Iname ichten Hdkeeftu TEKORT AAN ARBEIDERS IN TSJECHOSLO WAKIJE Z Bovemij: prijsstop op tarieven tot 1 januari 1976 Verlies bij Bank één miljard frank India moet rond tien miljoen ton graan invoeren Amsterdamse effectenbeurs WEERS- J financiën economie lMimMnmnHMf n Beetje vuurwerk met Handel. platenspelers. Verlies Dikkers Belasting OESO Philips G.M. ter Werkloos Venezuela BP Italië Sluiting Damrak blijft Amerika aarzelend volgen WOENSDAG 16 OKTO&ER 1974 143, 9. L. Lievense uit Vlij, ïgen 11422, 10. mevrou» nnaard uit Krabhendijk, >82 pnt. Aangewezen duiikampioen. lap: 1 Combinaitde Lieve®, ïstei-beke uit West-Kap^ (5 punten, 2 A. de Poort» Schoonclijke 6625. 3 M. Ij >oyer uit Axnemuiden 1 D. van der Graaft uiit Ar* iiden 6046- 5 C. de Rid* Arnemuiden 6039 p®. Qeneraaft Haktempfoemohat ïaangeduid: 1 M. Mal 14 aiseke 33189 punten, 2 1, evense uit Vlissimgen 32795, Gebroeders Zegers uit T* uzen 32155, 4 A. Abee u ddelburg 3i0659, 5 'P. vai •Izen uit Calijnsplaiat 306% D- Polderman uit Oud-V» neer 30339, 7 C. Daane 4 .ddelburg 29683. 8 C. idlder uit Arnemuiden 29621 J. Moerland uit Stavenisst 481, 10 W. Daame en Vlissingen 29375 punten. Afdelingskampioensdhjap- n: Vitesse hok: 1 A. Scheelt Terneuzen 5301,, 2 M. Md Yerseke 5271, 3 C. va jsten uit Kra'bbendijke 51% D. Palderman uit Oud-V» meer 5062. 5 mevrouw 1 innaard uit Krabbendijfe ■t 4971 punten- Vitesse duifkampioenschap: M. de Nooyer uit Amenun-l n 2225 punten, 2 H. va >orden uit Nieuwerlsert 17, 3 M. de Nooyer uit Ai- imuiden 2106, 4 J. Moertai Stavenisse 2069, 5 H. de ajter uit Axel 1975. Midfond hokkampkenschas: b M. de Nooyer uit Arnemui- n -16688 punten, 2 Gebr* -rs Zegers uit Terneuz® 324. 3 C. Daane uit Middel- mg 15564. 4 L, Lievense uit issingen 15338, 5 J. Dujt- i :rke uit Borsele 15020. Midfond duifkampioensSiap: I L- Lievense uit VUs9mga I 26, 2 P. van Belzen uit Co-1 nsplaat 7040. 3 A. de Poot-f uit Sdhoondi|jke 6962, 4 LI de Linden uit Zieritel 14, 5 C. van der Graaf uit rnemuiden 6110 pnt. Fond hokkajmpioenschap: I de Ridder uit Airnemuida I 53 punten, 2 J. Verwijs uit erikzee 6983, 3 M. Mol utt erseke 6962, 4 E. Zoetewey I t Yerseke 6947, 5 H. Ouft j an uit WemeldSnge 6444 1 t. Pond duifkampiioenschaip: 1 f Zoetewey uit Yerseke 35111 C. Daane uit MiddelW t 17, 3 M. de Nooyer uit Ar-1 smulden 3302, 4 A- Stroo uit r lute lande 3284, 5 C. de Rf I r uit Arnemuiden 3234 1 it. Kampioenschappen riven: hok: 1 E- Minnaard J: I t Yerseke met 9221 punter, j C. van Oosten uit Krabben-1 j-ke 8890, 3 C- Clement uit nalbbendijke 8713, 4 J«f ;eQs uit Yerseke 9598, 5 DJ eurwiaairder uit Terneuter I 68, duifkampioenschaip j<®8' I liven: 1 F. HiSltebranii i .Hand 3485, 2 C. Clement ui I rabbendijke 3414, 3 D. De-J I aarder uit Terneuzen 3011 Hoek en zoon uit Middel mg 2983, 5 W. Meerman M iissingen 2874 prut- PRAAG (AP) In de win kels in Praag en elders in Tsjechoslowakije kan men veel begeerlijke dingen zien liggen die elders in Oost-Euro pa niet te krijgen zijn, maar het lijkt mooier dan het is. Zoals een Praagse huisvrouw zei: „probeer er maar eerst binnen te komen". Er is een groot tekort aan arbeidskrach ten in Tsjechoslowakije en veel winkels zijn daarom van tijd tot tijd geheel gesloten, of gaan zeer vroeg dicht. Voor tal van etalages kan men bordjes zien waarop staat: „gesloten wegens personeelstekort." Dat probleem kent men niet alleen in de middenstand, maar ook in de fabrieken, de vervoers diensten en bij de posterij en. Klaarblijkelijk om personeel ergens heen te sturen waar het nodiger is heeft mien eer der deze zomer alle conduc teurs van de stadstram irn Praag elders tewerkgesteld en de passagiers moeten nu hun biljetten zelf knippen via au tomaten. Waarom dit tekort aan per soneel er is, is nooit van hoger band precies gezegd. Volgens C.T.K., het officiële persbu reau, is haast tien procent van alle Praagse kruidenierswin kels dit jaar dicht gegaan. Een vrouw zei: „het is vooral erg in de groentezaken. De mijne is gemiddeld per jaar maar een paar maanden open". In bepaalde vakken is de oorzaak van dit alles ongetwijfeld de lage betaling van het perso neel. Een lid van het winkel personeel verdient in Praag slechts 1752 kronen (159 dol lar) per maand terwijl een kantoorbediende belangrijk meer verdient, namelijk 3496 kronen (317 dollar) Bij dit alles komt dat de produktie wordt belemmerd door lange