Niet Cito maar ZVTM op dranklijn GEWESTPLA] WAASLAND AANGEPAST Zeel ami) ooi b Spannende wedstrijden bij bedrijfsvollybal gegCMN* Nieuwe spaarvorm bij Van Lanschol „Tien jaar kleine formaatjes" in Galerie Van Geyt stad streek 1mmmswaHMm EHBO-CURSUS GROOT HULST UITGESTELD Kloosterzande Koewacht Terneuzen Yrachtauto sleurt auto mee Kindertekenin gen in Den Dullaert Zuiddorpe Heikant Hulst Sas van Gent 5t.-Jansteen HULST HET ADRES trie gewond bij N.S.M. ERGADERINC AN CBTB Evan Lanschot Minder koud WOENSDAG 16 OKTOBER f974 'WOENSDAG 16 OKTOBE (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG-KLOOSTERZANDE De ZVTM in Zeeuwsch- Vlaanderen zal in principe haar dienstregeling aanpassen bij de behoefte aan extra openbaar vervoer als de 1 november-vvet van kracht wordt. Op korte termijn gaat de busmaatschappij zich daarover beraden. Aldus een woordvoerder van de ZVTM. Deze nieuwe ontwikkeling is voortgevloeid uit de weigering van de landelijke commissie vervoersvergunningen om ver gunning te verlenen aan de negen horeoa-ondernemers uit Kloosterzan.de, die als service voor hun klanten na 1 novem ber een eigen busdienst wil den gaan exploiteren in sa menwerking met de maat schappij Cito uit Axel. Het gewenste extra-vervoer, kan, aldus de ZVTM, gerealiseerd worden door uitbreiding en aanpassing van het huidige openbaar vervoer. Krachtens wettelijke bepalin gen is het aan de ZVTM om het personenvervoer in Zeeuwsch- Vlaanderen te blijven verzor gen. Volgens de heer A. Raes, woordvoerder van de negen horeca-ondernemers, mag Cito geen lijndiensten onderhouden. Dat recht heeft uitsluitend de ZVTM. Gisteren werd in Middel burg een wat de ZVTM- woordvoerder „informele" bij eenkomst gehouden, waarbij aanwezig waren: de commissie vervoersvergunning, de rijks verkeersinspectie in Zeeland, de directies van ZVTM en Ci to en een delegatie van de horeca-Kloosterzamde Volgens de heer Raes zal vandaag een gesprek plaats vinden tussen horeca en ZVTM over de zakelijke uit voering van de eventuele nieuwe regeling. Naar zijn zegigen wordt door de ZVTM van de horeca een bepaald ga rantiebedrag gevraagd, als de busdienst speciaal voor hore- oabezoekers extra gaat rij den. Over de besloten bijeen komst in Middelburg zegt de heer Raes: „Ik heb het gevoel dat dit een soort proefballon was. Er zal worden bekeken of het openbaar vervoer op (Van onze correspondent) HULST In samenwerking met de EHBO-afdeÜngen van Graauw en Nieuw-Namen zou de EHBO-afdeling St.-Chris- toffel Hulst dit winterseizoen een nieuwe opleidingscursus geven. Na rijp beraad hebben de drie EHBO-verenigingen ech ter besloten deze opleidings cursus uit te stellen, dit in verband met het bedanken om gezondheidsredenen van dr. W. Eysirik uit Hulst. Er is nu een nieuwe arts-docente ge vonden namelijk dokter Kas telein-De Jong te Hulst. Daar het enige tijd vergt voor haar om een juist inzicht te krijgen in de leerstof vam de eerste hulp en het begeleiden van de EHBO-verenigingen, hebben de besturen gemeend de cursus enige maanden later te moeten laten beginnen. Bij voldoende deelname zal de cursus nu plaatsvinden om streeks half februari 1975 Voor de verenigingen is nu een intensief