L Niet genoeg artsen bereid bloedproef af te nemen OOK PLANNEN BIJ PHILIPS-ROOSENDAAL Korter werken bij Enka Voor 673 man in Breda Vandaag VERTREKPREMIE GASTARBEIDERS VAN DE BAAN Breigoederenfabriek in Kapellebrug sluit: 31 man op straat De camera zag het Scheepswerf werkt langer voor Bangladesj Post in Gent in t honderd Turken krijgen voor 200 gulden JLDENS! ikkert adviseur bij Dassault Into rpellatie ENKA-BREDA KOERSVAL Tien maanden dienen in België Achttien doden bij hotelbrand - KNIP UIT GELD WAARD^ Kedactie- en administratie-adres: Hieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 !®KHinementsprijs f 24,70 per kwartaal; 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. ■ronummer 1114111 t.n.v Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, ■gerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW VRIJDAG 18 OKTOBER 1974 27e jaargang Na 7479 ULDE RADIATOREN Watt compleet met at v.a749,— tvoeringen in paneel of oering. ILINEX keukenhulpen td en, IET KORTING Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V )HN KAMMEN 32.- HET Ir compl. met bat., |m en micro, hij speelt tevens lichtnet. PRIJSJE 96,-. TORRADIO'S voor de kin- pp lichtnet en batterij. PRIJSJE 49,-. [te tijd 730 Watt. incl. klapstatiel, i wasautomaten en koel- idee. IJKSTRAAT 72 ERNEUZEN ID - KNIP UIT GELD WAARD - d(Van onze parlementaire redactie) m DEN HAAG Maandag Berhoort de Haagse officier van justitie, mr. A. R. Schim- het KVP-Kamerlid (en neraal buiten dienst) J. van Eisen, over de „omko- pgsaffaire" rond de ver- nging van de Starfighter. it was gisteren, naast de ithulling dat het oud-Twee- de-Kamerlid S. Kikkert (CHU) sinds verleden jaar ad- is van de Franse vlieg- Igfauriek Dassault, het st opzienbarende nieuws deze kwestie, omdat de of- Van Eisen uitnodigde, k nadat hij de „hoofdper- in" in de affaire, het invloed- Kamerlid Piet Dankers A) had verhoord, inkers die overigens' wei- öok maar iets mee te lien over zijn gesprek met bet openbaar ministerie zou fi er tegenover mr. Schim- over hebben verbaasd, dat tot' nu toe maar twee Kamer met betrekking tot deze in het nieuwts zijn ge- n: hijzelf en de WD'er ja- Laatstgenoemde kan ge- Jfen zijn functie (hij „doet" rr. |itaire personeelszaken voor ■jn in de opposiitie verkeren de fractie) bovendien niet „erg interessant" heten in re- tatif tot de aankoop van een peu liegtuiig Van Eisen heeft zich giste ren gehaast om mee te delen, dat hij niet naar de officier gaat als voorzitter van de vas- Kefensiecommisde in de le Kamer, „maar gewoon m Eisen". Dat zou er op bunnen duiden, aldus het ge- nicht in Den Haag, dat de KVP-defensiespecialist moge- ook is benaderd door een .igfatorikant met zoals heet „aantrekkelijke aan- gen". Van Eisen zelf »nt dat overigens. ^let PvdA - K airier lid Dan ken zou volgens tot nu toe niet bevestigde berichten en faten door een DassauUtt- in Frankrijk zijn be- erd met een aanbod van eeit gehieim adviseurschap te gen een hornorarium van ruim een miljoen gulden, op voor waarde dat hij zijn invloed wilde aanwenden om de Mira- ®ftraal jager goed in de markt te brengen als opvoilger van de Starfighter. Het gaat om de aankoop van 102 ver vangende «traal vliegtuigen, eert order van pakweg 2,5 mil jard gulden. Mussen is gisteren ook ■pegedeeld, dat de Neder- hndse vertegenwoordiger van Ddssauft. ir. J. Botterman, door de officier zal worden gehoord Ook dat gebeurt vol gende week (maandag) De door de CPN-fractie (het Kamerlid Wolff) aangevraagde interpellatie wordt woensdag ochtend gehouden, zo heeft do Kamer gisteren besloten. Bij deze interpellatie (aan het Adres van Justitie-minister Van Agt) gaat het om de WAag of Justitie niet teveel bozig is zich te bemoeien met zaken die eigenlijk alleen de Tweede Kamer aangaan. jwRESIDENT FORD van de Verenigde Staten heeft giste ren voor de tweede keer zijn vet uitgesproken over een Mstredeii besluit de militaire hu p aan Turkije te beëindi gen en het Huis van Afgevaar- Jgden accepteerde het met kleine meerderheid. