Ruim helft van de Noordzee- olie moet nog monden worden Vandaag BLOEDVETE WORDT OP DE VUIST UITGEVOCHTEN Belg laat kind in Brasschaat vrij in voor vader Statiegeld op frisdrank- flessen wordt verhoogd Bende rooft bijna zeven ton bijeen Wachten op een ramp? Koningin op de hoogste steiger Jansens en Pietersens toch blij met hun naam Dom Helder Camara naar Breda DE INTERNATIONALE JID NEDERLANDSE BEURS EINDHOVEN iir de Philips Jubileumhallen Topman British Petroleum: ïten. Buitenlandse werknemers illen generaal pardon illegalen Nederlandse deel Gas Miljarden BEDREIGD REVOLVER Overvaller gepakt bij de grens Bus met pelgrims verongelukt Geld Zes man bekennen 200 misdrijven Minister Mavros afgetreden Predikanten: Schrap hulp aan Egypte Antiek Klein deel JT De 23e Familie-Beurs voor zuidelijk-Nederland Dagelijks t/m zondag 20 oktober, doorlopend van half 2 tot 11 uur Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark* ïoofdredacteur: L. Leijendekker ledactie- en administratie-adres: ïieuwstraat 9, Terneuzen, teL (01150)-79 20 „onnementsprijs 24,70 per kwartaal; 8,35 per maand. se nummers 45 cent, (ironummer 1114111 v uitgeversmaatschappij De Stem B V, ;erstraat 16, Breda OENSDAG 16 OKTOBER 1974 ZEEUW 27e jaargang No. 7477 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze redactie buitenland) helft van de oliereserves, die i in de Noordzee, moet nog wor- MÜNCHEN T vermoedelijk aam den gevonden. Dit heeft een var, pmannen van de olie-industrie. Jack Birks, vice-voorzitter ut bestuur van de BP (British Petro leum) leading Ltd, g. In de jaarvergadering van het inter- lationale ijzer- en staa, „ïstituut te München. De bewezen olie-reserves in de Noordzee bedragen nu on geveer 18 miljard barrels, dat ongeveer overeenkomt met 3 miljard ton. Hiervan bevinden zich ongeveer 13 miljard bar reis of circa 2 miljard ton in de Britse wateren en de rest in het Noorse deel van de Noordzee. Verder zijn in de Neder landse en de Deense wateren nog wat olie-reserves gevon den, die echter van zeer klei ne omvang zijn. In het Duitse deel van de Noordzee is in het geheel geen olie aangetroffen. Geraamd wordt, dat in totaal nog ongeveer 24 miljard bar rels of ongeveer 4 miljard ton oliereserves zullen worden ge vonden in de Noordzee, waar van 13 miljard barrels (onge veer 2 miljard ton) in het Engelse en 9 miljard barrels (anderhalf miljiaird ton) in het Noorse deel van de Noord zee. WOLKENVELDEN MET OPKLARINGEN meest droog Maximumtemperatuur: Tien graden STAD EN STREEK Ambtenaar aan 't handje naar pensioen Pagina 3 MEAO-school gaat aan Zeeuwsch-Vlaanderen voorbij Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Tsjechoslowalcije heeft arbeiders tekort Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND De bisschoppelijke brief over de abortus Pagina 11 DE KLEINE STEM Kinderen tonen hun schrijftalent Pagina 12 SPORT De Graafschap is Feyen- oord niet ter wille Pagina 13 Verkrijgbaar bij drogisten apotheek (Van onze redactie binnenland). UTRECHT De Neder- landsc regering moet een ge neraal pardon (in navolging >an België en Engeland) ver- lenen aan illegale buitenlandse werknemers. De „zwarte ar- eidsmarkt" wordt hierdoor veel kleiner, zeker wanneer er strengere straffen komen op Werkgevers die ze in dienst nemen. Het werken van ille galen in Nederland bewijst dat de Nederlandse economie ze nodig heeft, terwijl ze nu «1 onaanvaardbare leef- woon- ®n werksituaties verkeren. De uegalen vallen nu dikwijls in landen van koppelbazen. Dit schrijft de delegatie van jJiutenlandse werknemers aan ae vooravond van de behande- Jng in de Tweede Kamer van de regeringsnota buitenlandse 'erknemers vandaag en mor- 5n. Onder auspiciën van de tichting Nederlands Centrum toitenl anders (NCB) heeft »eze delegatie het afgelopen 'reekeimde de nota naar aan- Hiding van het eindverslag