herhalingspro gramma samengesteld door J. Valokx, die te zamen met mevr. Kastelein-De Jong gaat proberen dit in de komende maanden waar te maken en zo de reeds gediplomeerde EH- BO-ers bij te scholen- andere plaatsen in Nederland hetzelfde kan gaan doen. We zijn wel een beetje teleurge steld dat ons initiatief geen doorgang kan vinden. We had dien gehoopt meer service te kunnen bieden, maar wettelijk is dat onmogelijk. Het zal nu wel zo zijn dat onze ritprijs van drie .gulden retour, voor de ZVTM niet haalbaar is". Volgens de heer Raes wordt met de uitgebreide ZVTM-re- igeling geëxperimenteerd tot ongeveer half januari 1975. Dain zal door de betrokken partijen aldus de heer Raes, weer overleg worden gevoerd. Inmiddels is wel komen vast te staan dat minister Van Agt van Justitie op maandag 21 oktober naar Kloosterzande komt om een toelichting te geven op de nieuwe drankwet en de uitgebreide busdienst in te wijden. Monkey-rit In Klooster- zaïnde hield de rally-club „De Vosserijders" afgelopen week einde een oriëntatierit. De afstand bedroeg veertig kilo meter. Er werd met een ge middelde snelheid van vier entwintig kilometer per uur gereden. Het was een moeilij ke rit. Er werden veel straf- punten uitgedeeld. De uitslag was als volgt: a-klasse (tien deelnemers): 1- echtpaar Van Hagen, Vlissingen, 336. 2. echtpaar Hemelaar, Terneuzen, 410, 3. echtpaar Korsuize, Goes, 508. 4. J. van Nieuwen- huijsen, J. B-urm, Kruiningen, 567. 5. echtpaar Hollestelle, Goes, 575. B-klasse voor beginners (ze sentwintig deelnemers) 1. A. de Kort, Van Espen, Schoon- dijke- 595. 2- J. Ferket, P. Michels, Hulst, 617. 3. J. Bie zen, echtpaar Biezen, Middel burg, 694. 4. De Loos, E. Jan sen, Oostburg, 836. echtpaar Meerman, Souburg, 879. Schietingen Aan de zater- dagsohieting op de liggende wilp in d-e ziaial bij J. de Guch- teneire in Koewacht België, namen drieënzestig schutters deel. De uitslag: Hoogvogel, V- de Schepper Moerbeke (B); eer ste ziijvogel Jo Hense, Axel; tweede zijvogel Art. van over loop, Koewacht; meeste vogels Roza Sagers, Axel, vier stuks- Aan de zondagschieting in de zaal bij mevr. De Kind namen achtenzestig schutters deel. De uitsll-ag was: Hoogvogel W. Fenmont, Koewacht; eerste zij- vogel Em. B-aert, Koewacht; tweede zijvogel Aug. De Wae ie, Koew-adht: meeste vogels G. Baert, Koewacht, vier stuks- Ook werd zondag een schie- ting gehouden bij P. v.d. Steen in Koewacht, België. Er waren negenenveertig deelne mers. De uitslag was als volgt: Hoogvogels R. Clapdiorp, Koe wacht: eerste zijvogel Ch. Vereecken, Koewacht; tweede zijvogel, Rob Saman, Nieuw- donp.(B); de meeste vogels werden -geschoten door K. Ro-mboutn, Koewacht. vier stuks. Jubilaris Op 19 oktober viert de beer J. Leeman zijn vijfentwintig jaar. als dienaar van de overheid. De heer Leeman is werkzaam als ma gazijnchef bij de technische dienst van de PTT te Terneu- (Van onze correspondent) HULST Op het kruispunt rijksweg 60-Absdaalseweg na bij Huist vond een ongeluk plaats- Een personenauto waarvan de bestuurder, A.V. uit Clinge, geen voorrang ver leende, werd aangereden door een vrachtauto bestuurd door J.D. uit St.-Jansteen. V. werd met inwendige kneuzingen en een hersenschudding overge bracht naar het St.