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT-BREDA Er is een tekort aan huisartsen die bereid zijn na 1 november de verplichte bloedproef af te ne men bij automobilisten die meer dan nul-komma-acht promille alcohol in het bloed hebben. Dit probleem speelt in kleinere gemeenten en op het platteland, waar men voor de bloedproef in eerste instantie is aangewezen op de plaat selijke huisarts. Het hoofdbe stuur van de Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst heeft onlangs „vrijwilligers" opgeroepen, maar dit heeft lang niet overal tot resultaat geleid. „De arts kan nooit verplicht wórden een bloedproef af te nemen", zegt mr. W.B. van der Mijn, secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. „Tot 1967 heeft de Maatschappij altijd, geweigerd mee te werken aan de bloedproef. Na dat jaar is het standpunt gewijzigd. De verkeersveiligheid vereist dat men in het verkeer geen alco hol gebruikt, althans zo weinig mogelijk. Ons hoofdbestuur achtte het zijn plicht hieraan mee te werken". Voorwaarden die van medi sche zijde werden gesteld, zijn, aldus de heer Van der Mijn: de arts mag geen bloedproef afnemen bij een eigen patiënt, hij mag niet volstaan met een simpele prik, maar moet een medisch rapport opstellen, en er mag geen fysiek geweld gebruikt worden om de bloed proef te kunnen afnemen. De justitie zal, aldus de heer Van der Mijn, per rayon artsen be reid moeten vinden hun mede werking te verlenen, waarbij primair is gedacht aan medici die een relatie hebben met de overheid. In justitiële kringen wordt gesteld dat niet overal artsen bereid worden gevonden tot medewerking. Het wordt niet uitgesloten, dat in sommige plaatsen „de zaak stuk loopt". Het inschakelen van artsen uit andere gemeenten stuit op praktische bezwaren. De prak tijk moet uitwijzen, aldus een justitiële zegsman, in hoeverre dit probleem kan worden op gelost. (Van onze verslaggevers) ROOSEND AAL/BRED A Nederland is de afgelopen 24 uur opgeschrikt door moeilijkheden bij een aantal be drijven die de .werkgelegenheid (tijdelijk) aantasten. In twee gevallen betreft het internationale concerns: Enka- Glanzstoff en Philips. In de vroege ochtend maakte Philips bekend werktijdver korting te overwegen voor twee vestigingen (de TL-buizenfa- briek in Roosendaal, 1.500 personeelsleden, en de gloeilampen fabriek in Weert, 800 werknemers). De maatregel houdt verband met een sterke toename van de voorraden als gevolg van het achterblijven van de verkoop van TL-buizen en starters in en buiten Nederland. Directeur J- H. Boiling van Philips-Roosendaal deelde gis teren mee, diat begin volgende week concrete maatregelen zulllen worden afgekondigd om aam de ongunstige ontwikke ling een halt toe te roepen. Voordat de maatregel zal wor den geëffectueerd, wil Philips eerst een duidélijkeir inzicht im de huidige situatie- „Maar we weten wel dat we er iets aan moeten doen", alldius de heer Boiling. Woensdag heeft hij, evenals de Phfflips-persdienst, tegenover deze krant -nog per tinent ontkend dat er aam kor ter werken werd gedacht. Het personeel is dinsdag via publi- katies op het mededelingen bord ingelicht. De heer Bollinig wilde nog geen aantallen noe men. „Als er daadwerkelijk aanvragen worden ingediend voor arbeidstijdverkorting- zal een deel van het petnsoneel dat betrokken is bij de