Oosterschelde waarschijnlijk helemaal dicht Vandaag Vliegtuigje stort neer hoven Wouw ET BLIJFT REGENEN Regering kiest nagenoeg zeker voor oude Deltaplan Alternatieven te duur en niet veilig genoeg David oistrach IN AMSTERDAM OVERLEDEN Gijzeling in Nice loopt goed af NEDERLAND GAAI ARKOORD MEI EUROPESE TOP „Aansla^rens" ook f 200,- lager Kamerleden vragen extra hulp voor boeren in zuidwesten Advies aan regering: premie ziekenfonds omlaag WW-premie moet hoger ierendeel valt in Zuidwest-Nederland Woensdag Kamerdebat abortus Mo tie Lichaam al naar Moskou gebracht Jongen (19) in Rotterdam doodgestoken Vlieger dood na botsing met Phantom 300 Zevenbergenaren krijgen van gemeente f 2,49 terug Formatie Directe i Dr. W. A. J. M. Harkx nlfdredacteurL. Leijendekker ulioMie en administratie-adres Kuws'tmat 9, Terneuzen, tel. (01150) - 79 20 pcrkwartaa!8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. ^Bonuirmt'i' 1114111 tnv Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., ^^rstraat 16, Breda. VRIJDAG 25 OKTOBER 1974 VRUE ZEEUW 27e jaargang No. 7494 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze eerkundige medewerker) DE BILT Het is niet te wachten dat de laatste loberregenval inmiddels is 1 vallen- Een nieuw storings- -nt van de oceaan kan <er enkele buitjes veroor- sen en de oktobermaand vur!nog een kleine week. De meeste regen viel tot nu toe in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Vooral Vlissingen spant met het aantal millimeters de kroon. Daar is tot vandaag ruim 190 millimeter neerslag gevallen, tegen 70 millieme ter normaal. Ook de septem bermaand was in Zuid-west- Nederland met in Vlissingen 149 millimeter al bijzonder nat, zodat de landbouw het bijzonder zwaar heeft te ver duren. Het 1960 en 932 is het de natste periode van deze eeuw. Elders in ons land is okto ber ook aan de natte kant, maar de hoeveelheden zijn daar belangrijk kleiner. Ho- gedrukgebieden ontbreken vrijwel op de weerkaart, en houden zich op grote afstand van ons land op bij noord- Rusland en bij de Azoren. In Noord-Skandinavië 1» het winters, met 's nachts hier en daar matige tot strenge vorst, en alleen in de Balkan is het nog fraai en vrij warm, met temperaturen tot bijna 25 graden. (Van onze parlementaire redacteur) {PEN HAAG Geen van de regeringsfracties wil een crisis rond ie abortus forceren. Maar KVP en ARP blijven zich vterka it opstellen achter vice-premier en minister van Justi tie Van Agt en zijn bereid daarvoor een kabinetscrisis te ris keren. Vooral in de PvdA-fractie worden verwoeden pogingen gedaan een crisis te voorkomen. Alle regeringsfracties zijn van oordeel, dat een verkiezingscampagne met als inzet het aBrtusvraagstuk een afschuwelijke zaak zou zijn. In het kabinetsberaad van Jfadaa. zal minister-president Den Jyl proberen alsnog een brug te slaan. Het lijkt uitge sloten, dat hij minister Van Agt v die gesteund wordt door zijn christen-democrati sche :ollega's kan overha len [terug te komen van diens beginsel-besluit. Ook in PvdA- gpig leeft de overtuiging, dat jter Van Agt daartoe niet ped is. Vandaar dat men sachtig zoekt naar formu les! die Van Agt gezichtsver- hes besparen, maar die er te gelijkertijd toe kunnen leiden, dat) de abortuskwestie afkoelt en er tijd gewonnen wordt om snel tot een bevredigende wet- •Wijko regeling te komen. het vandaag in het 'i^Binei niet lukken tot een i te komen, dan on dervraagt mevrouw Goudsmit (D'66| woensdag in de Twee- de panier minister Van Agt over zijn beleid. Dat debat zai ongetwijfeld uitmonden in een motie, waarin aan de minister gevraagd wordt de Bloemen- •eklii.uk in Heemstede open te laten. Mevrouw WU-dsi zei gisteren: ,.Ik wil geen harde politieke motie. Niet een uitspraak in de stijl van: het beleid van de minis ter is te laken". De vraag is of een motie, waarin om openhouden van de ölniek gevraagd wordt door een meerderheid van de Kamer aanvaard zal worden In het progressieve JJpringskamp zijn de opvat ten niet eensluidend. Te gSBachten is, dat tenminste yi]T leden van de PvdA-frac