It ïxtra alcohol-controles in Zeeland vamerlid pleit voor ostersclielde-museimi t rond honderd jarige in Sluis amroaierson fund pre:rsslars0 contact Integratie kleuter- en basisonderwijs mogelijk Protest tegen industrie bij Baalhoek 1 root Aquaria gewenst in Yerseke anra-pierssn tand streeh pr iwmi 'iln: l/Brari •i. ,-Q -I'll M wPiw JB ill Cf ■KYwtt'kSk .|i y* Jlr aan"Je> tó fi£L Minder koud L HAAG Konstanz UouJ Van der Stoel tegen afspraken met Belgische BB? Rook Inwisselen Regen Hond Staking Jfi' Wedstrijd Klachten m WOENSDAG 23 OKTOBER 1974 le g«leputeeWl I ee?bergen 21 advies vaD I inzake de sub£ I 74 met zal I worden wil bet systeem w. en. Daarin «t,j| 1 ya«i subsidii I een nadeli» J bs. De ZeeanJ graag gezien j,,! i» die met V»|| quitte weten merking ko^l zijn ne want zelf deze •S„ \.„.j hebben gegevens de sportraad >dat G.S. legedaan van die oc langstelling eventuele ooi negatievt I -.20 va| nagelt I - -ad k •S. de at| i dat a bondal bè-l at tie e ?d h: d oor zes ïn klei: ier een «W i (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG ..De 3WaaspijP is geen heilig mid del Het bepaalt mede het oor- |Lj van de controlerend poli- feambtenaar". Dat zegt luite- t A. M. Haers van het Mrict Middelburg van de lUks politie naar aanleiding Z de invoering van de nieuwe Eeoholwet per 1 november fêlter is volgens hem dat de ■olitie in Zeeland extra con- Voles *aat honden in de eerste periode. Met de nieuwe gege vens, die hierbij verzameld worden, wil men daarna ver der gaan werken. Volgens luitenant Haers zal le politie nog moeten leren werken met het nieuwe tech nische hulpmiddel. Het is zon der meer juist, vindt de heer Haers, dat door het blaaspijpje de beoordeling een stuk objec tiever plaatsvindt. Het grote verschil met nu is, dat de alcoholwet tot nog toe een groot beroep deed op het oor deel van de politieambtenaar. Die had bij de vaststelling van overmatig alcoholgebruik een grote verantwoordelijkheid. Niettemin hebben zich in het verleden hiermee geen proble men voorgedaan. Voor de poli tie wordt dit werk nu echter een stuk vereenvoudigd, zo vindt hij. Luitenant Haers acht de mo gelijkheid aanwezig, dat de nieuwe alcoholwet voor het politieapparaat de hoeveelheid werk in eerste instantie zal vergroten. Maar veel zal hier bij afhangen van de uitwerking van de voorlichtingscampagne, die momenteel wordt gevoerd, Ervaring met andere voorlich tingscampagnes heeft wel op geleverd. dat het publiek over het algemeen goed is geïnfor meerd over nieuwe normen en voorschriften. Maar het blijft een kwestie van afwachten, of het publiek direct inspeelt na 1 november op de nieuwe al coholwet, aldus luitenant Haers. ce In het Hotzict: 1 een tweetal ehouden op 4 Uitslag van 41 met eïd - 41 schutt Dobbelaere val Eekloo. Eerste 1 der Walle t> uit AsseneieJ igel: A. Ivens, Sluiskil, Meeste de Mervilde, - Eeklo en L ttershof uit Ka; met drie sb agschieting: 31L 'gvogel en eerste Ivens van Bit| skil. Tweede oj-| Pooter, Hofzit e extra prijzen innen door C zicht IJzendijkt I Tramstatie ,uil| Boerman val IJzendijke. De| (3 stuks) we>| en door A. Mim- Pooter, beite uit IJzendijh| I 1 «y jPalRBhHR 'iuii;; WKKÊÊ Mevrouw Kaland feliciteert de honderdjarige. it Zondag orga-| sohuttersmütf Sportvrienfo, op de liggende de GucMeneiit 1 België, met era L n tweeënvijft;! uitslag was r gel en eerste ij-1 in de wacht g ïr. Vereecken - tweede zijvogel I Seghers uit Clin-I evogels werdra I or Ch. Ongenat I .t (vijf stukst .gschieting in ca-1 m namen vijtel ers deel. De uit- r ï-gvogei Fr. Her-1 cht. Eerste al gel waren ver I msen uit Hoe-1 extra prijsvogttl Tweede ef® I Vos, beiden (Van