c GEBOORTECIJFER DAALT MINDER Ufa- lange Geen heksenjacht op automobilisten na 1 november WILSON WINT DE SLAG Leer slippen met De Stem Xl/it Subsidie voor nieuwe huur- en eigen huizen verhoogd Regering wijst bijna alle wensen van d af „Eigenlijk verandert er voor 't publiek niet veel" Vandaag cfefemina: "^^zuidptein, femina I ÖHi ALLIEN KLEINE ZELFSTANDIGEN KRIJGEN IETS Fonds voor zwakke bedrijven Joan Kennedy bekeurd Suikerprijs in België hoger irin gebak #"|29 o boerenkool JQ lokte enachterham 129 HANDAPPEL Ttifcltifi 76* inaatappels kilo ]88 OFFICIER VAN JUSTITIE Drie maanden - altijd goed m 4 voor'n dagje uit. j dit jaar helemaal. AL SNEEUW IN BELOIë AARDGAS Directeur: Dr. W. A. M Harkto^ Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en admlnistratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 24,70 per kwartaal: f 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW VRIJDAG 11 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7473 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V ile aanbiedingen 50 gram 1 diepvries 50 gram w 7 afdeling delicatessen ram Zolang de voorraad strekt DEN HAAG (ANP) Het is niet uitgesloten, dat de snelle teruggang van het aantal geboorten in ons land geleidelijk zal afnemen of zelfs zal eindigen. Sinds mei van dit jaar is het dalend tempo namelijk minder geworden en bovendien is in augustus van dit jaar het maandelijkse geboortecijfer voor het eerst sinds 1969 niet teruggelopen. Het ministerie van Economische Zaken voorspelt op grond van deze gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de komende tijd wat betreft huwelijken en geboor ten „een inhaaleffect" zal optreden. „De geboortedaling in de afgelopen jaren is voor een deel veroorzaakt door een sterke teruggang van het aantal gedwon gen huwelijken. Deze ontwikkeling heeft een aantal huwelijken en eerstgeborenen uitgesteld", aldus het ministerie. Ook merkt het ministerie op, dat de olie-crisis van eind 1973 waarschijnlijk niet van invloed is geweest, gezien de geleide lijke vertraging in de geboortedaling vanaf mei j.l. Harold Wilson, de winnaar, met zijn vrouw AL meer dan 240 Stem- lezers hebben zich opgegeven voor de anti slipcursus in Deurne, die ze door bemiddeling van ons blad tegen sterk ge reduceerd tarief kunnen volgen. De agenda van de in structeur is daardoor tot half november volge boekt. Nieuwe gegadig- f den voor de cursus moeten dus wel met enkele weken wachttijd rekening houden. Echter: de mogelijkheid tot inschrijving is nog steeds open en iedereen komt tijdig aan de beurt. De inschrijvingsbon drukken we vandaag opnieuw af op pagina 4. (Van een onzer verslaggevers) BREDA „Eigenlijk ver andert er voor het publiek niet veel", zegt ofüieier van justitie mr. J. van Leeu wen desgevraagd over de toepassing van het nieuwe artikel 26 van de Wegen verkeerswet. „Het houdt namelijk geen verscherping van optreden in, maar het artikel betekent een ge makkelijker methode voor de politie om na te gaan of iemand die gedronken heeft, al dan niet, in staat is een auto behoorlijk to f besturen" Hoofdofficier van justitie mr. J. Corstcn benadrukt: „Het is beslist niet zo dat wij na 1 november een hek senjacht gaan houden op an- tomobilisten. Het zou onrede lijk zijn, als je bijvoorbeeld iedereen die bij het diner een glas wijn heeft gedron ken, uit het verkeer zou wii len halen". Onder veel borrel- en bier - liefhebbers is een sooi't angstpsychose ontstaan rond 't ,,1-november-wet.je". De Ver