etensuren, werk verzuim, alle mogelijke „vie ringen" op het werk maar bo ven alles: kraamverlof. Er worden in Tsjechoslowa kije op het ogenblik heel veel kinderen geboren en dat is sterk te merken op het werk omdat in Tsjechoslowakije van de acht miljoen mensen die in loondienst zijn, 48 percent het hoogste ter wereld be staat uit vrouwen. In de fa briek „Plastimat" te Tachow, in Noord-Bohemen, vormen de vrouwen 65 percent van het personeel. Ongeveer 110 heb ben er thans „kraamverlof', dat wil zeggen een kwart van alle vrouwelijke werknemers, En dat getal groeit nog steeds. In het satirische weekblad „Dikobraz" stond dezer dagen een prent waarop men een feestzaal zag met tafels volge laden met lekker eten en drin ken en, op een rijtje geplaatst, de leden van de directie van een bedrijf plus een fotograaf. Het onderschrift luidde: „Ze komt. Ze komt, onze nieuwe werkster". In het partijblad „Rude Pravo" werd dezer da gen aandacht besteed aan het personeelstekort en melding gemaakt van een fabriek die om extra-personeel had ge vraagd. Bij een onderzoek, al dus de krant, was evenwel gebleken dat zeker 150 leden van het personeel ten minste twee uur per dag tekort werk ten. In verband daarmee hel- kelde bet blad de houding van sommige directies als „een voudigweg onverantwoorde lijk". BRUSSEL (ANP) De ongeoorloofde devie zentransacties bij Bank van Brussel N.V- die zoals gisteren gemeld dezer dagen aan het licht zijn gekomen, ko men de op een na groot ste bank van België op een verlies van zeker 600 miljoen frank (ruim 40 miljoen gulden) en mogelijk zelfs van 1,5 miljard frank (een dik ke 100 miljoen gulden) te staan. Dat heeft een woordvoerder gisteren bekendgemaakt. Eerder hadden ingewijden de schade op 1 tot 2,5 mil jard frank (68 tot 170 miljoen gulden) ge raamd. De bank heeft maan dag meegedeeld dat on geoorloofde en niet in de boeken voorkomende va lutazaken van haar de- viezenafdeling waren ontdekt maar dat haar reserves voldoende wa ren om de verliezen die dekking van openstaan de posities zou opleve ren te incasseren. De verliezen zijn niet van dien aard dat het divi dend behoeft te worden verlaagd. (ADVERTENTIE) The Fireworks Music van Handel spat van de plaat als u 'm afdraait op een Telefunken platen speler. Loop even binnen bij uw winkelier en ontdek de magnifieke weergave, zowel in het hoge register, als in de lage regionen. DEN HAAG (ANP) De N.V. Schadeverzekering Maat schappij Bovemij een 100 procent dochter van de BOVAG heeft, ondanks stijgende kosten en onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen, een prijsstop van haar tarieven aangekondigd tot 1 januari 1976. Het betekent, dat gedurende vijftien maanden met uitzondering van de ziektekostenverzekeringen bij de Bovemij geen enkel tarief wordt verhoogd, risico ver zwaard of conditie beperkt. Als een van de redenen van deze prijisgaramtiie voor de on dernemers in de motarvoertui- genlbranahe geeft de Bovemitj op, dat dit jaar vor het eerst heit aantal schadegevallen is gedaald en er geen „pieksdh-a- des" waren. De omzet is ge stegen zonder dat dit gepaaid ging met bijzondere kosten ontwikkelingen. Het feit, dat de Bovemij op li8 september j.'l elf jaar bestond en tegelij kertijd een omzet van elf mil joen gulden passeerde, zal me de aanleiding zijn geweest van deze ndet-aïïedaagBe prijsga rantie. De Bovemij verwacht overigens dit jaar een omzet stijging te behalen van circa 13 procent ten opzichte van vorig jaar- Begin deze maand werd voor het eerst een miljoen gulden premie bereilkt voor al le mectalh verzekerden bij de Bovemij. De maatschappij startte deze activiteiten in 1969- HENGELO Na het zeer teleurstellende jaar 1973, waarin een verlies werd gele den van f 4,47 min. (het jaar daarvoor een winst van f 687-000.