en Uyl: crisis overtrokken, reële ori -liiklieden Frontale botsing onder Bergen op Zoom: twee doden Vandaag ZEELAND HOEFT GEEN BAALHOEK- KANAAL KLM vermindert aantal vluchten met 10 procent DRIE HAWK- SOUADRONS TERUG UIT DUITSLAND STEKELVARKENS PLAGEN BRITTEN Besluit over O.-Schelde weer week uitgesteld Eerste miljoen is nu binnen OUDERS BINDEN RIND EN EATEN HET STERVEN Fanfani faalt WERELD- MISSIEDAG 1974 GIRO 8725 PMW DEN HAAG SMIara/idanïwis Pelterigenhuis VERMEULEN ^fcepeernkwartaal; f 8,35 per maand. Meer vrijheid winkeliers bij openingsuren Bietenwagen- controle: vee) bekeuringen Prov. Staten Streep Belastin gpapieren Wilson gestolen BONT „de Pelterie bent Udi lid van de WD? Directe:Dr. W. A. J. M. Harkx j^&üredaee. L, Leijendekker RedfiCtie- en administratie-adres Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 Losse nummers 45 cent. 1114111 tnv Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., Reigerstraat 16, Breda. ZATERDAG 26 OKTOBER 1974 -V1 7 ZEE-1" Uitgeefster Uitgeversmaatschappij, De Stem B.V. 27e jaargang No. 7495 ,-i de motie, m rjaal naar iet provincial tta- 'u (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Premier Den Uyl vindt het in de af gelopen dagen veelvuldig gelruikte woord „kabinets crisis'' in de abortuskwestie „een tikkeltje overtrokken". De pr emier zei gisteravond tijdens de pauze van het ka binetsberaad, dat de eerste discussieronde binnen het iet gekenmerkt werd door „een sfeer van grote redelijkheid". Hij voegde daarar toe: „Er is geen re- del om le twijfelen dat we eruit komen, ook al ontken ik nic! de reële moeiljik- hedeu Tijdens de avondvergade ring, die tot diep in de nacht voortduurde, heeft het kabinet jepoogu een oplossing voor de rfcn moeilijkheden te vin- Bij het ter perse ffaao Wd editie was het niet bekend of het kabinet daarin geslaagd is. Om acht uur 's avonds sloot premier Den Uyl mei uit, dat het kabinet over een aantal punten die in de discussie naar voren koeiden komen, nog nader overleg zou willen voeren. Uiteraard duid de hij Hiermee ook op overleg met de meeste betrokken Ka rn Aac is: KVP en PvdA en ook LD'66, wier lid mevr. Goodsmit woensdag a.s. minis ter Van Agt (Justitie) mag l interpen Premier Den Uyl sloot niet uil dat die interpellatie niet door [zal gaan. Hij kon zich echter voorstellen, dat de in terpellatie een wat ander ka rakter dan aanvankelijk be doeld zal krijgen, namelijk het geven van informatie aan de Kamer over wat zich in de afgelopen dagen heeft afge speeld en over de uiteindelij ke tfeslissing die het kabinet zal hebben genomen. Injdit verband wees premier DenUyl erop, dat hij zelf tegenover mevrouw Goudsmit beslist niet de indruk heef gewekt, dat minister Van Agt zou lifstappen van zijn aan- vankelii> voornemen om de Bloèinenhovekliniek in Heem stede te doen sluiten en ver volging te doen instellen tegen de behandelende artsen van de kliniek. Hij zei, dat mevrouw Goudsmi* reeds dinsdag een interpellatie had willen aap vragen. "Ik heb toen na een gesprek met jminister Van Agt aan me vrouw Goudsmit laten weten dat A minister Van Agt nog beslissing had genomen en B de effectuering van een beslissing niet zou plaats heb ben dan nadat de Kamer de gelegenheid zou hebben gehad zich (erover uit te spreken. Mi nister Van Agt heeft zich aan zijnjwoord gehouden. Het uit- Lvan effectuering met een wee it geeft de Kamer ge legenheid zich uit te spre ken". Ministc president Den Uyl noemde berichten waarin ge zegd werd, dat Van Agt door de Knieën zou zijn gegaan voor de druk van links en met name van Den Uyl onjuist. Hij wees er wel op, dat het staats rechtelijk gezien zeer onge woon is, dat de Kamer gele genheid krijgt zich bij voor baat over het vervolgingsbe leid uit te spreken. KVP-fractieleider Andries- senj Verklaarde gistermiddag terwijl het kabkiet de abor tusproblemen besprak dat het om een kritiek moment jaat in de Nederlandse poli- ■tek. «Ik ben op een crisis niet uit, maar het zou kunnen zijn ;g*anderen zodanige stand punten in gaan nemen, dat het moeilijk gaat worden", al- de KVP-fractieleider i* ®en radio-interview. LONDEN (Reuter) Deskundigen van de Britse rege ring breken zich het hoofd over de vraag hoe ze een einde kunnen maken aan een stekelvarkenplaag in Devon in het