Rotterdam: Van der Louw Drente: Mevr. Schilthuis iesheuvel eigert eeland I Honden doodgeschoten voor experiment Geschenk voor Borsele cheque van f 15.000 Ook korter werken bij buizenfabriek in Oosterhout Specialisten mogen duurder Herfst slaat toe Nu al meer dan driekwart miljoen IS:: Prins stelt Total-rajfinaderij in gebruik België lapt overleg met Nederland over kerncentrales aan zn laars GEVEN VOOR Atlantis zondag in de lucht Nog geen beslissing over Oosterschelde ^.(laraZRtahuis PPR-FRACTIE IS WOEDEND Jj06.js nummers 45 cent. SPANNING BEZWAREN Rentevergoeding op zakelijke girorekeningen eur: Dr. W. A. J. M. Harkx aredacteur: L. Leijendekker nrtie- en administratie-adres: W-straat 9. Terneuzen, teL (01150)-79 20 nementsprijs 1170 per kwartaal: 8,35 per maand. '-nummer 1114111 bv Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, -erstraat 16, Breda ZATERDAG 19 OKTOBER 1974 VRUE ZEEUW "1 27e jaargang No. 7490 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V dat (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Oud-premier mr. Barend W. Biesheuvel ■ARP) heeft geweigerd commissaris der koningin van Keiand te worden. Hij heeft dit laten weten, vlak voor dat het kabinet gisteren zou beslissen over drie vacatures: land, Drente en het burgemeestersambt van Rotter- Fvd-1-voorzitter André van der Louw (41) wordt burge Aeest' t van deze stad mevrouw mr. Tine Schilthuis (eveneens lid van de PvdA) krijgt de commissariszetel in Drente. Het ka- Wnet heeft gisteren besloten hen voor benoeming voor te dragen hij het staatshoofd. de ',We kunnen helaas", aldus eravond premier Den Uyl, niet de benoeming van Ie commissaris der koningin in [Zeeland bekendmaken, om- dal de heer Biesheuvel heeft (ten weten niet voor die be tting in aanmerking te 'en komen". het communiqué, dat gis- tvond werd uitgegeven, t het dat Biesheuvel „ver arde erkentelijk te zijn, dat I voor een zo belangrijke 'ituiu'spost door de minister Binnenlandse Zaken is ge- t. a zorgvuldige afweging alle factoren, die bij zo'n Mangrijke beslissing een rol Ier., heeft hij doen weten voor een benoeming in erking te willen ko- en Uyl liet in een monde- toelichting openlijk door- meren dat Biesheuvel het EGEN ater ook opklaringen Jtan de kust stormachtige .wind. STAD EN STREEK '.S.: Zeeuwse wensen in traktaat Pagina 3 ëlgische BB houdt Nederlandse boot af Pagina 5 BINNEN- EN UITENIAND rediteuren van kruiden- okter komen er bekaaid Pagina 9 ,Hup Holland hup" [klonk nog uit volle borst Pagina 11 FINANCIëN EN ECONOMIE Arabische belangen bij daling olieprijzen Pagina 15 sport Leen Pfrommer verwacht hard schaatsseizoen Pagina 25 Opnieuw verlies voor biljarter Doggen Pagina 27 vrij-uit Internationale spreiding van kennis nodig om ;vrede te redden Hoge zijie nu zelf ten arave qedragen PE'IINGEN [Pleidooi voor een nieuw tVDe universiteit in Tilburq kunst en cultuur feministen werpen zich on kinderboek kabinet tot het laatste toe in spanning heeft gehouden. Zijn beslissing dat hij niet wil, is van zeer recente datum, aldus de premier, om precies te zijn van de laatste 24 uur. Den Uyl zei de beslissing van Biesheu vel te respecteren, „maar ik heb daar geen gevoelens bij". Biesheuvel was door minister De Gaay Fortman (Binnen landse Zaken) gepolst, aldus Den Uyl, „omdat hij ons een bekwame kandidaat leek". Het kabinet hoopt spoedig een beslissing over Zeeland te nemen. Den Uyl zei overigens niets te weten van andere AR- kandidaten dan Biesheuvel: „Een heel lijstje van kandida ten uit deze partij ken ik niet". Zoals bekend is al eerder liet ARP-Tweede-Kamerlid Boertien genoemd als opvolger Van de heer Van Aartsen. Ook de CHU zou een claim op Zeeland leggen, maar namen van kandidaten heeft deze gartij tot nu toe niet genoemd. ioor het weigeren van Bies heuvel zouden de kansen van de PvdA-kandidaat, het Eer ste-Kamerlid drs, M.C. Ver burg (directeur vain het Eco nomisch Technologisch Insti tuut voor Zeeland) weer ge stegen zijn. De fractieleider va» ae ARP in de Tweede Kamer, mr. W. Aantjes, heeft gisteravond ge zegd het te betreuren, dat het kabinet Van der Louw heeft voorgedragen voor Rotterdam. Aantjes herhaalde de bezwa ren, die hij al eerder heeft geuit en die zich, zo bena drukte hij, niet richten tegen de persoon van Van der