onze correspondent) SLUIS Voor het eerst nds mensenheugenis kent Sluis weer een 100-jarige on- ler de inwoners. Wel bestaat er enige twijfel over de ge- tortedatum want volgens de Igisters van de voormalige pmeentc Groede werd mejuf- iuw Suzanne van de Zande op 23 oktober 1874 gebo- m Maar volgens mejuffrouw Van de Zande was haar v«r- herfstvakantól sociaal-cultaM Éiskil deze intal activite® I »d gezorgd, VM halftwaalf 22 oktober jongens 'tot zich bezig kan I schil her, karton, l®! aaden. Woensda g lt er een dW L houden. le dia's vertoond ■i van vier er donderdag* poppenkiütv j Heren vans! 1 rijdag 25 okW»l t over Popoy. lm over Indi® 41 muzikale - laf dertien IJ isdagavond in l' ;ien uur -1 terecht-waar vJf van cialist een d d. Voor at er eei ogramrria. Henk M - van j I "disco-avond jteding^ 6 Gisten* in Oostburg y -erken, nodi» i het n-eo e .al B:ervl'e,te! ;steed do b*4 37 bedriiTïJ 'ditVJ5 agste ^finss'oe-1 luis met 1 293 000;ne> het aannen (J Buiissf^tl Bierviie' yvet j ogste in^'t»! lolhoek t>-- jjjj met een 50.-. DeJatsviF ermun P133 ^Vooruitzichten voor donder dag en vrijdag opgesteld door lt KNMI op dinsdag om ,00 uur; Plaatselijk regen aar iets minder koud. 'eersvooruitzichten in cijfers bmiddeld over Nederland, 'oor donderdag: aantal uren bn: 0 tot 4. Min. temp.; om- "aks 5 grad en.Max. temp.: treeks 9 graden. Kans op in droge periode van min- ms 12 uur 70 procent. Kans een geheel droog etmaal: Procent [Voor vrijdag: aantal uren >n, 0 tot 5. Min. temp.: om- reeks 5 graden. Max. temp.: streeks 10 graden. Kans op 1 droge periode van min- •is 12 uur: 80 procent. Kans een geheel droog etmaal Procent. r™ Plus 2. Hheinfelden 294 E® 7, Plittersdorf 525 min 12, »85Xau 898 Plus 17, Plochingen Blus ko"c 31' Mannheim 438 .F"? 69, Steinbach 162 plus 17 V?™*» 69, Bingen 238 Eril sïk feub 289 Plus 67, KT (?- P'us 50, Koblenz 337 Ito! Keulen 286 plus 70 nrort 407 plus 53, Lobith PI® 21, Pannerdense kop blus k®,, 22' Nijmegen 785 Rj3 15, Usselkop 870 pi^ 12 t )»p 410 onv-' Deven- Mv n "ïn 2' Mr>nsin 5515 r?,h,aren 4177 Pi"® 7, Wh! j 8 plUs 62- Grave aen d« sluis 572 plus L 'rgen. donderdag 24 okt. J® op Zoom 9.45 en 2219 5ernTeert 9'07 en 21-53 Rn Jj en 8.39 er 21.27 8 '4 er, 20 53 9.35 en 22.19 jaardag 22 oktober en omdat niemand deze krasse hoogbe jaarde wenste t egen te spre ken werd haar 100e verjaar dag vandaag in het Sluise bejaardentehuis Rozenoord, waar zij sinds februari 1957 verblijft, met grootse luister gevierd. Het had er nog even naar uitgezien dat de viering van de 100e verjaardag niet door kon gaan. Want in de afgelo pen week was mejuffrouw Van de Zande nog tamelijk ziek. Zij zag toen nogal op tegen de drukte die haar 100e verjaardag met zich zou meebrengen. Maar dit was vandaag beslist niet te mer ken, toen zij temidden van haar familieleden talrijke ge lukwensen in ontvangst nam. Mevrouw Kaland, echtgenote van de waarnemend commis saris der koningin in Zeeland was de jarige tesamen met het gemeentebestuur van Sluis ko men feliciteren, 's Avond» bracht het Sluise muziekge zelschap Apollo tesamen mpt het majorettenpeloton Belfort haar een serenade. Haar dage lijks kaartspelletje heeft zij vanwege haar verjaardag moe ten missen. Deze schade kan zij in de komende dagen zeker inhalen. Dan kan zij haar me despelers trakteren op een glaasje advocaat, een drank die op het verlanglijstje voor naar verjaardag steeds boven aan stond. Met die wens werd gisteren goed rekening gehou den. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIES) Anita founda tions o.a. mee groei b.h. dè speciaalzaak ROTTERDAM, WESTERSINGEL 50 AMSTERDAM. ST.LUCIENSTEEG 19 DEN HAAG Het minis terie van Buitenlandse Zaken zou er tegen zijn, dat de Zeeuws-Vlaamse BB met Belg-i sche regionale autoriteiten af spraken maakt over een alar- merings- en waarschuwings systeem in verband met de grensoverschrijdende luchtver. vuiling. Deze afspraken zouden ge maakt kunnen worden binnen de verdragen inzake het Baal- hoekkaraaal en de bochtafsnij ding bij Bath, maar minister Van der Stoel, zou de kring- raad van de dienst BB in Zeeuwsch-Vlaanderen hebben bericht dat hij daartegen is. Eén en ander onthult het tweede kamerlid Waltmans (PPR), die in verband met deze kwestie schriftelijke vra gen aan Van der Stoel heeft gesteld. Hij wil om te begin nen weten of dit allemaal waar is en of het ook waar is dat de bewindsman wel ak koord zou gaan met het maken van voorlopige afspraken in of- wachting van rijksregelin gen. Ten slotte vraagt hij de be windsman om de kamer op de hoogte te houden van eventu eel te maken afspraken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Tweede Kamerlid ir. Van Rossum (SGP) pleit er in schriftelijke vragen aan het kabinet voor, dat in Yerseke een museum word', ingericht met een groot aantal aquaria. In de aquaria moeten de unieke bodemflora en de fauna van de Ooster- schelde (en andere zeearmen) worden tentoongesteld, opdat ook mensen die niet over een duikersuitrusting beschikken deze natuurrijkdom kunnen bewonderen. Van Rossum heeft de minis ter-president en de minister» van Financiën en Verkeer en Waterstaat gevraagd een der gelijk plan te overwegen bij het nemen van de definitieve beslissing over d e afsluiting van de Oosterschelde. In de aquaria moeten naar de me ning van Van Rossum de mi lieu-omstandigheden worden nagebootst. In ieder geval, al dus Van Rossuim, moet het grote publiek kennis kunnen nemén van een dergelijk brok natuur, voor de instandhou» ding waarvan het kabinet ken nelijk drie a vijf miljard gul den over heeft. Hij wijst erop dat dit soort musea al bestaan in San Malo, Grand Ville, Mo naco, Napels e ni-n Eilat (en wellicht in nog vele ander» plaatsen in de wereld) Van Rossum geeft het kabi net overigens niet alleen dit museumplan in overweging, maar een reeks van andere factoren. Daaruit blijkt, dat hij zich zacht uitgedrukt enorme zorgen maakt over de kosten van het nu op tafel liggende plan, waarbij de Oosterschelde door het bouwen van een cais- sondam in zekere zin open blijft. De afsluiting volgens de oorspronkelijke plannen kost inclusief een doelmatige kunstmatige mosselverwater- plaats ongeveer een miljard gulden. Volgens de nieuwe in zichten, waarbij behalve een caissondam ook twee compar- timenteringsd-ammen en een nieuw kanaal door Zuid-Beve land nodig zijn, moet nu ech ter gerekend worden met een bedrag van drie a vijf miljard gulden Van Rossum betwijfelt of deze hoge kosten, waarvan slechts een betrekkelijk gering dee' echt nodig is voor de veiligheid, verantwoord zijn en of ze in een redelijke ver houding staan tot de totaalko» ten van het werk Het Kamerlid wil voorts wel eens weten hoe de twee tot vier miljard gulden extra toe gerekend kunnen worden aan de economische (visserij en schelpdieren) en ecologische (miliebehoud) factoren, waar aan thans zeer hoge waarde toegekend wordt. Hij wijst er in dit verband op. dat de waardering van bepaalde mi lieufactoren een sterk subjec tief karakter heeft en dat bij een belangrijke daling van die waarde (in de loop van de tijd) in feite sprake is van speculatie van overheidswege. Alleer, al om budgettaire rede nen zouden in ieder geval geen wijzigingen aangebracht moeten worden in de vaarver- binding door het kanaal door Zuid-Beveland, de