-Liduinazie- kenhuis in Hulst. De personen auto werd door de vrachtauto gegrepen en een eind meege sleurd. Beide voertuigen kwa men midden op een vlucht heuvel op het kruispunt te recht waarbij een lichtmast rakelings werd gemist. (Van een onzef verslaggevers) HULST Wethouder J. Stol- te van openbare werken in Hulst opent vandaag (Woens dag) een tentoonstelling van kindertekeningen in gemeen schapscentrum „Den Dullaert" in Hulst- De tekeningen zijn afkomstig van alle basisscho len in Groot Hulst. Lou van der Wiel eigenaar van een dierenspeciaaalzaak en initia tiefnemer, heeft de tekenwed strijd in Hulst georganiseerd als „entree" voor de reeds eer der gemelde vogelvoedselactie, die rond december van start gaat- Er zijn rond tweeduizend tekeningen binnengekomen. Een jury zal de veertig beste tekeningen met een prijs belo nen. De tekeningen van de gelukkigen worden opgestuurd voor deelname aan een lande lijke tekenwedstrijd. De tentoonstelling in Den Dul laert duurt tot 28 oktober. Tentoonstelling In het be jaarden-centrum „Dt Liniden- hof" te Zuidd-o-rpe wordt op 19 en 20 oktober een tentoonstel ling en verkoop gehouden van werkstukken die door die be woners van het tehuis zelf vervaardigd zijn. Tijdens het hele gebeuren bestaat ook de gelegenheid om zich in het restaurant van het bejaarden tehuis te goed te doen aan wafels en koffie. De tentoon stelling is geopend op zaterdag 19 oktober van 14 tot 17 uur en vam 18 tot 20 uur. Op zondag is de openingstijd 14 tot 17 uur. Muziekvereniging ZD-c muziekvereniging Hei-k-amt bracht een bezoek aam het be jaardencentrum „De Blaauwe Hoeve" in Hulst. De muzikan ten werden toegesproken door de directie van het centrum De muziekvereniging bracht verschillende nummers ten ge hore. De Knorhanen Met nog etn zeeheragölwedstrijd voor de boeg, o-p zondag 10 novemv- ber van 9.30 tot 12.30 uur, is de stand van het kampioen schap van de zeehengelclub De Knorhanen als voiigt: 1 G de Neve Heikant 3500 punten, 2 Fr. IJsackers Vogelwaarde 3425 punten, 3 Fr. Braem Hei kant 3320 punten, 4 Fr. de Neve Stekene 2960 punten. 5 E. de Schrijver Huist 2910 Punten. 6 E. Strobbe Heikant 2845 punten. Daar de verschil len maar miniem zijn, kan de laatste wedstrijd nog een flin ke wijziging in de standenlijst teweegbrenigfen. Supermarkt Op woensda gavond 23 oktober vanaf 19.00 uur houdt supermarkt „Van der Velde", aan de markt in Hulst open huis. Deze super markt wordt donderdag 24 ok tober voor het publie kiopenge- steld. De supermarkt krijgt een totale oppervlakte van 280 vierkante meter. Gymnastiek Op zaterdag 19 oktober van 9 tot 18 uur zal de turn- en gymnastiek vereniging THOR uit Sas van Gerat gymiraastiekproeven afne men in het cultureel centrum ..de Speye" te Sas van Gent- Deze gymnastiekproeven zul len afgenomen worden van de jeugdleden van Thor, uit de woonkernen Westdorpe en Sas van Gerat. Kaarting De kaartclub „Klavertje Vier" uit Sas v-an Gerat hielld afgelopen zaterdag w eer een com petiti e a von din haar clublokaal hotel Rotter dam te Sas van Gent. De uit slag van deze kaarting is als volgt: 1. mevr- Ra-nch-aert, 2. A. de Smit, 3. W. Tak, 4. M. de