Bergen op Zoom zooder stroom: stad bijna hele dag lamgelegd Zuiden blijft gespaard van melkoorlog BEGIN BOUW TWEEDE KERNCENTRALE NIET EERDER DAN EIND '76 l| Bank opgelicht voor 7 ton, verdachte naar Italië bij femïna Arabische aanval op casino's ARBEIDSINSPECTIE KOMT NAUWELIJKS TOE AAN TAAK Levenslang VERKEERSLICHTEN EN TANDARTSBOREN WERKTEN NIET. >1 Rusland krijgt wellicht toch graan uit VS Baby gestikt Israël nog niet bereid tot ontruiming van olievelden Politie zoekt Utrechtse bankemployé Groot aantal bekeuringen ij controle vrachtauto's Brief Postzegels Boerenknecht, gijzelt baas in Frankrijk Overleg defemma: altijd goed voor'n dagje uit. dit jaar helemaal' s] n] [n m m Ir. Dalebout van N.V. PZEM: Toelating van zigeuners nog zeer beperkt Bouwbond NVV «Directeur: Dr. W. A. J. M- Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker iedactie- en administratie-adres: Tieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (01150)-79 2i «Abonnementsprijs 24,70 per kwartaal: f 8,35 per maand. [Losse nummers 45 'cent. (gironummer 1114111 kn.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, "ïigerstraat 16, Breda BISL/O VRUE ZEEUW DINSDAG 8 OKTOBER 1974 27e jaargang No. 7470 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van een onzer verslaggevers! BERGEN OP ZOOM Een stroomstoring, die van halftwaalf 's morgens tot halfacht 's avonds duurde, heeft gisteren in Bergen op Zoom voor een onbeschrijf lijke chaos gezorgd. Doordat driekwart van de stroomtoe voer uitviel, werd het leven in de stad ernstig ont- wricht. Verkeerslichten en knip- I perlichten bij spoorwegover- I gangen werkten niet meer en sommige bedrijven moesten de produktie inkrimpen of zelfs he,naai stilleggen. Be woners van flats van meer dan drie verdiepingen kwa- nen zonder water te zitten omdat de oppompinstallatie litviel, terwijl daarnaast de I waterdruk werd verlaagd om het waterleidingbedrijf min der stroom te laten gebn»- I ken. I In een rond vijf uur bijna ■tit gestorven binnenstad gjn- I gen de winkels vroeger dicht I en slagerijen en supermark I ten probeerden noodvoorzie ningen te treffen om te voor. komen dat vlees en andere etenswaren zouden bede* ven. Benzinepompen werkten niet meer en tandartsen moesten „verheugde patiën ten" naar huis sturen omdat de boren niet meer werkten. De straatverlichting werkte eerst niet en werd na de opheffing van de storing op halve kracht geschakeld, al weer om stroom te sparen. Op de vraag „Wie zal dat betalen?" komt voorlopig geen antwoord. De oorzaak is namelijk nog niet bekend en de gemeente is volgens de leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk. Bij wie de on dernemer met zijn schade claim moet zijn er komt er in ieder geval één van een drukkerij blijft voorlopig duister. Er staat alleen vast dat drie van de vier hoofd- voedingskabels tussen het PNEM-station en het ge meentelijk elektriciteitsstati on, het enige stroomaanvoer punt voor de stad, plotseling defect raakten en dat dat in de buurt van de Antwerpse straatweg gebeurde. WISSELVALLIG Na opklaringen vee' be wolking met nu en dan regen. Matige tot krach tige wind uit noordelijke richtingen. Maximum temperaturen rond 11 graden. STAD EN STREEK Weinig werk voor Zeeuwse vrouwen. Pagina 3 Boterhammen, koffie en kunst in Terneuzen. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Kip-caravans in grote moeilijkheden. Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND Onthulling brengt Fords Japanse reis in gevaar. Pagina 9 Ach ja, emigreren naar Canada of Australië. Pagina 10 RADIO EN TELEVISIE Barbapap's nieuwe strip helden op t.v. Pagina 13 WASHINGTON (RTR) Volgens de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Henry Kissinger, is het heel goed mogelijk dat de Verenig de Staten de Sovjet-Unie ver keerd hebben ingelicht over de hoeveelheid graan die kap worden geleverd. President Ford heeft tijdens het weekeinde twee Ameri kaanse exportfirma's Cook In dustries en Continental Grain, gelast hun graanverkoop aan de Sovjet-Unie te annuleren. Hij is bang dat de binnenland se voorziening in gevaar komt nu de oogst van dit jaar klein is uitgevallen als gevolg van droogte en vorst. Inmiddels heeft Ronald Nes sen, persvertegenwoordiger van het Witte Huis, meege deeld dat de Sovjet-Unie mo gelijk toch nog het graan zal krijgen dat zij in de Verenig de Staten heeft besteld. Hij zei dat het probleem niet zo zeer m de hoeveelheid zit als wel in het tijdstip waarop de transactie werd gesloten, na melijk kort voor liet verschij. nen van het oogstrapport van het Amerikaanse ministerie van landbouw od 10 oktober. iEN Rotterdamse vrouw 'ft maandagmiddag aan de Irfdijk in Rotterdam-Zuid 6-jarig buurjongetje Mar cel de Kroon met een hamer op het hoofd geslagen. Het id werd met ernstig sche- slletsel naar een ziekenhuis 'bracht. Volgens de politie is Jlarcel het slachtoffer gewor den van een slepende buren ruzie. De vrouw is gearres teerd. DE Westduitse politie zegt indag in Breinen een om- igrijke wapenopslagplaats van de intussen grotendeels tbonden Baader-Meinhof- :p te hebben ontdekt. Een Hd van de groep is in hechte nis genomen. In de meeste Bergen op Zoomse gezinnen werd gisteravond bij kaarslicht gegeten. ALPHEN AD. RIJN (ANP) De bijna 7 maanden oude Anneke Baksteen uit Alphen aan de Rijn is zaterdagmiddag levenloos aangetroffen in haar wieg. Het meisje, dat last had van doorkomende tandjes, had een plastic hamertje gekregen om op te kluiven. Vermoedelijk is zij gestikt ia de steel. TEL AVIV (DPA) —Vol gens het in Tel Aviv verschij nende, onafhankelijke dagblad Ha'aretz van maandag zullen de Israëli's ook in de volgende etappe van terugtrekking uit Sinaï de Egyptische olievelden van Aboe Rodeis nog niet prijsgeven. Israël haalt uit de velden minstens de helft van zijn be hoefte aan ruwe olie. Ha'aretz schreef, dat aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kissinger bij zijn komende bezoek aan Jeruzalem, zal worden voorge steld als volgende terugtrek kingsfase te nemen een lijn van Aboe Sneima aan de Golf van Suez ten noorden van Aboe Rodeis, tot Nachal Jam in de lagune van BardawiU aan de Middellandse Zee. Hierdoor zou de huidige te- ruigtrekkingslinie gemiddeld 40 kilometer naar het ooste* worden verlegd. UTRECHT (ANP) De Utrechtse recherche heeft In terpol ingeschakeld om ach ter de verblijfplaats te komen van de 37-jarige Utrechter A J„ een bankemployé die de afgelopen anderhalf jaar zijn werkgever voor ruim f, 760.000 zou hebben opge licht. Hoe J- dat precies zou heb ben gedaan is de Utrechtse recherche nog niet duidelijk Ook wil. men in het belang van het onderzoek nog niet de naam van de bank meedelen. Wel houdt de politie er reke ning mee dait J. zijn werkge ver voor een nog groter be drag heeft opgelicht DAVID KUNST arriveerde in het afgelopen weekeinde in zijn woonplaats Waseca (Min nesota, V.S.) na een wandeling van 41/2 jaar rond de