YO HERFST DIKKIE KAN NIET DANSEN T rouwen Volksstemming in Zwitserland over uitzetting gastarbeiders Belgische regering zit met teveel computers in de maag Schandaal rond ..doe-het-zelf-aborlus ï)e Gi ,0 CV kleine stem ii WOENSDAG 16 OKTOBER 1974 hk v José Ma es y „liu José Maas uit Heikant maakte deze herfsttekening Nu is het herfst en de blaadjes vallen van de bomen. Nu ben ik aan het dromen. De goede sint zal gauw komen De konijntjes in het bos Spelen in het groene mos De blaadjes vallen van de bomen De winter zal gauw komen De blaadjes worden groen en bruin En vallen in onze tuin De dikke en de dunne Die zullen dit versje wel kunnen Nu hangt de mist al onder de bomen En de spinnewebben die hangen te dromen Nu zal de winter gauw komen. Want het gaat al vriezen in de nacht En de maan staat op wacht Dit is de herfst in de stille nacht. Diep ergens in het bos woonde heel veel elfjes. En ei was een elfje bij, dat heel graag snoepte. Ze heette eigenlijk Marjolein, maar omdat ze zo dik was heette ze voortaan Dikkie. Dat vond Dikkie natuurlijk helemaal niet zo leuk, maar het was dan ook haar eigen schuld. Op een dag hing er tegen een boom een heel groot papier waarop stond: VANAVOND ELFENDANS, ZEGT HET VOORT. En ook Marjolein moest dansen. Het was avond. Alle lichtjes van de huisjes waren uit. Alleen hele grote schijnwerpers sche nen op het grote veld. Ook de elfenkoningin was er. Ze vond het prachtig. Toen kwam Dikkie. Alle elfjes riepen: „boe, boe, daar komt Dikkie aan" en ze lachten haar uit. Ze wou gaan vliegen maar ze was te dik en ze kon niet omhoog. De elfen koningin zei ,.Wie is dat dikke elfje, stuur haar het land uit". Dikkie vond dat heel erg. Maar zij niet alleen. O. nee ook haar moeder. Toen ging haar moeder naar de koningin en zei: „O, majesteit geef mijn dochtertje nog één kans". „Nou goed dan". En zo ging de moeder dolgelukkig naar huis. Je hebt geluk rnijn kind, zei ze tegen haar dochtertje. En een paar maandjes later was ze zo slank, dat ze altijd weer kon vliegen en nooit meer snoepte. ieoeoaecoaoB600acoeoe<9000acoeecoeooc«saoocoeoooeoeeo'ioc|Sc«oocc K.irina Verdurmen, Absdale. Michello Charleston, die vijf jaar is en in Oosterhout woont maakte deze tekening. Het vijfjarige dochtertje van het echtpaar Koek uit Kloosterzande maakte tekening na het zien van de trouwfoto van haar ouders. fi -4 f3 I-V' j De zevenjarige Sigrid Goethals uit Westdorpe noemde deze tekening Herfst. )0909990089B00999998990e98a0909999099900WXI9W»B889P9990a98099089a0895 De achtjarige Ingrid Jurriëns uit Etten-Leu r maakte het volgende versje voor de bruiloft van haar tante Angèle en oom Chris. - Bruidje is bruid Bruidegom ziet er netjes uit. Wat zou dat betekenen? Dal ze samen trouwen soms? En slapen in het zachte dons. Dat is iets, zeg. Bruidje is heel lief Bruidegom is positief. Buitengewoon mooi die twee. Eindredactie: Rieja van Aart 9aOB09990SOCB99Ca0999988a99999999M8Ce99990e960eaBdC060C0096t BERN (AP) Op 20 oktober zal in Zwitserland een volksstemming worden gehouden over de vraag of onge veer 540.000 gastarbeiders, voornamelijk Italianen maar ook veel Spanjaarden, naar hun land zullen moeten terug keren of niet. Het aantal stemgerechtigden bedraagt ongeveer 3,6 mil joen. Het probleem is er een van eerste orde en het houdt al veel mensen lang en intensief bezig. voorman van de campagne voor het Zwitserland voor de Zwitsers, zou men kunnen zeggen, rekent op de steun van de angstigen door