Jaeger, 5. D. Vermeersch, 6. R. Sa-mijn- 7- W. de Maer-te- laere, 8. P Ta-k, 9. A- Nelein, 10. A- In-gheis. Feestavond De harmonie „de Verem-igde Vrienden" ui-t Sa-s van Gent, hield afgelopen zaterdag haar jaarlijkse feest avond in café „De Engelen roos" te Sas van Gerat- Op deze avond werden de foto's uitgereikt welke gemaakt wa ren ter gelegenheid van de uniformiuitreilkinig deze zomer. Burgemeester drs. W. Dusar- d-uijn en prins Carnaval na men een foto in ontvangst. De muziek op deze avond, die duurde tot ver in de kleine uurtjes werd verzorgd door het Ham-mond Trio. Topbiljart De lopbiljart- club Zondagsvermaak speelde in café „Sport" een wedstrijd tegen 't Anker uit Hulst. De uitsla-gen waren als volgt: W. Woginger-G. v. Dorsselaer 2-0, Boeding - H. Gijsel 20. E. V. Overmeeren - A. Thijs 11, E. Boon - E. Verschuren 11, E. Wauters - O. de Moor 20, J. v. Hout - H. de Vos 11, J- Keijz-er - J- de Viaeminck 1 1, J. Hauler - A. Vink 0—2, G. Herrewegh - G. v. Coolegem 20, J. Vink - W. v. Houten 11. De wedstrijd werd met 137 gewonnen door 't Anker uit Hulst. KPJ-dam wedstrijd In ca fé Sport kwamen de leden van de KPJ bijeen voor het hou den van een onderlinge dam- wedstrijd. De uitslag was als volgt: 1. Hanny van Looy, 3 punten; 2. Marian In-gheis, 2 punten; 3. Luc Martinet, 2 punten; 4. Fien Burm, 1 punt; 5- Marlies v. Acker, 1 punt; 6. Annelies Ingiiels, 1 punt; 7. Jac. Iraglhels, 1 punt; Ria d'Hooghe, 1 punt; 9. Ria In- ghels, 0 punten; 10. Karei Martinet, 0 punten. Oud papier Op zaterdag 19 oktober zal er door de le den van de r.-k. harmonie St.- Jansteen weer oud papier worden opgehaald ten bate van het instrumenten- en uni formfonds. Ondanks de dalen de prijs van oud papier wil de vereniging toch door blijven gaan met de actie. Er wordt naar gestreefd om de klaroen blazers, de drumband en het majorettenkorps nog tegen het komend voorjaar in het nieuw te steken. De groep telt op het ogenblik ongeveer veertig le den. Voor de nieuwe unifor men rekent men op een to taaibedrag van ongeveer vijf tien-duizend gulden. Het be stuur van de muziekvereni ging meldt, dat nog heel wat oud papier moet worden ver zameld voordat het vereiste bedrag bij elkaar is. Het be stuur verzoekt elle inwoners van Sint-Jansteen en omstre ken, het oud p-apder te willen afstaan. Als het papier moet worden opgehaald, dan kan gebeld worden naar 01140 2430. De Plakkers De carna vailsveremigimg „De Plakkers' uit S-int-Jan-steen, die d-it jaar in diverse carnavalsoptochten met hun stoomboot successen behaalde, wordt nog geregeld uitgenodigd om in België aan optochten, cavalcades en der gelijke deel te nemen. Afgelo pen zondag werd op uitnodi ging een bezoek gebracht aan Antwerpen, waar men com pleet met stoomboot deelnam aan een optocht, die werd ge houden ter verwelkoming van een delegatie uit Sint-Ni- klaas. Biljartcompetitie De bil jartclub „Den Ouden Arend' hield in het clublokaal handi capbiljartwedstrijden. De uit slagen waren: J. Blanckaert 54 car - J. de Potter 24 car., E, van Eek 30 oar. - A- Merckx 9 car., A. Buijsse 31 car., - E. Savo-oy 5 oar., W. v- d. Velde 30 car- - E. van Goethem 26 car., A. Aerts 37 car. - E. van Eek 29 car.. J Josiassen 125 car. - G. Boussen 31 car-, J. Josiassen 125 oar. - W. V. d- Velde 32 ear.