ontging Veilig Verkeer Ne derland heeft hiertoe bijge dragen met een advertentie campagne gedurende de laat ste weken, waarin de aan dacht op het bewuste wetsar tikel omschreven als „het groene gevaar" wordt ge vestigd De advertenties suggereren dat na 1 november alle auto mobilisten die naar sterke drank rieken, door de politie worden onderworpen aan de blaastest, en dat al degenen die „groen blazen" de sigaar zijn. Veilig Verkeer waarschuwt voor de straf: maximaal drie maanden gevangenis en vijf Het blaaspijpje jaar ontzegging van de rijbe voegdheid, en adviseert als enig middel om dit te ontlo pen: drink geen druppel al cohol, als je nog moet rijden. Een advies waar vele borre laars, bierdrinkers en wijnnip pers bevreesd voor de ge volgen die Veilig Verkeer voorspelt als ze zich er niet aan houden tegenaan zit ten te kijken. Het beleid van justitie is er niet op gericht de automo bilisten met 0,5 tot 0,8 pro mille alcohol in het bloed te pakken. De verlaging van de promillage-grens, het gebruik var, de blaastest en het afne men van de bloedproef ma ken het voor de politie ge makkelijker het juridisch be wijs te leveren tegen een automobilist die niet in staat is te rijden. Daarbij wordt „gemikt op de groep die dui delijk boven de nul-komma- acht-grens zit. „Dat betekent", a'dus de heer Corsten. „dat de twij felgevallen die we nu vrii moeten laten gaan. omdat het liew"s met de huidige bewijs met de huidige midde len niet of nauwelöks is te le veren: sneller de kans lopen in de fuik te belanden", aciden". (Vervolg op pagina 13) ZON EN BUI Zonnige perioden. Plaatselijk een bui. Ma- tige wind uit west en noord. Maximumtempe raturen rond 12 graden STAD EN STREEK Zeeuwse Culturele Raad: Bibliotheken mogen maatschappij niet veran- deren. Pagina 3 Huisvrouw praat mee over waterzuivering. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Dassault over beschuldi gingen: Lastercampaque. Pagina 13 Weer een nieuwe Ne derlandse film. Pagina 15 SPORT Cruyff eist van Belgisch weekblad schadevergoe ding van bijna halve ton Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Russische raketlancering voor het eerst via de t v Pagina 21 (Van onze parlementair* redactie DEN HAAG Om daling van de woningbouw te voor- komen zijn per 1 oktober j.l de subsidies voor te bouwen buur- en eigen woningen ver hoogd. Deze nieuw» subsidie» blijven van kracht tot 1 juli a.s. de datum waarop volgens de rïgeringsplannen het nieu we huur- en subsidiebeleid van kracht wordt. Tussen nu en half 1975 worden de subsi- diere getingen voor woningwet woningen, particuliere huur- en eigen woningen niet. meer gewijzigd- Het besluit tot deze hogere subsidies heeft ministers Gruijters 1 (volkshuisvesting) gisteren genomen om o.a. vol doende woningen te laten bou wen en de werkgelegenheid in de bouw te handhaven. Ook verwacht hij van zijn maatregel gunstige prijzen voor huur- en eigen woningen, omdat die bij een "ohoksgewijze woning bouw kunnen gaan stijgen- De plannen van dirs- Gruij- tea*s kondigde premier Den Uyl gisteren tijdens de alge mene politieke en financiële beschouwingen in de Tweede Kamer aan. De minister-presi dent zei met voorbehoud dat hierdoor 10 a 15.000 woningen méér kunnen worden ge bouwd. Daardoor blij it het mogelijk, volgend jaar het wo ningbouwprogram 1974 van 135 a 140.000 huizen te reali seren. Zonder deze hogere •'ubsidies zou in 1974 volgens de laatste cijfers slechts 120 a 125.000 woningen in aanbouw worden genomen, aldus