onder meer te zeggen dat er als ge volg van de economische te ruggang over drie jaar in het land 300.000 mensen zonder werk zullen zitten. „En wie zal dan zijn baan behouden, de buitenlandse of de Zwitser se arbeider?" vraagt hij. Vrouwen Hoe erg, kan blijken uit advertenties als die welke dezer dagen in de grootste krant van het land ver schenen en waarin met gro te letters, stond: „beton, smog, armoede en menigten buitenlanders die ons onze woonruimte ontnemen. La ten we hier een eind aan maken". In een andere kon men evenwel lezen: „massade portatie uit Zwitserland? Dit zou een daad van on menselijkheid zonder weer ga zijn in de geschiedenis van ons land". De regering is van oordeel dat als men de buitenlandse werknemers heenzendt dit een schandelijke slag zou zijn voor het prestige van het land en ook zou kunnen leiden tot eco nomische zelfmoord, daar de industrie die voor Zwitserland zeer belangrijk is, voor een igroot deel drijft op de ar beidskrachten van over de grenzen. Voorts dringen alle vakbonden, alle grote partijen, de industriële leiders en nage noeg de hele pers erop aan dat de mensen nee moeten stem men op de vraag of de buiten landers moeten verdwijnen. De actie was twee jaar gele den begonnen door een kleine rechtse groepering die begon met de 50.000 handtekeningen te verzamelen die nodig zijn om te komen tot een federale volksstemming. In 1970 werd hetzelfde pro bleem ook aan de orde ge steld, zij het minder drastisch, maar toen stemde de meerder heid der kiezers tegen, zij het met klein verschil. Maar toen ging het de industrie reusach tig goed en hadden de vrou wen nog geen, stemrecht. Nu wel, en wat die boom betreft, daar is de fleur ondertussen af, zoals overal in de we reld. Het aantal werklozen is wel heel gering in Zwitserland, waar in totaal 6,5 miljoen mensen wonen, maar van eco nomische zenuwen heeft men wel degelijk last. namelijk dat steeds meer mensen zich af vragen of hun werkgelegen heid wel veilig is en hoe het zal uitpakken met de concur rentie hun door de buitenlan ders eventueel aan te doen. Valentin Oehen, de 43-jarige Het is al duidelijk dat vrou wen zich gemakkelijker achter Oehen scharen dan mannen. Zo schreef een dame in een Baselse krant onlangs: „In de ze stad is 80 percent van de kinderen in de kindertehuizen buitenlands. Het verplegend personeel kan geen sprookjes meer vertellen omdat het niet meer uitkomt met zijn talen kennis." Daar steekt al duide lijk kritiek in. De geboorten- toewas onder de buitenlanders is tweemaal zo groot als die on der de Zwitsers. De gemeente raad van Basel is van oordeel dat bet heengaan der buiten landers voor de stad een eco nomische ramp zou betekenen. Ciba-Geigy, de grote fabrikant van geneesmiddelen, gelooft dat het dan in bepaalde afde lingen een kwart van zijn per soneel zou kwijtraken als ge volg waarvan de fabricage van bepaalde produkten zou moe ten worden stopgezet. Ook voor de talloze horecabedrij ven die nu al een groot tekort hebben aan personeel zou het gaan betekenen dat wij wel kunnen inpakken, aldus zei de voorzitter Pierre Moren. Veel ziekenhuizen kunnen slechts worden gedreven met behulp van buitenlandse arbeids krachten. De openbare vuilnis diensten in de steden zijn na genoeg geheel bemand door gastarbeiders. Zelfs dr. James Sehwarzenbach, de man van de volksstemming van 1970, is van oordeel dat het nieuwe plan zelfmoord betekent. Hij verwacht evenwel dat wegens de nijd die op tal