT Karin de Nijs geselec teerd voor Europese kampioenschappen jeugdatletiek Pagina 13 RAD'O EN TELEVISIE .Simplisties verbond" om het eenvoudig te houden Pagina 15 Margit lommers geselec teerd voor Europese kampioenschappen l leuqdntletiek Pagina 17 CVan een onzer verslaggevers) BREDA Drs. J. H. M. Bra den uit Leidschendam, is be noemd tot adjunct-directeur van de vennootschap De Stem. JJ hoer Brader zal in januari 1975 in dienst treden. De heer Brader is op 21 Waart 1936 in Breda geboren. Hij dooriiep in zijn geboorte- Staats de bèta-afdeling van net gymnasium. Na zijn wensttijd ging de heer Brader K Jooiomie studeren in Tilburg kijn hoofdvak was bedrijfs- ■I «ons..:. Hij deed zijn doctoraal exa- fex x" 1964' Datzelfde jaar Jrafl nij als directie-assistent nL ,st van het dagblad Het «nnenhof. In 1967 volgde zijn .■Woemmg tot adjunct-direc- «urTwee jaar later werd hij «reoteur van Het Binnen in le,fuusie val> het Haagse triri i1®1 Sijthoff-concern van h !"S ®.rader in september de vtl Vori:g laar in dlenst van ten),» ?Tglng voor de Effec- -nhandel te Amsterdam Hij LSf °td van ffdeling ^■emene zaken. de is uen zotm van E Rr a le Stem-directeur I Breder, die in 1963 over- (Van een onzer verslaggevers) SCHEVENINGEN Om halfzeven gisteravond is er plot seling een omwenteling gekomen in de Scheveningse gijze lingszaak. De vier gedetineerden hebben vjjf eisen op tafel gelegd die neerkomen op vrije aftocht. De eisen zijn de volgende 1. De Arabier Tamimah moet naar de kerkzaal gebracht worden. 2. Er moet een vliegtuig gereed staan op Schiphol. 3. Een bus moet gezet worden op de luchtplaats, zodanig dat de gedetineerden gemakkelijk kunnen instappen. 4. De bus moet een achterdeur hebben. 5. De gedetineerde Lucien van H. moet de bus en de directe omgeving controleren. Deze eisen werden voorgele zen door de gedetineerde Jan Brouwers. Als de eerste twee eisen vervuld zijn zullen de vier twee vrouwen en hartpa tiënt Lindbergen vrijlaten op een door hen te bepalen moment. Verdere gegevens zijn bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet bekend. De eisen duiden erop clat de gede tineerden met Tamimah willen vertrekken. Dit laatste zal een apart probleem opleveren om dat Tamimah Nuri in een ge sprek gistermiddag heeft laten merken dat hij niets voelt voor diens plan. Tlamiinaih wil zijn gevangenisstraf uitzat- ten- Verrassend ls de vijfde eis, In csu de controle van de bus en de omgeving door de ver oordeelde linkse extremist Lu cien van H., lid van de „Rode Jeugd" Jlij zat in Sohevenin- gen na een veroordeling we gens het maken van bommen. Deze schijnt het vertrouwen te hebben van de vier gedeti neerden, in elk geval van de Arabier Nuri, wiens politieke gedachten in veel opzichten met die van Van H. overeen komen. De vier hebben geen tajd genoemd, waarop hun ei sen ingewilligd moeten z;jn. Ze willen kennelijk op de luchtplaats al instappen en ne men alle maatregelen dat diit veilig voor hen geschieden zal Hierbij gebruiken ze praktisch dezelfde methode als de drie Japanners ruum een maand ge leden hebben gedaan bij de gijzelingszaak van de Franse ambassadeur. Het was bij het ter perse gaan van dit bericht onmogelijk al de reacties van de autoriteiten te vernemen Tot dusver hebben dezen de houding aangenomen dat het hier gaat om een „oproer in een gevangenis" en dat het een criminele en geen politie ke affaire is. nog weinig kans van slagen te hebben, omdat die Palestijn duidelijk heeft laten blijken daar niets