-) verwacht G. Dik kers en Co. N.V. (afsluiters staaLgietwerkdat een ernstig verlies over 1974 onvermijde lijk is- no blijkt uit het jaar verslag. v.w. VOLKSWAGEN te Wolfs burg heeft gisteren 43.000 werknemers v°or de rest van de week naar huis gestuurd. De maatschappij wil hierme de een sterke vermindering van de autoverkopen in bin nen- en buitenland helpen opvangen. Het is voor de ze vende maal dit jaar dat zij overgaat tot een verkorting van de werktijd. Audi NSU, een dochteronderneming van Volkswagen, heeft 18.000 werknemers naar huis ge stuurd. Voor deze maatschap pij is het dit jaar de vijfde werktijdverkorting. In verge lijking met de overeenkom stige periode van v«rig jaar is de omzet van Volkswagen in de gehele wereld met 17,5 procent omlaag gegaan. als gevolg van de stagneren de verkopen. Dat betekent dat voor ongeveer 900 men sen ander werk moet worden gezocht. HET sjeikdom Qatar aan de Perzische Golf heeft de be lasting die buitenlandse olie maatschappijen moeten beta len met 33 procent verhoogd in overeenstemming met het besluit dat vorige maand in de OPEC-conferentie in We nen is genomen. PHILIPS zal de cijfers over het derde kwartaal 1974 in de ochtenduren van 14 no vember bekendmaken. MET ingang van 18 oktober znllen de assemblagefabrie ken van General Motors te Antwerpen ongeveer 4.000 personeelsleden gedurende een week naar huis sturen "in verband met de interna tionale toestand", aldus is door de directie meegedeeld. In de week die erop volgt zal men 1600 werkgevers ver zoeken een week thuis te blijven. Sinds het uitbreken van de oliecrisis heeft de auto-industrie, ook in België, zware klappen gekregen. IN de landen van de OESO (Organisatie voor Economi sche Samenwerking en Ont wikkeling) kan de groei van het energieverbruik tot 3,8 procent per jaar worden be perkt, menen deskundigen op het gebied van de energie voorziening. Als dit lukt kan de invoer van olie belangrijk worden verminderd. Ze kwamen verleden week op een vergadering in Parijs tot de conclusie dat de lopende rekening van de betalingsba lans der gezamenlijke OPEC- landen omstreeks 1980 een overschot van 550 tot 740 miljard dollar zal aanwij zen. VENEZUELA heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 50.51 miljoen kubieke meter olie uitgevoerd tegen in die periode van het vorige jaar 60,48 miljoen. BRITISH Petroleum ver wacht dat de kosten van de ontsluiting van de oliereser ve „Forties" in de Britse sec tor van de Noordzee meer dan 630 miljoen pond ster ling zullen bedragen. Aan vankelijk verwachtte de maatschappij dat voor het bereiken van een produktie van 400.000 vaten per dag 480 miljoen pond nodig zou zijn. IN België is het aantal werk lozen in september met on geveer 8.000 toegenomen tot 104.650. Dat betekent dat eind september 4,1 procent van de beroepsbevolking werkloos was. DE Japanse fabriek van fo to- en filmapparatuur Yashi- oa ziet zich genoodzaakt een fabriek van fototoestellen in de buurt van Tokio te sluiten IN de Italiaanse Po-vlakte zijn bij Casirate d'Adda aardgasreserves van onge veer 50 miljard kubieke me ter en oliereserves van naar schatting 40 miljard ton ont dekt. Volgens de president van de Italiaanse olie- en gasmaatschappij, ENI, i® de vondst van de grootste bete kenis voor de Italiaanse eco nomie. De reserves zitten meer dan 7000 meter diep. scheepsbericht en Aalsum 14 te Cardiff, Abel Tasman 14 170 nrao Las Pal- mas nr Sydtney, Abida 14 v Valparaiso nr Aratofaigasfca, Aoila 14 600 nw Kaapstad nr Durban, Algol 14 75 no Recife nr Victoria, Amersfoort 15 te Laiguadra, Amstelhof 14 750 o Baltimore n>r Baltimore' Am stelveen 14 840 zo Ceyton nr Baisrah. Archimedes 15 te Phi ladelphia, Aristoteles 13 te Aruba- Avedrecht 14 800 zzo Cape Race nir Stenunigsumd, Begonia 15 te Rio Haina verw. Bussum 14 v Emden nr Casa- blanioa, Camitia 14 te Cordon, Chevron Arnhem 15 v. Bajo Grainde nr Perth Amboy, Che vron Kentucky 14 265 zw Walvisbaai nr Europoort Che vron Madrid 15 340 o Dair es Saftaam nr Kaapstad, Cinulia 14 360 n Plores nr Stamilow, Copan 14 300 zw Fehuantepec nr Los Angeles, Coral Obelia 15 te Antwerpen, Crania 14 v Abidjan nr Curagao. Dallia 14 95 nino Durban nr Angle Bay, Daphne 14 330 z Cocas ML nr Mena al Ahmadi, Diogenes 15 te Buenaventura, Duivendrecht 14 350 w Walvisbaiad nr Rot tendam, Eemland 14 90 ozo Natel nr Homburg, Esso Bo naire 14 140 nw Lissabon nr Rotterdam, Esso Den Haag 14 900 w Luaindla nr Augusta- Es so Saba 14 600 ono Ascension nr Perz. Golf Farmsum 14 300 w Sally's nr Tilbury, Garde nia 14 v Mïamd nr St. Crodxi Giessenkerk 15 te Aq-aiba, Goeree 13 v Frernemtle rar Baisrah, Hercules 11 165 no Madeira nr Sain Juan de Pto Rico, Ilias 14 te Rotterdam, Ittersum 14 te La Libeirtad, Kaap Hoorn 15 te Penang verw, Kopionella 13 v Mirt nr Buikom, Koratia 13 te Du'bad, Kryptos 14 te Ham-ble, Laar- derkerk 14 250 zw Walvisbaai nr Damman, Maasbree 14 390 ono St. Helena nr Bandar Mahishathr, Maas Lloyd 14 115 w