uisenberg geeft niet meer terug ■VREDIGE KUDDE OF ROUWSTOET? Bisschoppen verontrust over klimaat rond abortus Half miljoen nu al overschreden C.P.C.-NEDERLAND GAAT F 25 MILJOEN BETALEN ALS SCHADEVERGOEDING ifort. Aan de koude kant femina CHIRURG RANDDE VROUWEN ONDER NARCOSE AAN K.V.P. bindt zich niet aan termijn ontwerp abortus "elterijenhuis VERMEULEN Lubbers Geen reden tot paniek in Borssele VROUW VAN NIARCHOS OVERLEDEN ,^V „HOGE INKOMENS NIET BEVOORDELEN" i GS Break Spanjaarden bij Philips in staking „Pliclit ongeboren menselijk leven te aanvaarden" Carnavals vereniging onthub data van drank controles School dicht wegens vlooienplaag defemina: I altijd goed voor 'n dagje uit. ditjaar helemaal. Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 24,79 per kwartaal; 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda VRUE ZATERDAG 12 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7474 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V leel GS als de andere Iten, maaralleen een laardje bij uitstek. Met luttig laadvolume van leven 1510 kubieke leteren een vloeropper- lan 1.78 m2! Eigenlijk GS Break de ideale Ji natie voor werk en vrije |/ant met de achter- weer opgeklapt is ie goed ange weekends - om Je vakantie maarte Jn. Want ruimte, ruimte eens ruimte, dat is em met Break. En GS i/oor een auto die u Imeer zult vergeten (na mefrit al), lak v.a. 10.575.-. (Van onze parlementaire redacteur 1 ,*)E\ HAAG Met een luiledige teruggaaf van dooi de geldontwaarding teveel betaalde belasting gelden (zgn. inflatiecorrec tie voor honderd procent) zouden de hoogst betaal den overgecompenseerd ïfprdv Oat is in strijd met de doelstellingen van dit kabinet inzake het verklei nen van de inkomstensver- sdiillcv.. Vandaar dat het kabinc! vasthoudt aan een inflatiecorrectie van tachtig procent Da' heeft minister Duisen- berg (Financiën) gisteravond nogleens onderstreept, nadat in Kamer door de VVD een volledige 'cruggaaf was geëist en flo de confessionelen be pleit De minister ontraadde de kamer aanneming van de WD-notie op dit punt- Het 7*1[er bij het afsluiten van dezl editie niet naar uit dat de kmfessioneien de VVD zul len fcteimen. Zij maakten e* alszaak van. jLsenherg wees uiteraasrd ieens het VVD-verlang en hand om de rijksuitga- venfinet 1400 miljoen gulden t®iermin deren. „Ik vertrouw er op', zei hij letterlijk, „dat MMpamer de VVD-motie die Jjer is ingediend ui** premier Den Uyl had de Kamer een aiantail uitspra- kerijbij voorbaat ontraden. Zo ^^^hij de PSP-suggestie van fond om de investeringsre- die in de Randstad op heit hele land van sing te verklaren, met ilinig een greep op de feteringen te krijgen. We >en aan zo'n regeling in deze tijd van werkloosheid net geen behoefte, aldus Den Uyl, maar veel eerder aan een K in vesteringien - aantrekker» - de ^geür g. Den rJyi gaf toe dat het kabinet in het begin van zijn optaedcn zich verkeken heeft op het werkloosheidsprobleem, maar er wordt hard gewerkt aan een oplossing van de structurele werkloosheid. Hij maakte zich nogal kwaad op oppos' :leidier Wiegel, die het kabinet had verweten wat dit betreft met de handen in de lucht fee staan. „Onwaar", aldus Den Uyl, aie zich voorts verzette tegen ae DS'73-moties over een toe lating, ling voor Surina mer» en het niet meer geven van ontwikkelingshulp aan Egypte (omdat dit land Israël zpf willen vernietigen)-) Egypte erkent Israels bestaan nu, zo is gebleken. Drees liegt als hij het tegendeel beweert" zei de; premier. (Van onze weerkundige mede werker) DE BILT We zijn er langzamerhand aan gewend dat het herfstweer aan de koude kant is. Dit duwt al enkele