Reimerswaal geen derde kanaal Grotere deelname aan Zeeuwse zaterdagviueliten TEKOj IN 7 Show van kleder dracht MET INGANG VAN HEDEN VERLAGEN WIJ ONDERSTAANDE ARTIKELEN BELANGRIJK IN PRIJS! 7911-391 HEJBJSIIl JAC. HERMANS :prijs-slag: RIJST SPERZIE BONEN ZUUR KOOL KOFFIE S3' I TOILETPAPIER WITTE REUS UHERO SINAS» HERO CASSIS ROSÉ WIJN RIJST Verlies bij Bank één miljard frank Amsterdan stad streek 1MBHMHI ROBUR WIL CLUBHUIS BOUWEN Politierapport Volksdansers keken terug op Polen-reis ONDANKS SLECHTE WEERS OMSTANDIGHEDEN ONTBIJT KOEK GEBROKEN ROOK WORST - KOMUOPLOS-14PAGE TISSUE Jjj09| 5"" ÓSQ "25199 Ja. I mJL. OUDHOLLANDSE SPECULAAS OOj HANDSCHOENEN\f HANDSCHOENEN 11 ^MONTILLA1 mm WOENSDAG 16 OKTOBER 1974 markten- GOES - KRABBENDIJKE, 15 oktober 1974 diverse rassen appels Kroet-wit 25,90- 26,50, kroet-rood 22,30. Cox's Orange Pippin KLI 8085 80-90, 75—80: 87-96, 70—75 85-101, 65—70: 78-89, 60—65 63-76. 55—60: 39-46. KLII 80—85: 74-85, 75—80: 79-87. 70—75 79-87, 65—70 73-80, 60—65 63-71. 55—60: 38-42. Golden Delicious KL.I 8085: 75-83, 75—80 54-81, 70—75: 55-79, 6570: 61-63, 60—65: 44-47. KL.II 80—85 56-68, 75—80: 35-69, 70—75: 35-70, 65—70: 32-55, 60—65 28. OaudT. KL.I 95 en op 57-68, 85—95: 62-79 75—85: 77-87, 65—75: 66-71. KL.II 95 en op 51-53, 85—95 61-73, 75—85 70-80, 65—75: 65-71, 85—95x 41-55. 75—85x: 43-63. 65—75x 52-58. Jonathan KL.II 7580 47, 70—75: 49, 65—70: 42, 60— 85: 34. KL II 80—85: 35. 75— 80 39-40, 70—75: 33-42, 75— 70: 29-38 60—65: 24-29, 70— 75: 29, 65—70: 24, 60—65: 22 InigridMarie KL.II 7580: 63- 65, 70—75: 57-58, 65—70: 42- 59, 60—65 32. Odin KL.I 75— 80: 75, 70—75: 62-78. 65—70: 54—57 60—65; 3033, Spencer KLI 80—90: 65, 70—80: 73, 0570: 54. Br. Hardy KL.I 75—80 37, 70—75 36-37- 65— 70: 32-35- 60—65: 22-32, 55— 60: 21-28. KL.II 75—80 34, 70—75 29-42, 65—70 29-30- 6065: 23-31- B. Louise KL.I 65—70 60 60—65 57, 55—60: 34-36, 5055: 17-19. KL.II 65—79 52, 60—65 46-55, 55— 60: 32-34 50—55: 16, 60—70x: 25-36, 5560x: 28. Br. Alex Lucas KL.I 80—85 20, 75—80: 21-27 70—75: 20-33, 65—70: 18-33! KLII 80—85: 20, 75— 80: 23-24, 70—75: 27, 65—70: 17-28 Conference KL I 6570: 54, 60—65: 53, 55—60: 20-33, 50—55: 28. 45—50: 17. D. du Camiice KL-I 80—85: 52-56, 75—80: 58-62. 70—75 61-63, 65—70 52-56, 60—65 30D KL II 80—85: 47-53, 75—80: 48-61, 70—75: 56-68, 65—70: 49-58, 60—65: 32-36. Legilpoot KL.I 75—80: 31, 70—75: 33, 65—70: 35, 60—65 30, 55—60: 30. Saint Remy KL.I 8090: 55, 70—80: 62, 60—70 63. KL.II 80—90 50, 70—80: 53- 56, 60—70: 43-54, 50—60 36- 44. Gieser Wildeman KL.I 70 140, 60—70: 123-138, 50—60: 78-101. 45—50 69-89., 45—50: 37-52- Pondlspeer KL.II 8090: 33, 70—80 37. 60—70: 30, 50— 60: 18. Kleipeor KL.II 6070: 5L, 50—60: 16-44, 45—50: 9-15 Totale aanvoer hand fruit 48100 colli. GOES, 18 oktober 1974 Granen, zaden en peulvruch ten. Alle prijzen boerenschoen en franco leveringsplaats. Tar we basis 16% f 39,- f 39,50 per 100 kg. Gerst basis 16% 34.