van plaatsen is ontstaan over het liberale immigratiebeleid van de rege ring het aantal ja-stemmers dat van de nee-stemmers slechts weinig zal ontlopen. Een arbeider zei: „Wij heb ben die buitenlanders niet ge vraagd te komen, dat hebben de industriebazen gedaan. Die verdienen geld aan ze, maar zij behoeven niet met hen sa men te leven zoals wij. Laten ze maar eens 's avonds ge woon in de tram of" de bus gaan zitten en kijken of ze zich dan nog zo thuis voelen in hun eigen vaderland". Oehen zegt gemotiveerd te zijn bij zijn actie door over wegingen van ecologische aard en de ineenschrompeling van de Zwitserse economie". „Met een bevolking van 4,5 miljoen mensen zitten wij al aan een maximum", luidt zijn oordeel. Met racisme heeft dit niets te maken, aldus Oehlen die lid is van het parlement. Van zijn vijf kinderen is er een, een Italiaanse jongen, aangeno men. Een Italiaanse arbeider zei: „Ik maak me diepe zorgen. In mijn eigen land heerst crisis, hoe zou ik er aan de slag moeten komen? Mijn twee kinderen zijn hier geboren, zij spreken Frans en Italiaans, maar kunnen geen Italiaans schrijven". Maar de meeste buitenlan ders nemen nog een afwach tende houding aan. Een Ame rikaanse zakenman zei dat de Zwitsers gelukkig te nuchtere mensen waren om, kan je zeg gen, je hiuis plat te branden als je van de muizen afwil. Een Britse zakenman was van oordeel dat als je de buiten landers heenzendt „ze de hele zaak hier wel kunnen slui ten". In Zwitserland wonen haast 100.000 buitenlandse werkne mers die een woonvergunning voor het leven hebben. Oehen stelt voor die mensen kredie ten te geven tegen zeer lage rente plus een bonus van zeg ten hoogste 10.000 franken als zij vrijwillig heengaan. „Ik ben er zeker van dat velen dit zullen aanvaarden". Wat kunstenaars betreft, zei hij in een vraaggesprek met een krant: „De echte vakmen sen mogen wat mij betreft graag blijven, niet de kladde raars, de beunhazen en doen- alsoffers". De volksstemming zal precies twee weken wor den gehouden nadat Zwitser land de Europese conventie voor de rechten van de mens had geratificeerd. De opsteller van een recente advertentie moet daaraan hebben gedacht toen hij schreef: „Buitenlan ders zijn ook menselijke we zens". (Van onze correspondent) BRUSSEL Juist op het moment dat de regering bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar alle Bel gen met kiem heeft gevraagd vrijwillig de buikriem aan te halen, i.v.m. de slechte fi nanciële economische toe stand, zijn in de Belgische pers berichten verschenen over grove verspilling door de overheid bij de aanschaf en het gebruik van compu ters. Geen enkele Belgische over heidsinstantie wist ons deze week precies te zeggen hoe groot het computer-park van de staat is. Sommigen spre ken van negentig computers, anderen van 143en één zelfs van 200 stuks waarvan er dan ook nog een tiental vele maanden lang onuitgepakt staat opgeslagen in kelders of pakhuizen terwijl er toch een maandelijkse huur van 2,5 tot 4 miljoen frank voor moet worden betaald. Bij de aanschaf van compu ters ten behoeve van de staat geldt in België de regel dat het kernkabinet (een comité van de belangrijkste minis ters onder leiding van pre mier Tindemans) hierover beslissingen neemt. In het verleden heeft dit kernkabinet de beslissingen over de aanschaf van compu ters en het gebruik ervan doorgaans als een agenda punt afgehandeld. Het gevolg daarvan is dat alle ministerië le diensten nu opgescheept