ieke Palestijn weigert ee te doen in gijzeling Vandaag OOGSTHÜLP ZUIDWEST- NEDERLAND KOMT OPGANG Geen duidelijk compromis over abortus K DACHT DAT ZE SCHOTEN ET SPEELGOEDPISTOLEN" GEVANGENEN LATEN JONGEN VRIJ; SPANNING LUWT Schepen in nood door storm Zeelandbrug over 2 weken hersteld Lijfc van vermiste Hansweerter visser gevonden ONTSLAGEN EN KOETER WERKEN RIJ DE HOOP VaD Agt houdt been stijf in kabinet ejaarde gijzelaar uit Made na vrijlating: KOOKPUNT VRIJGELEIDE BOKSDUEL MOHAMMED ALI TEGEN FOREMAN VANNACHT OP T.V. Verpleger doodt aeht bejaarden met gifinjectiea Onderbreking Vragen KVP BOOS Inwoner van Philippine verdronken Acteur: Dr. W. A. J. M. Harkx HpifdredacteurL. Leijendekker u„a*/-tie- en administratie-adres Xfcwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 ^T-nementspnjs 170 per kwartaal; 8,35 per maand, nummers 45 cent. -ammer 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., -straat 16, Breda. ZEEUW 27e jaargang No. 7497 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG „De mis nog maar net begonnen ;n er tijdens de preek van Ster De Bodt plotseling in lucht werd geschoten. Ik had het idee dat het schoten |ui speelgoedpistolen wa ren maar niet van echte". Dat verklaarde gisteren een van de vrijgelaten gijze- ars, de 71-jarige J. den „oer uit het Brabantse Made. 3»g helemaal onder de in- aruk van het gijzelingsdrama is hij na z'n vrijlating lang- urig door de Haagse politie idervraagd. Hij is naar een «kende bestemming ge- t om wat op verhaal te Kracht komen. Behalve voor fami lieleden is hij voor niemand te spreken. Hij heeft van de Haagse politie het verzoek gekregen voorlopig te zwij gen over z'n belevenissen. Alleen tegenover het ANP mocht hij iets vertellen. Dat was het volgende. De heer Den Boer logeerde in Den Haag bij zijn dochter, me vrouw J. Clercqs-Den Boer, die samen met haar man en zoontje van elf nog door de vier gevangenen in Scheve- ningen wordt gegijzeld. De schoonzoon van de heer Den Boer is lid van het kerkkoor, dat tijdens de mis optrad. Toen er geschoten werd, stonden volgens de heer Den Boer, alle gedetineerden op. Er werd geschreeuwd: „Jul lie zijn gegijzeld". Vanaf dat moment moesten alle gijze laars tegen de muur gaan staan. Later mochten ze gaan zitten. op een gegeven ogenblik deelde een van de gijzelaars hem mee dat hij werd vrij gelaten, gezien zijn hoge leeftijd. De gedetineerden waren bang, dat het drama hem te veel zou aangrijpen. Tegenover de politie vertelde Den Boer dat de gevangenen zich netjes hadden gedragen. Ze gebruikten geen onverto gen woord. De vrijgelaten Godfried De gegijzelde gevangenis- Clercqs. aalmoezenier pater De Bot. (Van een onzer verslaggevers, DE!\ HAAG Na enkele spannende uren hebben de vier gijzelende ge- Htineerden in de Scheveningse strafgevangenis gisteravond tegen half tien 11-jarige Godfried Clercks vrijgelaten. Dat gebeurde nadat van de kant van gft t oliiie nog eens duidelijk was gesteld dat niet eerder onderhandeld kon wor- voordat het jongetje en de nog twee gegijzelde vrouwen zouden worden iftrclaten. J Na de vrijlating van Godfried (een kleinzoon van de eerder vrijgelaten bejaarde Made- naar .1. den Boer zie hierboven trad een duidelijke ontspanning in. Dat was ook het gevolg van het optreden van Daan Denies vrouw, die eerder op de avond naar de hprkzaai was gegaan, waar zij zich bij haar man voegde. Ze heeft, zo deelde een woord voerder mee, een duidelijk remmende invloed op Denie. Verwacht werd gisteravond laat dat getracht zou worden de twee gegijzelde vrouwen vrij te laten. De kans daarop werd groot geacht, vooral ook omdat Taminah voor de twee- maal een gesprek had met «halsstarrige Nuri. Tamimah deed een beroep op Nuri de aak niet op