Kans op boycot frisdrankverkoop rlinister Boersma krijgt het moeilijk Vandaag NurDie Panty OPTIEK meinhardt iMER VERWERPT VERTREKPREMIE VOOR GASTARBEIDERS Wrins krijgt 3,1 miljoen mr „Actie Natuur Directies PZEM, PNEM en PLEM praten met bonden over fusie Prijs van een brood met vijf eent omhoog Bisschop van Haarlem: gewetensvrijheid katholieke politici inzake abortuswetgeving Papierberg op rijksweg te/sch rijver >lie-heffing op Wereld- missiedag Politie slaat betogers van Binnenhof Theeprijzen omhoog WAARSCHUWINGS SCHOT BRENGT CHAUFFEUR IN TERNEUZEN TOT BEDAREN aai 1 b-12488 TE HULST ant van Engeland' 'elijke kracht ITE HULST GEVRAAGD rn' P B.V. E WERKSTER P B.V. ZEN Handel levensmiddelenbedrijf kwaad over verdubbeling statiegeld VISKOTTER OVERVAREN: MAN UIT HANSWEERT VERMIST Jacht Fonds Huisvesting Drie gewonden 20 dernier*' 495 475 om 87.800,— gen. ie op aanvraag. >rte termijn iom 28.000, lom 65.000, van alle am 265.000,— v., voorzien van c met open som 165.000, ien niet anders ie U zoekt mrg teur: Dr. W. A. J. M. Harkx redacteur: L. Leijcndekker jctio- en administratie-adres: iwstraat 9, Terneuzen, teL (01150)-79 20 mpnneinentsprijs 24,70 per kwartaal: 8,35 per maand. Loss* nummers 45 cent. ffljmnummer 1114111 tjtv. Uitgeversmaats chappy De Stem B.V, geijerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW DONDERDAG 17 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7478 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Zaken van de gemeen!». K ia£d ïdewerker(ster) zal o.i I •lenen bij de postbehan.! mtelijke regeling, afhan-1 opleiding. ihtspositieregeiingen jijl dt verzocht hun solliei- L referenties en uitvoerijl dagen na het verschijner. I en aan de burgemeestei I omtrent deze betrekkini ter gemeentesecretarie en (W. Everaard). - 2030. voor in vaste dienst edrijfshuishouding. werkweek. houders van Hulst 9 naar de per 1 novembo ig bij de dienst gemeen dienst). ;dt in tijdelijke dienst mi jaar, waarna bij ïstelling volgt. mtelijke regeling. ehtspositieregelingen dagen na het verschijn® C ien aan de burgemeester I omtrent deze betrekkin! I ter gemeentesecretarie en (W. Everaard). Be prijsklassen: ivs - boerderijen, projecten voor rt Ivoning en bungalow- renovatieplannen eo lie objecten. Ej bv middelburg londensekaai 1 tel. 01180-12488 r het schoonhouden N ;oren met spoed een htingen kunt u ie afdeling Personeel >on 01150 - 79 40. (Van een onzer verslaggevers). BREDADe handelaren in Let levensmiddelenbedrijf igen de verkoop van fris- .nken te stoppen, wanneer de drankindustrie blijft vast houder. aan verdubbeling van het statiegeld op lege flessen, zonder de handel een vergoe ding te geven voor het werk dat het in zamelen en terug sturen van 1 egt flessen met zich meebrengt. De Amsterdamse groothan delaar D. Ven (met tien filia len in het land) heeft het dreigement reeds ten uitvoer gebracht, en zijn leveranciers laten weten dat ze geen drank hoeven te leveren, als hij ver hoogd statiegeld moet betalen. De strijd rond de lege fles tussen industrie en handel kan ertoe leiden, dat binnenkort in veel winkels geen frisdrank meer is te krijgen. Deze week vormt het centraal bureau le vensmiddelenbedrijf, waarin verenigingen van detaillisten, groothandel en coöperaties zijn verenigd, een c omité dat de actie tegen de drankindustrie gaat coördineren. De heer Ven licht toe dat handel en indus trie reeds enkele jaren met elkaar overleggen over een vergoeding voor de kosten van de winkelier en groothandel rond de lege flessen. Berekend is dat het werk aan één krat lege flessen de handelaar-de taillist een gulden tot een gul des vijftig kost. (Vervolg op pag. 15) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Boersma (Sociale Zaken) krijgt het vanmiddag in de Tweede Kamer moeilijk bij de verde diging van het voorstel tot een premie van f 5.000,voor gastarbeiders bij vertrek binnen drie jaar uit ons land. De hele Tweede Kamer verwerpt, zo bleek gisteren, om ver schillende redenen dit idee radicaaL Ook andere voorstellen uit de nota buitenlandse (nlet-EEG) werknemers stuiten op kritiek. Ex-minister Eoolvink (Sociale Zaken) heeft ruim iVz jaar gele den deze nota ingediend, maar het kabinet Een Uyl heeft ze be langrijk aangevuld. SOESTDIJK De heer A. G. Sijthoff, directeur van de gse Courant, heeft woensdag op paleis Soestdijk namens de ichting Samenwerkende Dagbladen een cheque van ruim f 3,1 Ijoen overhandigd aan prins Bemhard (foto). Dit bedrag is opbrengst van een 26 weken durende puzzelwedstrijd ten bate de „Actie Natuur", waartoe de prins vorig jaar het initiatief genomen. 