voor te voeden. De justitiewoordvoerste-r neemt aan dat de gedetineer den de 13 mannelijke gijze laars in de bus mee willen nemen naar het vliegtuig. Maar voorlopig wordt betwij feld of de autoriteiten wel op de beide hoofdeisen zullen in gaan. Over de bestemming van het vliegtuig hebben de gede tineerden in hun eisen niet gesproken. De vier mannen schijnen ln gebrekkig Engels met elkaar te convereren, aldus de auto_ riteiten. Zowel Nuri als dé beide Nederlanders kennen de gedetineerde Van H. uit Eind hoven. Tijdens het gemeen schappelijk luchten en bij re creatieve bezigheden binnen de geva r vs ontmoetten zij elkaar regelmatig. De hele dinsdag gonsde het van onbevestigde en vage ver halen. Zo zou zich een Brit aangemeld hebben, een zekere Tony Bitton die zajn bemidde ling had aangeboden in een telegram aan de gevange nis. De Brit verdween vrij spoedig en is spoorloos. Zijn rol en functie zijn nog zeer onduidelijk. In een vraaggesprek voor de televisie verklaarde minister Van Agt van Justitie gistera vond dat het zo kort na de Japanse gijzeling in de Franse ambassade in Den Haag voor de hand lag dat de gedetineer den met deze eisen op tafel zouden komen „Ze hebben ge woon afgekeken wat de Ja panners deden", zo zei hij. De bewindsman zei dat het eind van deze gijzeling nog lang niet in zicht is. Hij kon evenmin zeggen hoe de autori teiten zouden reageren op het eisenpakket. Over de tactiek wi de de bew n sman niets kwijt. „Maar de tactiek kunt u afezen aan hetgeen er ge- Deurt. We hebben geen haast" zo Het hij weten Minister Van Agt zei dat het tevoren volstrekt niet was te voorzien dat deze nieuwe gij- zelingsaffaire zich nu en in deze straf g, m senis zou gaan voordoen. De eerste eis - Tamimah moet bij de gedetineerden worden gebracht lijkt vol gens iustitie op dit moment (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het belas tingregime voor de onderne mers in de land- en tuinbouw en de middenstand zal funda menteel moeten worden gewij zigd. Onder de noemer van een andere rechtsvorm voor deze ondernemingen zal een deel van het bedrijfsresultaat moeten worden afgesplitst als minimuminkomen en sociale premies. Dat „verteerbare in komen" valt gewoon onder de inkomstenbelasting. De rest van het bedrijfsresultaat tot een maximum van 25.000 zou onder een verlaagd tariet kunnen vallen en het daarbo ven uitgaande deel onder een hoger tarief. Dat is een van de aanbeve llngen van de notitie „Groen licht", die de gezamenlijkr commissie voor de landbouw van de christen-democratischr tractles aan de vooravond van het landbouwdebat in de Tweede Kamer heeft gelan ceerd. De ondernemer zou daarmee en ge zekerheid ob een minimuminkomen krij gen. Dit is de jongeman die zo mag men uit de eisen van de gedetineerden afleiden het vertrouwen van het viertal geniet. Het is de 24-jarige Lucien van H., afkomstig uit Eindhoven en lid van de Ro de Jeugd- Vorig jaar maart moest hij voor de rechtbank in Den Bosch terecht staan, omdat op 13 december 1972 in zijn woning materiaal werd ge vonden, dat volgens een scheikundige van het minis terie van Justitie „ruim vol doende was voor het maken van twee pijpbommen". Ook werd er een revolver gevon den- De rechtbank veroor deelde hem overeenkomstig de eis tot drie jaar gevange nisstraf met aftrek. Lucien ging in hoger be roep en omdat hij lange tijd in voorarrest had gezeten, kreeg hij in november 1973 van het gerechtshof in Den Bosch twee jaar met af trek. Hij heeft cassatie van zijn vonnis aangevraagd, maar de Hoge Raad heeft dit verzoek !n mei 1973 verworpen. In de afgelopen zomer heeft hij gratie gevraagd. Hierop is nog geen beslissing geno men. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De regering overweegt eind volgend jaar voor het vragen van telefoni sche inlichtingen via numme: 008 de aanvrager te laten be talen. Dat deelde staatssecreta ris Van Huiten (Verkeer en Waterstaat) gisteren mee tij dens een persconferentie ter ere van de driemiijoenste tele foonaansluiting. De PTT vindt het onjuist dat de één alle internationale telefoongidsen gaat aanschaf fen, terwijl de ander volstaat met het bellen van 008: geheel kosteloos. Als de PTT die ge sprekken gaat belasten, komt er mogelijk ook een eind aan ae zeer lange wachtt jden vooi dit informatienummer. De regering over .veegt ver der ook de extra lange lokale telefoongesprekken te gaan belasten. Van Huiten acht het onjuist, dat voor een Heel tang stadsgesprek hetzelfde tarief geldt als voor een Kort ge sprek. Eerst is overwogen da: via spec.ale apparatuui te ver anderen maar dat kost meei dan 50 miljoen gulden en dat heeft de PTT er niet vooi over. Bekeken wordt nu of het mogelijk is lange stadsge sprekken voortijd g af te bre ken, zodat een nieuw gesprek moet worden gevoerd, waar voor men dus opnieuw moet gaan betalen. Gisteren bracht de PTT de driemiljoenste telefoonaan sluiting tot stand en wel bij Je Alge nene S.iclrt ng voor Verzorging en Verpleging in Sl'edrecht. Dat is twee maan den eerder, dan de PTT zelf nad verwacht. In mei 1960 werd de miljoenste aansluiting tot stand gebracht, in januar 1970 de tweemiljoenste. (ADVERTENTIE) van MAISON itr BONTMANTELS 1?r NERTSHOEDEN COLLIERS uit eigen ateliers door prima pasvorm en kwaliteit toonbeeld van goede smaak BREDA Ginnekenweg 35 Tel 36334 ROOSENDAAL Molenstraat 43 - Tel. 37503 (Van onze parlementaire redacteur). DEN HAAG De Tweede Kamer is gisteren bij de be handeling van de begroting van binnenlandse zaken eens gezind gebleken in kritiek op minister De Gaay Fortman. De kritiek richt zich op het feit, dat de bewindsman te lang zaam is bij het wetgevende werk. Als voorbeeld daarvan werd van alle kanten gesteld het nog steeds uitblijven van duidelijkheid over de gewest- vorming. „Het uitzicht is nog even triest", aldus de KVP'er Fie- vez. die graag wilde weten waar nu precies de knelpunten liggen. lrEr is een vrij warrige situatie waarbij ik mij niet aan de indruk kan onttrekken^ dat de minister meer dan ooit aarzelt over de conceptie van de gewestvormirag. Het is alle maal een beetje in- en uitpra ten. Er is geen duidelijke lijn". Ook de PvdA-woordvoerder Stoffelen was niet mals in zijn kritiek. „De duidelijkheid en het perspectief zijn zeer ver vaagd. De zaak zit vast en de bestuursm achinerie draait nog verder vast era dat zegt wat. Wij weten niet meer wat de regering wil. Het kabinet k-omt er kennelijk niet uit. De onzekerheid en 'de verwarring worden groter: alles wacht op alles". Ook de WD'er Eren- huis wilde nu wel eens duide lijkheid. Mr. Stoffelen dreigde met een motie. In het verband van de dis cussie over de gewestwet- werd ook de gemeentelijke De Gaay f oreman. herindeling ter sprake ge bracht. Volgens de PvdA- woordvoerder moeten gemeen telijke herindelingen achter wege blijven zolang niets dui delijk is over de gewestvor ming. DEN HAAG (ANP) „Zeer dringende andere bezig heden" hebben minister Van Agt van Justitie gisteravond genoopt verstek te