aarde. Hij heeft in totaal bijna 25.000 km gelopen (de rest was zee). Hier de plechtige aankomst: zijn laatste stap mocht David in een plaat met nat cement zeiten, waarmee zijn prestatie ver eeuwigd werd. HAARLEMMERMEER (ANP) Bij een controle op het vrachtvervoer in Haarlem mermeer zijn 71 vrachtwagens aangehouden en in 64 gevallen moest een proces-verbaal wor den opgemaakt wegens vi schillende overtredingen. In tien gevallen kwamen technische gebreken voor en in veertien gevallen deugde de belasting niet- Het rijtijden- boekje klopte in ruim twintig gevallen niet. De rijksverkeersinspectie spreekt van een zeer veront rustende situatie binnen het zware vrachtverkeer* De politie kwam de groot" söheepse verduistering van J. op het spoor, toen J.'s familie 26 augustus bij de recherche aanklopte met een 'brief van J waarin hij aankondigde dat hij zelfmoord zou gaan plegen. De recherche giinig vervolgens een kijkje nemen in de woning van J., een vrijgezel. J. werd daar niet gevonden, maar wel een grote verzameling kostba re. oude boeken en een collec tie dure postzegels. Ook viel het de politiemensen op dat het hui's bijzonder duiur was ingericht augustus de dag waarop de politie door de familie werd gealarmeerd J. nog van een bank in Zwitserland naar een bank in Brussel geld had laten overschrijven- „Hoe alles in zijn werk is gegaan is ons nog niet duide lijk", aldus de poiitie-woord voerder. „Wel bevreemdt het ons enigszins dat J. een zo groot bedrag heeft kunnen verduisteren. Hij schijnt overi gens op een bijzonder geraffi neerde en intelligente manier te werk te zijn gegaan". Niet alleen bij de Utrechtse vesti ging van de bank, m-a-a-r ook bij de andere bankfilialen heeft J. zijn slag geslagen. Hierdoor argwanend gewor den, alarm-eerde de recherche de bank waar J. werkte en toen bleek al gauw dat er iets niet pluiiis was: in de eerste plaats kwam aan het licht dat J. zich van zijn salaris be zwaarlijk een zo dure verza meling meubels- postzegels er boeken kon veroorloven. Bovendien bleek toen uit een i-ntefn accountantsonder zoek d'at J. de bank zeker f- 760.000 door de neus moet hebben geboord- J. ging in 1970 bij de bank werken en uit het onderzoek is gebleken- dat hi'j sinds vorig jaar mei op het verduisteringspad is ge gaan, zo deelde een woord voerder van de politie gisteren mee- J. mocht uit hoofde van zijn functie allerhande geldhande lingen verrichten. Hij ver richtte in zijn functie zowel in Nederland als in het buiten land transacties. De politie vermoedt dat de voortvluchtige J. zich momen teel in Italië ophoudt- Dat er geen sprake is van zelfmoord, baseert de politie onder meer op het feit dat ook na 26 METZ (AFP) De 34-jari ge boerenknecht Bernard Louis heeft gisteren zijn vroe gere baas Edmond Aubry on der bedreiging van een jacht geweer gegijzeld. De gijzeling vond plaats in Lamorville bii de Oostfranse stad Metz. De ddSjer dwong zijn gijze laar hem per auto naar een onbekende bestemming te brengen en dreigde hem te zullen doden, als de politie wegversperringen zou oprich ten om hem te pakken. Een grootscheepse speurtocht heeft nog geen' resultaat opgei o- verd. Bernard Louis werd al enige tijd gezocht om-dat hij in het gebied rond Metz verscheidene auto-ongelukken zou hebben veroorzaakt. In 1968 schoot hij op politiemannen die hem kwamen arresteren, omdat hij een misdrijf had beg'aan. (ADVERTENTIE)/ (Van onze correspondent! PARIJS Een aantal Arabi sche