— f 39,25 per 100 kg Haver f 34,50 - f 36,75 per 100 kilogram Groene erwten tot f 93,50 per 100 kg. Schok kers tot f 80,per 100 kg. Capucijners tot f 77,50 per 100 kg. Exclusief B.T.W. Aardap pelen. Bintje, veldsgiewas, af boerderij op aiuito geleverd f 8,50 - f 9.50 per 100 kg. Voederaardappelen f 6-50 per 100 kg„ afgehaald op auto ge leverd Exclusief B.T.W. Uien. onafgestaart op auto ge leverd 7 cent per kg. Direct droog te leveren 9 cent pier kg. Exclusief B.T.W- Vlas. On gerepeld, goede kwaliteit op auto geleverd 30 - 39 cent per kg. Afwijkende partijen 20 29 cent per kg. Gerepeld tot 45 cent per kg. Exclusief B.T.W. Hooi en stro. Weide nooi f 150,- f 175, per 1.000 kg. Lucernehooi f 200, per 1000 kg. Tarwestro tot f 125,per 1.000 kg- Gerste- stro f 110,- f 120,per 1.000 kg. Erwtenstro (kleine groene) f lilO,f 115,per 1000 kg- Schofckerstro f 90, - f lOOm,— per 1.000 kg. Deze prijzen gelden voor goede kwaliteit. Exclusief B.T.W. (Van onze correspondent) GOES In het laatste nummer van Robur Flitsen, het clubblad van de Goese sportvereniging Robur, kon digt het bestuur aan, dat er momenteel druk gewerkt wordt aan het maken van plannen om op het derde veld van het sportpark Het Schen- ge een eigen clubhuis te bou wen- Als bouwkundig medewer ker is de heer G.M. de Kok aangesteld en samen met hem zal het Rolburbestuur het tech nische gedeelte verder uitwer ken. Er wordt naar gestreefd te komen tot de bouw van een gebouw van ongeveer 90 m2. waarin een kaïntine, keuken, garderobe en toiletten zullen worden ondergebracht. Het Rolburbestuur streeft er naar de totale kosten tot onge veer f 50.000,- te beperken. Daarbij gaat het Roburbestuur ervan uit dat een groot deel van dit bedrag door eigen ac tiviteiten zal moeten worden opgebracht- Daarvoor zijn een groot aantal grotere en kleine re acties gepland, die in de komende maanden zuilen wor den gehouden. Van de weke lijkse opbrengst van toto en lotto zal een vast bedrag wor den gereserveerd voor het bouwfonds. De seniorenspelers zullen bij iedere wedstrijd een vast be drag afdragen. Er kamit ook een oud-papieractie, waarbij de C- en D-pupillen zullen worden ingeschakeld. De gro tere en kleinere industrieën in Goes zullen worden gevraagd om een bijdrage te leveren evenals de grotere bedrijven in de provincie. Er wordt nia een stilstand van een jaar ook weer gestart met het organiseren vam kla ver jastoemooien. Het eerste in deze reeks za'l vrijdagavond plaatsvinden. Het toernooi be gint om 20.00 uur en wordt gehouden In de zijzaal van café Baarends in de Voorstad. Als er voldoende liefhebberij is, zal er worden gestart met een klaverjaseompetitie. (Van een onzer verslaggevers) YERSEKE Een derde doorsnijding van het gemeen telijk grondgebied door een nieuw kanaal Waarde-Krab- bendijke is onaanvaardbaar. Daarover was de gemeente raad van Reimerswaal het gis teravond unaniem eens, zo bleek uit de algemene be schouwingen- Duidelijk werd gisteravond eveneens, dat Reimerswaal de nu al jarenlange planologische en daardoor bestuurlijke onze kerheid zat is. De heer J Griep (WD) zei dat de chaos momenteel compleet was- Dfe heer L- Liradenbergh vond dat er met de gemeente gesold werd. De heer C. v.d. Velde (CHU) vond het tijd worden aan de gehele problematiek maar eens een extra raadsver gadering te wijden. En de heer E. Suy (KVP) stelde, dat de plannenmakers het blijk- jaar zelf niet meer wisten want er werden zonder de ge meente plannen aan de lopen de band uitgestrooid over Rei merswaal terwijl er nog steeds een streekplan bestond. Zeer 3cherp stelde de heer Koster (SGP) zich op. Hij vond dat Reimerswaal langzamerhand een groot probleemgebied werd. Hij wilde, dat de ge meente een indringend schrij ven zou richten aan regering en parlement, waarin snelle en definitieve