esproken die de regering op 27 september uitbracht Verder vermoedt men, dat zich in het meer speculatieve deel van de Noordzee, zoals men het Nederlandse, het Duitse en het Deense deel van het continentale plat aanduidt, nog 2 miljard barrels (ruim 300 miljoen ton) olie-reserves zullen worden ontdekt- In to taal zou zich dan 42 miljard barrels olie in de Noordzee bevinden, dat ongeveer over eenkomt met 7 miljard ton. Ook van de vermoedelijke gasreserves is tot nu toe onge veer de helft gevonden. De BP-bestuurder doelde op de op zichzelf staande gasvèlden, dat wil zeggen de gasvelden die niet geassocieerd zijn met olie-reservoirs. Deze zoge naamde niet-geassocieerde gasvelden belopen vermoede lijk 109 biljoen kubieke voet, dat ongeveer overeenkomt met ruim 2,5 biljoen (2.500 mil jard) kuibieke meter. Daarvan is tot nu toe iets minder dan de helft gevonden. Het meeste is gevonden in de Britse en de Noorse gebieden. In het Nederlandse deel van de Noordzee is volgens de heer Birks 13 biljoen kubieke voet aardgas gevonden, dat ongeveer overeenkomt met 300 5 400 miljard kubieke meter- In het zuidelijke deel van de Noordzee, waartoe het Neder landse Noordzeegebied wordt gerekend, zaïl vermoedelijk niet veel aardgas meer worden gevonden, aangezien hiier al intensief is gezocht en de kans op succes bij het zoeken naiar nieuwe gasvelden moet wor den gesteld op 1 op 40- Toch kan worden verwacht, dat in het Nederlands-Duits-Deense deel van de Noordzee (waar tot nu toe alleen op Neder lands gebied gas is aangetrof fen) nog 7 biljoen kubieke voet (ongeveer 175 miljard kubieke meter) aardgas zal worden aangetroffen. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Twee fa milies woonwagenbewoners zullen binnenkort opgeroepen worden om op een nog nader te bepalen afgelegen plaats getuige te zijn van een vuist gevecht tussen de 28-jarige autosloper Heini S- uit Purme- rend en de 35-jarige autoslo per Jan de V uit Iipendam Deze twee gaan dan op de vuist een eind maken aan de zoals zij het noemen „bioedve- te" tussen de twee families, ontstaan door een echtschei dingsaffaire. Tot deze afspraak waren de twee mannen gekomen vlak voordat gisteren de deuren van de rechtszaal in Amster dam open gingen om het eer ste bedrijf van deze vete te behandelen. Op 15 juli van dit jaar hadden Heini en Jan al een afspraak gemaakt om de tussen de families gerezen zaak uit te praten. Bij een visserscafeetje in Iipendam, aan de stille kant van het Noordhollands Kanaal, voltrok zich toen een drama, dat Heini bijna het leven kostte. Want tijdens de vechtpartij haalde Jan een grote revolver te voorschijn, die hij in de auto verborgen had en schoot zijn tegenstander neer. De eerste kogel veroorzaakte een onbe duidend wondje aan een bil van Heini, de tweede echter drong zijn hoofd binnen maar bleef in de kaak steken. Voor deze schietpartij vroeg de officier van justitie, mr. J. J. Abspoel, tegen Jan de V- negen maanden gevugenis- straf met aftrek. De moeilijkheden tussen beide famillies waren ont brand toen een jonge vrouw met haar tweejarig kind de woonwagen van een broer van Jan ontvluchtte en haar intrek nam in de ouderlijke woonwa gen in het kamp van Harder wijk. In de nacht van 10 op 11 juli organiseerde de broer een inval bij zijn schoonouders en verdween met het kind. Van dat moment af werd Jan de V-, die in Iipendam een bloeiend bedrijfje had op gebouwd, bedreigd. Hij liet zijn vrouw en kinderen „on derduiken" bij zijn familie en durfde tenslotte zelf ook 's nachts niet meer in zijn salon wagen te slapen omdat er te lefonisch gedreigd zou zijn dat er een handgranaat naar bin nen zou worden gegooid. Toen kocht Jan op het Wa- lerlooplein een glimmende grote revolver voor 550,die hij op de vijftiende juli onder de schapenvacht op de be stuurdersplaats van zijn auto verborg toen hij