48 in de Stichting sa- zo vertelde de heer Sijt- jnwerkenide dagbladen, heb- elke week 150.000 a (ADVERTENTIE) Op een totaal verregende zon- dag, midden in de olie-crisis, Jrwam miljoen grulden bij elkaar Wereldmissiedag 1973! Men had gelukkig begrepen dat ®e financiële problemen van de Jonge kerken in Azië, Afrika en andere werelddelen heel wat -4Hpender zouden blijven dan de onze. ^■tussen is duidelijk geworden dat de stijging van de olie-prij zen. doorwerkend in alle ande- kosten, voor de meeste arme •nden een ramp betekent. En de kerken daarginds delen in die nood. Met de toelage voor een jaar kan men de medewer *ers, leken en priesters, nu ®aar acht maanden onderhou den. Minder rijden betekent minder zorg voor de verste, meest ook de armste dorpen, lusters verkochten huisraad om voor hun weeskinderen wen te kunnen kopen. Het is »aar een greep uit de infor matie, die PMW-Nederland van overal krijgt. Dw bijdrage is opnieuw bitter fjud nodig, als het kan met een Ohe-toeslag. Er is een kerkkol lekte op Wereldmissiedag, zon dag 20 oktober. Het gironummer van 700 be hoeftige kerken overzee is: gi TO 8725 ten name van P!\TW te Den Haag. Graag met vermei ding: Wereldmissiedag. 200.000 iinzenidiingen binnen gekregen. Hij noemde de puz zelactie, waaraan ook De Stem heeft meegewerkt, dan ook een groot succes. Prins Bern- hard gaf de cheque op zijn beurt aan de heer D. Haen- tjens Dekker, voorzitter van het werkcomité van de Actie Natuur. De bestemming van het geld staat inmiddels al vast: het wordt verdeeld over een klei ne dertig landelijke, provinci ale en plaatselijke organisa ties, instellingen en projecten voor natuurbescherming en natuurbeschermingseducatie. (Van onze redactie binnenland). DORDRECHT - Gister morgen vroeg is op de rivier de Noord bij Hendrik-Ido-Am- baeht een viskotter uilt Yerse kie, de Y 62, overvaren door een diuweenbeid met vier ge laden duwbakken ervoor. De 44-jarige kapitein van die kot ter, de heer 8., Sinike, is zwaar geiwond opgenomen in het ge meenteziekenhuis te Dor drecht. Een van de opvaren den, die 38-jarige J. Soheele uit Hansweert wordit nog ver mist. De derde opvarende van de kotter is ongedeerd werd bevrijd uit het nen wrak. n de r een gat ha*t - „Ajax" hiel- de was gaan kapseizen, intussen boven water. Volgens de rijk spolitie te water is dikke mist de oorzaak van het ongeluk. Hij overva - -m'itie □e bok die Naast de „oprotpremie", zo als KVP-er Hermsen het uit drukte, wijdde de Kamer ook veel aandacht aan een betere welzijnsvoorziening voor de gastarbeider, zoals goede huis vesting, scholing en vorming, enz. Het ziet er niet naar uit, dat het kabinet de vertrekpre mie, die ook door werkgevers, vakbeweging en buitenlandse arbeiders zwaar is aangevoch ten, kan handhaven. KVP, ARP en CHU willen eventueel drs. Boersma via een motie moreel verplichten af te zien vam dit voorstel. Zij vinden deze bonius een onei genlijk middel om de vertrek- stroom van gastarbeiders te vergroten. Zij willen, dat de regering een tdtzidhit van de gastarbeider op zijn moeder land bevordert via gerichte maatregelen. De chrlsten-democratlsdhe partijen onderschrijven de mening, dat via deze premie buitenlandse arbeiders de jacht openen op zoveel moge lijk geld verdienen. Zij wezen de bewindsman er tevens op dat het bedrag, dat gastarbei ders willen sparen voor hun terugreis, veelal groter is dan in de periode van drie jaar kan worden verdiend. Dit is volgens de KVP-er Hermsen, die namens deze partijen sprak, met dde bonus ook niet te bereiken. De