beslissingen geëist werden over een aantal zaken- Ten eerste de afsluiting van de Oosterschelde Ten tweede diende duidelijk te worden gemaakt dat het behoud van de visserij voor Yerseke gebo den was. Daarom geen aanleg van een Wem-el dingedaim, vol strekt geen derde kanaal door de gemeente en verder moest er eindelijk eens een beslis sing vallen inzake de plannen voor het kanaal door Zuid- Beveland. Diverse andere za ken werden door de fractie voorzitters aan de orde ge steld. De bestemmingsplannen dienden tijdig gereed te ko men want de voorraad bouw grond van de gemeente raakte uitgeput. De heer Lmdienbergh wilde een snelle sanering van de Sdhioolstraiat in Hansweert- De heer Suy vond dat het verzorgimgspeil nog wel wat te wensen overliet- Hij wees op de noodzaak van tijdig onder houd vati straten en wegen. De heer Griep kon rich niet aan de indruk onttrekken, dat het beleid op het punt van bejaarden en jeugdwerk voor de gemeente wat te groots van opzet was- De heer van Putte vond alle belastingverhogingen niet nodig. De gemeente hield elk jaai töch geld over. Meer sprekers hadden trouwens be denkingen tegen de belasting voorstellen. Burgemeester mr. C. Pijl Hogeweg zei over de waar schijnlijk gekozen oplos-sing voor afsluiting vain de Ooster schelde, dat die waarschijnlijk een milieuhygiënische chaos zo-u veroorzaken. HET Europese parlement heeft zich dinsdag uitgesproken voor uitlevering van de Duitse oor logsmisdadiger Klaus Barbie, tijdens de oorlog hoofd van de Gestapo in Lyon, aan Frank rijk. (Van onze correspondent) GOES Klederdracht van vrouwen, voornamelijk uit de Zak van Zuid-Beveland, maar ook uit Nieuwland en Arne- imiiclen, werden gisteren in de openbare bibliotheek te Goes geshowd. Deze show werd ge organiseerd door de provincia le bibliotheek uit Middelburg en de openbare bibliotheek uit Goes. Met haar kunstig gebreid mutsje (kapertje), haar slab bet jesschort, gedeeltelijk uit het jaar 1880 en gedeeltelijk later vermaakt, stal de 4-jairi- ge Monique Morel de show. Mevrouw Polderdijk uit Heinkenszand. In protestantse dracht voorzien van een beu geltas- waarvan de zilveren oeugel meer dan 150 jaar oud was, stelde aan de talrijke aanwezigen achtereenvolgens voor: mevrouw Moison in de katholieke dracht van 1880- beuk met streepjes, abbedlis- sen (maffen), en voorzien van een z,g. spoormandje. Zonder deze moffen mocht de groot moeder van mevrouw Moison vroeger niet in de kerk ko men. Lenie Boonman uit Hein- kenszamd, droeg d'e katholieke dracht die momenteel nog in Zuid-Beveland gedragen wordt. Aan haar vinger droeg Lende een gouden trouwring diie vroeger nog door haar overgrootmoeder werd gedra gen. Desiré Broonman droeg het „opknappertje" dat vroeger door de vrouwen en jonge meisjes o-p een gewone dag iin de week werd gedragen Wil ms Bruggeling droeg ook het opknappertje maar dan in de protestantse dracht- Vol be wondering was men voor de keurige dracht van mevrouw Van der Broeke uit Nieuw dorp. Bijzonder vielen de z.g. kurketrekkers met gouden hangers aain haar muts op. Zo wel mevrouw Van der Broeke ais de andere dames waren voorzien van een kostbaar bloedkoralen halssnoer met gouden slot- Mevrouw Polder- dijk met ha-ar dames maken een tournee door Zeeland en gaan achtereenvolgens nog naar Tho-len, Oostbuirg, Hulst en Terneuzen. Op zaterdag wordt d-eze show