Ooster schelde, het Keeten, het Mast gat, het Zijpe en de Krammer, wat betekent dat met een compartimenteringsdam ter hoogte van Ouwerkerk vol staan m-oet worden. Een op researchfaciliteiten en know-how van beide banken gefundeerd beleggingsfonds. Waarbij de belangen internatio naal gespreid zijn. En de beleggers participeren in het totale pakket van hoogwaardige, zorgvuldig geselekteerde aandelen. solide vermogensbeheer. „Grenslandcontact", de ru briek met wetenswaardighe den en gebeurtenissen in het Vlaamse grensgebied, dat zo verwant is met Zeeuwsch- Vlaanderen, hebben we tot nog toe steeds elders in de krant een plaats gegeven. Ge zien het nieuwsaanbod was die plaats nogal eens ver schillend. Omdat uit de reac ties blijkt dat onze lezers veel belangstelling hebben voor deze rubriek heeft dc redactie besloten „Grens- landcontact" een vaste plaats te geven in het Zeeuws Dag boek. Hier zult u deze ru briek voortaan elke woensdag aantreffen. De bevolking van Wetteren is pas geleden opgeschrikt door het geloei van brand- weersirenes en door de brandweer, die op de geëigen de wijze met alle apparatuur, die in de brandweergarage stond, naai de plaats des on- heils snelde. Die plaats be stond uit een woning met een plat dak waar wat witte rooKwol-kjes vandaan kwa men- Vuur was er echter niet te bekennen. Een nader on derzo >k wees uit dat er ook geen brand was. De rook was slechts waterdamp, die opsteeg, doordat een herfst zonnetje zich eens een keer van de goede kant liet zien. Fotowedstrijd van Antwerpse dierentuin. den. Herstel was geen een voudige zaak Er moest heel wat worden gespit om het euvel te verhelpen- Het slechte weer heeft de laatste tijd ook onze zuider buren heel wat problemen bezorgd Net a)s in Neder land zitten ook daar de boe ren te wachten op beter weer om wat van hun oogst te redden. Ook de telefoon abonnees in Brugge hebben heel wat op het weer zitten kankeren. Ondergrondse te lefoonleidingen raakten in deze stad defect doordat als gevolg van dc zware regen val op verschillende plaatsen grondverschuivingen ontston- Een tip voor onze lezers, die met Belgische franken in hun zak rondlopen: kijk of er g->en munten van vijftig frank bijzitten, want die worden na 15 november in het normale betalingsverkeer waardeloos. De munt draagt op de beeldzijde een korte buste van Mereurius met het Petasiushoedje en op de muntri-jde de Belgische leeuw, steunend op de tafel van de grondwet. De mun ten, die al vanaf 15 maart niet meer gangbaar zijn, kunnen tot en met 14 no vember bij de kantoren van de Nationale Bank in België worden ingewisseld. de stroom van poststukken te verwerken. Meer mensen is de eis- Om die eis kracht bij te zetten hebben in diverse Belgische plaatsen de postbo den enige tijd gestaakt. Bel gische kranten, die per post werden verzonden, kwamen dagen te Iaat bij de lezers aan Een Belgische krant verzocht de lezers begrip te hebben voor deze overlast. De krant, waarin dat stond kwam -echter ook drie dagen te laat. beurde dat tanken tijdens het varen- Nadat onlangs bij het al varende tanken een perso neelslid werd gewond, heeft de schipper besloten de boot dierentuin heel wat vertede- leggen als de brandstol op is. Overigens is er ontevreden heid aan twee kanten. De bemanning van de boot vindt dat de passagiers alles ver nielen en bevuilen. Pas gele den zijn de toiletten aan boord gesloten omdat ze vooridurend werden be smeurd. Niet alleen Nederlandse, maar ook Belgische postbo den hebben het moeilijk. Het grootste probleem voor hen is een gebrek aan mensen om de steeds groter worden- Het africhten van honden is een bezigheid, waarmee