PvdA- noemde bij mon de van mevrouw Barendretgt de vertrekpremie „onaan vaardbaar" en wil de bonus laten omzetten in financiële hulp bij terugkeer van deze groep arbeiders en goede in dustrialisatie van hun land. De socialisten vinden het ook on juist, dat de werkgevers ver antwoordelijk zijn voor de huisvesting van de gastarbei der. Dit is volgens PvdA- woordvoerdster Salomons een taal van de overheid, ook al moet de „wervende" onderne mer grotendeels de kosten er van betalen. leid voor buitenlandse arbei ders. De WD staat ook sym pathiek tegenover deze visie. De liberaal Rietkerk blijft evenals de confessionele frac ties op het standpunt staan, dat bij aankomst van een bui tenlandse werknemer de werkgevers moeten zorgen voor huisvesting. Als oplossing voor een rede lijke huisvesting voor gastar beiders, eventueel met hun ge zinnen stelde mevr. Salomons een fonds voor ten laste van het bedrijfsleven, dat buiten landse werknemers in dienst heeft. Hiervan verwacht zij minder „mensenpakhuizen" en een betere spreiding van bui tenlandse werknemers over de stad in plaats van „klitten" in oude wijken. De gemeenten moeten dan volgens de PvdA vooral waken over de kwaliteit van de huizen, waarin gastar beiders met of zonder gezin oen gaan wonen. Deze laatste mening wordt grotendeels ook onderschreven door KVP, ARP en CHU. Zij wensen, dat gemeenten en wo ningbouwverenigingen op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het huosvestingsbe- (Van onze parlementaire redactie)- DEN HAAG De Haagse politie heeft gisteravond om kwart voor acht de mobiele eenheid ingezet tegen een honderdtal buitenlandse arbei ders en Nederlanders, die op het Binnenhof betoogden. En kele tientallen van hen, die zich niet snel uit de voeten maakten, werden met de gum miknuppel van het Binnenhof afgeslagen. Enkele demonstranten sloe gen terug met stokken van spandoeken, waarvan de poli tie de meeste afpakte. Nadat de betogers van het Binnenhof verwijderd waren, bleven twee Turken uit Rotterdam op die grond liggen. Zij werden met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie hield een van de demonstran ten, een Nederlander aan. Eén politieman liep in de steg een hoofdwond op, waaraan hij in een ziekenhuis werd behan deld. WOLKENVELDEN met hier en daar een bui Maximumtemperatuur: Negen graden, STAD EN STREEK Kunstenaar laat publiek vreemd opkijken Pagina 3 Spui krijgt molenaar terug Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE De tien „harde" geboden van Gerald Ford Pagina 23 BINNEN- EN BUITENLAND Te veel apothekers voor Nederlandse markt Pagina 13 SPORT Heinz Stuy mag weg bij Ajax Pagina 17 Jo Schout: Grossier in Zeeuwse records Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Vijftigduizend luisteraars in het nachtelijk uur Pagina 21 DEN HAAG (ANP) Met ingang van gisteren hebben Niemeyer en Van Nelle de theeprijzen verhoogd met maximaal tien cent voor pak jes losse thee van 100 gr-, en met twaalf eent voor 80 gr-, thee in zakjes. Dit in verband met die ge stegen grondstofprijzen van thee en verpakkingsmateria len. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Directies en ondernemingsraden van de drie zuidelijke energiebedrijven (PZEM, PNEM en PLEM) heb ben gisteren in Middelburg met de vakbonden gesproken over de gevolgen van een eventuele fusie. De Stem heeft kort geleden de plannen voor een dergelijke fusie onthuld. De directies deelden na af- lopp van de bijeenkomst vla een communiqué mee, dat een nantal werkgroepen zich mo menteel bezig houdt met het bestuderen van een na-uwere samenwerking. Gesproken werd over de punten, die moe ten worden opgenomen tn een sociaal statuut, als het tot een fusie komt. De directies toon den zich bereid rekening te houden met de denkbeelden van de vakbonden in de vpor- bereiding van esn eventuele fusie. (Van onze redactie binnenland). DEN HAAG De warme bakkers, en de broodfabrikan ten mogen met ingang van 21 oktober 4 cent meer gaan vra gen voor een brood van 800 gram aan de koude bakkers en de levensmiddeienbedrijven. Het ministerie vain Economi sche Zaken verwacht diat de prijsverhoging voor de consu ment de vijf oeint per hrood niet te boven zal gaan- Deze prijsverhoging vloeit, volgens het ministerie van Economische Zaken, voor on geveer de hieltf voort uit een eerder ingegane prijsverhoging van bloem en meel. HILVERSUM (ANP) Ka tholieke politici zijn in gewe ten vrij om mee te werken aan een abortuswetgeving die misschien niet helemaal de op vatting van de r.