zuidwesten van Engeland, waar de oorspronkelijk uit het Himalajagebied afkomstige dieren al voor duizenden pon den sterling schade aan bomen en gewassen hebben toe gebracht. De stekelvarkens in Devon zijn afstammelingen van een paar dat in 19S9 ontsnapte uit een particuliere dierentuin in de buurt van Okehampton. Deskundigen van het mi nisterie van Landbouw in Londen voorspellen een bevol kingsexplosie als de stekelvarkens niet gevangen worden. Alsof hun zorgen nog niet groot genoeg zijn: uit een na tuurreservaat in Staffordshire zijn twee Afrikaanse stekel varkens veel groter en vele malen vernielzuchtiger dan de Hïmalajasoort ontsnapt. Ze hebben al vreselijk huis gehouden in een aanplant van Japanse lariksen. Men hoopt nu maar dat het in Staffordshire ontsnapte paar Afrikaanse stekelvarkens van dezelfde sekse is. Bij het opsporen van de dieren kunnen de deskundigen afgaan op het ratelende geluid dat een stekelvarken met de opgestoken staartpennen maakt, wanneer hij in staat van opwinding verkeert. Een overzicht van de ravage na de botsing. (Van een onzer verslaggevers) WOENSDRECHT Bij een frontale botsing op de Oude Autwerpsestraatweg onder Bergen op Zoom tussen twee personenauto's zijn gistermor gen omstreeks halfzes de 29- jarige C. van de Ree uit Ber gen op Zoom en de 26-jarige P. Marcus uit Hoogerheide omgekomen. Een derde per soon, J.M. uit Hoogerheide, die bij de heer Marcus in de auto zat, werd zwaar gewond in ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom opgenomen. Hij verkeert niet in direct le vensgevaar. Omdat de heer J.M. als eni ge overlevende van het onge val nog niet gehoord kon wor den, tast de rijkspolitie voor wat betreft de oorzaak ervan in het duister. De rijkspolitie vindt de toedracht erg' raadsel achtig, omdait van beide auto's een remspoor ontbreekt. De heer Marcus was met J.M. vanuit Hoogerheide op weg naar zijn werk in Bergen op Zoom. De auto. bestuurd door de Bergse brandweer uit kwam hem vanuit Bergen op Zoom tegemoet. De botsing was zo hevig dat beide auto's op de linkerweghelft terecht kwamen met de neus in de richting waaruit ze vandaan kwamen. De beide slachtoffers raak ten bekneld in de volledig vernielde auto's en moesten doorde Bergse brandweer uit hun wagens worden gezaagd. Volgens de gemeentepolitie van Bergen op Zoom moet in ieder gev.al een van de auto's met hoge snelheid hebben ge reden. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het kabinet heeft besloten tot een soepeler regeling voor de winkelslui ting. Weliswaar blijft de sluitings tijd gehandhaafd op 6 uur 's avonds met uitzondering van koopavonden, maar de onder nemer krijgt een grotere vrij heid bij het bepalen van de tijden, waarop zijn winkel voor het publiek geopend is. Binnen bepaalde grenzen die volgende week bekend ge maakt zullen worden mag de ondernemer zelf bepalen, wanneer hij zijn winkel opent. GRONINGEN (ANP) -- De afdeling verkeer van cle Gro ninger politie heeft in de nacht van donderdag op vrij dag een controle uitgevoerd op suikerbietenwagens. Isi totaal werden 57 wagens aangehou den en 53 processen verbaal opgemaakt. 38 wagens bleken veel te zwaar geladen te zijn. De meeste wagens hadden zelfs een overlading van 20 pro cent. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het kabinet heeft de beslissing over de afsluiting van de Oosterschel- de verschoven naar volgende week. Het zoveelste uitstel heeft ditmaal overigens niets te maken met mogelijke inter ne meningsverschillen over de zaak zelf, maar hangt samen met het feit dat het kabinet gisteren vrijwel ziin hele be raad heeft besteed aan het abortusconfiict. Het is jnog niet duidelijk of de Oosterschelde donderdags vond. dan wel vrijdagochtend aan de orde komt, zo werd van de kant van de Rijksvoor lichtingsdier.st meegedeeldd. Zoals wij gisteren al bericht ten is de kans erg groot, dat het kabinet uiteindelijk zal besluiten tot een verdere uit voering van het oude delta plan, omdat alternatieve oplos singen. waarbij de Ooster schelde half open blijft, t* duur zijn en bovendien geen garantie bieden flat het huidi ge unieke milieu in tact blijft. WISSELVALLIG Veel bewolking. Af en toe regen. Matige tot krachtige wind uit wes telijke richtingen. Maxi mumtemperaturen rond 10 graden. STAD