prinsen, emirs en zaken lieden zijn met onvoorstelbare hoeveelheden bankbiljetten naar Frankrijk gekomen, klaarblijkelijk met de bedoe ling de speelbanken aldaar te doen springen. Sedert enige dagen hebben Saoedi-Arabische, Libanese en Koeweitse miljardairs met een uitgebreid gevolg van die naren hun intrek genomen in de meest luxueuze hotels van Monte Carlo, Nice en Cannes waar ze hele verdiepingen af gehuurd hebben. De tientallen dienaren hadden behalve hun eigen bagage elk twee grote koffers bij zich die boordevol met dollars en Franse bankbil jetten zaten en waarmee zij hun meesters naar de sPeelz» ten vergezelden. Tijdens het afgelopen week einde hebben twee Saoedie- Arabjsehe olievorsten en een Libanese zakenman ongeveer in totaal dertig miljoen gulden gewonnen. 3e Arabieren treden bijzonder ostentatief op en „smijten" letterlijk met geld zodat het gerucht ging dat de banken op springen stonden. Dit is even wel niet het geval, niettemin heeft men inderhaast de voor raden van de speelbanken moeten aanvullen. De direc ties erkennen dat de blijkbaar onuitputtelijke voorraad geld van de Arabieren, die tijdens het weekeinde speelden, op den duur de hele verhoudin gen van de spelen dreigen scheef te trekken. Aangezien zij over zoveel geld beschik, ken dat ze niet weten wat ze er mee moeten doen hebben ze de mogelijkheid zolang te spelen tot zij het geluk „ge weld aandoen". Zoals dat in spelerstermen heet. De directies verklaarden dat sedert het bestaan van de Franse speelbanken nimmer met dergelijke inzetten ge speeld is. Maandagmiddag verliet de he le stoet Arabische miljardairs de Rivièra met hun gevolg met bestemming Diverse-les- Bains waar zich eveneens een bekende speelbank bevindt. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - VEGHEL - BREDA De melkoorlog, die gisteren in Noord- en Zuid-Holland is ontbrand, zal zich niet uitbreiden tot Zuid-N eiieirïand. Dit blijkt uit reacties uit kringen van zowel de melkindustrie als de zelfstandige melkhandel in Zuid-Nederland. De melkhandel in Zuid-Ne derland verhoogde gisteren de prijs voor de consument met vier cent per liter melk of melkprodukt (drie cent van deze verhoging is veroorzaakt door het optrekken van de fa. brieksprijzen; de marge voor de detailhandel mocht gisteren met één cent worden ver ruimd). Tweeduizend melkslijters in de beide Hollanden weigerden elke prijsverhoging, zolang de minimumprijs voor melk niel met minstens zes cent om hoogigaat. Zij willen niet te recht komen in een nog on gunstiger concurrentiepositie tegenover de grootwinkelbe- drijven, die die melk vaak als lokartikel tegen de minimum prijs verkopen. In Zuid-Nederland ligt de zaak principieel niet anders. Dat de Zuidnederlandse melkslijters niet eveneens in het geweer komen ligt aan het geregelde en goede overleg tussen de Zuidnederlandse zuivelindustrie en de georga niseerde zelfstandige melkhan del en aan de centrale ver kooptactiek van industrie en handel via de merknaam Cam- pina. Gisteravond vergaderden di rectie van de Zuidnederlamdse Zuivelindustrie en vertegen woordigers van de zelfstandige melkhandel over de prijsver hoging, die de melkhandel heeft moeten doorvoeren, waardoor het prijsverschil met melk uit de grootwinkelbedrij ven tot maximaal 11 cent is opgelopen. Er werden plannen besproken om de melkhandel verder te steunen in de strijd tegen de goedkope super marktmelk. Tegenover de sfeer van overleg in Zuid-Nederland staat de dreiging van harde acties in de randstad De melkslijters daar overwegen zelfs het ministerie van econo mische zaken en een aantal melkfabrieken ti bezetten Ahoy', Zuidplein, Rotterdam. Internationale consumer.''