Freetown nr Le Havre, Ma- chaon 14 115 w Freetown nr Lie Havre, Mart Nula 14 55 nw Dakar nr Bomny, Marisa 14 58 mo East London nr Mena ad Ahamdi, Mercurius 14 v Ham burg nr Antwerpen, Meta 14 180 niw Walvis baai nr Singa pore, Mississippi Lloyd 14 40 zw Acapulco nr Cristobal, Mu si Lloyd 14 v Hamburg nr Rottendam- Neder Eems 13 v Newport News nr Kaapstad, Neder Linge 14 300 w Finds- terre nr Panama Kan. Ned- lloyd Déjlma 14 te Hamburg, Nedlloyd Kimberley 13 v Loa Angel-es nr New Westminster, Nedlloyd Niger 14 te Part Gentil, Neptun us 16 te Para maribo verw, Niso 15 t.a- Ly- nas Point, Ossendrecht 14 v Vitoria n-r Rostock, Pericles 14 240 n Azoren nr West Indië, Philidora 13 v Gaimba nr Cu ragao, Poolster 15 te Felixsto we, Queen of Sheeba 14 280 zzw Kp Patrnas nr Rotterdam, Rudolph Peterson 14 425 no Paramaribo nr Freeport, Safo- cean Amsterdam 15 te Durban, Sepia 14 v Singapore nr Wil mington, Socrates pass 12 Kp Hatteras nr Aruba, Spaarne- kerk 14 205 zo Lourengo Mar ques nr Dubia, Straat Johore 14 360 niw Cocoa Isl nr Bom bay, Straat Luanda 14 250 no Lourengo Marques nr Singapo re, Straat Luzon 14 1200 ozo Mauritius nr Port Louis- Straat Nagoya 14 400 wnw Kaapstad nr Bast London. Straat Tauranga 14 230 zzrw Libreville nr Sonderfoong, Streefkerk 14 550 z Abidjan nr Kaapstad- Talamanca 14 v Southampton nr Bnemer-hoiven, Tinto 14 155 nno Pto Rice nr Hamburg, Toltec pass 14 Azo ren nr Hamburg, Trident Am sterdam 14 v Le Havre nr Bilbao, Vasum 14 50 zw Flores nr Ouragao, Viana 14 840 zo Bermuda nr Curagao, Waale- kerk 14 530 z San Franctaro nr Ballboa, Waardrecht 14 180 ono Gran Canairia rar Durban. NEW-DELHI (RTR) Volgens economen en diplomaten in New-Delhi zal India zeven tot tien miljoen ton graan moeten invoeren indien het hongersnood op grote schaal wil voorko men. De Indiase regering wil echter niets zeggen over de hoe veelheid die nodig is. Zij meent dat hierdoor de prijzen op de wereldmarkt nog sterker omhoog kunnen gaan. De woordvoerders geloven dat India sinds april tenminste drie miljoen ton graan heeft besteld in de Verenigde Staten, Argentinië en andere landen. Gehoopt wordt dat de EEG een miljoen ton graan kan beschikbaar stellen, terwijl naar verluidt India de Verenigde Staten heeft gevraagd om afleveringen te gen een langlopend krediet met een lage rent". Volgens een officiële raming van de Indiase gering heeft de graanoogst in de moessonperiode 60 tot 62 miljoen ton bedragen vergeleken met 67 miljoen ton in het afgelopen jaar. Deskun digen menen dat de raming van de regering te optimistisch is. i DINSDAG 15 OKTOBER 1974 le kolom slotkoersen vorige bears, 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs a laten b bieden e s ex claim e s ex dividend Actieve aandelen Handel en Industrie AKZO f X 44,70 43.X ABN f 100 219,50 219.X AmRo ƒ20 55,10 55.X A dam Rub f 750 202.X 201.X Dell-Mij f 75 84.X 84,X Dordtsche f 20 85.X 85,X Dordtsche Pr 84.X 84.X Heinefcen f 25 125.X 123,40 Heineken H f. 25 121.X 119,X H.A.L. Hold f IX X,X 78 ,X Hoogov. f 20 61.X 61,10 HVA-MIjen 56,X X.X KNSM cert f IX 125.X 124.X KLM f IX 44.X 44,X Kon. Olie f 20 66 ,X 66,10 Nat.Ned. f 10 49.X 49.X Ommeren Cert 276.X 268.X Philips f 10 24,70 24,70 Robeco t 50 141,40 142.X Rollnco f 50 94.X 95,X Scheep* 15 f 50 IX ,50 110.X L'nUever f 20 75J0 76,X Actieve obligaties staatsleningen 10.90 Ned. 74 8.00 id 68 8.00 id 70-95 8.00 ld 71-96 8.00 Id 701 8.00 id 7011 8.00 id 70III 8-00 id 69-76 8.00 i 70-77 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 70-78 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 73-97 7.SO id 71-81 7.20 id 72-97 .7.00 id 661-91 7.00 Id 6611 7.00 id 69-94 8.50 id 681-92 6.50 id 6811 8.50 id 68II1 50 id 68IV 6.25 id 66-91 8.25 Id 67-92 €.00 id 67-92 ?8.75 Id 651-90 tfi.75 ld 6511 •JS.25 id 641-89 6.25 Id 6411 i 5.00 id 64-94 4.50 id 58-88 1 4.50 Id 50-89 4.50 id 601-85 4.50 id 6011 4.50 id 63-98 4.25 M 59-84 4.25 id 60-90 V4.2i Id 61-91 {4.25 Id 631 4.25 id 6311 14.