EN STREEK Zeeuwse dorpen ondet de loep. Pagina 3 Alikruiken voor Japan ners in Terneuzen- Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Nederlandsche Bank ver laagt rentetarieven. Pagina 1.1 Thea Beekman bi ij met gouden griffel. Pagina 13 SPORT Dick van Dijk via grap bij Murcia. Pagina 29 VRIJUIT Het gilde bloeit weer op De verkennerij leeft nog steeds. Amerika blijft som ber gestemd. Hond helpt politie het best. Chris Brand; lelter- kunstenaar met we reldfaam. Piekerpoker- MÜNCHEN (AFP) In Miinchen is een elfjarig meisje van honger en ontbering om gekomen. Haar ouders hadden haar om haar te straffen aan een radiator vastgebonden en er haar achttien uur aan vast laten zitten. Het stoffelijk overschot werd donderdagavond door de politie gevonden in een kar tonnen doos in een verwilder de tuin naast het huis van het echtpaar. Toen de ouders van het meisje hadden geconstateerd dat hun dochtertje dood wan, hadden ze het eerst wegge bracht en vervolgens de poli tie gebeld met de mededeling dat het verdwenen wa». (ADVERTENTIE) ROME (DPA) De leider van de Italiaanse christen-de mocraten Ammtore Fanfani, heeft gisteren de opdracht om een nieuwe, regering t e vor men teruggegeven aan presi dent Leone. Vergeefs probeer de Fanfani twee weken chris ten-democraten, socialisten, so ciaal-democraten en republi keinen in een regering links van het midden samen te brengen nadat 3 oktober het kabinet Rumor -was afgetre den. De dag is voorbij. Het werk gaat verder. Het werk van de jonge Afrikaanse en Aziatische en andere overzeese kerken, die in scholen, parochies, ^zie kenhuizen en vormingscentra veel meer activiteiten ontwik kelen dan de plaatselijke bevol king financieel kan dragen. Wij dragen een deel van hun las ten, want het werk moet door gaan. Daarvoor wordt dezV maand geld gezocht, 2,5 miljoen gul den. Duizenden droegen al bij. Dank! Van duizenden verwachten wij nog een bijdrage. Dank bij voorbaat! Het nieuwe adres van dit natio nale missiebureau, dat geves tigd was op de Laan Copes van Cat.tenbureh is nu: PMW NEDERLAND Laan van Nieuw Oost Indië 19] Postbus 2140 Tel. 070-85.1616 Den Haag. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Zeeland heeft geen behoefte aan het graven van het Baalhoekka- naal. Als de regering van me ning is dat dit kanaal er toch moet komen, dan stelt Zeeland keiharde eisen om te bereiken dat er tegenover de vele nade len, die deze provincie van de aanleg van het Baalhoekkanaal ondervindt, ook enkele voor delen komen te staan. Als compensatie wordt daarbij door Zeeland onder meer ge dacht aan snelle uitvoering van het plan voor de vaste oeververbinding en aan het stimuleren door het rijk van industriële ontwikkeling in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en de Kanaalzone. Deze opvattingen hebben provinciale staten van Zeeland gisteren eensgezind neergelegd in een motie, die aan de mi nisterraad, de Eerste en Twee de Kamer en aan de Neder landse onderhandelingsdelega tie voor de voorbereiding van het met België te sluiten trac- taat- voor aanleg van Baal hoekkanaal zal worden aange boden. Provinciale Staten vonden het gisteren tijd hun mening eens over het Baalhoekkanaal te zeggen, omdat mogelijk nog dit jaar of anders begin vol gend jaar tussen. Nederland en België de "handelingen over riet Baalhct-Jokanaal wor den 7ff||erbnd. Omdat de rege- ring tot nog toe wat Baalhoek betreft met geen enkele Zeeuwse wens heeft rekening gehouden vond men dat nu harde eisen moeten worden gesteld. De regering heeft bij voorbeeld gekozen voor een binnendijks tracé, terwijl de Zeeuwen zelf voorstander van een buitendijks tracé ziin. Verder hebben de Zeeuwse statenleden althans de meerderheid het besluit ge nomen dat eventuele zeeha venindustrie in de toekomst in ZeeuwiSch-Vlaanderen aan de monding van het Baalhoekka naal gebouwd zou moeten worden, maar ook door deze wens heeft de regering al en kele malen een streep ge haald. In de motie merken provin ciale staten op dat de aanleg van het Baalhoekkanaal het belang van oost-Zeeuwsch- Vlaanderen zou schaden en dat het llnker-Schelde-oever- gebied bij Antwerpen ook op een andere wijze doeltreffend kan worden ontsloten. Komt het kanaal er toch, dan komt Zeeland naast de eis om com pensatie in de