de spits te drij- vcn omdat de Palestijnse zaak meer heeft aan een levende dan aan een dode Nuri. Deze AV 'V-v*" WISSELEND BEWOLKT «ET REGEN EN HAGEL kan de kust krachtige 6t harde noordwesten wind. Maximumtemperatuur: Iht graden. STAD EN STREEK Alleen Terneuzen en 'Péchiney weten hun Tfetje Pagina 3 FINANCIëN EN "CONOMIE ■fsertuigurige werkweek 'oor zeevarenden Pagina 9 BINNEN- EN Buitenland BRIde straf voor Palestij- Tjen-helpsters Pagina 11 Nederland kan het Trelimo heipen Pagina 13 SPORT ■Zuidwesters loopt uit Pagina 14 f iet Keizer: „Ik ben als fbd vuil behandeld" Pagina 15 ADIO EN TELEVISIE Nieuw NOS-centrum kost honderd dertig miljoen. Pagina 17 had namelijk gedreigd tot de dood toe door te gaan Eerder op de avond was er een gespannen sfeer ontstaan toen een scherp conflict tussen de beide Palestijnse gedeti neerden aan het licht trad. Dat conflict rees nadat de zieke Taminah in de ziekenboeg van de Scheveningse strafgevange nis had geweigerd zich bij zijn landgenoot te voegen. Hij wenst name ijk veel liever zijn straf uit te zitten in een Nederlandse gevangenis. Hij acht de gijzelingsaffaire scha delijk voor de Palestijnse zaak. Een ingrijpen door de Haag se politie werd op dat moment nog niet wenselijk geacht, we gens de harde houding van de Nederlandse gedetineerde Daan Denie. In een gesprek met gevangenispredikant pater De Bot liet Denie weten, dat hij desnoods zou schieten, als aan zijn eisen niet tegemoet zou worden gekomen. Hij wil wraak nemen op de Neder landse justitie en politie, om dat hij gelooft, dat hij on rechtvaardig door hen is be handeld. Welke eisen hij dan stelt is niet helemaal duidelijk geworden. Door dit gesprek tussen de gevangenispredikant en Daan Denie was de spanning, zowel binnen als buiten de gevange nis tot een kookpunt gestegen. Gistermiddag omstreeks drie uur kondigde die verhoogde spanning zioh al aan door de komst van twintig extra re chercheurs, de officier van justitie mr. Rosingh en de commissaris van de koningin in Zuid-Holland mr. Vrolijk. Ook de journalisten werden toen verder van het terrein voor de gevangenis verwij derd. Ze mochten zich alleen ophouden in het voor hen spe ciaal ingerichte perscentrum. Ook de communicatie tussen de gijzelaars en de buitenwe reld werd drastisch gewijzigd. In plaats van radioverbinding werd een veldtelefoon aange legd. Het was gebleken dat de gesprekken tussen de politie en de vier gedetineerden werd afgeluisterd. Dat de zieke palestijn Tami mah er niets voor voelt met de andere gedetineerden mee te doen blijkt ook wet uit het verzoek van Nuri om een Britse krant, waarin een be richt van de PLO (Palestine Liberation Organisation) was opgenomen, waarin deze orga nisatie zich, evenals Tamimah dus, distantieerde van de gij zelingsactie. Aan de andere kant wijst men op een verkla ring van de organisatie van de Arabische jeugd uit Beiroet. Daarin wordt van de Neder landse regering geëist de twee Palestijnen onmiddellijk eén vrijgeleide te verstrekken, zo dat ze per vliegtuig naar een Arabisch land kunnen vertrek ken. Verwacht werd dat Nuri in de loop van de nacht met die eis zou komen, ook nu z'n kameraad Tamimah niet mee werkt. Gisteravond eiste Nuri dat hij onmiddellijk Tamimah mqpst spreken omdat hij an ders zou gaan schieten. In eer ste instantie was een ontmoe ting gearrangeerd in de gang tussen ziekenboeg en kerkzaak waar de gijzelaars worden vastgehouden. Toen Tamimah echter vlakbij de plaats van de gijzeling aankwam, veran derde hij plotseling van ge dachten. Hij gaf er de voor keur aan met Nuri via een microfoon te praten. Dat ge sprek duurde twintig minuten. De beide Nederlandse gedeti neerden Brouwers en Denie werden later door Nuri op de hoogte gesteld. De