in d-e staten- zaal te Middelburg besloten. VLISSINGEN Op de Nieuwe Zuidlbeekseweg reed het zevenjarig jongetje R.R.E. op zijn fietsje voor rijn moe der op het rijwielpad. Uit te genovergestelde richting na derde een groepje bromfiet sers waarvan twee jongens met de wielen elkaar raakten, de macht over het stuur verlo ren en het jongetje raakten. Het kind is door zijn moeder naar het Bethesdaziekenhuis gebracht met een hoofdwond waarna het na behandeld te zijn huiswaarts kon. keren. BIJ de algemene verkiezingen die maandag in Kenia voor de nationale vergadering zijn ge houden is een aantal leden van het kabinet onder wie mi nister van buitenlandse zaken Njoroge Mungai verslagen. (Van een onzer verslaggevers) HANSWEERT De volks dansverenigingen Vodago uit Goes en Scaldis uit Hansweert hebben onlangs een reünie ge houden voor alle leden, die afgelopen zomer meereisden naar Polen. Alle ieden van de tournee waren op deze avond aanwezig. Na een korte inleiding door de heer Z. Jansen werd de fiirn vertoond, die van de reis gemaakt werd. Ook werden gema-akte dia's getoond. De heer K. Marinissen bracht na mens het reiscomité de gast muzikanten dank, die de groep hebben begeleid bij hun drie uur durend programma van dans en muziek. Op vrijdag 18 oktober brengen de volksdans groepen een bezoek aan het bejaardentehuis in Ziaamslag, waar een volksdansdemonstra- tae zal worden verzorgd. Op zaterdag 19 oktober houdt Scaldis uit Hansweert de jaarlijkse vo-lksdianisavond. Op deze avond worden de ou ders van de leden uitgenodigd De volksdansgroepen zullen d-asn in zaal Thialia demonstra ties geven, waarna een volks- d-ans-bal begint voor 14-jarigen en ouderen. Het bal zal wor den geleid door de volksd-ans- docent van Scaldis- Op dinsda gavond 29 oktober zal Scald-is een aantal demonstraties ge ven in het bejaardencentrum m H-oek. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De afdeling Zeeland van de Nederlandse Bond van zaterdagvliegers heeft een succesvol jaar achter de rug ondanks het toch slech te weer in het voorbije sei zoen. In het zojuist verschenen door provinciaal rekenmeester de heer J. Versprille te Bres- kens vervaardigd overzichts boekje over 1974 blijkt, dat de leden van deze afdeling in dit jaar 83615 duiven in de diver se wedvluchten hebben inge zet. Dat is in vergelijking met het vorig jaar bijna 20 procent meer (toen waren het er 70895) en gerekend naar 1971 zelfs ruim 32.000 meer. Een duidelijk bewijs, dat de be langstelling voor de zaterdag vliegerij toeneemt. Terwijl het aantal jonge duiven, dat werd ingezet zich in de laatste vijf seizoenen op gelijk niveau handhaafde, geven de aantal len oude duiven nogal een verschil te zien- Dit jaar na men aan de afdelingsvluchten 35-357 oude duiven deel, onge veer gelijk aan dat in 1972, tegen 27.166 in 1973, in vrij wel een gelijk aantal wed vluchten. Hoewel bij de meeste vere nigingen de verhouding jonge duiven oude duiven, waarmee aan de afdelingsvluahten werd deelgenomen, vrijwel overal hetzelfde wias (2:3) zijn er enkele verenigingen die dit jaar een heel ander beeld te zien geven. Met name in Oud- Vosiserneer en i-n Krabbendij- ke, was dlie verhouding bijna fifty-fifty, terwijl de liefheb bers in Goes slechts 182 jonge duiven inkorfden tegen meer dan 1000 oude duiven. De leden van de beide in Oost-Zeeuwsch-Vlaianderen