Louw, maar van zakelijk-politieke aard zijn- Wat zijn bezwaren tegen Van der Louw betreft, wees Aantjes op wat hij noemde „de onverzoenlijke houding van de PvdA en de greep naar de macht van deze partij in Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en de Rijnmond- raad". Het kamerlid Wijters, vice-voorzitter van de KVP- fractie, betreurde de benoe ming. „Van de Louw is geen nationaal aanvaardbare man". Over de weigering van Bies heuvel van de post in Zeeland, zei Aantjes: „Ik betreur het, maar heb respect voor Bies heuvels persoonlijke motie ven". Van der Louw toonde zich uiteraard verheugd over het feit dat hij is voorgedragen. Zodra de benoeming een feit is, zei hij, „hoop ik te kunnen aantonen dat de publieke dis cussie over mij geen rancune heeft nagelaten. Ik zie er inte gendeel een aansporing m om te functioneren als een goed beschermer van de democrati sche spelregels, ook en juist tegenover de minderheid in de gemeenteraad". DEN HAAG (ANP) Voortaan zullen ook zakelijke rekeninghouders bij de Post cheque- en Girodienst rente ontvangen over hun tegoe den. De ministerraad verleende vrijdag goedkeuring aan de daartoe noodzakelijke wijzi ging van het girobesluit 1966. Onder zakelijke rekeninghou ders worden ook verstaan ver- °n': ÉT ngen en stichtingen. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT In de eerste helft van deze herfst is er vooral in zuidwest-Nederland al overvloedig regen geval len, maar de laatste dagen werd het weer juist wat stabie ler met mist en hier en daar nachtvorst. Inmiddels zijn de depressies een nieuw offensief begon nen en het eerste regenfront bereikte ons gisteravond al weer. Van de oceaan zijn nog enkele depressies onderweg, zodat het weekeinde onbestendig blijft met afwisselend op klaringen maar ook tijdelijk wat regen en een krachtige tot harde zuidwestelijke wind. Aan de lange periode van vrij koud herfstweer is wel een einde gekomen nu er van de oceaan luchtmassa's wor den aangevoerd met een iets hogere temperatuur. Het kan ook na het weekemde onbestendig blijven, doordat er van Amerika over de oceaan tot boven West-Europa nu een zeer sterke westelijke stroming is ontstaan, waarmee depressies aan de lopende band met regens onze streken binnendringen. (Van onze redactie buitenland) STOCKHOLM Het doodschieten van jachthonden voor militair onderzoek heeft in Zweden tot een storm van protesten gelelo. Dezer dagen is bekend geworden dat in een militaire onderzoekinrichting in de omgeving van Stockholm veer tien jachthonden van het Britse ras Beagle opzettelijk zyn doodgeschoten met kogels uit snelvuurwapens. Het onder zoek vond plaats op verzoek van de Zweedse delegatie bij het internationale Rode Kruis in Genève om de „onmense lijkheid vast te stellen" van de met hoge snelheid afgevuur de kogels. Vooral Zweden spant zich in om tot een verbod van dergelijke wapens te komen, waarvan de kogels enorme wonden veroorzaKen. Het onderzoekcentrum had de Beagle uitgekozen, omdat dat dier zo rustig is Voor ze werden doodgeschoten, werden ue honden verdoofd. leven Opnieuw ruim twee ton: 206.755,85 was de op brengst van puzzel 4 in de nationale puzzelaktie voor het zilveren Koningin Wilhelmina Fonds (t.b.v. de kan kerbestrijding in ons land). Hierdoor is de stand na vier puzzels: 793.991,32- De notaris had voor de vierde trekking in zijn proces verbaal vastgelegd, dat voor de eerste maal de extra prijzenpot van dat moment, ter waarde van 18.735,44, in ronde bedragen van 1000,— onder de puzzelaars- (sters) van die week verdeeld moest worden. Achttien puzzelaars(sters), van wie drie in het versprei dingsgebied van De Stem, werden daardoor de gelukkige winnaars(ressen) van 1000,— schoon in het handje. En ook deze keer weer een hoofdprijswinnaar onder de le zers van De Stem (zie pag. 3)! (Van een onzer verslaggevers) BORSELE Prins Bern- hard heeft gisteren officieel de olieraffinaderij van Total in het Sloegebied in gebruik ge steld. De prins deed dit door de onthulling van een koper plaquette. Een en ander ge beurde in aanwezigheid van onder meer minister drs. R.F.M. Lubbers van Economi sche Zaken, de Franse staats secretaris van buitenlandse handel N. Segard, het provin ciale bestuur van Zeeland en het gemeentebestuur van Borsele (Van onze