echtgenote van Daan De nie deed eerder op de avond via de portofoon een dringend beroep op haar man de gijze laars los te laten en zijn actie te staken. Volgens mevrouw Denie antwoordde Daan toen dat hij nu niet meer met z'n actie kon stoppen en dus ge woon zou doorgaan. „Ik ben wel zo slecht behandeld, dat ik dit wel moest doen", aldus Daan Deni (Zie ook pag. 11) De poort van de Scheveningse gevangenis, wat journa listen en politiemannen. DEN HAAG (ANP) Een reddingboot uit Lauwersoog heeft gistermorgen 25 van de 28 bemanningsleden van het Libanese vrachtschip Eurabla Sun (3840 ton) van boord ge haald. Het vrachtschip bevond zich tien mijl ten noorden van Ameland en was zinkende. Het gisteren op de Noordzee in moeilijkheden geraakte Nl- gerlaanse vrachtschip Elkame- ni is op eigen kracht doorge varen. Het schip was op een mijl voor de Nederlandse kust in moeilijkheden geraakt. (Van onze sportredactie) HILVERSUM De AVRO aal morgenoch tend om kwart voor vier (3.45 uur) de bokswed strijd tussen wereldkam pioen George Foreman en uitdager Mohammed Ali (Cassius Clay) di rect via Nederland 1 uit zenden. Gistermiddag verkreeg de AVRO sa men met de televisie maatschappijen uit Oos tenrijk en Joegoslavië, de exclusieve rechten voor Europa. Het gevecht met als inzet de wereldtitel in het zwaargewicht, dat gaat over vijftien ronden van drie minuten, wordt gebokst in de hoofdstad van Zaïre, Kinsjasa. Voor diegenen die het tijdstip van de recht streekse uitzending mor genochtend te vroeg vin den, herhaalt de AVRO de hoogtepunten van de partij morgenavond op Nederland 1 om kwart over acht. DUSSELDORP (DPA) Een 44-jarige verpleger heeft volgens de justitie ln Wupper- tal acht verpleegden in een bejaardentehuis door middel van injecties ter dood ge bracht. Het waren mensen van 71 tot 92 jaar. De justitie beschuldigt Rudï Paul Zimmermann bovendien van vier pogingen tot moord in een bejaardenhuis. Al voor zijn reeks moorden zou hij ais verzorger gehandi capte jongeren mishandeld hebben- (Van een onzer verslaggevers) HANSWEERT-DORDREUHT Gisteren is in de Noord bij Dordrecht hfet stoffelijk over schot gevonden van de 38-jari- ge visser J. Scheele uit Hans- weert. Het slachtoffer werd smds 16 oktober vermist, nadat de viskotter Y 62, waarop hij voer, in de Noord tijdens dich te mist door een duweenheid was overvaren- De kapitein, de heer R. Sta ke, werd daarbij ernstig ge wond en een derde opvaren de kon uit het wrak worden gered. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De oogst- liulpactie voor de boeren in Zuidwest-Nederland begint op dreef te komen. De eerste toe zeggingen die het Landbouw schap binnen heeft gekregen komen uit Friesland: 35 trek kers met chauffeurs, 2 aard- appelrooimachines, ongeveer 25 laadwagens en veertig mensen die landbouwmachines kunnen bedienen. Voorzover het Landbouw schap tot nu toe heeft kunnen nagaian bestaat er dringende behoefte aan 200 rooimachines, 400 laadwage-ns, 600 trekkers, plus de mensen die trekkers en machines kunnen bedie nen. Alle geregistreerde boeren in het zuidwesten krijgen nu een circulaire toegestuurd waarop ze kunnen invullen hoeveel prodiuikten er nog in de grond zitten en welke hulp van mensen en machines ze nodig denken te hebben. Zodra de weersomstandighe den verbeteren voorlopig ziet het daar nog niet naar uit, want gisteren regende en ha gelde het weer in het gebied hoopt men onmiddellijk de door boeren en loonwerkers elders in Nederland beschik baar gestelde machines per le gervoertuig naar het zuidwes ten te kunnen brengen. Morgen zahet landbouw schap de situatie in de land bouw in de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord- Brabant en Limburg bespre ken- Verwacht wordt