-k. bisschop pen van Nederland dekt. Dil beaamde mgr. drs. Th. Zwart kruis, bisschop van Haarlem, woensdagavond in het televi sieprogramma „Kenmerk" naar aanleiding van de woens dag verschenen al: -rlusbrief. „De gewetensvrijheid staat bij mij voorop. Dat is een uitge maakte zaak. Maar ten dienste van die gewetensvrijheid moet de kerk haar standpunt althans toch mogen duidelijk maken. Dat is beslist geen overschrij ding van de primaire taak van de kerk", aldus mgr. Zwart kruis, die verder benadrukte inzake abortus berust op alge dat 't bisschoppelijk standpunt meen menselijke waarden waar iedere mens voor moet opko men. „Als ik politicus was aldus de bisschop dan zou ik inderdaad toch goed willen beseffen dat het hier gaat over de kwestie van leven en dood- Ik ben niet bezig met een kwestie van belastingsverla ging". Mgr. Zwartkruis herhaalde dat de bisschoppen zich onge rust maken over het de laatste jaren ontstane klimaat, waarin alleen maar gesproken wordt over de psychische nood van de vrouw, terwijl over de dood van het leven in wording praktisch niet wordt gerept en de abortus gezien wordt ais een onderdeel van de geboor- tenplanning. Hij beklemtoonde dat dit de ongerustheid is vain alle bisschoppen en niet van een of twee". De vaiKbondsvertegenwoor- digers zijn, aldus hun commu niqué niet overtuigd van de noodzaak van een fusie. Mocht het echter zover komen dan vinden er vier van de vijf vakbondsvertegenwoordigers dat gekozen moet worden vo,or een publieke-rechterlijke be heersvorm, waarin bovendien de decentralisatie van beleids- en bedrijfsvoering tot uiting moet komen. De aanstelling van een directeur personeels zaken wordt als absoluut noodzakelijk gezien. T.a.v. de uitvoering van een sociaal sta tuut hebben de vakbonden de Instelling van een stuurgroep, waarvan de samenstelling zo wel naar de bedrijven als naar de overlegorganen paritair moet zijn, als voorwaarde ge steld. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Een agent van de Terneuzense gemeente politie heeft woensdagmorgen een waarschuwingsschot moe ten lossen, omdat een bestuur der van een vrachtauto met oplegger doorreed en daarmee een collega van de agent in gevaar bracht. Bij dit ongeval werden vier personenauto's beschadigd, waarvan een zwaar, twee total loss, een licht en ook de auto van de gemeentepolitie vrij zware schade opliep. Tevens werd een lichtmast flink bescha digd. (Vervolg op pag. 3) (Van een onzer verslaggevers). BERGEN OP ZOOM De rijksweg tussen Bergen op Zoom en Roosendaal is gistermid dag urenlang gedeelte lijk geblokkeerd ge weest door een berg oud papier, die onstond toen een vrachtauto vier ba len van 400 kilo per stuk verloor. De chauf feur liad geladen bij de firma Heijnen in Bergen op Zoom en was op weg naar Oude Pekela. On derweg merkte hij dat de lading ging schuiven en hij besloot terug te rijden naar Bergen op Zoom. Hij was al op Bergs grondgebied toen de marechaussee die achter hem reed hem liet stoppen omdat het hele bovengedeelte van de lading eraf dreigde te vallen. Op het moment dat de vrachtauto de vluchtstrook opreed vie len er vier balen af. De marechaussee regelde daarop een halfuur lang het verkeer dat slechts gebruik kon maken van een rijstrook. Die taak werd later overgenomen door de gemeentepolitie. Rijkswaterstaat verleen de assistentie door de papierberg te markeren met oranje kegels. (ADVERTENTIES) KL CT/JT^ZÓÓÓ'n lidee^ TERNEUZEN NOORDSTRAAT32 TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13 TEL.2772 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT 23 TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1