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 €.50 kl tt. 47 8.50 id 51-76 8.50 id 53-83 8.50 id 56-86 1.25 id 48-98 8.25 id 50-90 >.25 Id 54-94 (>88 U 55-95 100,70 84,30 84,00 83,20 92,20 87,40 87,00 99,30 98,60 81,50 80,10 96,00 80,90 79,80 79,20 90,50 77.00 81,80 81,10 78,30 76,40 76,20 75,60 75,40 79,40 75.40 74.60 78,00 78,70 76,20 76,00 71,00 84,00 75,00 81,80 71.80 69,90 81,25 71,20 70.50 68,30 67,80 76,80 68,30 67,30 63,00 95,30 83,60 77,50 58.50 65,60 65,60 64.70 100,70 84,50 84,50 83,90 92,00 87,40 87,10 99,20 98,70 81,70 80,30 96,10 81,20 80,00 79,40 90,50 77,20 82,00 81,40 78,60 76,60 76,40 75,90 75,70 80,10 75,60 74,80 78,20 79,00 76,40 76,10 71,70 84,00 75,40 81,80 72,10 70,00 81,20 71,30 70,60 68,30 67,90 77,10 68,30 67,30 63,00 95,30 83,00 77,70 58,80 65,70 66,00 65^9 3.25 id 55-85 3.00 Id Grb. 3.00 id 37-81 00 id Grb 46 3.00 id 47-46 9.50 BNG 74 11.00 BNG 74 9.50 BNG 74-82 10.50% BNG 74 8.75 BNG 70 8.75 Id 70-95 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8.50 id 73-98 8.50 A'dam 47 8.50 Id 48 5.75 R'dam 65 4.25 Id 52 8.25 Bog 70-85 8.25 id 70-96 8.00 id 69-76 8.00 id 69-94 8.00 id 71-96 8.00 id 72-97 8.00 id 73-79 7.75 Id 70-79 7.75 id 72-81 7.60 id 73-98 7.50 id 72-97 7.25 Id 71-79 7.25 id 73-98 7.00 Id 661-91 7.00 ld 6611 7.00 id 66IV 7.00 id 72-97 7.00 id 73-83 6.75 id 67-92 6.75 id 68-93 6.75 id 72-82 6.50 id 67-92 8.25 id 87-92 6.00 id 57-82 6.00 id 651-90 6.00 ld 6511 5-75 id 651-90 5.75 id 6511 5.50 id 65-90 5.25 id 58-83 5.25 Id 64-89 5.25 Id 65-90 5.00 id 58-88 5.00 id 64-89 4.75 id 58-88 4.50 id 58-89 4.50 id 59-84 4.50 Id 60-85 4.50 id 62-92 4.50 id 62-ai 4.25 Id 52-77 80,00 81,00 32,00 87,90 88,30 86,10 86,30 91,30 - 101,20 101,20 100,00 100,10 96,30 96,40 95,00 89,60 88,00 89,50 86.30 95,30 95,00 89,60 88,40 89,50 86,70 85,70 91,30 - 88,50 84,20 97,80 83,70 82.40 81,90 89,00 91,70 91,20 78,50 78,00 89,80 75,90 82,80 80,80 80,40 75,30 86,50 78,50 76,60 86,70 76,80 75,00 8720 78,10 78,70 77,30 76,70 76,80 84,90 76,10 75,70 76,60 75,40 74,00 74,20 80,30 78,50 0,00 70.10 98,70 9.00 Pr.Gr.HB 7.00 Id 72 7.00 ld Q 6 00 id DW 4.75 id X-XA 4.50 id DU 11.00 Raiff. 74 8.00 Raiff 71 7 50 id 72 ttvyotheek.. 1.0» m n 7.25 id BA88 6.50 id 87 5.23 Id 67 4.75 Id 61 7.75 Rott. Ant. 8.00 Peek CI 8.00 Philips 72 j 4.00 id 51 97,00 3.75 Poat g 94,60 8.00 Pegem 57 78.90 5.50 id 58 74,80b s.oo id 58 79,10b 6.00 PGEM 57 70,70 6.00 id 64 82.50 82,70 j 4.54. |d 59 82,50 83,20 7.75 Bott. Ant. 79.00 79,40 6.50 B-R Pijp 74.40 88.50 76.00 87,00 74,40 i 86,50b 76,00 87,00b 82.00b 82.00b, 77,30 77,50 96,00 94,55 79,00 74,10b 82,00b 85,00 84,30 79,00a 76,00b 74,00b 74.00b 84,00 84,00 74,50 82.00 85,50 84,20 76,00 88,20 84,40 97,80 84,10 82,50 82,30 89,00 91,70 91,20 78,70 78,20 89,70 76,10 82,80 80,80 75,30 86,60 78,60 76.80 87,00 76,80 75.10 87,20 78,30 77,80 77,50 76,70 76,80 84,90 75,00 75,70 70,50 76,40 75,00 74,20 80,30 78,50 70,00 70,10 94,00 88,00 96,70 70,20 66.50 73,00 97,50 84,60 90,00 70,50 98,00 99 00 91.10 90,80 86,00 84,00 80,70 84,00b 97,40 92,00 Obligaties banken 10.X ABN 74 98,40 96,20 8.25 ld 70-76 97.X 97,X 8.X id 70-76 98,20 9,20 8.X ld 71-86 85.X 86,X 82.X 8.X id 73-88 82.X 10.X Amro 74 1X.10 IX,10 8.75 id 73 87 ,X X,X 8.X ld 72 88.X 87 JO 8.25 id 69 90,00 96.X 8.X id 69-76 96,10 96,40 8.X id 70-78 92.X 93,10 7.75 ld 71-76 96.X 97,X 7.75 ld 71-86 84.X 84,X 7.X ld 73-88 x.x X.X 7.X id 73-90 89.X 89,20 7.X Mees P 72 91.X 81.X BNG resp. 52 9.X CrBoerl.bk. 90.X 90,20 7 J0 ExpFin 66 8.X Lease PI 90.20 90,20 5.75 N. Bk. M. 61 87,70 87,90 9.75 N.Inv. 74 7Ji id Tl «7.00b «.00 9.75 NMB14 8.00 ld 70 6.75 id kap 72 7.75 NOB 73 7.00 ld 66 6.00 ld 64 8.00 Wat^cb. 8.50 RijnDta 8.00 SlavB 71 9.00 West! Dl 6.00 ld X 9.00 ld pbr 8.50 W.utr. 74 18.50 W.Utr. 74 18.5 ld 70 8.20 id 70 8.00 ld 71 7.75 ld 72 7.50 ld 71 I 7.50 ld 7111 7.00 id 72 6.00 ld pbr i 10.00 Sch. BN 74 i 9.00 Sch. Ned 5.00 Sch. Ned. Handel. Industrie 4.00 Ahold 4.50 Akzo 4.50 Akzo.Pb. 8.50 BOZ 8.25 id 8.25 Bred.VG .00 id VG 78 7.50 id 8.25 id VB 8.00 Br. Petr. 7.25 id 66 7.25 id 72 6.00 id 65 8.50 Ceeborn 7.25 CMC 72 6.75 ld 67 8.00 Elsevier 9.00 Gelder 71 7.00 Hein. Bier 8.00 Hoogov 71 8.00 id 72 6.50 id 66 5.50 indola 6.00 Kon. Zout 4.75 Koudljs 5.50 KSH65-80 4.50 KSH63-78 9.50 Maas V.O.T. 9.50 Maaac. OT ken 5.25 ld 58 87,80 4.75 ld 82 1 7.00 RijnSch 16.00 Schiphol 70,50 8.25 Shell 71 67,00 j 7.75 ld 72 72,40 8.90 SHV 72 99,00 8.90 SHV 73 86,50 8.75 ld 70 84,60 6.00 SmltN65 90,00 j7.75 THV 72 70,50 7.25 Total 72 98,30 18 00 Cnilev70 99,00 6.00 ld 66 91,00 j 7.00 VMF 86 90,80 i 6-50 id 68 86,00b 5-00 id 58 84,30 1 5.00 id 62 6.25 Wijers 66 80,80 j 7.00 Dorp 67 75,00 78,00 88.00 77,40 94,00b 73,50 78,50 88,30 77,50 94.00b 81,00b 81,40 65,50 66,00 71,10 86.40 78,25 92,80 