zitten met een computer park dat veel te groot is, dat bijgevolg eenderde van deze computers niet en de rest slechts gemiddeld vijf uur per dag werkt. Toch moet de Belgische be lastingbetaler voor huur en onderhoud van het computer park jaarlijks twee tot drie miljard frank opbrengen, met de zekerheid dat in ieder geval vierhonderd miljoen frank weggesmeten geld is. Tot deze bevinding is een ministeriële werkgroep geko men die getracht heeft een inventaris op te maken van het totaal aantal staats-com- puters. Maar dat is gewoon weg onbegonnen werk ge worden omdat sommige mi nisteriële diensten ofwel wei gerden vragen terzake van de werkgroep te beantwoor den ofwel volkomen verkeer de inlichtingen gaven. Uit het onoerzoek van de werk groep is wel gebleken, dat veel staats-computers onder- bemand zijn en weer ande ren overbemand. Ook blijkt een aantal computers ge woonweg hetzelfde werk te doen hetzij om de schijn te wekken dat er wel degelijk wordt gewerkt en het appa raat nodig is, hetzij om op deze manier de staat ervan te overtuigen dat de aanschaf van een nog grotere co: ter gerechtvaardigd Want hoe vreemd lielj moge klinken: er zijn I Brussel ministeriële die» die zich belangrijker i dan andere en de belangrijkheid willen i drukt zien in de grootte hun computer Om aan de misstanden! einde te maken heeft dei] gische regering nu haare gevestigd op een kcl] werp dat erin voo één orgaan, het Ambt, in de toekomst t over aanschaf en S<:1 van staats-computers. Intussen probeert een lukkige minister voo' J koerswezen, Chabert, kele eomputerfabriti onder wie Siemens, te z rijgen dat zij vijf onnitgenakte staa puters terugnemen JAN i (Van onze correspondent) BRUSSEL Vlamingen en Walen zijn het dimaal te gen normale doen in volkomen eens geweest met de justitie in Brussel, die de oktoberuit- gave van het Franse maand blad „Marie Claire" over het gehele land in beslag heeft laten nemen omdat er een wat je zou kunnen noemen „doe-het-zelf-abortus" in wordt beschreven en aanbevo len. Nu zijn de Belgen de laatste jaren bepaald niet flauw ge weest met andere publikaties over abortus. Dit ondanks het bestaan van een wet die han delt over de goede zeden en die zegt dat hij of zij die door het tentoonstellen, verkopen of verspreiden van geschriften het gebruik van enig middel om abortus te veroorzaken aanprijst, of hierover aanwij zingen verstrekt, gestraft kan worden met acht dagen tot zes maanden gevangenisstraf en een geldboete van 26 tot 500 franc. Maar in voorgaande publika ties, zo vernamen zij in het Brusselse Paleis van Justitie, ging het steeds over abortus waarbij een arts was ingescha keld. De Belgen, die steeds scherpe kritiek hebben geuit tegen de abortusreizen van Belgische vrouwen naar klinieken in Nederland, vinden nu toch wel dat ook de Fransen het met him in 500.000 oplagen ver schijnende maandblad „Marie Claire" te bont hebben ge maakt. Met name de passage over de manier waarop de vrouw zelf tot abortus kan overgaan zon der een arts in te schakelen, wordt van Belgische justitiële zijde walgelijk genoemd. De gewraakte passage zegt hoe de vrouw met behulp van een elektrische pomp de pla centa uit de baarmoeder kan zuigen. „Marie Claire" beveelt in dit verband zelfs een fiets pomp aan als de vrouw niet over een elektrische pomp be schikt.... Het is met name deze laatste aanbeveling die geen genade heeft kumien vinden in de ogen van de Belgisch' reden waarom tijd" grootscheepse