- Th- de Kind 29 oar. - G. Boussen 20 car., E. van Goethem 36 car. - Th. de Kirad 29 car. Carnaval Omdat de car navalsfeesten volgend jaar al vroeg zullen plaatsvinden- raa- nralij'k van 8 t.m- 11 februari- is door de carnavals- en buurtvereniging „Den Bokken- poMer" een vergadering be legd op donderdag 17 oktober aanstaande om 20.00 uur in oa-fé De Kroon. Tijdiens deze vergadering, waarvoor de le den van Den Bokkenpolder en andere belangstellenden zijn uitgenodigd, wordt onder meer besproken op welke wijze de vereniging i-n 1975 carnaval zal vieren- Daarnaast wordt onder meer gesproken over de financiën, de taakverdeling en hetgeen verder op deze „praatavond" aan de orde zal komen. Topbiljart De topbiljart- club Zondagsvermaak" zal op zaterdag 19 oktober een bil jartwedstrijd spelen tegen de topbi'ljartciuib Atlanta uit Sluiskil- De wedstrijd wordt gespeeld in oa-fé -.Sport" in Sint - Jansteen en begint om 19.30 uur (Van een onzer verslaggevers) SINT-NIKLAAS-LOKEREN Het op 1 oktober verscj voorontwerp gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, waarin do,,'! intercommunale vereniging van het land van Waas een be(, j getekend van de Waaslandse toekomst, vertoont voor velt T meenten nogal wat negatieve punten. Er staat echter tegfril. dat bepaalde plannen waartegen door actiegroepen en de k| king scherp geprotesteerd werd, niet meer zijn opgenomen igfl gewestplan. Belangrijk is de reeds eer der gemelde wens van de in tercommunale om het dorp Doel op de linker Schelde- ADVERTENTIE voor een goede bril leverancier voor alle ziekenfondsen. (Van een onzer verslaggevers) HULST In de serie jubi leumtentoonstellingen „Tien jaar Galerie Van Geyt Hulst" wordt op vrijdag 18 oktober gestart met de tweede ten toonstelling, getiteld: „Tien jaar kleine formaatjes". Deze expositie duurt tot 2 december, ber. De heer P. van Geyt heeft uit het hele land kleine schil derijtjes verzameld voor deze zelfs voor Nederland vrijwel unieke tentoonstelling. Het werk werd gemaakt door de kunstenaars: Kees Andrea, Ar ja van den Berg, Anne de Boer, Geertrui Char- pentier, Joyce Ennik, Gretha van Hagera, Han van Hagen, Jan van He-el, Peter van Hug- ten, Theo Kurpershoek, Harrie op de Laak, Anne Metz, Lex Metz, Piet Nieuwenhuysen, Co van Poorten, Peter van Pop- Del. Hendri van der Putten, Ilona Schmidt, Lieske van der Seyp, Leo Stigter, Kedi van der Willigen, H.J. van Wijk, Nico Wijnberg en Ans Wor tel. De tentoonstellling is te be zichtigen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Op zondag is de galerie van 14.30 tot 17.00 uur geopend, pp dinsdag geslo ten. over te laten ven die plaats is „vuile" mdi gepland. Het gemeentelij van deze gemeente heeft deze gang van zaken J dels protest aangetekend' gemeenten hebben on;» een maand de tijd gel® om bezwaren in te dj-j Naast de kwestie-Doel -, 1 de communale tot veler fe;. i stelling vastgehouden aar. plannen vpor de aanleg vi: zogenaamde „Antwerpse r door Oost-Waasland. De j geprojecteerd van de est weg ten zuidwesten van j" langs Beveren, Haasdonk gebied van de Barbierk., naar de Schelde en