weken. De middagiem- peraituiur komt vrijwel niet ho ger dan 11 tot 13 graden. Nor maal in midden oktober mo gen temperaturen van 14 a 15 graden worden verwacht- Het blijft dit weekend aan de koude kant, doordat tussen een lage druikgebied boven de Oostzee en een hogedrukge- bied bij Ierland de zwafók» wind noordwestelijk blijft. Hierdoor kan er nog steeds geen zachtere herfstlucht onze richting inkomen. De buien- kans neemt wat af, maar wel kan er in de nacht en ochtend door afkoeling rnist ontstaan, waarbij de temperatuur tot dicht bij het vriespunt kam dalen- Vooral de bovenlucht blijft opvallenu koud met een vorst- grens op 1200 m. hoogte (nor maal is ruim 2000 m. hoogte). Hierdoor is er de laatste dagen in de Alpen en ook in de hogere delen van Duitsland af en toe wat lichte sneeuw geval len- EINDHOVEN (ANP) On geveer 200 bij Philips Eindho ven werkzame Spaanse arbei ders zijn sinds donderdaga vond in staking. Aanleiding tot deze staking is de schor sing afgelopen woensdag van twee Spanjaarden, die volgens Philips al geruime tijd problemen geven bij hun werk- Df> staking duurt nog voort. Een van de twee geschorst' Spanjaarden is voorzitter van de woon oordra ad 'an het kamp Elpinar te Maarheoe- (Van onze correspondent) GENT De Raadkamer te Gent heeft de wereldberoemde hersenchirurg G. H. verwezen naar de correctionele rechtbank onder beschuldiging van aan randing met geweld van 'n 20- lai vrouwen. T)czc arts kwam een paar jaar geleden volop in het nieuws toen een onderzoek te- gentthem begonnen werd door gerechtelijke instanties, omdat hl] eer. bepaald aantal vrou- ,we"' ,^e hij als patiënten be- ndndelde onder narcose zou verkracn hebben. De gepleegde feiten worden verzwaar door deomstandig heden dat de beschuldigde een arts is- Op zijn misdrijven staat een minimale straf van een jaar gevangenis en een maximale van 10 jaar. De fei ten. werden allen gepleegd in een ziekenhuis te Gent. Zij dateren van 1970-1971- Een witgewolde kudde in de vredige landouwen van de Prosper Polder, vlak bij de Belgisch - Zeeuwschvlaanse grens, wat zwart aan geslagen als in rouw om het nabij gelegen vriendelijke dorpje Doel dat door sterk vervuilende industrieën dreigt te worden verzwolgen (Foto Cor de Boer) HILVERSUM (ANP) In Te discussies over de abortus wordt een wezenlijk element weggelaten. De discussies gaan alleen over de psychische be lasting van de betrokkene en over de invloed op de geeste lijke gezondheid. Maar in eer ste instantie moeten de discus sies gaan over het doden van een menselijk leven in ont wikkeling. Aldus de Neder landse bisschoppen in de brief, die zij woensdag as. hadden willen publiceren, maar die voortijdig in de openbaarheid gekomen is. Een woordvoerder van de r.k. kerkprovincie liet des gevraagd weten, dat hij het ten zeerste betreurt, dat de tekst van de brief nu reedis in de openbaarheid is gebracht, voordat de inhoud ervan ter kennis kon wcxrder gebracht van de pastores alsmede vain regering en parlement- De Nederlandse bisschoppen wijzen in de brief op het feit, dat de mensen miet vrijelijk kunnen beschikken over het ongeboren leven. Zij hebben de plicht ongeboren menselijk leven te aanvaarden en het zich te laten ontwikkelen. Er is volgens de bisschoppen in het stadium van de ontwikke ling van de vrucht geen grens te trekken, waarvoor de vrucht nog geen individueel menselijk leven zou hebben en waarna ze düit wel zou bezit ten- Bij elke zwangerschap is er sprake van een nieuw indi vidueel menselijk leven in ontwikkeling. Diiit nieuwe menselijke leven moet onderscheiden worden van het leven van die moeder- hoezeer het daarvan ook af hankelijk