correspondent) EINDHOVEN Adriaan van Lanschot, eigenaar van Radio-Atlantis, die tot I sep tember radioprogramma's uit zond, heeft aangekondigd, dat de piratenzender zondag weer de lucht ingaat. Atlantis is dan te horen op de golflengte, die radio Noord zee vroeger gebruikte. Adriaan van Lanschot zégt een maas in de wet gevonden te hebben waardoor hij op le gale manier kan gaan uitzen den. De proefuitzending is al achter de rug en de eigenaar van Atlantis heeft er vertrou wen in. dat de uitzending van zondag ook technisch gezien zal lukken. (ADVERTENTIE) Sp.cloHtm In: elortronhd» appa ratuur voor beeld- on geluidtregln s!ratio, high lidality-lturuo app. klouron lelevWo, Jbrejaart -lectronics ,_,k»n M hrudo lelOltOO-Wan |gg|» Prins Bernhard mocht uit handen van drs. E.G.M. Drie beek, voorzitter van de raad van commissarissen van Total Raffinaderij Nederland N.V. een bedrag ontvangen voor het World Wildlife Fund, waarvan de prins voorzitter is. De ge meente Borsele kreeg even eens een geschenk: een cheque van f 15.000,- voor sociaal- culturele doeleinden. Een blijde gebeurtenis, zo getuigden alle sprekers van de opening. President-commissa ris Driebeek zei zich ervan bewust te zijn, dat inwoners van Borsele de raffinaderij met een zekere an-gst hadden zien groeien. Maar die angst noemde hij ongegrond. Kosten noch moeite waren namelijk gespaard om de omgeving van overlast te vrijwaren. Het had de heer Driebeek dan ook goed gedaan te vernemen, dat omwonenden van het opstar ten van de raffinaderij niets gemerkt hadden. President-directeur-gene raal van de Total-groep M. Granier de Lilliac verklaarde nadien eveneens dat de nieuwste methoden en de meest gevorderde technologie was gebruikt om het milieu te beschermen. Minister Lubbers van Eco nomische Zaken vermeldde onder meer, dat de realisering van de raffinaderij veel voe ten in aarde had gehad. Vier achtereenvplgende ministers hadden met de voorbereidin gen van doen gehad. De heer Lubbers veroorzaakte enige hilariteit door daaraan toe te voegen: „Dit betekent niet, dat de voorbereidingen op zichzelf zo erg lang geduurd hebben" De heer Lubbers zag de vesti ging toch wel als een voor beeld van gedecentraliseerde industrialisatie. Ervaring was opgedaan om de vereiste pro cedures in de toekomst te stroomlijnen. vervolg op pag. 3) Bij de officiële opening van de Total-raffinaderij waren ook de vijf employés van To tal en de Franse ambassade aanwezig, die enige tijd gele den betrokken waren bij de gijzeling in Den Haag- Bij een maquette van de raffinaderij waren o.m. de heren Meertens (chauffeur van de Total-direc- tie), Driebeek (voorzitter van de raid van commissarissen), Defize (chef public relations in Parijs van Total), prins Bernhard, G. Roux-Buisson (voorzitter van de raad van bestuur) en Groskdamp (direc teur van Total-Nederland). DEN HAAG (ANP) De regering heeft nog geen nade re beslissing inzake de wijze van afsluiting der Oosterschel de genomen- Premier Den Uyl zei vrijdag dart nog inzicht dient te wor den verkregen in de conse quenties van de verschillende oplossingen en diat o.m. de verwerking van meerjarenra mingen een rol speelt. De kwestie zail volgende week vrijdag opnieuw op de agenda van het kafodentsberaad prij ken, zo beloofde hij vrijdaga vond. (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT De B.V. Verenigde Buizenfabrieken VBF te Oosterhout producent van gelaste stalen buizen, heeft voor een periode van voorlopig zes weken voor een deel van het personeel werk tijdverkorting aangevraagd. De werktijdverkorting begint op 4 november. Ruim 700 van de 1500 werknemers van het concern, dat behalve in Oos terhout ook gevestigd is in Maastricht- Blerick en Arn hem, zijn bij de maatregel be trokken. De verkorting zal on geveer veertig proeent van de normale werktijd bedra gen. Ook de kunststoffenfabriek Wawim iin H-aodenberg 120 werknemers voert maandag een werktijdverkorting in van 30 procent vam de capaciteit op de afdieltag bunstetofledidiin- gen- De directie is tot dieze beslissing gekomen ais gevolg vain de verminderde activitei ten in de bouw. De vraag naar riolerings- en elektrobuizen is daardoor sterk gedaald. De reden voor de aanvraag is volgens de directie van het VBF-concem- een Hoogoven- doohter, ondermeer