laten gaan in de Tweede Kamer, waar hij aanwezig moest zijn bij de behandeling van de begrotin gen van Justitie en van Bin nenlandse Zaken. Doelend op de gijzelingsaf- faire m Scheveningen zei Ka mervoorzitter Vondeling: „De Kamer zal begrijpen wat met die zeer dringende andere be- zigneden wordt bedoeld". Hoogstwaarschijnlijk zal de minister van Justitie ook van daag niet in de Kamer aanwe zig kunnen zijn Dientengevol ge zei Vondeling er op te re kenen dat het debat over d-e brief van de minister van Jus titie inzake bet abortusbeleid (Bloeinenhove) geen doorgang zal v:nden. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG AR-fractie leider mr. Aantjes wil geen commissaris van de koningin in Zeeland worden. Hij heeft dat na rijp beraad minister Dt Gaay Fortman van Binnen landse Zaken meegedeeld- Het is de tweede afwijzing, die deze bewindsman krijgt te slikken- Reeds eerder liet AR- oud-premier mr. B. Biesheuvel op het allerlaatste moment weten niet in Zeeland geïnte resseerd te zijn. De strijd rond de hoogst bestuurspost in Zeeland gaai dus zonder mr. Aantjes ver- dar. Door de christen-demo craten zullen nieuwe kandida ten worden voorgedragen. Na- (Van onze correspondent) TILBURG De Tiiburgs politie is erin ges'aagd de ou fiers van de baby die zondag j.l. te vondeling werd gelegd te achterhalen. De moeder die het kind zelf in het portiek heeft neerge legd, is een 16-jarige onge- nuwde Tilburgse. de vader een meerderjarige, eveneens -ngehuwde stadgenoot. Het meisje is ondergebracht in een Tilburgs tehuis voor ongehuwde moeders. Verdere mededel'nven wenst de politie niet te doen. (Van een onzer verslagge vers) WAGENINGEN Het Tweede-Kamerlid en ge, meen .era s.id J de Kon n (BP) uit Lunteren is giste ren door de Wagen ngse poli tie geverbaliseerd wegens mishande 'ng De heer LX Koning deelde klappen uit aan een student met w:e h moeilijkheden had in een tiuis van ziin partijgenoot H Koekoek iit Bennekom. Koekoek heeft een huurver hog ng aian de bewoners van dit huis >D^e'egd. maar di€ wordt geweigerd. Het 'F een olzoende affaire geworden De zaak wordt niet alleen door iddel va een kort geding aanhang- ge1 a i<t m i er k ook -tlleric' andere middelend •an te p die de hi u.a het leven zuur maken. Gister avond ging het Kamerlid J de Koning samen met eer nog man hei binnen om de e-l° te s .an "te r me1' t., r en TIij kreeg daar -re over -et de 33- c e-.i S non var- D die Jaar op be -"•ok wa Tn^n IX klappen be°ron uit te de'o ve~d de ooit' schuwd die teeen het Ka mer en "d p.O''e- ver baal oom a akte ggBUryw"y-' yiifjtmv rynsw \ï»an onze corresvondent) Uien l,7,,1Twee dodehjke ge- Smul- de vrees van de ,ln Zuid-Duitsland i»io useP'demie tot een «tepunt gedreven. Deze ricië voor?.' groot> »mda' de "ledlS(,hc instanties fond It,,..' '?evolkin6 'n «n •tie» tn, i r een reeks ern- «e fouten gemaakt en vooral de omvang onderschat hebben. Terwijl zij ruim een week lang tieten verluiden, dat de tyfusgolf over zijn hoogtepunt heen was, steeg het aantal ziektegevallen van dag tot dag, zodat het thans ongeveer 150 bedraagt. Een tweede misvatting was de mededeling van de Volksge zondheidszorg in Stuttgart, dat de infecties in de week van 21 tot 28 oktober plaatsgevonden moesten hebben. In werkelijk heid stierf er maandag in Ludwigshafen een 32-jarige man, die reeds sedert de 7e oktober ziek lag. Ook de wijze waarop de bron van de in fecties door de officiële instan ties opgespoord werd, veroor zaakte onder de bevolking