fabricage van TL-Iiamnpen daaronder val len"- tweede kwartaai''^dan vooi - speld. Verder werd gisteren be kend diat de Loevesteim Groep N.V. (beton) met de bonden in principe overeenstemming heeft bereikt over een sociiaal afvloeiinigsplan voor 113 van de 1.147 werknemers. Ook de breigoederenfaforiiek Verbreyt Wijn in Kapellebrug sluit: 31 werknemers kamen op straat te sta-an per 1 januari. Verder zijn er berichten over de voor genomen sluiting van een bag gerbedrijf in Zoetermeer (40 man)- De tweede mededeling van ernstige aard was afkomstig van Enka-Gianzstoff, waar door aanhoudende afzetproble- men voor chemische vezels in Europa een onaanvaardbare stijging van de produktievoor- raden is opgetreden. Om dit tegen te gaan wordt o.m. bij het poiyestertextielgarenbedrijf van Enka in Breda met ingang van zondagavond 22.00 uur een werktijdverkorting ingevoerd, waarbij 673 van de 1.127 men sen die thans bij Enka-Breda werken betrokken zijn. Die mensen komen overwegend uit de produktieafdelingen, maar de werktijdverkorting vindt ook haar doorwerking in som mige administratieve afdelin gen. De personeelsafdelingen, de bewaking, het kamtimeperso- neel en het ketelhuispersomeel vallen buiten de werktijdver korting. In een verklaring van be drijfsdirecteur ir- H. J. de Boer. die gisteren in het Bre dase bedrijf werd verspreid, wordt erop gewezen dat hier sprake is wan een tijdelijke stagnatie in de afzet. Voorlo pig wordt de werktijdverkor ting dan ook aangevraagd voor zes weken- „Of een tweede aanvrage voor nog eens zes weken nodig is zal daarna wel blijken", aldus deelde ir. De Boer ons gisteren mee. Ook bij Enka-vestiginigen in Arnhem, Ede, Groningen, Em- men en Emmer-Compascuüm zal korter gewerkt gaan wor den. In totaal zijn 3.000 van de 13.000 medewerkers wan Enka hierbij betrokken- Dis trictsbestuurder 'J. van der Laan van de Industriebomd- NVV zei dat er geen kwestie van is dat de werktijdverkor ting zal worden gevolgd door ontslagen. „De problemen zijn van conjuncturele en niet van structurele aard". De mededelingen over het korter werken hij Enka en de plannen daartoe bij Philips veroorzaakten een enorme koersval van beide fondsen op de Amsterdamse beurs. Phi lips verwacht ook aanzienlijk slechtere resultaten in het ZONNIGE PERIODEN. Meestal droog. Maximumtemperatuur: Elf graden. STAD EN STREEK CNV wil vaart achter grote plannen Pagina 3 De Meijer weer een stuk groter Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Onafhankelijk Suriname kan niet buiten de EEG Pagina 1 I BINNEN- EN BUITENLAND Verdachten van Bredase roofoverval ontspoord door drugs en leegloperij Pagina 13 SPORT Van der Smissen verliest. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Het „Sociale" beleid bij de omroepen Pagina 19 BRUSSEL (ANP) De Belgische minister van Defen sie, Vanden Boeynants, heeft donderdagmiddag in de Belgi sche Kamer vam volksverte genwoordigers bevestigt, dat de regering van plan is, niog voor het einde van dit jaar- de dienstplicht voor Belgische militairen in Duitsland terug te brengen tot 10 maanden. Zodra de juiste datum be kend is, aldus Vanden Boey nants. zullen alle dienstplichti gen die er dan 10 maanden of meer op hebben zitten, naar huis worden gestuurd Protestantse vrouwen, voorzien van messen en stokken, hebben een buffet juffrouw en een bareigenaar in Belfast gegijzeld om kracht bij te zetten aan hun eisen om voedsel verstrekt te krijgen aan vrouwen in de Maze-gevangenis. Deze gevangenis is dinsdag in brand gestoken door opstan dige gevangenen. Zij zijn nu verstoken van voedsel. MILLINGEN (ANP) De ondernemingsraad van de scheepswerven, voorheen Bo devves te Millingen ad. Rijn