ook vele zuiderburen net over de grens in clubverband heel wat uren kwijt zijn. In België zijn eT enkele honden, die zo goed zijn afgericht, dat ze overal demonstraties moeten geven Eén van die honden rg None van Fille Verpoorten uit Leopoldsburg. Onlangs moest Noric opdra ven tn het Waasland en met gepaste trots opende de eige naar bij aankomst de speciale getraiiede koffer in de auto, waar dt hond verwacht werd uit te springen. Hij zat er ech ter niet in. De baas was de hond tot grote hilariteit van het publiek vergeten mee te nemen Mensen, die gebruik ma ken van de veerdienst bij Terdonk in het kanaal van Gent naa« Terneuzen hebben nogal wat klachten over het feit dat de boot op totaal onvoorziene tijstippen stil wordt gelegd om brandstof bij te tanken. Vroeger ge- Als men van de herfstva kantie gebruik maakt om met de kinderen een bezoek te biengen aan de dierentuin in Antwerpen is het fijn te wet -n aat de Antwerpse Zoo een fotowedstrijd houdt voor jongeren tussen tien en twin tig 'aar. De wedstrijd wordt gehouden in samenwerking met Agfa-Gevaert en van daar d» eis, dat bij het ma ken "an foto's in het kader van d-e wedstrijd materiaal van dit bedrijf moet worden gebruikt De foto's moeten voor 15 deeember worden ingestuurd naar de Koninklijke Maat- schappii voor Dierkunde, fo towedstrijd, Koningin Astrdplein B-2000 te Ant werpen Zoals op bijgaande foto is te zien zijn er mo menteel jn de Antwerpse dierentuin heel wat verted-er- rende kiekjes te maken. Eindredactie Rein van der Helm (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In de periode 1971 - 1973 vond bij 27 procent van alle Zeeuw se kleuterscholen een door stroming van 100 procent plaats naar een lagere school. Ver hoven dit Zeeuwse gemiddelde liggen Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen en Noord-Beveland. Daar om liggen in deze beide re gio's de beste kansen voor samenwerking tussen kleu ter- en basisonderwijs. Dit schrijft de werkgroep kleu'-r- en lager onderwijs van de provinciale onderwijs commissie in haar interim- rapport „kleine scholen in Zeeland", dat gisteren open baar werd gemaakt. De werk groep heeft een inventarisatie gemaakt van de situatie der kleine scholen in Zeeland. Daarnaast is aandacht besteed aan dc onderwijskundige as pecten van de kleine school, dc sociaal-culturele aspecten, de kosten en enkele bestuur lijke aspecten van het kleuter en lager onderwijs. In Zeeland komen meer kleine kleuter- en lagere scho len voor dan in Nederland ge middeld. Oorzaken: de geringe bevolkingsdichtheid en de op levensbeschouwing gebaseerde organisatie van het onderwijs. Zowel bij het kleuteronder wijs als het lager onderwijs neemt het protestants christe lijk onderwijs in Zeeland een grotere plaats in dan in Ne derland gemiddeld. Bij het la ger onderwijs geldt dit echter ook voor het openbaar onder wijs. Het aantal een-klassige kleuterscholen is in de provin cie naar verhouding het hoogst in West-Zeeuwsch-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland. Dit geldt ook voor de lagere scho len, terwijl deze ook relatief veel voorkomen op Noord-Be veland en het platteland van Walcheren. De een-klassige kleuterscholen hebben in het algemeen vaker een jongere hoofdleidster. Er ligt een verband tussen de hoeveelheid onderwijs die ouders hebben genoten en de hoeveelheid die hun kinderen zullen genieten. In dit verband zal volgens het rapport extra aandacht besteed moeten wor den aan de gemeenten Wissen- kerke. Brouwershaven, Kort- gene en Midrlenschouwen waar 27 procent of mee: der ouders niet meer dan lager onderwijs hebben genoten. De werkgroep heeft in