dr* Den Uyl. Hogere subsidie voor eigen woningen is volgens de be windsman hard nodig vanwege de stijgende hypotheekrente en de zwaardere financiële lasten daardoor. Juist groepen met lagere inkomens schrik ken dan terug voor de aan koop van ©en eigen huis. (ADVERTENTIE) g|gj| Rotterdam. Internationale consumentenLeurs ÜB dü 01 Ü3] Openingstijden: dagelijks van 10 -17 en van 19 - 22.30 uur, 's zondags 10 -17 uur. BRUSSEL (ANP) België heeft zij.i eerste sneeuw. Bij het zogeheten „Signal de Bo- t ran ge", in de Hoge Venen, het hoogste deel van het land, valt (voornamelijk nog natte sneeuw. Verder is sneeuwval gesig naleerd bij Sourbrodt. Elsen- born en Bullartge. Hier en daar blijft de sneeuw lig gen. (Van onze redactie buitenlands LONDEN De Labourpartij van premier Harold Wilson heeft gisteren in de tweede verkiezingen van dit jaar een grandioze overwinning be haald. De Britten hebben Wil son hun vertrouwen gegeven en de conservatieve leider Ted Heath is politiek „af ge brand". Dat concludeerden waarne mers gisteravond toen de eer ste computerberekeningen be kend werden. Volgens die voorspellingen zou Labour zelfs de absolute meerderheid in het Lagerhuis veroverd heb ben. Labour zou volgens de tellingen voorzover bij het afsluiten van deze editie be kend 43,5%, de conervatle ven 33% en de liberalen 18%. geleregen hebber» Met zijn „allerlaatste" opi niepeiling had het Opinion Re search Centre gisteren be kendgemaakt dat de slechts twee uren van tevorein gepu bliceerde voorsprong van de Labourpartij van negen procent tot 7,4 procent was geslon ken. De voor de Labour optimisti sche cijfers waren in de eerste oplage van het avondblad „E- vening Standard" gepubli ceerd. Volgens die uitslag had 44 procent van de ondervraag den zich voor de Labourpartij uitgesproken, 35 procent voor de conservatieven, 17 procent voor de liberalen, drie procent voor de nationalisten van Schotland en een procent voor andere partijen. Het nieuwste beeld gaf La bour 41,8 procent, de Tories 34,4 procent, de liberalen 19,4 procent, de nationalisten 3,6 procent en andere partijen 0 8 procent. De opkomst was volgens partijfunctionarissen wel 10 procent minder dan in februa ri. Toen ging bijna 79 procent van de stemgerechtigden naai de stembus. Een geringe opkomst begun stigt traditioneel de conse-va- tieve partij en premier Wilson heeft dikwijls tijdens verkie zingscampagnes herhaald dat apathie van de Labour-aanhan- gers hem de overwinning die opiniepeilingen in het vooruit zicht stelden, zou kunnen kos ten. (Van onze parte mentaire redactie) DEN HAAG De kleine zelfstandigen k rijgen binnen afzienbare tijd enige tegemoet koming ter verlichting van de lasten. Dat is de enige concrete toezegging die de regering gisteren in de Tweede Kamer deed. Vele andere verlangens van de Kamer werden door de regering; afgewezen. De regeringsfracties KVP en ARP zullen vandaag met moties moeten gaa.i zwaaien om aan hun eisen kracht bij te zetten. Dat geldt met name voor de teruggave vau de 100 procent inflatiecorrectie waarom zij hebben gevraagd- Ook zullen deze fracties meer concrete aanwijzingen willen hebben over de door de regering in het vooruitzicht gestelde tege moetkoming voor de zelfstan digen. Minister Duisenberg van fi nanciën bestreed de opvatting van drs. Notenboom (KVP), dat met e-en verdergaande las tenverlichting de structurele werkloosheid beter bestreden kan word-era. Ook wees de mi nister herinvoering van de af trekbaarheid onderhoudskos ten