grote verontwaardiging. Terwijl men enkele dagen lang een bepaalde vleessla als de infectiehaard beschouwd had, leidde het spoor later naar een fabriek van aardap pelsla in Ludwigshafen. Na een onderzoek stelden de con troleurs echter vast, dat zij hier niets hadden kunnen vin den. Hun bericht werd echter als een bepaalde vorm van misleiding beschouwd, omdat er in de fabriek geen resten meer aanwezig waren van de aardappelsla, die indertijd de ziekte veroorzaakt moet heb ben. Toen er geen enkele twijfel meer bestond, dat alle tyfus- patiënten van deze aardappels gegeten hadden, trachtten de instanties hun gezicht te red den door het vermoeden uit te spreken, dat de aardappelsla tijdens het vervoer als gevolg van besmette vaten bedorven was. De Ludwighafense fa briek werd hierop gesloten. Hoe sterk de tyfus zich nog kan uitbreiden, blijkt wel hieruit, dat de betreffende fa briek per dag twee ton aard appelsla leverde. Deze werd vooral aan restaurants van grote warenhuizen geleverd en onderzoekingen brachten in derdaad aan het licht, dat de patiënten hier de infactie opge iopen hebben. De zorgen wer den nog vergroot door een tweede conclusie en wel, dat de bedorven aardappelen in de lange periode van 21 sept. tot 3 okt. gegeten werden. Al de ze omstandigheden geven aan leiding tot het vermoeden, dat het aantal patiënten zich nog sterk kan uitbreiden. Aantjes men worden in dit verband genoemd van dr. J. Boertien, de vroegere minister van ont wikkelingssamenwerking, drs. R. Zijlstra uit Oosterland, voorzitter van de C.B.T.BW. Fibbe, voorzitter van de Rijn- mondra-ad en ïr W. Schut, de vroegere minister van Volks huisvesting Inm.ddeLs blijkt van dit viertal ii Schut al af te val len, omdat luit gesprekken is gebleken dat hij met voor de ze functie beschikbaar is. Ge zien zijn leeftijd (61 jaar) zal ook de heer Fibbe waarschijn lijk geen serieuze kandidaat zijn. De PvdA blijft drs. R Ver burg, ETI-directeur in Zee land, als kandidaat, voordragen en inmiddels heeft ook de VVD steeds meer belangstel ling voor de Zeeuwse commis- sarlsp'ist In WD-kringen wordt als kandidaat dr. A. J. Vis, burgemeester van Leiden genoemd. Het besluit van Aant'es is door de AR-fractie in de Tweede Kame» oosttief ont- ven"en- Men zat daar met de grote moeilijkheid dat er geen n-yVge, voor hem als fr'ct'e- !ei er zou zijn ais hij naar Zee rn3 joe vertrekken. Ook in reg-ring«kringen is het be- slu't van Vvt'es veiw'k md, om name ministei nre- c -" ijt-n rTyl na vertrek van Aantjes de terugkeer 'n de aet'eve oolitick van mr. Bes- h reei-rle Dat ondanks nn niet meer in e Twee Kamer («rug te k e - mr Aai es toch naar Zeeland zou gaan. I: top ng zegt mr Aan' lat bel geen enkel m was dat h j wel graag coner v r le koningin in Middelburg zou ziin gewor- m 'd zijn verant- 'en opzichte v i - e op dit moment r f heeft de zaak 'en 'e fractie -i- =n respec he: mi e t "et naar u vertrekken Ar l i n. Dinnen de tot ster i" ne van een cliristen- k' o nart iformat-e ach mi nu net he'angriikst. Hi ot>L dat de Zeeuwen zijn besluit kunnen respecteren. Mr. Aan.ies heeft de afgelo pen week ook voortdurend contact ger ao met de AR-par- tij in Zeel .nd en de AR-leden van Provinciale Staten. Van verschii' pnde zijde, onder meer door de AR-jongeren, was een dringend beroep op Aantjes gedaan de landelijke politiek niet te verlaten. Die oproepen hebben Aantjes ge sterkt in zijn besluit- (Zie ook pagina 3) v

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1