bestaande verenigingen (de afdeling heeft er in totaal 23) EMM7 uit Terneuzen en De Voorwaarts te Zaamslaig-Veer wannen 7 van de 26 afdelings vluchten. P. Scheele uit Ter- neuzen bracht er twee op zijn naam- Procentueel werden de meeste prijzen behaald door de leden v-an P.V. Voorwaarts gevolgd door De Reisduif uilt Breskens met 32,7 procent en PV Scheldevl iegens u-it Vlis- singen, 31,6 procent. De mees te duiven per vereniging wer den ingekorfd door de leden van De Blauwe Doffer uit Kortgene 5-523. Het aangewezen Generaal Hokk-ampioensebap werd met 18607 punten gewonnen door M. de Nooyer uit Arnemuiden voor zijn plaatsgenoot C. van der Gra-aff die tot 16144 pun ten kwam, 3 A. de Poorter uit Schoondijke 14342, 4 P. van Belzen uit Colijnsplaat 14038. 5 C. de Ridder uit Arnemui den 13757. 6 H. de Fedjter uit Axel 13257- 7 Gebroeders Ze- gers uit Terneuzen 12954 8. W. Walraven uit Middelburg 12143, 9. L. Lievense uit y-J singen 11422, 10. ma/ Minnaard uit Krabben 10982 pnt. Aangewezen duifkampidJ sohaip: 1 Combinatie Lievej Westerbeike uit West-K 7075 punten, 2 A. de uit Schoondijke 6625. 3 n'j Nooyer uit Arnemuiden l, 4 C. van der Graaff uit A.-J muilden 6046- 5 C. de S r, ulit Arnemuiden 6039 ten. Generaal Haldkiampio On-aangedudd: 1 M. Mo/ Yerseke 33189 punten, 2j Lievense uit Vlissingen 3';: 3 Gebroeders Zegers uit ;3 neuzen 321-55, 4 A Abe!. Middelburg 30659, 5 P. Bel-zen uit Colij-naplaiat 6 D- Polderman uiit Oud/S semeer 30339, 7 C. Da», Middelburg 29683. 8 C, J Ri-dlder uiit Arnemuiden 9 J- Moerland uit Stave/ 28481, 10 W. Daane en i uit Vlissingen 29375 punten, Afdelingskampioenschap. pen: Vitesse hok: 1 A. uit Terneuzen 5301, 2 M, J uit Yerseke 5271, 3 C, Oosten uit Knabbendijke S; 4 D. Polderman uit Oud-ij semeer 5062. 5 mevri Minnaard uit Krabbe met 4971 punten- Vitesse duifk-ampio 1 M. de Nooyer uit den 2225 punten, 2 H. i Noorden uit Nieuwer 2117, 3 M. de Nooyer uitij n-emuiden 2106, 4 J. Moerk! uit Staveniase 2069, 5 H, - Feijter uit Axel 1975. Midfond hokkampioen! 1 M. de Nooyer uit Arna den -16688 punten, 2 Geta ders Zegers uit TarimJ 16324- 3 C. Daane uit burg 15564. 4 L. Lievense :j Vlissingen 15338, 5 J. kerke uit Borsele 15020. Midfond duifkampioen! 1 L. Lievense uit 7226, 2 P. van Belzen uit Cj iijnsplaat 7040. 3 A. de 1 ter uit Schoondijj-ke 6962, (1 van de Linden uit Zierif 6914, 5 C. vam der Arnemuiden 6110 pnt. Fond hokkiampioenschap1 C- de Ridder uit Arnemt-i 7053 punten, 2 J. Verwijs! Zi-erikzee 6983, 3 M. Md J Yerseke 6962, 4 E. Zoeteif uit Yerseke 6947, 5 H. mam uit Wemeldinge pnt. Fomd duifkampioenschr - E. Zoetewey uit Yerseke ii| 2 C- Daane uit Middelt: 3517, 3 M. de Nooyer uil t nemmiden 3302, 4 A- StrooJ Zoutelamde 3284, 5 C. de 5 der uit Arnemuiden pnt. Kampioenschappen duiven: hok: I E- M:rmear:| uit Yerseke met 9221 2 C. vam Oosten uit Krabbd dijke 8890, 3 C- Clement j Knalbbendijke 8713. 