razzia mers van „Marie beslag werden genoB"1 1 Het initiatief lot tal""'] kwam overigens I>as klacht van een Parllc de justitie er op attewj dat een dergelijk vaarlijke doe-het-z" al drie dagen lang P" werd aanbevolen en wel door een blad «- gaans geen slechte ntf® De Belgische justitie J ais verontschuldiging1 wat late ingrijpen aa" genoemde Franse blad de zwarte lijst van 8' pers-media staat WOENSDAG 16 OKT (Van een i DOETINCHEM-De be tersschare - onder wie 3.2 ren voor De Graafschap I belang van Feyenoord. Di ment van de Doetinchem haling telefonisch en het l se-brief heeft laten weti schuiven van het competi i' De Graafschap, dat niet di schikking heeft over een br bare lichtinstallatie, stelt op het standpunt, dat ii supporter, die een kaartje I gekocht - het stadion is al eiA dagen volledig uitverkoch I recht heeft om ook inderdl van dat kaartje gebruik te ken. jj? Coördinator Jo Wijgrr. „Ais we die wedstrijd zal dagmiddag zouden laten spel dan zouden we zowel met J middenstanders als met agi riërs de grootste ruzie krijger! schat het aantal middenstl ders dat een seizoenkaart btl dan wel een kaartje gekol heeft, op minstens ander» duizend. Deze mensen komeil de kou te staan als we het dl zouden vervroegen. En dat kl nen we gewoon niet maken"! De Graafschap spreekt il dit betreft uit ervaring. Het 1 rig seizoen klom de Achtl hoekse middenstand op de b| ricaden, nadat het bestuur fl sloten had om de bekerwedstil tegen FC Groningen in pial van zondag op de zaterdag I voor te laten spelen. Het aanl ingezonden brieven in de regl nale pers was legio en het aanl toeschouwers minimaal. Wil man: „We hadden de grootl trammelant en op grond vl deze vervelende ervaring hel ben we toen gezegd, dat we cl nooit meer zouden doen". Vrijwel onmiddellijk na I Europacup-loting nam Gul Brox telefonisch contact op iJ Graafschap-collega Jo Wijgm 1 met de vraag of er iets te regel J viel. Wijgman: „Ik heb hel meegedeeld dat de kans op el LONDEN" (ANP) Ipswicl Town, dat met Liverpool cl ranglijst van de Engelse eerst! divisie aanvoerdde, heeft dml dagavond een uitwedstrijl tegen Burnley met 0-1 verloreii De resultaten zijn: BirminJ ham City - Leeds United 1-! Burnley - Ipswich Town 1-(Ü Everton - West Ham United 1-1 Sheffield United - Derbl County 1-2. (V an onze correspondent). ROTTERDAM - De internal tionals van Feyenoord hebbei nun dreigement aan de KNVB p dat zij zich niet meer voor he: Nederlands elftal beschikbaai I zouden stellen, als de competil ticwedstrijd tegen de Graaf! schap niet naar zaterdag zoi I worden verplaats ingetrokken Manager Guus Brox heeft d<9 speiersraad gisteren duidelijk gemaakt dat de KNVB in dit ge-l ial machteloos staat tegenover! de weigering van de Graafschap I net duel een dag te vervroegen. I Brox: „Aan het begin van del competitie is vastgesteld, dat ei| aan het wedstrijdprogramma! yetmeer te tornen viel. Alleen de thuisspelende club en wij spei'l Jen zondag nu eenmaal, uit heeft I .e*.!'echt een competitiewed-! strijd van zondagmiddag naar I zaterdagavond te verplaatsen! n! S™a£c,hap staat dus sterk I ue KNVB kan er gewoon niet?! aan doen en wij staan natuurlijk helemaal machteloos". I Toch heeft Feyenoord gisteren I alsnog een poging bij de Graaf* schap ondernomen om het com- petitieduel te vervroegen, maai I de Doetinchemse club toonde! zich opnieuw onverbiddelijk! Brox: „In feite wist ik dat heil

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 12