haar rapport de biizordere voorde len en bijzondere nadelen van de kleine school naast elkaar gezet. In het algemeen blijken de nadelen meei te hestae.n voor het nnderwi:7°nd perso neel dan voor de ouders en kinderen, zo stelt he' rapnort vast. Het rapport doet een aantal suggesties om de nade len te verminderen en de voordelen uit te buiten. Onder meer zouden samenwerkings verbanden moeten worden be vorderd. Wat betreft de kosten komt het rapport tot de vaststel ling dat de kleine school in het alge-neen per leerling meer geld vraagt dan de grotere scholen. Het rapport van de werk groep kleuter- en lager onder wijs wijdt tenslotte ook aan dacht aan enkele bestuurlijke aspecten. Bij de kleine school in de kleine gemeenschap ont breekt het volgens het rapport onder meer aan voldoende kennis en inz.cht en voldoende bestuurskracht om het gewen ste beleid te kunnen "oeren. Als oplossingen worden ge noemd- een beroep doen op adviesinstanties, de samen werk ns> tussen besturen, een schaalvergroting en de reali sering van sumenwerkings- ra' ',jn (Van een onzer verslaggevers) HULST Enkele Hulstena ren, waaronder Benno Martens (ex fractieleider van Pv^A- PPR in Hulst) en Henny van Helsland zijn het fel oneens met het voornemen van Gede puteerde Staten om stappen te ondernemen, die lei"n tot he! toelaten van industrie langs het toekomstige Baaihoekka- naal. De uitspraak van G.S. als zou een meerderheid van de Oost-Zeeuwsch-Vlaamse bevol king voor zeehavenindustrie bij Baalhoek zijn, wordt door de genoemde Hulstenaren te gengesproken. „Daarover be staat geen enkele informatie. De bevolking mocht zich ten tijde van de hearings over het project alleen uitspre <er ovpr een binnen- dan wel een bui tendijks tracé", zo zeggen zij. Aan het college van G.S. wordt daarom vandaag een open brief gericht. „Wi- pro testeren dan ook tege- een dergelijk voorstel om duide lijk te kennen te geven, dat in de streek wel anders gedacht wordt. U zou het ook zo kun nen zien: met het reeds we: nig aanlokkelijke vooruitzicht op 3300 ha. zeehavemndustrie zo vlak bij de deur, verlang je niet naar meer". aldu9 dn briefschrijvers. Aan het epistel werd het volgende toegevoegd- .Wij ra den u in dit verband aan de aanbevelingen uit de recente „Structuurstudie Hulst" te be studeren. Verwacht mag wor den. dat de di-cu die dezi studie weer op gang gaat brengen, voor u waa:devolln informatie zullen inhouden over wat er in de streek on dit ogenblik leef'" De beide n'tiat efnemers streven naar de zo spoedig mogelijke -rtine van eei comité, dat de ontwikkelin re- op het getved van industriali satie van de '.ink-- S"h"lde oever en het Rpalhnekkanaa' krit ach gaat volgen „Er moet een breed a-poli tiek front komer van mensen die tegen de indos'-ialrtiti' van het Baalhoektracé ziin De streek moet zich daarover uit spreken. Er moet nu druk worden u-tgenefend op de le den van Provinciale Staten" aldus de verontruste Hulstena ren Z-j doen er—n,'-p dn' een edei die met hen instemt, een briefkaart stuurt naar de griffier van de Sloten in Mid delburg. Daarop zou dan kun nen worden vermeld: „Ik ben ook tegen industrialisatie" of iets van d'en aard De twee Hulstenaren hebben snel moeten werken. Afgelo pen zaterdag werd pas de me ning van G.S. bekend. Aan staande vnidag a! wordt in Je Statenvergadering door G.S. toestemming gevraagd voor het ondernemen van stappen bij de regering Het college wil in de tekst van het trac- taat tussen België en Neder- tand opgenomen zien, dat de mogeliikheid tot industrialisa tie van het Baalhoektracé op Nederiands grondgebied niet

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3