maak:" Hamiksem een grote rond de Antwerpse aai tie. Gesteld kan worden dit laatste plan doei vindt, bij Kruisbeke het turn-park Scheldeland daarin de Barbierbeek verdwijnen. Ook het natuir radijs de Bazelbi zal het in dat geval ontgelden,. Het is niet de rin-g (snelweg) die ii maakt op de huidige schapssituatie, ook de v» ne vijftig meter hoge bruig met de lange toe; wegen betekent een voor het landschap, genstanders van de Ant»! ring wordt gesteld dat in van het aanleggen ringweg kan volstaan wi met de verbreding van „Krijgsbaan" bij Zwijndrtt) In Waaslandse kringen men het afstappen van plan om tussen Rode: en Temse een kanaal te ven, alg positief. In het westplan wordt ook geen ding meer gemaakt vai snelweg Lokeren-Moei een project waartegen zich verzet hebben. Dai wil men niet meer over tot de verdubbeling va' snelweg Sint Niklaas dermonde Temse. kiest voor een paar kilpn omrijden, waarmee (Van een orazer verslagtgev SLUISKIL Drie wer ners van de Nederla Stikstof Mij. n.v. le Slu hebben gistermorgen om o veer 9.00 uur tijdens erk brandwonden opi C.J.L. uit Clinge, J. v en L. van H. .beiden uit S :i], waren in de Nitraat! ng bezig met het demont an een flens van een niti -mp, toen, mogelijk door iet volledig in acht ne an de veiligheidsvoorsc ten, de pomp even in wer iïg!nen er een hoeveel vloeibare nitraatoplossing 130 graden Celsius ontsn; Twee van hen kregen vloeistof op hun handen moesten er behandeling in Elisabethziekenhuis wo. opgenomen, waarna zij huis konden gaan. L„ brandwonden aan boven! en enkel opliep werd na eerste behandeling in het .bethziekenhuis overgebr tar het Hulster ziekenhu (Van een onzer verslaggev i GOES De C.B.T.B.-W Nederland houdt een buitel wone ledenvergadering ijdag 18 oktober in de F Oranje te Goes. De ve iring begint om 19.00 uur. Tijdens deze bu-iteragew Lenvergaderinig zal de hl ;e situatie in land- en t lurw aan de orde komen, I worden gesproken ovei gebeurtenissen in de afgelc iriode en er zal een bal „orden opgemaakt van de Aomen maatregelen. Ook het gevoerde beleid van C.B.T.B. aan de orde wor gesteld en zal de mening de leden worden gevral •over het toekomstige ».bel Biet name welke houding i nil tegenover harde actieg «et optreden van actiegroe| De problemen ziullen in voorkomen dat grote sd inleiding door voorzitter I wordt aangebracht aan schap, woonkernen en he drijfsleven. Gelukkig is tn het Waasland tenslotte het handhaven van het gebied „de Stropers" tl Hulst en Kemzeke. de Ja-ger behandeld wor< Een uitgebreid foruim zal gen beantwoorden. (Van ooze correspondent) HULST De bedrijfsvol- leybalcompetitie 1974-1975 ge organiseerd door de Bevobo- afdeldng Hulst is weer volop aan de gang. Zowel bij de dames als de heren kon reeds van spannende wedstrij den worden genoten. De pu blieke belangstelling in sport hal Den Dullaert, waar de wedstrijden worden gespeeld, is niu reeds groot, maar de komende weken worden nog meer voMeybailiefhebbers ver wacht. De uitslagen bij de heren: Eerste klasse: VV Hulst - WC 2—1 (15—10 15—9 11— 15) Bol Sport - Remortel Sport 0—3 (10—15 13—15 11— 15). Cffitex Sport - KPJ 1 03 (5—15 16—14 7—15 4—8). CVC 1 - Ambulo 4—0 (15—10 15—11 15—1 15—1). W