voor de eigen woning van die hand. De te-gembegroting van de VVD vond bij d-e rege ring helema-ail geien weer klank. Wel zal de regering de one venredige hoge winsten van ondernemingen zoailis aange kondigd in de troonrede, hard gaan aanpakken. Daarvoor komt een winst- en vermogens- aanwasdeling, die al op 1 jan. 1976 in werking moet treden met terugwerkende kracht over het hele jaar 1975. Met deze geldien z-al een fonds worden gevormd waaruit gel den verstrekt wo-rden a-an be drijfstakken, die voor de eco nomie noodzakelijk zijn maar die er nu slecht voor staan. De vakcentrales reageerden gisteren meteen positief op deze regeling, die de minister president aankondigde. Zij eisten wel inspraak en deelna me aan het fonds. Bovendien moet het fonds ook gebruikt worden voor verbeteringen van de pensioenvoorziening, aldus de vakcentrales. Over de a-anpa-k van de werkloosheid heeft de rege ring ook geen pasklare oplos singen. Concrete maatregelen hoopt de regering te kunnen aankondigen tegen het einde van dit jaar. Dolman van de PvdA eiste echter van de re gering, dat de pot voor bestrij ding van de werkloosheid ver hoogd wordt met enkele hon derden miljoenen. Maiar minis ter Duisenberg wilde daarop gisteren nog geen antwoord geven. Ook is de minister het niiiet eens met de opvatting van KVP en ARP, dat een groter deel van de aardgasopbreng sten beter aangewend kan worden voor de werkgelegen heid. De regering blijft bij het Premier Den Uyl gisteren in de Tweede Kamer plan, dat via de collectieve voorzieningen (verhoging van de rijksuitgaven) de werkge legenheid beter geba-ait is. Ook wilde die regering voor alsnog niet ingaan op de eis van die PvdA, dat de staat niet 95% maar 100% moot krijgen van de extra-aardgasopbreng sten. Minister-president Den Uyl zei, dat die verdeling 95% voor de staat en 5% voor Shell en Esso, een gevolg ils van overleg, gebaseerd op vo rige overeenkomsten- „De re geling van de opbrengst is aanzienlijk beter dan in enig vergelijkbaar buitenland"- PvdA-fractieleider Van Thijn vond het volstrekt on rechtvaardig, dat hierdoor 200 tot 300 miljoen per jaar toe valt aan die oliemaatschappijen zonder daarvoor enige presta tie te leveren. Preimier Den Uyl vond die opmerking niet juist. We moeten bedenken dat we bij nationalisatie van de onteigende partij schade loosstelling moeten betalen. Tussen de regering en de PvdA rees hierover groot ver schil van mening. Minister Lubbers van Eoo- nomisebe Zaken zal vandaag de Tweede Kamer opbrengst- ei jf ere van het aardgas ver strekken. FAIRFAX (RTR-UPI-AFP) De vrouw vaei senator Ed ward Kennedy, Joan (38), is woensdag in Fairfax, Virginia, bekeurd wegens rijden onder invloed. Ze reed achterop een andere auto. die bij een verkeerslicht stond te wachten. Mevrouw Kennedy is de af gelopen maanden enkele keren opgenomen wegels overspan ning. Haar moeilijkheden be gonnen nadat van haar oudste zoon Teddy jr. (13) een been moest worden afgezet. Hii leed aan beenderkanker. De andere kinderen zijn Ka- ra (15) en Joseph (7), die chronische astma heeft. BRUSSEL (ANP) De Belgische minister van econo mische zaken, Oleffe, heeft besloten de suikerprijs „af fa briek" met ruim 16 gulden per 100 kg te verhogen. Dat betekent dat de consu- mentenpriis in de winkel met 17,5 cent per kg stijgt, maar n,og onder die b.v. in Neder land blijft. De Belgische bie tentelers (die al een week ac tie voeren) blijven ontevre den. r

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1