-' beurs (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Volgens ir. M- Dalebout, technisch di recteur van de N.V. PZEM, zal met de bouw van de tweede commerciële kernenergiecen trale in Nederland op z'p vroegst eind 1976, begin 1977 begonnen kunnen worden. De heer Dalebont komt tot deze gevolgtrekking aan de hand van hetgeen er in de energie nota van minister Lubbers (E- conomische Zaken) staat. Deze nota wenst, dat er door verschillende instanties voor uiterlijk 1 juni 1975 rapporten worden ingediend, waarin ver schillende aspecten van het kernenergieprobleem zullen worden doorvorst. Met de be studering van deze rapporten zal men, aldus ir. Dalebout, op zijn vroegst pas in september 1975 gereed kunnen zijn. Als er uit de studies geen vertra gende voorwaarden naar voren komen, kan de overheid ver volgens vrij spoedig het licht op „groen" zetten. Pas daarna, aldus ir. Dale bout, kan het overleg met de ♦wee consortia, die hebben aapgeboden om Nederlands tweede commerc'ële kerncen trale te bouwen worden hero pend. De technische offertes voor de bewuste kerncentrales zijn intussen al ontvangen. De economische offertes, op grond waarvan men tot bestel ling van een centrale kan overgaan, kunnen eerst in het licht van mogelijke nieuwe gegevens door de consortia worden opgesteld en door het oouwende bedrijf waarom trent overigens nog geenszins Openingstijden: dagelijks van 10 -17 en van 19-22.30 uur, 's zondags 10 -17 uur. DEh HAAG (ANP) Vol gens de CRM-minister Van Doorn, zal slechts u.' zeer be perkte mate toestemming wor den verieend tot verbiiji van langere duur aan zigeuners. De opvangmogelijkheden zijn nog onvoldoende, aldus de bewindsman in antwoord op schriftelijke vragen vanuit de Kamer. Er is Europees overleg over de positie van de zigeuners gaande- vaststaat dat dit de N.V PZiiiM zal zijn, omdat nog niet zeker is dat de tweede com merciële kerncentrale in Bors- sele zal komen worden be oordeeld, en bestudeerd. Dit kan, zo zegt de heer Dalebout, niet eerder dan op zijn vroegst eind 1975 tot conclusies lei- een- (Vervolg op pag. 6) UTRECHT (ANP) „Wij hebben de indruk, dat de ar beidsinspectie door gebrek aan voldoende mankracht nauwe lijks toekomt aan haar taak: controle tijdens de uitvoering van werken". Dit stelt do Bouwbond NVV in haar blad „De Bouwer" van deza week. „Wanneer het inderdaad schort aan mankracht, dient de overheid snel maatregelen te nemen", aldus de bond. Vorige maand zijn in korte tijd twee in aanbouw zijnde viaducten ingestort. In Mars- sum raakten daarbij 2 bouw arbeiders gewond, in Purme- rend zells dertien, waarvan drie ernstig. De arbeidsinspec tie onderzoekt nog wal de oor zaak is geweest van beide on gelukken- Volgens de Bouwbond NVV verschijnt de arbeidsinspectie zoals in Purmerend en Marssum meestal pas, wan neer het kwaad al is ge schied. LONDEN (DPA) Een rechtbank in de Schotse stad Edinburgh heeft een 34-jarige verpleegster tot levenslange gevar genisstraf veroordeeld, omda. ze een 80-jange vrouw een voortijdige dood had be- zorgo dooi het toedienen van een dodelijke dosis insuline. Tijdens het proces, dat twee weken d-uurde, stelde zij on schuldig te zijn en tegen eu thanasie

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1