92,00 91.00b 78,10 72,70 79.50 98.90 76,60 64,70 72.50a 90.00 78,00 78,50 64,00 71,50 06,40 78,25b 93,00 93,00 91,20 78,70 73,00 79,50 99,00 76,60 64,70 73,20 90,50 77,10 77,60 63,30 Luchtvaart Spoorwegen 97,40 92,00 7.00 KLM 68 92,00b 92,00b 5.00 id 60 86,50 86,10 J 4.75 id 59 n div 87,00b 87,50 83,10 82,50 77,50 87,70 83,50 83,00 78,00 8.50 N.S. 70 7.25 id 72 4.75 id 57 3.50 id 55 77,50 85,80 80,00 87,10 83,20 08,00 80,50 81,00 86,00 88,90 86,90 85,50 86,30 92,50 89,20 91,50 86,00 90,00 89,50 80,50 5.00 Nederh 8.50 GHU 15 jr 8.50 Gaa D 7 Jr 8.50 ld 15j 8.25 ld 70 8.00 ld 71 8.00 id 72 7.75 id 72 7.50 Id 69 7.25 Id 66 7.25 id 72 6.50 Id 66 6.50 id 68 5.75 id 65 6.50 Staatam 7.00 Oving D6 8.75 Pakh. 70 7.75 M 73 1M M W 90,70 93,40 98,30 90,70 90,30 84.20 86.00 84,40 80,50 62,40 83,90 84,30 76,50 91,00 76,50 71,00 96,10 77,80 85,80 89,20 80,25 87,25b 83,10 66,50b 81,00b 81,00 86,00 88,50 86,00 85,50 86,30 92,50 91,50 86,00b 90,00b 89,50 00,50 91,70 93.40 98,50 97,00 90.00 84,20 86,00 84.40 80,30 82,30 84,00 84,20 76,40 91,00 76.05 72,00 96.40 75,80 95,50a 88.50 87,80 77,00 84.00 76,50 95,30 88,50 88,30 77.00b 84,20 Convert obi*titles 4.75 Akso 6.00 AJS.N. 6.75 AmHo73 5 JO AmRo 8.25 Ball .Ned. 7> BOZ 6.25 Bubr. T. 7.75 Elsevier 7X5 Earn. 73 4.75 Gelder 5.75 Gist-Br 6.50 Grinten 7X5 H. Meijer 7.50 Hoiec 5.25 Hoogov 7.50 IHC HoU 5.75 Indola 7X5 Kappa 73 6 JO Klnwer 5.75 KLM 7.75 K.N .Pap. 7X5 KSH 73 7.U0 Lyons N 7X5 M'intosh 9.00 Meneba 7.00 NBM-B 7X5 Nederb. 6.50 NMB 7.75 Nntrida 8.00 Nijverd. 6.50 Philips 4.75 Philips 10.00 Pont 7 JO Proost.B. 6.-J Rollnco 6.50 id 1000 8.00 Sanders 7.00 Skoi Br. 5.50 T I LB. Wat 6.00 Vibamlj 8.25 Vih-But. 7.00 W'sanen Premie-obligaties 2.50 Alkni. 56 2.50 A'dam 51 2.50 ld 561 2.50 id 5611 2.f" id 561II 2.50 id 59 5 pet. B.L.G. 2.50 Breda 54 2.50 Dordr. 56 2.50 Elhv 54 2.50 Ensch. 54 2J0 Haag 521 2.50 id 5211 R. Kruis 2.50 R'dam 521 2.50 fd 5211 2.50 Id 57 2.50 Utr. 52 2.50 Z.Holl. 57 2.50 Id 59 Buitenlandse obligaties 56,00 55,X 57.X 57.X 64.X 62,10 62,40 62,40 57.X 57,70 94.X 55,X 53,00a 54,20 54.15 61.X 61,95 55.X 96,X 68.00 66.X 68,40 67,00a 82,X 66,30 65,15 64.X 63,10 63,70 64,X 89.X 86.X 66,00 66.X 67,40 07,40 62,X 61.X •3,20 83,40 X.X 81.X 126,75 129.X 78.X 80.X 93.X 92,X 86.X 87,Xb 120,50 122.X 87,X 88, X 83,20 93.X 87,X 88.X 82, X 93,X 85.X 87,Xb 125.X 75.X 74,X 97.X 95.X 82.X 82,X X,X 90,X 104,X IX,X 55,X 55.X 145,20 1452.X 81.X 81.X 61.X 61,X 65,10 66,X 84 ,X 84,X 78.X 83.X 61,10 62,X IX,X IX,25 87.X 88.X 83.X 83.X 98.70 98.X 76,75 76,X 92,X 933.X Id eert Bredero V-B M eert Bührman-T fd eert Calvé-D eert id 6 pet cert Centr.Suiker ld eert Ceteco id cert Chamotte Clndn-Key Cont en «Ir. Trust Crane Ned 630,00s Desseaux Dikkers 1330,00 l?»,00 335JO 335,50 331,00 330,50 70,00 106,50 980,00 158,50 158,50 46.2U 46.10 63,00 44,00 70,00 110,00 980,00 137,00 157,00 46,10 48,80 11,00 650,00b 62,50 41,00 87,00 99,00 77,50 85,50 86,00 77,70 87,00 78,50 99,00 86,00 86,00 80,00 Aandelen banken verzekeringen 7.75 Eurlnv72 5.75 ld 64 5.75 id 65 8.00 Int.Am. 71 7.00 ld 68 8X5 IntBk71 4.50 id 61 4.30 id 62 3.50 id 55 3.75 KSG 64 5.75 ld 65 4.75 id 62 7.50 Petro 57 7.00 All.Brw 3.50 Eng. W.L. 11X5 Reeds I 74 5.25 Rotbm. 500 Co Franc 5.00 Plpe-L. 82,50b 82,75b 79,60 80,00b 72,50b 84,00 76,60 84.30 83,50 75,50 90,00 79,80 79,55 90,25 73,00 83,80 76,00 84,00 83,50 75,00 99,00 79,80 79,55 80,30 132,50 132,56 79,20 80,00 24,35 24,36 92,90 92,90 AMEV Amfaa Ass.St. R'dam Ennia Mees «fcHope Net.. Gredietb. NMB Slaven b. Bnk ld Cert Fr.Gr. Hyyp. bk. Tilb. Hyp. bk. WeetUtr. Hyp. Scheepshypb. 48,50 70,00 84,00 102,00 103,50 30,00 123,00 46,20 69,00 83,50 105,00b 103,50 29,70 121,00 2020,00 2025,00 202,00 202,50 70,80 - 97,00 97,00 246,00 254,00 2700,00 2980,00 Handel en industrie ACF AhogBOB Ahold AMAS Asd. Droogd. Asd. Rijtuig Aniem Nat Arab. Schbw. Asselberg ALDET Aut. Screw W Aut. Int.Rt Ballast-N. BAM Batava Batenburg Beek, van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blydenst Boer Druk 249,00 253,50 35,30 35,50 48,50 25,00 122,00 21,00 22,30 111,00 650,00 164,00 105,00 47,80 24,80 118,00a 121,00 22,00 113,00 641,00 157,00 105,00 965,00 970,00b 24,10 33,50 60,00 61,00 510,00 510,Olm 216,00 217,00 77,80b 4X5 Noordw. 