4 Neels uit Yerseke 9598, Deurwaarder uit Ten 8368, duifkampioenschap i duiven: 1 F. Hilllebraind Rilland 3485, 2 C. Clement Krabbendijke 3414, 3 D. I waarder uit Terneuzen C. Hoek en zoom uit burig 2983, 5 W. Meerman^ Vlissingen 2874 pnt- prijsverlaging m prijs-slag heel blik PONDSpak grote malse 350 grim klasse A KILO baal droogkokende OLBA geiderse i 225 gram grote pot 200 gram M ROLLEN e>tn zacht 'dubbelpak 400 GR. r voordeeiuotrer y f LITERFLES g liicki-lcs /j| flessen I BOO gram II II f| vin selection LITERFLES vin selectionne gebreide HEREN gebreide DAMES y /ij flessen bijzonder sterk II "iediumdry-alc.l4-lGJ4 mm IVIJJI korrel baal +2300 6R. DROOGKOKENDE WOENSDAG IA OKTOBER PRAAG (AP) In de w: kels in Praag en elders Tsjechoslowakije kan m veel begeerlijke dingen zi liggen die elders in Oost-Eu pa niet te krijgen zijn, mi het lijkt mooier dan het Zoals een Praagse huisvroi zei: „probeer er maar ee binnen te komen". Er is e groot tekort aan arbeidskrar ten in Tsjechoslowakije veel winkels zijn daarom v tijd tot tijd geheel gesloten, gaan zeer vroeg dicht. Voor - van etalages kan men bordj zien waarop staat: „geslot wegens personeelstekort" D probleem kent men niet alle in de middenstand, maar o in de fabrieken, de vervoer diensten en bij de poster en. Klaarblijkelijk om persone ergens heen te sturen wa het nodiger is heeft mien ee BRUSSEL (ANP) De ongeoorloofde devie zentransacties bij Bank van Brussel N.V- die zoals gisteren gemeld dezer dagen aan het licht zijn gekomen, ko men de op een na groot ste bank van België op een verlies van zeker 600 miljoen frank (ruim 40 miljoen gulden) en mogelijk zelfs van 1,5 miljard frank (een dik ke 100 miljoen gulden) te staan. Dat heeft een woordvoerder gisteren bekendgemaakt. Eerder hadden ingewijden de schade op 1 tot 2,5 mil jard frank (68 tot 170 miljoen gulden) ge raamd. De bank heeft maan dag meegedeeld dat on geoorloofde en niet in de boeken voorkomende va lutazaken van haar de- viczenafdeling waren ontdekt maar dat haar reserves voldoende wa ren om de verliezen die dekking van openstaan de posities zou opleve ren te incasseren. De verliezen zijn niet van dien aard dat het divi dend behoeft te worden verlaagd. DINS le kolom slotkoersen vol Actieve aandelen Handel en Industrie AKZO r 20 44,70 43,60 ABN f 100 219,50 219,00 AmRo 20 55,10 55,80 A dam Rub f 750 202,00 201,00 Deli-Mlj f 75 84,50 84,50 Dordtsche f 20 85,00 85,50 Dordtsche Pr 84,80 84,60 Heineken f 25 125,90 123,40 Heineken H f. 25 121,80 119,00 H.A.L. Hold t 100 80,00 78,00 Hoogov. f 20 61,00 61,10 HVA-Mljen 56,00 56,00 KNSM cert f 100 125,00 124,00 KLM r 100 44,50 44,50 Kon. Olie t 20 66.50 66,10 Nat.Ned. f 10 49,50 49,80 Ommeren Cert 276,00 268,00 Philips t 10 24,70 24,70 Robeco 1 50 141,40 142,50 Rolinco f 50 94.50 95,50 Schee pr U f 50 109,50 110,00 Lnllerer f 20 75,50 76,30 Actieve obligatie* staatsleningen 4 25 ld 59>M I 4.25 id 60-90 jj4.25 id 61-01 J 4.26 id 631 4.25 id 6311 14.00 id 61-86 4.00 id 62-92 *.75 id 53-92 *•50 id «t, 47 B.50 id 51-76 3-50 id 53-83 3.50 Id 56-86 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 IM U 54-11 100.70 84,30 84,00 83,20 92,20 87,40 87,00 99,30 98,60 81,50 80,10 96,00 80,90 79,80 79,20 90,50 77,00 81,80 81,10 78,30 76,40 76,20 75,60 75,40 79,40 75,40 74.60 78,00 78,70 76,20 76,00 71,00 84,00 75,60 81,80 71.80 69,90 •1.35 71,20 70,50 100,70 84,50 84,50 83,90 92,00 87,40 87,10 99,20 96,70 81,70 80,30 96,10 81,20 80,00 79,40 90,50 77,20 82,00 81,40 78,60 76,60 76,40 75,90 75.70 80,10 75,60 74,80 78,20 79,00 76,40 76.10 71,70 84,00 75,40 81,80 72,10 70,00 81,20 71,30 70,6( 68,30 68,30 67,80 67.90 76,80 77,10 68,30 68,30 67,30 67,30 63,00 63,00 95,30 95,30 83,60 83,60 77.50 77,70 58,50 58,80 65,60 65,60 •4,70 65,70 66,00 «.30

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 6