op weg ging om bij het café „Vislust" Hei ni te ontmoeten. De afspraak was dat belden ongewapend zouden zijn. Jan de V-: „Ik had ook volgens afspraak een strakke broek aan en een dun truitje zodat Heini kon zien dat ik geen wapen bij me had"- De president: „Maar waarom nam u dan toch die revolver mee?" Jan: „Drie jaar geleden ging een neef van mij ook naar een plaats om te gaan praten. Die werd daar dodelijk onthaald. Er zaten ik weet niet hoeveel kogels in hem". (Vervolg op pag. 9) (Vervolg op pagina 9) ROME (DPA) Een bus met ongeveer vijftig pelgrim» il dinsdaS 1° de buurt van de Zuiditaliaanse stad Salerno verongelukt. Drie inzittenden verloren het leven en circa twintig liepen verwondingen op De bus raakte van de weg af en stortte van de berm. (Van onze redactie binnenland) ANTWERPEN—KAPEL LEN In de Antwerpse voorstad Brasschaat heeft dinsdag een jongeman enige uren het zesjarige dochtertje van een bekende Antwerpse diamanthandelaar in gijzeling gehouden- Na langdurige ou derhandelingen ging hij ak koord, dat de vader van het kind de plaats van het meisje innam. Daarop reed hij met zijn nieuwe gijzelaar in een auto naar de Nederlandse grens. De vader, die achter het stuur zat en wist dat er kermis was in Putte, reed de wagen via Kapellen naar Putte. Daar liep de wagen vast in de verkeers drukte. De vader kon zich uit de auto laten vallen, waarna douanemensen en gewapende gendarmerie de overvaller kon den grijpen. Op de kermis is Putte ont stond beroering door de aan wezigheid van vele gewapende mensen. De man had zich in de mid dag vervoegd bij de woning van de diamantair Freddy Ferstenberg. Tegenover het dienstmeisje dat alleen thuis was, verklaarde hij dat hij de centrale verwarming kwam nakijken. Toen hij eenmaal binnen was, trok hij een re volver en boeide het dienst meisje. Kort daarna kwam mevrouw Ferstenberg thuis met haar vier kinderen en een pianole raar. Toen zij die overvaller ontdekten die een sjaal voor zijn gezicht had gebonden, na men zij allien op die zesjarige Mireille na de vlucht. De man trok zich met het kind teruig in een van de bo venkamers. Er volgden onder handelingen waarbij de dia manthandelaar en zijn vader hem diamanten aanboden als losprijs voor het kind. Tenslotte kwam men om streeks acht uur tot een ak koord, waarbij de vader de plaats van Mireille zou in nemen. Samen met de vader verdween de overvaller daarna in de auto van de dia mantair in de richting van Ne derland, compleet met een hoe veelheid diamanten, die de grootvader (ook een grote dia manthandelaar) had opgehaald, als „losprijs". De dader bleek een bekende van de Belgische justitie te zijn. De kleine Mireille was de hel din van de avond. Volgens de politie had zij de overvaller voortdurend aan de praat ge houden. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Een tocht je met een bouwlift naar de hoogste steiger van de res tauratiewerken aan de Bos sche St.-Janskathedraal was dinsdag letterlijk het hoog tepunt van een bezoek van koningin Juliana aan Noord- Brabant. Tijdens dit werk bezoek ging de aandacht vooral uit naar Brabantse monumenten en naar de mi lieuzorg. Behalve de Bos sche kathedraal bezocht de vorstin ook het vestingstad je Heusden, dat voor de helft klaar ls met zijn in grijpend restauratieplan. Sluitstuk van het bezoek was een rondgang over de terreinen van de Van Cooth- hoeve in Boxtel, waar de stichting Jonge Onderzoe kers Proeftuin Noord-Bra bant werkt aan het project „De Kleine Aarde". De vors tin bleek grote belangstel ling te hebben voor dit pro ject, waar gepoogd wordt met en voor jonge mensen de achtergronden van de milieucrisis aan te tonen en waar gezocht wordt naar eenvoudige alternatieven. (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA De Braziliaanse bisschop Dom Helder Camara zal op 27 oktober in Breda een gesprek hebben met een zes tigtal mensen, die door de werkgroep Kerk en Samenle ving van het bisdom Breda zullen worden uitgenodigd. De werkgroep Kerk en Sa menleving wil op wens van bisschop Camara zelf het ge zelschap genodigden zoveel mogelijk een doorsnee laten zien van de verschillende groeperingen in het bisdom van mensen die zich actief in zetten voor de evangelische opdracht van de kerk in de moderne maatschappij. 