is. De eerbied voor het menselijk leven, aldus de bisschoppen, behoort tot de grondslagen van de menselijke samenleving. De bisschoppen spreken ver volgens hun ongerustheid uit over het klimaat, waarin op het ogenblik in ons land over abortus wordt gesproken en over de reeds bestaande abor tuspraktijken- (Vervolg op pag. 11) (ADVERTENTIE) (Van onze pari. redactie) DEN HAAG De fractielei der van de KVP in de Tweede Kamer, mr. Andriessen, heeft gisteren tijdens tl* algemene politieke beschouwingen met nadruk geweigerd om een ter mijn te noemen, waarbinnen de KVP en de AR hun initia- tiefontwerp inzake de abortus regeling bij de kamer zullen indienen. Ondanks herhaald aandringen van D'66-leider- Terlouw wilde hij niet meer zeggen dan „op zo Kort moge lijke termijn". Premier Oen Uyl zti, dait het kaïbinet zich gebonden acht aan de afspraken, die bij de kabinetsformatie over die abortuskwestie zijn gemaakt Hij zei die overtuiging te heb ben, dat ook christen-democra ten zich aan hun deel vain de afspraak zouden houden. Hij wa,s daarin bevestigd door de uitspraak, die mr. Andriessen enkele uren eéirder had ge daan- De heer Arudriessen had ge zegd: ,,Er wordt hard gewerkt aan het initiatief ontwerp, dat de christen-democraten zullen indienen. Er is een commissie, die op dit moment zeer inten- «ef met het probleem bezig is. Er wordt niet getreuzeld. Wij doen ons uiterste best, een wetsontwerp inzake abortus niaar onze smaak op zo kort mogelijke termijn bij de ka mer in te dienen". SPECIAALZAAK IN BONT BONTHOEDEN EN NERTSCOLLIERS Alle bontmantels op eigen atelier vervaardigd KEUZE UIT 500 BONTMANTELS VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM Op vrijdag 1 november en zaterdag 23 november en zaterdag 14 december zal de politie in het kader van de lan delijke actie 's avonds en 's nachts drankcon trole iiouden. Dat werd tot verrassing van velen meegedeeld tijdens de ledenvergade ring van de Arnhemse carnavalsvereniging „De On-Ganse" in Musis Sa crum. Een van de leden tipte ongevraagd de aanwezi gen toen hij bij de rond vraag aan het woord kwam. De Arnhemse politie re ageerde met de medede- ing dat de data inder daad juist zijn. De con trole wordt uitgevoerd in overleg met de lande lijke commissie. „Controle op die drie data wil natuur lijk niet zeggen dat er geen andere komen. Dit zi.in de landelijke", aldus de politiewoordvoerder. DE Russische partijleider Leo nid Brezjnew heeft gisteren opnieuw met nadruk gepleit voor hervatting van het werk van de Geneefse conferentie over het Midden-Oosten. DE beweging voor de reorga nisatie van het proletariaat (de maoïstisch georiënteerde MRPP) zal als politieke partij meedoen aan de komende al gemene verkiezingen in Portu1 gal, zo heeft de leider van deze beweging, Saldanha San chez, meegedeeld. (Van onze parlementaire redactie) 1 DEN HAAG Het feit, dat de Amerikaanse commissie voor atoomenergie in de Vere nigde Staten een grondige in spectie heeft bevolen van zes tien kerncentrales, nadat in drie daarvan scheurtjes in pij. pen van het koelsysteem wa ren geconstateerd, hoeft geen aanleiding te zijn voor ongc rustheid in Zeeland. De centrale in Borssele is .namelijk van een heel ander type. waarin bedoelde (hulp)- pijpen nieit voorkomen. De Amerikaanse oentrales zijn van het type kakendiwater-re- actor, terwijl de Zeeuwse oen. trale een drukwaterreacto»' is. Aldius het antwoord wam mi nister Lubbers (Economische zaken) op schriftelijke vragen van het tweede kamerlid Leo Jansen (PPR). AALTEN De 150 leerlingen van de enige openbare basis school in Aalten ziin gister middag naar huis gestuurd. De school is voor