dat het schap minister Van der Stee een aamtal voorstellen zal doen um de boeren te hulp te ko men, nu de oogst door watero verlast verloren dreigt te gaan. Het landbouwschap heeft reeds bij minister Vre- deling (defensie) aangedron gen op een soepele toepassing van het verlenen van oogst- verlof. Het bestuur van de bedrijfs vereniging voor agrarische be drijven heeft besloten dat boe ren in Zuidwest-Nederland hun los personeel nu al in de onderbreking mogen sturen. Normaal mag dat volgens arti kel 12 van de agrarische cao niet eerder dan de tweede maandag van november. De vervroeging houdt ver band met de problemen die ontstaan zijn door het slechte weer. De bedrijfsvereniging will door de vervroeging berei ken dat de financiële nood van de boeren wordt verlicht. Ondierbreking houdt in tij delijk ontslag, waarbij degene die in de onderbreking zit, dezelfde uitkering krijgt als een werkloze- (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Terneuzen De directie van De Hoop BV te Terneuzen is momenteel met de vakbonden aan het praten over het ontslag van acht medewerkers en het aan vragen van werktijdverkorting voor elf andere personeelsle den van de hetonfabriek van dit bedrijf. Als gevolg van verminde ring van de werkzaamheden in de bouwsector heeft De Hoop te maken gekregen met een grote overcapaciteit in de betonfabriek, waarin zeventig mensen werken. Het maken van beton is een van de acti viteiten van De Hoop. De malaise in die bouwnij verheid heeft geen weerslag gehad op de andere activitei ten van De Hoop. De directie heeft de ondernemingsraad op d-e hoogte gebracht van de problemen met de betonfa briek. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Op 12 en 13 november a.s. zal in twee maal 24 uur het herstelde be weegbare deel van de Zee landbrug worden herplaatst. Dit deel had schade opgelopen, toen een drijvende bok op 9 mei j.l. tegen de brug voer. Volgens ir. Liek van de Zeeuwse Provinciale Water staat hangt het wel van het weer af of de operatie kan doorgaan. Als de wind sterker wordt dan windkracht 4 of 5 moet het werk gestopt worden. Het te plaatsen gevaarte meet 32,5 bij 12,5 meter. Aan gezien het wegdek van de Zeelandbrug al zeventien me ter boven het wateroppervlak ligt, moet het brugdeel zo'n vijftig meter boven water worden uitgetild voor het tus sen de twee brugdelen ge plaatst kan worden. Er moet ook een nieuwe sta len dukdalf voor de brug wor den geplaatst, omdat deze in mei werd omvergevaren. De schade aan de bewe gingsapparaten in de pijlers van de brug blijkt achteraf nogal mee te vallen. De totale schade die de Zeeuwse Brug- maatschanpij door de aanva ring heeft geleden, wordt op ruim f 3 miljoen geschat. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het kabinet heeft gisteren geen duidelijk om schreven compromis bereikt over het abortusvraagstuk. Wel zijn enkele standpunten in verband met het Kamerdebat van mor gen duidelijk vastgelegd. Minister Van Agt van Justitie blijft bij zijn eerder ingenomen standpunt, dat de Bloemenhove-kliniek in Heemstede gesloten moet worden en dat de artsen vervolgd dienen te worden. De ministerraad duurde gisteren zes uur. De fractieleiders van dfe regeringspartijen zijn gisteravond door de regering ingelicht. Het beraad in het voltallige kabinet verliep gisteren „ui terst moeizaam", zo vernamen we uit regeringskringen. De aanvankelijk gesuggereerde compromisoplossing van de kant van de progressieve rege ringspartijen bleek juridisch geen haalbSJe zaak. Dat com promis was: wel vervolging van de artsen maar openhou den van de kliniek. Met dat politieke compromis zouden voorlopig de scherpe kanten van het vraagstuk tussen de progressieve en de confessio nele partijen