's Morgens zal hij met mgr. Bluyssen deelnemen aan de eucharistieviering bij de slui ting van de Pax-Ohristievoet- tocht in Den Bosch. Voor deze tocht hebben dit jaar 3100 eindexamenkandidaten inge schreven. Het bezoek van Dom Helder Camara aan Nederland volgt op de bisschoppensynode, die momenteel in Rome wordt ge houden. DEN HAAG De Nederlandse frisdrankenindustrie, ver enigd in het bureau bierhandel en mineraalwaterindustrie, zal met ingang van 28 oktober a.s. het statiegeld op flessen van fris dranken verhogen. (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM Zes Arnhemmers hebben in twee jaar tijd bijna tweehonderd inbraken gepleegd in Gelderland. Daarbij maakten ze in totaal voor ongeveer 675.000 grilden aan goederen buit. De vaak dure spullen werden verkocht aan 45 helers die op hun beurt zijn gearresteerd. Met de in totaal 51 verdachten heeft een speciaal daarvoor opgericht rechercheteam een van de grootste series inbraken van de laatste jaren opgelost. De Arnhemmers P.J. v.d. B. (32), L.J.B. (39), W.F.P. (22), Th. W.D. (27), J.C.A.P. (21) en de 20-jarige H.M.D. zijn de hoofd verdachten. team maakte in anderhalve mr.and tijd meer dan 3.600 manuren om de zaak hele maal rond te krijgen. (Van onze redactie buitenland) ATHENE De Griekse mi nister van Buitenlandse Zaken en vice-premier, George Ma vros, is dinsdag op verzoek van zijn partij uit de regering Karamanlis getreden. Zijn partij „de Unie van het Cen trum," waarbij zich de groepe ring „Nieuwe krachten" heeft aangesloten, Ifad Mavros daar om verzocht opdat de partij bij de algemene verkiezingen van 17 november niet al te zeer geïdentificeerd zal wor den met de regering-Karaman lig. Voor de grote flessen wordt het statiegeld gebracht van 25 op 50 cent en voor kleine fles sen van 15 op 25 cent, aldus is op een dinsdag in Den Haag gehouden persconferentie mee gedeeld. De industrie ziet zich genoodzaakt tot deze aanpas sing, omdat de aankoopprijzen van de flessen in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen tot ongeveer 50 cent voor de grote flessen en 25 cent voor de kleine flessen en omdat het publiek veel minder geneigd blijkt te zijn om lege flessen terug te brengen In totaal worden per jaar ongeveer 700 miljoen grote flessen en 475 miljoen kleine flessen frisdrank geconsu meerd- Daarvan gaan rond 45 miljoen grote en 10 miljoen kleine flessen verloren. Op ba sis van de tegenwoordige kost prijs van de flessen betekent diat voor de frisdrarikenindus- trie een verlies van ongeveer 25 miljoen guilden. Recente ontwikkelingen doen verwach ten, dat, wanneer maatregelen uitblijven het percentage fles sen dat raiet wordt geretour neerd sterk zal toenemen. Me de om deze ongewenste ont wikkeling tot stilstand te brengen en om te buigen heeft de frisdrankenindustrie una niem tot deze verhoging van het statiegeld besloten, aldius een gegeven toelichting'. AMSTERDAM (ANP) „Met ontzetting" hebben 71 protestanten, voornamelijk predikanten, kennis genomen van het voornemen van de re gering om in 1975 ontwikke lingshulp te verlenen aan Egypte. In een open brief aan de Raad van Kerken in Neder land schrijven de onderteke naars dat Egypte een groot deel van zijn nationaal inko men uitgeeft aan bewapening, „waarmee het de staat Israël naar het leven staat". Volgens de briefschrijvers wordt Egyp te nu geholpen om eventuele oorlogshandelingen tegen Is raël te hervatten. De