jei twee van D'66 en twee van de PPR een dergelijke motie met zullen steunen, tot +^VD-fractie die zich rotnutoe zorgvuldig buiten de ^■Rissies heeft gehouden rLZljn stemgedrag bepalen op wer opportunistische gron- Ziet men dat de motie meerderheid kan krijsen ap zal men voor stemmen, zo Ju- j te verwachten dat tegen de motie vX jemmen: Bij verwerping motie is er politiek gezien niets aan de hand. Bij aanvaarding doemen de pro blemen op. Mevrouw Goudsmit zegt zich niet te kunnen voorstel len, dat minister Van Agt de motie niet zal uitvoeren. „Zou hij dat toch zeggen, dan neig ik er toe een motie van wan trouwen in te dienen". Haar politiek leider, dr. J. Terlouw wilde zich daarover nog hele maal niet uitlaten. „Er komt nog een heel weekend voor intensief overleg, zover ben ik nog lang niet". (Vervolg op pagina 4) O AMSTERDAM (ANP) Met een lijnmachine van de Russische luchtvaartmaat schappij Aeroflot is gistermid dag het stoffelijk overschot van de gisterochtend in Am sterdam overleden violist Da vid Oistrach van Schiphol naar Moskou overgevlogen. Op 66 jarige leeftijd is in zijn hotel in Amsterdam de beroemde musicus plotseling overleden, vrijwel zeker aan een hartaanval. Hij was sedert oktober in ons land om een Brahms cyclus door het Am sterdams Philharmonisoh or kest te dirigeren. De cyclus bestond uit zeven concerten, waarvan bij drie David Oistrach optrad als vio list en dirigent en bij de ove- rige alleen als dirigent. Het laatste concert, in het Amster damse concertgebouw, zou vanavond worden gegeven. (Zie ook pagina 15) ZON EN REGEN Perioden met zon. Later enkele buien, voorname lijk in de kustprovincies. Matige tot krachtige wind uit west tot noord west. Maximumtempe raturen rond 9 graden. STAD EN STREEK Bedrijven mikken op ka naal door Zuid-Beve;and- Pagina 3 Dow niet ongerust over kankerverwekkende stof Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Ook bloemisten willen extra regeringssteun. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Militair kan krijgstuchte- lijke boete krijgen van 2,50 tot 50,-. Pagina 13 Topconferentie test voor Arabische solidariteit. Pagina 15 SPORT Bewondering voor FC Amsterdam in Italië. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Mies gedupeerd door „onbekende heren ach ter stoffige bureaus". Pagina 21 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het is vrijwel zeker, dat de Ooster schelde volgens het oorspronkelijke Deltaplan wordt afgesloten, dat wil zeggen met een potdichte dam. De alternatieven, die vandaag in het kabinet aan de orde komen, zijn niet alleen stuk voor stuk te duur, maar ook en vooral te onzeker voor wat betreft het behoud van het milieu dat er mee beoogd wordt. Geen enkele deskun dige vaD Rijkswaterstaat durft er zijn hand voor in het vuur te steken, dat met bijvoorbeeld de bouw van een stormstuweaissondam het unieke zoutwatermilieu gega randeerd kan worden (Van onze redactie buitenland) NICE Een gijzelingsaffai- re op het vliegveld van de Zuidtranse stad Nice is tot een goede afloop gekomen. Na 13 uur gaf de dader, de 31-jarige Daniel Ray-Caruso, zich over aan de politie. De gegijzelde stewardess, Danielle Pariat, is gezond en wel in veiligheid. De Franse politie kon Ray- Caruso donderdagavond na een kort gesprek ertoe bewegen zich over te geven. Ray-Caruso had de stewar dess gegijzeld om de vrijlating te verkrijgen van zijn vrouw uit een gevangenis in Milaan. De Italiaanse politie moest echter melden dat de vrouw daar helemaal niet gevangen zat. ROTTERDAM (ANP) In een café in Rotterdam is gister avond de 19-jarige Kenneth Doest uit de Maasstad doodge stoken. De dader heeft zich ge meld op het hoofdbureau van politie. DEN HAAG (ANP) De Nederlandse regering stemt in j beginsel in met een EEG-top conferentie die de Franse pre sident Giscard d'Estaing eind november begin december in Parijs wil bijeenroepen. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van buiten landse zaken in Den Haag meegedeeld. De woordvoerder zei dat voor deze topconferentie ook de ministers van buitenlandse zaken worden uitgenodigd. (Aan de laatste topconferentie in Kopenhagen namen alleen de staats en regeringsleiders deel). De uitnodiging is donder dagmorgen ontvangen, aldus de woordvoerder. DEN HAAG (ANP) Het be drag de aan loonbelasting onder worpen Inkomsten waar bene den geen aanslag inkomsten belasting wordt vastgesteld de zogenaamde aanslaggrens zal voor het jaar 1975 f 200, lager komen te liggen dan was verwacht. Deze grens aanvankelijk f 32.900,zal binnenkort wor den verlaagd tot f 32.700,— Voor 1974 ligt deze grens op f 27.600. Deze verlaging van de aan slaggrens voor 1975 is het ge volg van een verbetering die het Centraal Bureau voor de Sta tistiek heeft aangebracht in het loonindexcijfer van 31 juli 1974. Ook op andere „grenzen", zoals de „ziekenfondsgrens" zijn cor recties gekomen van ongeveer f 200,steeds als gevolg van dezelfde telfout bij het C.B.S. Van de voorstanders van de ze oplossing, die minstens twee miljard gulden meer kost dan de oorspronkelijke delta- dam, zou zich al een aantal bij deze realiteit hebben neerge legd. Haagse politici spraken gisteren de vrees uit, dat het kabinet vandaag op zijn prin- ciepbesluit van enkele weken geleden terug zal komen en de knoop zal doorhakken ten gunste van de verdere uitvoe ring van de oorspronkelijke deltawerken. Behalve de kosten en de on zekerheden met betrekking tot het milieubehoud speelt ook nog mee, dat geen van de drie alternatieve plannen voldoet aan het uitgangspunt, diat om streeks 1980 een optimale be veiliging tegen stormvloeden wordt verwezenlijkt. Het plan dat tot voor kort nog de meeste kansen maakte, de stormstuwcaiissiondam, biedt die veiligheid pais in 1986. Hetzelfde jaartal circuleert bij Rijkswaterstaat met betrek kinig tot de bouw van een open caissondam, gecombi neerd met verhoging van de dijken rond d-e Oosterschelde. En voor het derde, tevens duurste alternatief (eerst een open caissondam bouwen, daarna een stormvloedkering) moet rekening gehouden wor den met een uitstel van do veiligheid tot 1991. Vooral minister Duisenberg van Financiën zit nogal tegen de hoge kosten van de alterna tieve plannen aan te -hikken. Hij zou in zijn opvatting steun krijgen van minister Lubbers van Economische Zeken en minister Boersma van Sociale Zaken, die steeds zware ge vechten moeten leveren over honderd miljoen gulden meer of minder voor de werkgele genheid in economisch zwakke gebieden. (Vervolg op pag. 3) ,v.iv De 19-jarige Ineke Broeren laat zien waar ze stond te bellen, toen de wrakstukken het huis binnenvielen. Duidelijk zichtbaar zijn o.a. de wielen van het lan dingsgestel. (Van een onzer verslaggevers) WOUW Het Westbrabant se dorp Wouw bij Roosendaal was gistermiddag griezelig dicht bij een ramp toen boven het dorp twee vliegtuigen met elkaar in botsing kwamen. Slechts een ervan, het lichtste kwam naar beneden. Het veel zwaardere toestel, een Phan- tom-straaljager van de Ameri kaanse luchtmacht, werd ern stig beschadigd, maar kon doorvliegen naar Soesterberg, De vlieger van bet kleins Cessna-sportvliegtuig, de 45- jarige C. van Delft uit Hel- voirt, werd op slag gedood De Phantom heeft het sport- vliegtuig letterlijk aan flarden gevlogen, want als een regen schroot kwam het neer over een oppervlakte van honder den vierkante meters. Tal van brokstukken vielen tussen de huizen van de Weema-lenstraat en de Roosendaalseweg ei> omgeving. Op de Donk werd de boer derij van de familie Broeren getroffen door brokstukken, waaronder een deel van het landingsgestel. Dit sloeg door het dak heen. De 1'9-jarige dochter Ineke die binnen stond te telefoneren, liep daar bij een paar schaafwonden o-p. Politiemannen zochten uren lang het achter d-e huizen van de Wesemailenstraiat gelegen v-eld af naar de stoffelijke res ten van de zeer verminkte pi loot. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Vier fracties in de Tweede Kamer, KVP, CHU, ARP en DS '70 hebben in schriftelijke vragen aan de regering gevraagd om extra hulp voor de door regenval ge troffen landbouwers in Zee land, West-Brabant en op de Zuidhollandse eilanden. De vragen zijn niet alleen aan de minister van Land bouw gericht, maar ook aan diens collega's van Defensie en Binnenlandse Zaken, omdat de volksvertegenwoordigers de BB en het leger willen inscha kelen bij een spoedoogst. Aanvankelijk werden vra gen van twee CHU-kamerle- den (waarin ook om financiële steun werd gevraagd) door het presidium geweigerd, later werden soortgelij ke vragen van de KVP toch doorgelaten, waarna de CHU in de gordij nen klom. Afgesproken werd toen, dat de KVP haar vragen zou intrekken en dat de frac ties daarna gezamenlijk nieu we vragen zouden formuleren. ARP en DS '70 hebben zich toen ijlings bij CHU en KVP aangesloten. (Van onze correspondent) ZEVENBERGEN Bewoners van het uitbreidingsplan Kroos- wijk te Zevenbergen kunnen in het gemeentehuis 2,49 gaan halen. Dat is het bedrag dat zij de afgelopen drie maanden teveel hebben betaald aan contributie voor het centraal antenne systeem. Tijdens de jongste raadsvergadering kwam een van de raads leden met deze vergissing op de proppen. De ongeveer 300 gezinnen in Krooswijk hebben steeds de volledige bijdrage betaald, terwijl tot voor kort maar vijf van de zes t.v.-zenders ontvangen konden worden. Terugbetalen, besloot de raad. Dat is dan zegge en schrijve 2,49, zo rekende de secretarie uit. Besloten werd om het geld te laten afhalen, omdat de administratiekosten anders te hoog zouden worden. AMSTELVEEN (ANP) De Ziekenfondsraad heeft be sloten de regering te adviseren de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering, die dit jaar 9,5 proeent is, voor 1975 vast te stellen op 9,3 proeent- Deze verlaging met 0,2 procent is mogelijk, door dat de kostenstijging dit jaar aanzienlijk beneden de ver wachtingen is gebleven. De werkgevers in de raad wilden de premie verlaiigen tot 9,1 procent, de vakbeweging was voor 9.3 procent, de art sen voor 9,2 procent en de ziekenfondsen pleitten voor handhaving op 9,5 procent DEN HAAG (ANP) Om dat het fonds voor de werk- loosheidsverzkering als ge volg van zowel de grote werk loosheid als van de inflatie uitgeput dreigt te raken, moet de WW-premie voor 1975 wor den verhoogd tot 1,4 procent. De premie bedraagt thans 1 procent. Dit advies heeft het AWF Algemeen W erkloosheids- fonds) de minister van Sociale Zaken gegeven, zo meldt De Werkgever, orgaan van het Nederlands Christelijk Werk geversverbond De inflatie is de voornaam ste oorzaak van de aantasting van de reserves van het fonds. Daar komt nog bij het steeds toenemende aantal bedrijfsslui tingen. De Phantom maakte deel uit van een formatie vain twee vliegtuigen, afkomstig wan de Britse vliegbasis Bentwaters en op oefenvluchit boven Ne derland. De piloot maakte on middellijk om 14.44 uur melding van de botsing aan het centrum van de Neder landse miïütaire luchtverkeers leiding' te Nieuw Miliingen. De Phantoms werden daarop naar Soesterberg gedirigeerd. De Cessna, een toestel voor vier personen dat nu slechts door een man was bezet, was juist opgestegen vatn het vlieg veld Seppe.Voor een radionavi- gatje-oefenvlucht naar Rotter dam. Geschrokken ooggetuigen vertelden dat de botsing precies boven hen plaats vond. „We zijn door het oog van een naald gekropen", bevestig de burgemeester P. Senders, die ook meedeelde diat inwo ners die schade hebben gele den als gevolg vain het onge luk, zich vandaag tijdens de normale kantooruren kunnen melden op het gemeente huis. Rijkspolitie. marechaussee en rijksluchtvaartdienst zijn druk bezig met een onderzoek. Men hoopt morgen meer te weten te komen van de in de zogenaamde „zwarte doos" van de Phantom opgeslagen 'com puterinformatie over de vlucht. UIT een woning van een han delaar in Ede is voor f. 33.000 aan geld gestolen. De inbre kers konden binnenkomen via een openstaand klaipraam. De omgekomen vlieger G. "an Delft uit Helvoirt. Hij was lid van het stunt team Red Eagles, waaraan De Stem enige maanden ge leden een uitvoerig artikel wijdde.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1