zijn afgesle pen. Minister Van Agt van Justi tie heeft in het kabinet duide lijk gemaakt, dat een derge lijk compromis juridisch niet juist zou zijn. Dat zou men ook kunnen afleiden uit de vragen die mevr. Goudsmit (D'66) morgen in de Tweede Kamer stelt, wanneer zij mi nister Van Agt over zijn be leid ter verantwoording roept. In de eerste plaats vraagt zij de minister naar de reden van de vervolging van de artsen en het bestuur van de kliniek. Ook wil zij weten of het ver volgingsbeleid van de minister wel in overeenstemming is met de geest en letter van de conclusie van informateur Burger bij de vorming van het kabinet Den Uyl. Zij vraagt de minister ook naar diens reden waarom hij wel artsen van de kliniek wil vervolgen die abortus verrich ten bij vrouwen, die 12 tot 18 weken zwanger zijn en niet tegen de artsen, die abortus verrichten bij vrouwen die tot 12 weken zwanger zijn. Ook wenst zij te weten waarom de minister het in strumentarium van de kliniek in beslag wil laten nemen in het kader van de strafvervol ging hoewel bij tal van inrich tingen abortussen worden ver richt bij vrouwen die langer dan 12 weken zwanger zijn, zonder dat deze met inbeslag neming worden bedreigd. Mevr. Goudsmit meent dat het voor een strafvervolging in het geheel niet nodig is tot inbeslagneming over te gaan. Tenslotte wil zij morgen van minister Van Agt weten of deze bereid is, in afwachting van de parlementaire behan deling van wetsontwerpen over het abortusvraagstuk, geen vervolging in te stellen tegen artsen, werkzaam bij abortusklinieken die zonder bezwaar van de inspectie van de volksgezondheid werken. De confessionele regerings fracties (KVP en ARP) zou den nu wel geneigd zijn snel ler met een wetsontwerp te komen in de Tweede Kamer, aldus vernemen wij van ge zaghebbende personen. Volgens de kabinetsafspra ken hebben deze twee partijen zich zoals bekend verplicht zo snel mogelijk met een eigen (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG In KVP- krlngen heerste gisteravond stomme verbazing over de suggesties van het NOS-jour- naal „Als zou minister Van Agt een compromis zijn aan gegaan inzake de Heemsteedse abortuskliniek". Van KVP-zij- de werd gisteravond officieel meegedeeld dat „voorzover be kend het tegendeel het geval Is". Van KVP-zijde is men ervan overtuigd, dat minister Van Agt onverkocht gebruik zal maken van de middelen die hem ten dienste staqn om op zo kort mogelijke termijn de Heemsteedse abortuskliniek te doen sluiten- De KVP staat achter het beleid van minister Van Agt, aldus een officiële verklaring. Volgens het NOS-journaal zou het compromis inhouden dat de beslissing over-de kli niek overgelaten zou worden aan de rechter. wetsontwerp te komen, dat de plaats moet innemen van het door het vorig kabinet inge diende wetsontwerp Stuyt-Van Agt. Er ligt reeds op behande ling te wachten een wetsont werp van de PvdA-kamerie- den Lamberts-Roethof. Vol gens de kabmetsafspraken zouden beide wetsontwerpen gelijktijdig door de Tweede Kamer worden behandeld. (Van onze correspondent) PHILIPPINE De 68-jarl- ge heer L Bonte uit Philippi ne is zondagavond, nabij de posthoorn, even over de eBlgi- sche grens nabij Philippine, bij een auto-ongeluk verdron ken. In de auto zaten, behalve de heer Bonte, nog twee inwo ners van Philippine. A. de C. die de auto bestuurde en J.B. De auto raakte in een slip, sloeg tegen een boom en kwam ta de naast de weg gelegen watergang terecht, die ten gevolge vain de zware re genval van de laatste tijd boordevol water stond. De heer Bonte is daarbij verdron ken. De beide andere inzit tenden werden slechts licht gewond. De auto werd zeer zwaar beschadigd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1