heeft de directie verzocht in de week van 21 tot 28 oktober een half uur per dag langer te mogen werken. De opbrengst wordt geschat op f 7-500 en is bestemd voor noodlijdenden in Bangla-desj. De directie heeft het verzoek ingewilligd en kondigde aan de opbrengst te ziullen verdiub- beten. SEOEL (RTR) Bij een hotelbrand in de Zuidkoreaan- se hoofdstad Seoel zijn zeker 18 mensen om het leven geko men. Er zijn meer dan 50 gewonden, van wie 14 ern stig. De brand in het „New Nam- san"-hotel brak uit op de vier de verdieping, waar ongeveer 90 hotelgasten op hun kaïmers waren. In de naohtcliulb op de negende verdieping bevonden zich verder nog 50 mensen. De hoteleigenaar is gearres teerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er komt geen vertrekpremie van f 5000,- voor gastarbeiders uit niet-EEG-landen, wanneer zij binnen drie jaar ons land ver laten en nooit meer terugke ren. Minister Boersma (Sociale Zaken) probeert vandaag het hele kabinet warm te maken dit voorstel te schrappen. Dit kondigde hij gisteren in de Tweede Kamer aan. Wel gaat hij zoeken naar een beter al ternatief voor de „oprotpre mie". waarin dan beter de achtergronden van deze bonus naar voren komen- Met de intrekking van dit voorstel komt de bewindsman tegemoet aiam die wensen van cte Tweede Kamer, werkge vers- vakbeweging en zelfs de buitenlandse werknemers. Zij hadden allien dit idee verwor pen, dat door velen als a- sociaal werd betiteld- Drs. Boersma wijtte de ongezouten kritiek op zijn plain vooral aan misverstanden over het doel van de vertrekpremie name lijk de gastarbeider bij terug keer in zijn land goede kansen te bieden op redelijk werk- Bij het zoeken naar een al ternatief voor de bonus wil de minister zijn uitgangspunt handhaven, dat ons land er voor verantwoordelijk ie, dat na terugkeer een buitenlandse werknemer in het arbeidspro ces kan worden opgenomen. Deze premie zou de gastarbei ders ook pas in land van her komst ontvangen en niet Jn ons landt Inmiddels, zo deelde hij mee, hadden Turkije en Joegoslavië al positief gerea geerd op het voorstel van een vertrekbonus. Viia een maximum van het aantal gastarbeiders in een be drijf (een van de regerings voorstellen) wordt de arbeids mobiliteit van de buitenlandse werknemer niet belemmerd, zo weerlegde drs. Boersma de kritiek uit de Kamer. Hij ver wacht niet dat hierdoor een gastarbeider minder snel een nieuwe baan zal gaan zoeken vinden. Dit maxi- >as geldien wanneer ling meer dan 20 buitenlandse werknemers m dienst heeft. BRUSSEL De rechtbank in het Belgische Dender- monde heeft de vrouw van een ingenieur uit het Belgische Waasland veroordeeld tot 1500 frank (ongeveer 100 gulden) boete wegens overspeld. De ingenieur vermoedde al geruime tijd dat zijn vrouw overspel pleegde. In het ruime huis dat hij en zijn vrouw bewonen installeerde de man in een van de vertrekken een verborgen televisiecamera. Toen hij op een dag de vriend van zijn vrouw het huis zag naderen installeerde hij zich in zijn werkvertrek waar hij een televisie-ontvanger had staan die de beelden van de verborgen camera weergaf. Toen die beelden naar zijn overtuiging op een gegeven moment voldoende bewijsma teriaal leverden belde hij de politie. In de werkkamer van de man maakte de politie aan de hand van de beelden, een proces-verbaal op. (Van een onzer verslaggevers) KAPELLEBRUG De breigoederenfabriek J. Ver- breijt-Wijn in Kapellebrug, een familie b.v., zal haar poor ten per 1 januari 1975 defini tief sluiten. Het bedrijf wordt geliquideerd. Eenendertig werknemers, vierentwintig Belgen en zeven Nederlanders, komen daarmee op straat te staan- Voor hen is in samen spraak met de Belgische