55 njob 75 J0 |4X9 Nor. Hyd. 93,70 95,00 47JQ Bols Borsumlj V. 93,70 Bos Kalis 86,50 BOZ 96,00 j Brast Bouw 47 JO l Breder* VG 107,00 65,00 79,00 150.00 124,00 565,00 184,00 79,00 78,50 76,80 293,00 344,00 Dr. Or. Houth. Droge Duiker App Econorto Elsevier id cert EMBA Enk es Fokker Ford Auto Fttraea* Gamma H ld 5 pet PW G .Delft e Gelder cert Gerofabr. Gieasen Gist Broc. id eert Goudsmit Grasao Grinten Grofsmed. Hagemeijer Hambro int Hellingmars Hero Cons. Heybroek Hoek'a Macb Holec HoU. Bet. HoU. Bet. C ICU eert IHC Holland Ind.Maatsch. IBB Kondor Interlas InternatloM Inventum Kappa Kempen en B Key Houth. Kiene S Kloos Kluwer Kon. Bijenkorf ld cert id f cum Kon. Ned. Pap. Krasnapoiaky KSH KVT K watts Landr A GI Leldsche Wol Lindet.Jacob Macintosh Meneba Meta Verb. Molukache Mijnb. W Naarden Naeff Nat. Grondbi- N MB-Bouw Nedap 193.00 196,00 1320,00b 1320,00 432,00 435,00 40.80 360,00 359,00 216, UO 54,00 30,50 41,20 360,00 358,00 217,00 57,00 30,80 335,00* 320,00 77.50 78,00 40,00 16,30 153.00 85,00 *9,00 445,00 67.50 67,50 90,50 122,00 158.50 121,00 40,20 16,20 150,00 85,10 49,00 420,00 68,60 66.60 125,00 162,00 121,00 90,50 37 J0 37,00 110,00b 117,00 230,00a 65,20 191,00 42.00 38,00 63,00 19,20 160,00b 40,00 116,00 50,00 715,00 184,50 65,60 190,50 42,00 49,30 63,80 19,00 165,00b 40.00 119,00 50,00 710,00 186,00 185,00 114,00 79,00 190,00 111,00 77,00 Se tam 83.X 82.X Niaf 1400.00a 1100,00e Nierstraat 18X,X 17X,00a Norit 85 ,X 85,0 Na trie la GB 54.X 55 ,X Nutrlcta VB 54.X 55,X Nyma 42,10 42.X N ijverdal 65,10 65.10 OGEM-holding 22,70 22,70 Ürenstein 237.X 231.X Oring-D-S 181.X 182.X Fakhoek H 115,X 115.X id eert 115,20 115.X Pal em bang 75,00 75,X Pal the 90,00 X,X Philips fl« Pont Hout 202.X 205.X Porcel Flea 91.X 91.X ProostABr IX,X 184.X Rademaken 355.X 358.X Reesink 124.X 124,50 Reeuwljk 52,Xb 52,00 Rels&Co 93.X 1 Rlva 182.X 175X id cert 177.X 168.X Rotbe&Jisk 49,X 49.X Rommenhöller 572.X 565.X Rijn-Scheld* 312.X 217.X Sanders 175.X 176.X Schev. Exp 11,20 11,20 Schokbeton 897,00 9X.X Schuitema 90,00 78,X Scbuppen 247,00 246.X Schuttersveld 102.X 105,00a Stevin Gr 62,X 62,X Stoomsp. Tw IX ,X Tsbind. PhU. 122,70 122,X Telegraaf 83.X 82,80 THV Intern 263.X 262,X TUb Waterl. 325 ,Xb 330 ,Xb Tw. Kabelf. 320.X 317.X Ubbink 138.X 136,X Gnikap 245.X 246.X Gnll eert id 7 pet 70.X 70,30 id 6 pet 60,30 X.20 V.d VUet-W x,x 78,50 Veneta 44,30 44.X Ver. Glasf 116.X 117,50 Ver.Hand.Sch 585.X 551,00 VMF 140,X 139,00 Ver.N. Uitgmij 70,X 71,20 Ver. Touwfabr id cert 59,X 58,X Veselverw. 79,X 483.X Vihamij Butt 758.X 78,X VRG Papier 758.X 762.X Vulcaansoord 55,X 55,X Wegener G id cert 58.X 56 ,X Wessaneo 67 ,X 68.X Wyers 122.X 118.X Wijk en Her 805.X XI ,00 Zaalberg 76.X 76,X Goldmines HoUand F ld 1 Inter bonds Blnn. Belf. VG Breevast Ned. Vastgoed Dutch Int. 304,00 204,00 121,00 120,00 605,00 601,00 485,00 484,00 108,50 109,00 100,00b 100,50 440,00a 435.00 83,50 83,00 Belegfingsmijen IKA Belegg Nefo Obam Rollnco lint-Invest Wereldhaven Leveraged Tokyo Pac H Toyko Pao B 118,00 118,00 56,00 55,90 62,50 73,80 15,75 15,75 22,60 56,50 55,60 58,00 62,50 72,60 16,00 16,25 22,25 Bet hl. Steel Boeing Corp Burlington Burroughs Celsnese Chadbourn Chcsepeake Chrysler Cities Serv Colgate Columbia Gas Cons. Edison Cont. Can. Control D. Curtis* W. Dow. Chem. Du Pont Eastm. Kod. 27,10 19,75 775,50 30,40 0,70 50.50 12,75 40,75b 23,00 21,25 8,15 16.25 8,10 57,80 112,00 75.80 26,00 17,50 18,00 77,00 30.40 0,70 51,50 j, 13,00 H 41,75 I 24,50 21,225 7,80 23,25 17,00 8,00 60,30 114,50 77,25 Buitenland 108,00 64,50 81,00 152,00 120,00 561,00 184,00 81,00 78,50 Ned er horst 06,70 10,70 73,50 96,50 53,50 41,50 19,00 136,00 151,00 252,00 48,50 62,00 2240,00 2240,00 81,50 80,00 66,60 74X0 93,00 52,70 38,00 18,50 134,00 147,00 251,00 48,40 63,50 Mijnbouw/Petroleum Maxwell Petr Moeara Enim ld MO ld 1-4 Sarakreek 86,00 86,00 147,50 146,00 1860.00 2025,00 1980,00 33.00 31,00 970,00 53,80 110,00 49,50 52,00 975,00 52,50 108.00 48,50 52,00 74,X 294,00 345,00 1380,00 Ned. Nontw Ned. Dagbl. NeUe ld «art 365,00b 370,00 18,30 18,50 315,00 157,50 388,70 300.00 319,00 156,00 487,50 300X0 Diversen Oo«tK* S»., f00,00 Geld .Tramweg Ant.Brouwerij Ant. Verffabr. 117,00b 118,00 EIMlj Aruba 130,00 130,00 Sur. Brouwerij Hunter Dougl. 29,00 28,25 Particip 'tt-mijen Alg. Fondsenb. 