vorm van vaste oeververbinding en stimulan sen voor industriële ontwikke ling, ook met een aantal ande re dringende verzoeken. Zeer belangrijk in dit ver band is het verzoek dat noch in het te sluiten tractaat, noch in de pre-ambule bepalingen worden opgenomen, die een gebruik van de grond langs het kanaal op Nederlandse bo dem zouden kurmien beperken. Met andere woorden: Zeeland wil niet dat op grond van het tractaat straks kan worden ge zegd dat bij de monding van het Baalhoekkanaal geen zee- havenindustrie kan komen, Dat afgezien van de vraag of Zeeland er in de toekomst be hoefte aan heeft om bij Baai- hoek industrieterreinen aan te leggen. Over die vraag zullen Provinciale Staten in de toe komst moeten oordelen- (zie ook pag. 3). Weer ruim twee ton, nameTijk f 207.020,16, was de opbrengst van puzzel nummer 5 in de nationale puzzelactie Geven voor Leven voor het zilveren Koningin Wilhelminafonds, ten bate van de kankerbestrijding in ons land. De totale stand kwam hierdoor op f 1.001.011,48. In de extra prijzenpot zit na puzzel vijf alweer f 13.086,45. En weer een hoofdprijs in ons verspreidings gebied IDe nieuwe puzzel, de oplossing en de prijswin naars vindt u elders in deze krant. DEN HAAG (ANP) De Nederlandse regering zal de capaciteit van de KLM op de Noordatlantische routes voor het winterseizoen 1974-1975 met 25 procent terugbrengen. Dat moet gebeuren door een vermindering met tien procent van het aantal vluchten. Het gaat hierbij om een tij delijke maatregel, die geldt hangende de hervatting van de besprekingen. De delegaties van Nederland en de Verenig de Staten hebben dat gisteren meegedeeld na afloop van de Neder lands-Amerikaanso luchtvaartbesprekingen die de ze week in Den Haag' zijn gehouden. Tijdens de besprekingen van deze week hebben de Ameri kanen geëist dat de KLM de capaciteit van haar vluchten op Amerikaanse bestemmin gen met de helft zou terug brengen. De KLM noemde die eisen onaanvaardbaar. De besprekingen tussen de twee landen zullen in de week van 17 november in Washing ton op ministerieel niveau wor den hervat. Tijdens de bespre kingen van deze week heeft de Amerikaanse luchtvaart maatschappij Panam aange kondigd dat zij per 1 decem ber a.s. de dagelijkse verbin ding Boston-Amsterdam-Ber- lijn zal opschorten (ADVERTENTIES) LONDEN Enige tijd gele den zijn uit de particuliere woning van premier Harold Wilson persoonlijke papieren verdwenen, waaronder belas tingformulieren. Er is aangifte bij de politie gedaan. De papieren hadden be trekking op de periode waarin Wilson nog leider van dc op positie was. DEN HAAG (ANP) De defensieleiding heeft besloten om niet vijf maar drie hawk- squadrons uit West-Duitsland terug te halen. Deze drie squadrons zullen na moderni sering samen met nog enig te bestellen aanvullend materieel gaan dienen voor de luchtver dediging van de zeven operati onele vliegbasis in Neder land. Tijdens de debatten over de defensienota in de Tweede Kamer maakte minister Vre- deling al bekend dat hierover overleg gaande was met NA- VO-instanties en bondgenoten, die er bij Nederland op had den aangedrongen niet over te gaan tot de vermindering van het Nederlandse aandeel in de hawkgordel, zoals die was aangekondigd in do defensie nota. Dit overleg heeft er nu toe geleid dat is besloten daad werkelijk acht van de elf hawksquadrons in de gordel in West-Duitsland te houden. Sinds vorige week staan er steeds verpleegkundigen bi. LClara Ziekenhuis op de stoep Nou èn! Onze afdeling personeelsza ken kan het wat dat betreft niet druk genoeg hebben. Welke verpleegkun dige belt of schrijft voor de volgende ronde. SS Olympiaweg 350 - Rotterdam tel. 010-320100 toestel 241/168/340 van MAISON •fr BONTMANTELS -fr NERTSHOEDEN ■fc COLLIERS uit eigen ateliers door prima pasvorm en kwaliteit toonbeeld van goede smaak BREDA Ginnekenweg 35 Tel. 36834 ROOSENDAAL Molenstr. 3 Tel, 37503 SPECIAALZAAK IN BONT BONTHOEDEN EN NERTSCOLLIERS Alle bontmantels op eigen atelier vervaardigd KEUZE UIT 500 BONTMANTELS VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA Door lid te worden werkt U daadwerkelijk mee aan de oppositie tegen dit kabinet. Antwoorder. 1877, Den Haag (gaan postzegel), tel. 070-614121 3

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1