predi kanten dringen er bij de Tweede Kamer op aan de post van Egypte te schrappen. Steeds im verschillende combi naties stroopten ze vïllafs in Arnhem en verre omigeving af. Ze beperkten zich echter niet tot villa's, want op de lange lijsten komen ook winkels, fa- briekan en werkketen voor, evenals 56 keldchoxen. Ze waren gespitst op antiek, kleuren-tv's radio-apparatuur, rookartikelen en geld. De buit werd onmiddellijk doorver kocht, waarbij L.J.B. zelf weer als grootste heler optrad, zodat hij nu terecht zal moe ten staan voor 31 inbraken, 38 gevallen van heling en een overtreding van de vuurwa- penwet. P.J.B- gmg 71 maal mee op paid, JC.AP. deed 30 maal mee en W.F.P- staat nu voor 14 inbraken en 7 gevallen van heling te boek. Vooral in Arn hem waren de zes actief. Ze pleegden er 72 inbraken en bezochten bovendien nog eens 23 kelderboxen. Maar ook Renkum (16), Wageningen (13), Nijmegen (20), Rheden (12) en Apeldoorn (15) kre gen bezoek. Met nog veertien andere gemeenten in Gelder land. Van de totale buit ls slechts een klein deel teruggevonden bij de helers, van wie het merendeel (36) eveneens uit Arnhem afkomstig was. De helers, die samen 71 maal proces-verbaal zagen opmaken, zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten gesteld. De zes hoofdverdachten zijn voor de officier van justitie geleid. Het rechercheteam bestond uit rechercheurs van gemeentepo litie van Arnhem en Kenkum en van de rijks- en gemeente politie Nijmegen en Apel doorn. Het tien man sterke (ADVERTENTIES) Kerken in de ontwikkelings landen. Groepen christenen, die vaak pas in het nieuws komen als hun land wordt getroffen door een ramp. Dan merken we hoe actief ze zijn bij de noodleni- ging. Dan blijken ze een be trouwbaar kanaal te zijn voor de distributie van onze hulp. Op het missiebureau van de PMW in Den Haag zijn de jonge kerken voortdurend in het beeld. Want ook onder „normale" omstandigheden zijn ze op ons aangewezen. Gewoon om verder te kunnen werken. Om scholen, klinieken on pa rochiecentra niet te hoeven sluiten. Want dat zou een ramp zijn. Het benodigde geld kan uit de eigen, arme gemeen schap nog niet volledig ver wacht worden. Rond Wereldmissiedag, 20 ok tober wordt het ontbrekende van ons verwacht. U kunt de kerkkoilekte in dat weekend gedenken. U kunt ook nu al storten op giro 8725 ten name van PMW te Den Haag. Graag met vermelding: Wereldmissie dag. OP grond van berekeningen van het KNMI in De Bilt er op advies van de stichting moskee en een Marokkaans theoloog zullen de Marokka nen in ons land woensdag het suikerfeest vieren als afslui ting van de vastenmaand ra madan. DEN HAAG (ANP) De vele Jansens en Pietersens die er in Nederland zijn blijven toch kennelijk liever Jansen en Pietersen heten. Deze con clusie heeft het ministerie van Justitie getrokken uit 't geringe aantal verzoeken om naams wijziging uit de grote groepen Nederlanders die onder zeer veel voorkomende namen door het leven gaan. Aan het eind van de zesti ger jaren zijn de mogelijkhe den verruimd om naamsveran dering te krijgen. Men vond dat vele namen hun onder scheidend vermogen verloren hadden, bijvoorbeeld in de te lefoonboeken waarin soms en kele pagina's dezelfde namen staan. Om naamsverandering aan trekkelijk te maken werd de financiële barrière hiervoor wegeenomen. Betaalde men tot dan toe altijd nog mini maal f 500,voor een naams verandering, nadien kon men zich al voor vijf tientjes een andere naam aanschaffen. Dat wil niet zeggen dat ie dereen zomaar de naam kan krijgen, die hem aardig toe- lijkt. Vorig iaar kregen 1400 Nederlanders toestemming om hun naam te veranderen. Maar in 99 gevallen werd een ver zoek afgewezen. Van het toe gewezen aantal naamsverande ring had een zeer groot aantal betrekking op stiefkinderen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1