onbepaalde tijd gesloten in verband met een vlooienplaag die het lesgeven nagenoeg onmogelijk maakt. Enkeie weken geleden is de gemeentelijke dienst al in ac tie geweest om de vlooien uit de school te verwijderen. Het resultaat leek gunstig, maar eind deze week waren er piot seling weer duizenden vlooien. Vandaag de eerste cijfers over de ijesultaten van de puzzelactie Geven voor Leven. Met de opbrengst van de eerste drie puzzelweken blijkt het halve miljoen al ruim schoots overschreden. Niet minder dan 202.983,31 was de opbrengst van de derde week. Er is nu in totaal 587.235,47 bijeen gebracht voor het Koningin Wilhel- minafonds. Ook de prijzenpot groeide sterk. In één week steeg het bedrag van 11.242,— tot 18.735,—. Notaris J. H Birkhoff heeft een aantal data vastgesteld (hem alleen bekend), waarop hij de pot van dat moment in ronde bedragen van duizend gulden gaat uitkeren onder de puzzelaars en puzzelaarsters van die week. En ook deze week zie de uitslag op pagina 3 weer een hoofdprijs in ons verspreidingsgebied. IVan een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT-UTRECHT CPC-Nederland gaat vijf entwintig miljoen gulden schadevergoeding betalen aan de firma Trouw en Co te Fut ten. CPC-Nederland betaalt deze geldsom als vergoeding voor de leverantie van kwik houdend - katvermelkpoeder aan het Puttense distributiebe drijf. Als gevolg van het ver giftigde melkpoeder moesten tijdens de afgelopen zomer zo'n dertigduizend kalveren worden afemaakt. Het melk poeder was afkomstig van de CPC-vestiging te Sas van Gent. De firma Trouw en Co heeft een schadeclaim ingediend, toen in juni bekend werd dat een groot aantal kalveren, die het melkpoeder hadden bin nengekregen vergiftigd bleken te zijn en niet meer geschikt waren voor de consumptie. Dertigduizend jonge koeien werden afgemaakt, waarvan een aantal nog verwerkt kon worden voor directe consump tie. Behalve de distributie in Nederland, verzorgt Trouw en Co ook de export naar Italië. CPC-Sas van Gent leverde de vierentwintighonderd ton kunstkalvermelkpoeder. Deze lading was in Sas van Gent bijgemengd met kwikhoudend maïszetmeel, een produkt dat afkomstig was van een zuster bedrijf, de firma „United Kingdom", ten bedrijf uit het Engelse Manchester. De directie van CPC-Sas van Gent en een woordvoerder van CPC-Nederland, waarvan het hoofdkantoor in Utrecht gevestigd is, onthielden zich gisteren van elk commentaar. PARIJS (AFP) Mevrouw Athina Niarchos, de echtgeno te van de bekende Griekse reder Stavros Niarchos, is op 47-jarige leeftijd overleden in Parijs. Vermoed werd aanvan kelijk dat zij te veel slaap middelen had ingenomen. La ter deelde de familie mee dat ze was overleden aan een hart aanval of een iongembolie. (ADVERTENTIE) MIST EN ZON Vanochtend op veel plaatsen mist. Later op de dag ook zonnige pe rioden. Weinig wind. maximumtemperaturen rond 11 graden. STAD EN STREEK Jachtbezitters geven me ning over Veerse Mee». Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Philips en DAF bezorgd over vestiging General Motors in Lommei. Pagina 15 BINNEN- EN BUITENLAND Nieuw NVSH-bestuur moet weer plaats maken voor het oude. Pagina 1 En de boom bleef staan Pagina 13 SPORT Spaanse voetbalwereld in beroering. Pagina 29 RADIO EN TELEVISIE Wee.kendprogramma's op pagina 31 VRIJUIT Verkrachting: Dit kan mij niet overko men". Lof der Botheid. Sekte zonder sex is niet meer. Krant en opvoeding. Piekerpoker. Geven voor Leven. Internationale consumentenbeurs Ahoy', Zuidplein, Rotterdam. Openingstijden: dagelijks van 10 -17 en van 19 - 22.30 uur, 's zondags 10-17 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1