79,50 81,00 America Fund 124,00 125,00 Aa I. Belegg. D 114,00 115,00 Convert* 415,00 415,00 Concentra Europafond* L'nlfonds 362.X 358.X Eurunlon 940.X 938.X Finance-Un 189.X 191.X Valeurop Chemical F 5,95 6,25 Col. Growth 2,X 3,20 Dryfus F 7,7"" 7.X Fidelty F 10.X 11 ,X Investors M 6,10 6,10 Japan Fund 4,X 5,X Lehman Corp 9,X 9,X Madison F 7,X 7,75 Manhattan 2,X 1,X Massachus 7,60 7,X Oppenheimer 4,00 4,20 Steadman 1,75 1,75 Technology F 3,96 4,10 Value Line 1,65 1,65 Vance Sander* - 3,50 Gevaert Photo 73,X 74,X Petrofina Solvay 165.X IX,X Un. Minière «X.X 820.X Hoech.it 119.X 120.X Hoesch 49.X 50.X Mannesmann 163.X 164.X All. Breweries 243.X Br. Petrol 170.X 171.X Imp. Cehm. 108.X 105,Xa Pye Hold X.X 1X.X Dal-Ichl Bonk 245.X 245,X Nippon Electr. 275,P" 2X.X Pioneer El. 24.X 25,75 Sankyo Electr. 18,30 18 JO Sony Corp 11,25 11,45 Canada Alcan Bel. Teleph Bovis Corp Can. Brewer Can. Pacific Gulf OU Husky OU Imeprial Oil Inald Nat.G Int. Nickel SbeU Canada 24,50 24,50 43.00b 43,50b 1,10 1,20 13,50 2,60 24,80 14,50 27,30 8.00 24,30 12,75 12,90 7,90 27,25 14,40 24,80 2.60 23,30 13,00 V.S. van Amerika Admiral Corp Akzona Amaxincorp Am. Cyannam Am. Motors Am. Smelt c. Am. Standard Am.TelATel Ampex Corp Amsted.lnd. Anaconda Apeco Corp Ark. Louuls Atl. Rlchf. Exxon Corp 64.X 64 ,X First N.C. 27,50 28.X Ford Motor 35.X 35,75 Gen. Cable 8,10 8.X Gea. Cigar 11,X 11,X Gen. Electric 39.X 38,35 Gen. Food 18.X 19,70 Gen. Motors 35,10 37,X Gen. Thelepb 22.X 21 ,X GUette 26.X 26.X Goodrich 19.X 20,25 Goodyear 13,75 13,75 Greyhound 12,X 12,X Gulf Oil 19,10 19,40 HoneyweU 29.X XJ0 IB IV 186.X IX,X Int .Flavors 29,50 X.Xb Int. Tel&T 17.00 16,X Kennecott 33.X 33.X Kroger 16,25 16,10 Leasco D 7,25 7,55 Ling-Temco 5,40 5,25 Litton Ind. 4,70 4,70 1 Lltting Ind. 9,X 10,X Marcor 16,75 16.X Martin Mar 14.X 14 JO McDonnaU 12.X 11,25 Minnesota X.X X.X National Can 7,65 7,70 Nat.Cash Reg 22.0-0 22.X Nat.Dist.8C. 14.X 14,25 N.A. Philip* 15.X 16.40 Occidental 10 JO 10.75 Penn Centr. 2,00b 2,Xb Pepsi Co 40.X 42.X Philips P 37.X 42.25 Polaroid 21.X 22.X Procter AG 77.X 78,75 RCA Corp 12.X 13,25 Rep-Steel 23,75 22.75 Reynolds Ind 43,70 45,50 Sears 49,Xb 52.X Shell Oil 38.40 38,X South Pac 27,25 27,Xb Sperry Rand 27,X 27,70 Standard Br 44.X 46,75 Sterling Dr 21.X 22,25 Studebaker 23.X 24.X Sub Oil Comp 40,25 39.50 Tandy Corp 15,30 16,X Texaco 23 JO 23,X Texas lnstr. 64.X 65.X Transamm.Corp 6,X 6.X Un. Carbide 40.X 41,00 Union Pac 65,50 66,00 U.S. Steel 40.50 41,X Westinghouse 10,10 10,70 Woolwortb 11,55 11,55 15.00* 15.X 35,50 35,25 X.üOe 21,25 5,80 5,70 17 JO 17,50 9,00 44,00 3,50 9,25 44,60 3,50 36.X 36,50 18,00 17,25 (Obligaties) 11,25 ABN 101.X 11,00 Nat. Inv. Bi IX,10 Claims, Scrips, StockdJv. (e.d.) '01,20 IX, 10 1.95 19,75 86,25 l.X 19,25 85.X AMEV Elsevier a ENNIA Eurnes* Hagemeijer 3,48 3,83 3,86 anp-beurs overzicht Amsterdam, 15 okt. (ANP) - Het Damrak blijft het herstel in Ame rika slechts aarzelend vol gen. Bij hervatting van de handel kwamen dinsdag dan ook weinig opzienba rende stijgingen uit de bus, namelijk tot zo'n 50 cent. Uitzonderingen vormden HVA met een f2,80 hogere opening op f 58,80 en AMRO-Bank met 80 cent winst op f 55,90. De internationals gaven bij opening een licht ver deeld beeld te zien. Hier moest Akzo zelfs 40 cent terug naar f 44,30. Hoogo vens was 30 cent beter op f 61,30 en Philips een dub beltje op f 24,80, terwijl Kon. Olie onveranderd op f 66,50 van start ging. In de scheepvaartsector be gon Scheepvaart Unie een gulden hoger op f 110.50 en Van Ommeren en HAL ieder eenzelfde bedrag op f 277 respectievelijk f 81. KNSM moest 50 cent prijsgeven op f 124,50. Voor het overige was er sprake van dubbeltjes- werk, eerst in gunstig® zin, maar direct na ope ning had nagenoeg de ge hele actieve markt de nei ging tot een lichte afbrok keling. De staatsfondsen- markt boekte weer kleine winsten tot ongeveer 40 ct. Op een zeer kalme loka le markt kregen de verlie zen dinsdag de overhand. Over het geheel gezien was er echter nauwelijks sprake van grote verlie zen. Wat groter aanbod was er wel in Nierstrasz, die f 100 lager niet ver koopbaar bleek. Deli At- jeh kreeg opnieuw een f 30 lagere laatkoers en ABN een f 4 lagere. Het verze keringsfonds Ennia was daarentegen op een f 3 ho gere koers niet te krij gen. Ford ging na een voor gaande lagere laatkoers nu voor f 20 minder in an dere handen over. Dikkers zag de sombere uitlatin gen voor 1974 en 1975 ge honoreerd met een paar gulden lagere koens.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7