en Nederlandse vakbonden een afvloeiingsregeling ontwor pen. Oorzaak van de sluiting van deze fabriek van kinderkousen vormen de steeds stijgende kosten. Daarnaast kon het be drijf niet meer op tegen de concurrentie van met name de Oosteuropese landen. De fir ma Verbreijt zette haar pro- duktie voornamelijk in Neder land en België af. Het personeel bestaat uit drieëntwintig vrouwen en acht mannen. De NK V-Indiustrie- band in Zeeuwsch-Vlaanderen zegt diat de siluiifimg van het bedrijf een daling van de werkgelegenheid voor vrou wen in Zeeuwsch-Vlaanderen met zich brengt. Voor de man nen zal het volgens het NKV niet al te moei! ijk zijin om pasend werk te vinden. BRUSSEL (ANP) De postvoorziening in en rond Gent is donderdag volledig in het honderd gelopen als ge volg van een staking van de postbeambten. De postbodes en hun collega's staken met steun van hun vakbonden. Reden voor de staking: de postdiensten in Gent zijn on- derbemand zodat het personeel (vooral van de sorteerdienst) permanent overuren moet ma ken zondeir ooit <ie mogelijk heid te hebben die in vrije uren terug te krijgen. De postbodes hadden maan dag al een „schokstaking" ge houden. Donderdag werd voor de gehele dag het werk neer gelegd en omdat Gent een be langrijke verdeel plaats van post, ook voor de provincie is, liepen niet alleen de postbe stellingen in Gent zelf, maar ook in de wijde omtrek, in het honderd. De postambtenaren hielden donderdag ook een be toging- De heer Th. H M. Aclker- mans, ddstrictsbestuiurder van de industriebond, vroeg zich af of de ontslagen werknemers straks in hun eigen branche zullen kunnen blijven werken. „De situatie in de kousenin- dustrie is heel slecht", aldus de bestuurder.Vorilg jaar werd door de directie arbeidstijd verkorting aangevraagd. Als gevolg daarvan moesten vier werkneimers het veld ruimen. Een speciale oommissie die toen in het leven was geroe pen om de positie van het bedrijf te bestuderen, kwam tot de conclusie dat er sprake was van een structureel maar niet van een conjunctureel probleem. De besloten vennootschap bestaat thans zesenvijftig jaar. Het bedrijf meldt dat de laat ste paar jaar al geen politiek van aanwerving meer is ge voerd. ..Het is de laatste jaren niet meer zo druk geweest. Vrijgekomen arbeidsplaatsen werden niet meer opgevuld", aldus een woordvoerder van het bedrijf. (Van onze redactie binnenland) MIDDELBURG Er lopen waarschijnlijk in Nederland heel wat Turken rond met een vals Turks rijbewijs. De poli tierechter in Middelburg kreeg donderdag van een Turkse verdachte te horen hoe dat in zijn werk gaat. Een niet nader genioem'cte Turk, die in Gent woorat, heeft zich van een bron van inkom sten verzekerd dtaor aan zijn landgenoten vervalste Turkse rijbewijzen te verschaffen vexjr 200 gulden per stuk. Met dat rijbewijs stapt zo'n Turk dan naar een Nederlands ge meentehuis en vraagt diaiar een Nederlands rijbewijs vaar in de plaats. In juni van dit jaar viel een 19-jarige Turk in Sas van Gent door de mianidi. omdat hi j bij de aanvraag van zijn Ne derlands rijbewijs twee gloed nieuwe pasfoto's overlegde, precies dezelfde exemplaren als op het enkele jaren oude rijbewijs waren bevestigd. De ambtenaar werd achterdochtig en de Turk kreeg donderdag van de Middelburgse politie rechter drie weken gevange nisstraf voorwaardelijk en een geldboete van 150 gulden op gelegd. In Kopenhagen is de laatste auto bij Ge neral Motors van de band gelopen. Sinds 1923 zijn daar meer dan een half miljoen auto's geproduceerd. Kransen en teksten begelei den deze laatste wagen, als symbol - h ct verdwijnen van "50 arbeidsplaatsen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1