een gevolg van die afnemende activiteiten in de bouwwereld en de sinds het begin van dit jaar achter gebleven vraag uit de automo bielindustrie. Financieel-eoomomiscih direc teur K. de Geus van VBF wil de mogelijkheid van verlen ging van de maatregel over zes weken niet uitsluiten: „maar ik ben niet zo pessimis tisch gestemd en vertrouw in het algemeen op herstel van de conjunctuur". (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Volksge zondheid en Milieuhygiëne hebben na overleg met de Landelijke Specialisten Vere niging en de sectie specialis ten van de Nederlandse Maat schappij tot bevordering der Tandheelkunde besloten met ingang van 1 oktober 1974 voor de komende jaarperiode aan deze specialisten een ver hoging van de particuliere ta rieven met acht procent toe te staan. Hierbij werd enerzijds de algemene inkomensontwikke ling na 1 januari 1974 gere lateerd aan de stijging van de salarissen in ambtelijke dienst en anderzijds de stijging van de praktijkkosten in 1974 in de beschouwing betrok ken. Het overleg met de Lande lijke Specialisten Vereniging om tot een bevredigender ta riefstructuur te komen, vindt onverminderd voortgang, aldus de bewindslieden in een com muniqué. (ADVERTENTIE) Verpleegkundigen, die daadwerkelijk van plan zijn in een jong en modern ziekenhuis te gaan werken mogen, wie dan ook van onze afdeling perso neelszaken best uit bed bellen voor een afspraak. Overdag is natuurlijk ook prima. Olympiaweg 350 - Rotterdam tel.010-32Q100 toestel 241/166/340 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In politiek- Den Haag is grote ontstem ming ontstaan over het bericht (zie onze financieel-economi- sche pagina), dat de Belgische regering in Amerika en Frankrijk vier kerncentrales heeft gekocht, die in de buurt van de Nederlandse grens zul len worden gebouwd: één bij Luik, één bij Doel (Antwer pen) en twee aan de kust vlakbij Zeeuwsch-Vlaanderen- Het blijkt dat de regering in Brussel de Nederlandse rege ring tot op vandaag daarover niet heeft ingelicht, ondanks het feit, dat dat wel was afge sproken. Overigens wist minister Lubbers (gisteren in Borsele waar hij bij de opening van de Total-raffinaderij was), nog niets van het besluit van de Belgische regering. De PPR- fractie in de Tweede-Kamer is woedend, volgende week zal dc minister aan de tand wor den gevoeld. De PPR-kamerleden Walt- mans en Jansen stelden in ju ni minister Lubbers (Economi sche Zaken) vragen over ge ruchten als zou België vier kerncentrales aan de kust wil len gaan houwen. Op 2 sep tember antwoordde minister Lubbers dat er geen overleg met België hierover was ge voerd. De bewindsman ver wees naar de afspraak tussen Brussel en Den Haag. Daarin zeggen beide regeringen el kaar toe overleg met elkaar te plegen als beide landen kern centrales zullen bouwen bin nen een afstand van 20 kilo meter van eikaars grenzen. Dat overleg blijkt ook nu nog steeds niet te zijn ge voerd. Ondanks de verzeke ring van minister Lubbers aan de PPR-Kamerfractie, dat Brussel geen enkele beslissing zal nemen zonder Den Haag in te lichten. De PPR is daar erg boos om: volgens Kamerlid Jurgens laat Den Haag zich met een kluitje in het riet sturen, wat het departement van Economische Zaken echter ontkent. Een woordvoerder van m1- nister Lubbers zei ons, dat pas overleg met Brussel kan wor den gevoerd, als de plannen van de Belgische regering con creet bekend zijn. Dat is nu het geval, maar van enig over leg is vooralsnog geen sprake. Overigens, ->o vraagt de PPR- fraetie zich af, als Brussel nu al én plaats én grootte van de kerncentrales bepaalt, waaro ver moet dan nog overleg met Den Haag worden gepleegd. Hooguit over een gezamenlijk rampenplan voor de betrokken gebieden (Zuid-Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen) voor het geval er iets met die cen trales mis gaat. Minister-president Den Uyl heeft gisteravond desgevraagd verklaard, dat de regering ze ker bij België aan de bel zal trekken om de regering van dat land te herinneren aan de afspraak dat de landen elkaar zullen inlichten over dit soort plannen. Den Uyl gaf toe dat minister Lubbers (Economi sche Zaken) formeel niet op de hoogte is gesteld van het Belgische besluit,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1