Hulst - KPJ 1 1—2 (15—10 9—15 3—15) KPJ 2 - Bol Sport 0— 3 (11—15 15—17 16—18). Re- mortel Sport - Lybeert Ver straeten 04- KPJ 2 - Luctor Banden 1 04. Bol Sport - Clitex Sport 21. Lybeert Verstraeten - WC 1 3 Luctor Banden 1 - Ambulo 4 0 CVC 1— KPJ 1 0—3. Heren tweede klasse: Nec- kermann - GVC 04. Hako Daf - Voorwaarts 1 21. WC 2 - Luctoa Banden 2 04. CVC 2 - VC Morres 1 2—1. GVC - KPJ 3 4—0. SC Morres - Luctor Banden 2 40. Linex Voorwaarts - KPJ 3 40. Neokermann - WC 2 03 Hako Daf - CVC 2 2—2 De uitslagen bij de dames: Eerste klasse: VV Hulst 2 - KPJ 1 2—1. Hako Daf - Mor res 1 04. Lybeert Verstrae ten - EIV 04. Remortel Sport - VV Hulst 1 0-3- GVC - Jomavo 1 13. Jomavo 1 - Hako Daf 4-0- KPJ 1 - Re mortel Sport 12. SC Morres 1 - Lybeert Verstraeten 40. KPJ 1 - SC Morres 1 0—4. Remortel Sport - EIV 22. VV Hulst 1 - VV Hulst 2 4—0 Hako Daf - GVC 1—3. Dames tweede klasse: Nec- kermann - CVC 0—4. VV Hulst 3 - Atek 1—3. W Cac tus - SC Morres 2 31. Joma vo 3 - Jomavo 2 13. CVC - KPJ 2 4—0. VV Hulst 3 - Linex Voorwaarts 1 2—2. Li nex Voorwaarts 2 - Atek 04- Cactus Jomavo 2 31 SC Morres 2 - CVC 04. Jomavo 3 - Neckermann 12. (ADVERTENTIE) Heeft u spaargeld dat u voorlopig niet nodig denkt te hebben? Wilt u dit niet vastzetten, maar er altijd direkt over kunnen beschikken? En toch een zo hoog mogelijke rente maken? Dan heeft Van Lanschot voor u een aan trekkelijke nieuwe spaarvorm, de Spaar-Trouw Rekening of het Spaar-Trouw Boekje. De rentevergoeding daarover is 8% per jaar. Van het tegoed kunt u altijd elk gewenst bedrag opnemen. Dat kost u dan 1 van het opgenomen bedrag.*) Daardoor wordt de jaarrente natuurlijk lager, maar u krijgt bij ons in elk geval een basisrente van 41/z%. Het Spaar-Trouw Systeem ie niet voor iedereen s„... wel voor de spaarder die zijn geld een tijd kan laten staan bankiers 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Til j. Vooruitzichten voor don<| dag ©n vrijdag, opgesteld het KNMI op dinsdag 18 00 uur: Plaatselijk rog Tooral 's nachts minder Weersvooruitzichten in (jMtemiddeld over Nederig Voor donderdag aantal i zon: 0 tot 5- Min- temp-: streeks 5 graden. Max. te. pistreeks 11 graden. Kaïns een droge periode van atens 12 uur95 procent. op een geheel droog etm W procent- ■Voor vrijdag: aantal zon: 0 tot 5. Min. temp.: Streek? 7 graden. Max. teh- onnstreeks 12 graden. KansjJ eon droge periode van stens 12 uur: 80 procent - op een geheel droog etn 50 procent- waterstanden De waterhoogten van din ®pvg©n, meegedeeld ^■ka waterstaat: i Den Haag Konstamz min 2, Rheinfelden 237 mij Plittersdorf 405 plus 5, Mal plus 2, Plochingen r p.us 5, Mannheim 283 mm Steinbach 123 min. 3, Me -86 min 8. Bingen 164 mir Kaub 207 min 6, TrieT 5® 9. Koblenz 236 plus Keulen 211 mm 18, Ruh 376 min 18 Lobith 1011 7, Pannerden.se Kop 978 j 7, Nijmegen 810 plus 8. IJa knp 884 plus 5. Eefde IJl 420 plus 8, Deventer 295 i! 5, Monsin 5464 min 8, Ba haren 3041 min 16. Belfelt I Ef Grave beneden «uis 527 plus 24. hoogwater I Morgen, donderdag 17 oktl mIF11 op Zoom 4'40 Jwisweeil 3.44 en 16.01 Rttieuzen 3 05 en 15.24 vjlasingen 2 34 en 14-52 w«tneldinge 4-30 en 16.45

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2